Hastig nedläggning av AF kan skada samhället

Debatt 13:15 28 mars, 2019

Att lägga ned hälften av Arbetsförmedlingens kontor kommer framför allt att drabba dem med svag förankring på arbetsmarknaden. Staten har ett ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. S, MP, C och L bör skjuta till resurser i vårändringsbudgeten, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Eva Nordmark, TCO.

Att människor som är arbetslösa har möjlighet att få stöd och utbildning för att stärka sin kompetens och en möjlighet att matchas mot tänkbara arbetsgivare är centralt i den svenska arbetsmarknadspolitiken. Det är så vi har sett till att allas förmågor tas till vara men också att tekniska framsteg och strukturomvandling leder till nya och bättre jobb. Den aktiva arbetsmarknadspolitiken är en viktig förklaring till Sveriges höga sysselsättning och arbetskraftsdeltagande.

Nu hotas en av grundbultarna i den aktiva arbetsmarknadspolitiken. Arbetsförmedlingen står, till följd av den budget från Moderaterna och Kristdemokraterna som röstades igenom i höstas inför stora och snabba nedskärningar. Mer än hälften av alla Arbetsförmedlingskontor kommer att läggas ned och på övriga kontor väntar stora personalnedskärningar. Budgeten innebär också en dramatisk nedskärning av resurserna till arbetsmarknadspolitiska insatser som utbildning och anställningsstöd. Det innebär att betydligt färre arbetslösa kommer att få det stöd som behövs för att de ska komma i arbete. Raseringen riskerar att leda till en snabbt ökad långtidsarbetslöshet samtidigt som vi kan förvänta oss en svagare konjunktur under kommande år.

I januariöverenskommelsen har S, MP, C och L enats om en reformering av Arbetsförmedlingen där fristående aktörer ska ersätta stora delar av det som myndigheten hittills har gjort. Men fristående aktörer kommer inte att på kort sikt kunna fylla det tomrum som Arbetsförmedlingen lämnar efter sig, i synnerhet inte på mindre orter. Att lägga ner kontor och minska personalen innan något nytt system är på plats är ytterst oansvarigt. Det kommer att leda till en osäkerhet bland många kommuner när staten hastigt drar sig tillbaka. Redan idag saknar Arbetsförmedlingen kontor i över 70 kommuner. Det drabbar dem som behöver myndigheten allra mest.

Vi är därför djupt bekymrade över det snabba förloppet och över vilka konsekvenserna kan tänkas bli, särskilt för grupper med svag förankring på arbetsmarknaden. Den oron delar vi med ledande arbetsmarknadsforskare och expertis på området.

Arbetsmarknadsutredningen (SOU 2019:3), som i över två år har analyserat svensk arbetsmarknadspolitik, konstaterar att det helt saknas fristående leverantörer av stöd och matchning i vart tionde leveransområde. Varken Arbetsförmedlingen eller fristående aktörer kommer att kunna erbjuda arbetssökande eller arbetsgivare någon adekvat service i stora delar av landet. Digitala tjänster kommer heller inte att kunna fylla tomrummet. Så sent som för ett halvår sedan riktade IAF kritik mot Arbetsförmedlingen för brister i stödet till arbetssökande som inte använder digitala tjänster.

För att mildra de negativa effekterna och säkra en hållbar omställning av arbetsmarknadspolitiken är vår uppfattning att S, MP, C och L behöver enas om ett antal brådskande åtgärder:

  • Skjut till resurser till arbetsmarknadspolitiken i vårändringsbudgeten – såväl på förvaltningsanslaget som till arbetsmarknadspolitiska insatser.
  • Ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att säkerställa tillgång till kvalificerad service i hela landet. Låt inte upparbetade samverkansstrukturer och kontakter på lokala arbetsmarknader gå förlorade i en forcerad omstrukturering.
  • Ta till vara Arbetsmarknadsutredningens gedigna arbete. Skicka ut betänkandet på remiss för att få till stånd en kunskapsbaserad diskussion om arbetsmarknadspolitikens förutsättningar inklusive möjligheten att i större utsträckning använda reguljär utbildning i arbetsmarknadspolitiken.
  • Revidera tidsplanen för Arbetsförmedlingens omvandling.

Staten kan inte abdikera från sitt ansvar för en fungerande arbetsmarknadspolitik i hela landet. Det går fortfarande att lindra de negativa effekterna, men det är bråttom. Vi förväntar oss att regeringen, C och L agerar på ett ansvarsfullt sätt för att säkra tillgången till bra och likvärdig service oavsett var i landet man bor.

Eva Nordmark
ordförande TCO

Karl-Petter Thorwaldsson
ordförande LODebatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.