Det behövs en gas i pensionssystemet

Debatt 20:26 4 februari, 2022

Idag finns ett överskott på 800 miljarder i pensionssystemet, som kan användas för att förstärka pensionerna. Det är en bättre lösning än det kortsiktiga förslag med garantitillägg som föreslagits av MP, S och V. Det skriver Therese Svanström, TCO i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Pensionssystemet ska vara långsiktigt och förutsägbart och inte byta skepnad beroende på den sittande politiska majoriteten. Pensionerna får inte bli ett politiskt slagträ där partierna tävlar om vem som kan lova högst pension. Blir det lätt att höja pensionerna kan det bli lätt att sänka dem. Därför behöver alla beslut om förändringar vila på breda politiska överenskommelser. Det förslag som nu presenterats av Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om ett skattefritt garantitillägg går emot detta.

TCO har länge argumenterat för att en höjning av pensionsavgiften måste komma på plats. Idag är inte pensionsgruppen överens om formerna för detta. Men i väntan på en avgiftshöjning kan det på kortare sikt finnas möjligheter att höja pensionerna genom att låta pensionärer och pensionssparare ta del av det stigande finansiella överskottet i pensionssystemet.

Pensionssystemet har en automatisk balanseringsmekanism, bromsen, för att garantera att utbetalningarna inte överstiger tillgångarna. Vid en ekonomisk nedgång slår bromsen till och pensionerna sjunker till en nivå som systemet klarar av. När ekonomin sedan vänder, slår bromsen ifrån och pensionerna ökar igen. Bromsen i pensionssystemet har slagit till vid tre tillfällen sedan 2010.

Men nu är läget det omvända. Tillgångarna överstiger skulderna med råge och överskottet förutspås öka framöver. Pensionsmyndighetens senaste prognoser visar på ett finansiellt överskott på 8 procent år 2022 (motsvarande 800 miljarder kronor), 10 procent år 2024 och 16 procent år 2032.

Överskotten behöver hanteras på något sätt och det kan därför vara aktuellt med en gas i systemet, något som idag saknas. Med en gas menas att överskottet delas ut till dagens och framtidens pensionärer, alltså de som vid underskott drabbats av bromsen och fått betala i form av lägre pension och minskat värde på pensionssparande. I en utredning från 2004 lades väl genomarbetade förslag fram om hur överskotten i pensionssystemet skulle hanteras. Då var det en närmast teoretisk diskussion och resultatet av utredningen blev intet. Nu är frågan om utdelning av överskottet reell och regeringen måste sätta ned foten om hur överskottet ska fördelas.

Överskottet ska inte blandas ihop med den ”följsamhetsindexering” som följer inkomstutvecklingen och utifrån den räknar upp inkomstpensionen och tilläggspensionen. Överskottet i pensionssystemet uppstår istället när marknadsvärdet av AP-fonderna 1-4 och 6 tillsammans med värdet av de framtida inbetalningarna är högre än värdet av skulderna i systemet.

Pensionsmyndigheten föreslår själva en utdelning av den del av överskottet som ligger ovanför 10 procent till pensionssparare och pensionärer. Genom en förhållandevis försiktig utdelningstakt med motsvarande mekanism som vid det dämpade balanstalet och genom att en del av överskottsutrymmet används till en indexgaranti minskas risken för svängningar och kommande underskott.

Det finns flera fördelar med en gas i pensionssystemet:

  • Höjningen av såväl utbetald pension som pensionsrätternas värde sker inom ramen för pensionssystemet, skilt från statsbudgeten, vilket minskar behovet av att lappa och laga.
  • Transparensen och symmetrin i pensionssystemet ökar genom att samma kollektiv, som får bära risken vid underskott, nu får del av överskottet.

En utdelning av överskottet förändrar inte fördelningsprofilen i det allmänna pensionssystemet. Men givet att de pensionärer som har garantipension och bostadstillägg får behålla dessa tillskott ograverade, kommer skillnaden i pension beroende på arbete att öka under den tid som gasen är i kraft. Det betyder att det gör skillnad för pensionen att ha arbetat även om lönen varit låg. En utdelning av överskottet skulle minska behovet av tillkomna och föreslagna insatser utanför pensionssystemet som det nu föreslagna garantitillägget. Det skulle därmed bidra till att systemet upplevs som konsekvent, förutsägbart och att grundtanken att intjänande under hela livet ska ligga till grund för den framtida pensionen behålls.

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

19 augusti, 2022

Besked om välfärdspengar behövs!

Besked behövs nu om välfärdens finansiering 2023. De ekonomiska utsikterna är dystra men för att upprätthålla kvalitet i omsorg, utbildning och vård behöver staten ta ett större ansvar. Om detta sades ingenting på Harpsund.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.