En gas i pensionssystemet skulle stärka pensionärernas ekonomi

TCObloggar 2022-02-09

Pensionsmyndigheten anser att pensionärerna generellt har en god ekonomi, även om närmare en femtedel har det mindre gott ställt. Det allmänna pensionssystemet jämnar dock i begränsad utsträckning ut tidigare inkomstfördelning vid pension. En höjning av pensionsrätternas värde och av inbetalda avgifter skulle medföra höjda pensioner även för låg- och medelinkomsttagare. I väntan på sådana beslut kan en ”gas” i pensionssystemet kortsiktigt fylla samma funktion.

För en tid sedan bjöd Pensionsmyndigheten in till ett webinarium där rapporten Hur är pensionärernas ekonomiska levnadsförhållanden? presenterades. Enligt Pensionsmyndigheten har pensionärerna allmänt sett en god ekonomi, men det betyder inte att alla pensionärer klarar sig bra. Pensionärerna är en mycket heterogen grupp såväl till såväl ålder och familjesituation som tidigare hälsa, inkomst och inkomsthistorik.

Medianvärdet för pensionärers inkomst efter skatt och bidrag (individuell disponibel inkomst) var ungefär 15 000 kronor per månad. Motsvarande medianinkomst i åldersgruppen 20–64 år var samma år 22 700 kronor. Pensionärerna hade alltså ungefär två tredjedelar av inkomsten i befolkningen 20–64 år. Men inkomsterna är ojämnt fördelade i båda grupperna. Medianvärdet för femtedelen av männen i åldern 66–70 år med högst inkomst var 33 100 kronor per månad. Motsvarande för kvinnorna var 24 700. Pensionsmyndigheten konstaterar att det är betydligt mer än medianinkomsten i befolkningen 20–64 år. Samtidigt hade en femtedel av männen och kvinnorna äldre än 80 år mindre än 10 500 respektive mindre än 10 100 kronor i månaden att leva på. Det är betydligt mindre än hälften av medianinkomsten i åldersgruppen 20–64 år.

Om man i stället jämför ekonomisk standard, definierad som hushållets inkomst justerad för hushållets storlek, landar pensionärerna något högre, på i genomsnitt 82 procent av inkomsten i befolkningen 20–64 år. Förklaringen står att finna i familjesituationen och hushållsstorleken. I den yngre befolkningen finns en stor grupp såväl ensamstående som sammanboende med barn, där hushållsinkomsten alltså måste försörja fler.

Men skillnaden i standard mellan sammanboende och ensamstående pensionärer är också så stor att genomsnittsvärdet tappar i betydelse. Sammanboende män och kvinnor i ålder 66–70 år hade betydligt högre ekonomisk standard än genomsnittet gruppen 20–64 år, medan motsvarande för ensamstående pensionärer landade på 70–75 procent. Ensamstående pensionärer äldre än 80 år hade bara i genomsnitt drygt hälften (56–59 procent) av den ekonomiska standarden bland 20–64 år och femtedelen med lägst inkomst hade mindre än hälften (48 procent).  

Myndigheten drar slutsatsen att pensionärerna generellt har en god ekonomi, även om närmare en femtedel har mindre god ekonomi. Rapporten diskuterar inte orsaker till inkomstfördelningen bland pensionärer, men, som en av deltagarna i den efterföljande debatten framförde, låg pension bland dagens pensionärer i beror i stor utsträckning på hur gårdagens arbetsliv sett ut och vilka normer för exempelvis kvinnors arbetskraftsdeltagande som då gällde, men för framtidens pensionärer är frågan vad det allmänna pensionssystemet förmår leverera av stor betydelse. Fler kommer att ha arbetat heltid större delen av arbetslivet och förhoppningsvis kommer en ökande andel att kunna arbeta fram till riktåldern. Men med ökande förväntad livslängd riskerar kompensationsgraden att sjunka, något som har stor betydelse för låg- och medelinkomsttagare.   

TCO har, sedan det pensionspolitiska programmet togs fram 2019, i olika sammanhang framfört att inkomstpensionen behöver höjas i det allmänna pensionssystemet. En höjning av pensionsrätternas värde och av inbetalda avgifter, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten skulle ge dagens och framtidens pensionärer en höjning av inkomstpensionen med cirka 6 procent. Höjningen skulle göras inom ramen för dagens pensionssystem, som i övrigt fortsätter att fungera enligt gällande principer. Pensionssystemet, där pensionen baseras på individens livsinkomst upp till ett tak, är stabilt och förutsägbart. Men till följd av den ökande livslängden i befolkningen, blir systemet mer ansträngt och nivån på utbetalningarna sjunker jämfört med individernas tidigare inkomster. Därav behovet av ökade inbetalningar, som givetvis också behöver finansieras.  Samtidigt behöver även arbetslivet förlängas och förutsättningarna för det avseende arbetsmiljö, kompetensutveckling och anpassade arbetstider förbättras.

Men stabiliteten i pensionssystemet är också beroende av att alla förändringar är resultatet av breda politiska överenskommelser. Därmed är inte en höjning av inkomstpensionen i sikte i nuvarande läge.  Något som kortsiktigt skulle få liknande effekt och som möjligen är lättare att ta beslut om, är införandet av en ”gas”, fördelning av en del av det finansiella överskottet i pensionssystemet till pensionssparare och pensionärer. Gasen skulle vid överskott fungera på motsvarande sätt som bromsen vid underskott och träffa samma kategorier. De som förlorar i pension på bromsen skulle alltså vinna på att det finns en gas. Fördelen med gasen är att den också ligger inom pensionssystemets ramar och alltså inte skulle tas ur på statsbudgeten, vilket bevarar stabiliteten. TCO har även fört fram resonemanget om en gas i pensionssystemet via en debattartikel.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.