Flera fallgropar med den nya utvecklingstiden

Debatt 13:51 14 oktober, 2019

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har bestämt att införa utvecklingstid i budgetpropositionen för 2020. Detta har väckt stark kritik. När regeringen nu går vidare med reformen får utvecklingstiden inte tränga ut andra och viktigare satsningar på vidareutbildning och omställning på arbetsmarknaden, skriver Åsa Odin Ekman, utredare TCO.

Utvecklingstid var ett vallöfte från Miljöpartiet som motiverar reformen med att detta är något annat än det gamla friåret. I stället för ren ledighet syftar utvecklingstiden till att möta behov av kompetensutveckling och omställning. Regeringen har nu gett budgetbesked om reformen, som fullt utbyggd kommer att kosta en miljard kronor om året. Däremot finns inget besked om exakt hur utvecklingstiden ska utformas.

Att man vill förbättra möjligheterna till vidareutbildning och att starta företag är en bra ambition, men det finns många problem med utvecklingstiden och dess utformning. Därför var TCO en av flera remissinstanser som framförde stark kritik mot det utredningsförslag som remitterades under 2018.

Om regeringen nu går vidare med utvecklingstiden är det viktigt att ta till sig av kritiken så att utformningen av reformen i minsta möjliga mån leder till de problem som förutsetts under remissbehandlingen.

För det första får utvecklingstiden inte bli ett sätt för arbetsgivare att föra över kostnaden på staten och individen för den kompetensutveckling som är arbetsgivarens ansvar. Det finns reella risker för det eftersom arbetsgivarens godkännande krävs för att en arbetstagare överhuvudtaget ska beviljas utvecklingstid. Det kan bli svårt för den enskilde arbetstagaren att komma överens med sin arbetsgivare om ledighet för studier som inte är i enlighet med arbetsgivarens önskemål, vilket skulle motverka syftet med utvecklingstiden.

För det andra är vi även bekymrade över att utvecklingstiden på övergripande nivå kan försvåra det arbete som pågår med att få till stånd bättre möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom flera branscher och professioner. Därför är det viktigt att utvecklingstiden respekterar och inte försvagar de kollektivavtalade lösningar som arbetsmarknadens parter har för kompetensutveckling, till exempel akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och utvecklade omställningsavtal.

För det tredje är det viktigt att utvecklingstiden inte tränger ut andra nödvändiga satsningar på omställning och vidareutbildning, vilket en kostsam reform kan göra. Vi efterfrågar i stället ett helhetsgrepp där politiken genomför långsiktiga reformer för att stärka samhällets förmåga till omställning genom vidareutbildning. Bland annat behövs förändringar av studiemedelssystemet, bättre möjligheter till validering, fler utbildningsplatser och ett mer relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma. Utvecklingstiden får inte komma i vägen för dessa steg.

För det fjärde är det viktigt att utformningen inte är fastlåst vid den gamla friårsmodellen. Givet att syftet med utvecklingstid är en annan än det gamla friåret måste även konstruktionen se annorlunda ut. Såväl utredningsförslaget som regeringens preliminära besked pekar tyvärr i en annan riktning. Vi vill påminna om att det redan finns en stark rätt till studieledighet. Utvecklingstiden bör därför utformas med utgångspunkt i existerande lagstiftning, snarare än som ett återinförande av friårsmodellen som riskerar att bli krånglig och kontraproduktiv.

Allt detta talar för att utvecklingstiden behöver ges tydliga ramar och utformas med utgångspunkt i de reella behoven på arbetsmarknaden, både när det gäller arbetstagares behov av omställning och rekryteringsbehoven till yrken där det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Inte minst är det viktigt för dess legitimitet då det rör sig om en hög ersättningsnivå för den utvecklingsledige.

Bland annat behöver det tydligt framgå att utvecklingstiden inte är till för personalutbildning eller kompetensutveckling för arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter. Utvecklingstiden behöver även utformas med utgångspunkt i förutsättningar för vidareutbildning för yrkesverksamma. Bland annat behöver utvecklingstiden göras mer flexibel så att det går att kombinera deltidsstudier med arbete.

Regeringen måste hörsamma dessa farhågor när de nu går vidare med utvecklingstidens praktiska utformning. Annars är risken stor att de genomför en dyr reform som försvårar snarare än främjar det samlade grepp kring omställning och vidareutbildning som Sverige behöver.

Digitaliseringen, automatiseringen och klimatförändringarna gör att nya krav ställs på arbetstagarna. Tiden är knapp, så låt oss inte spilla tid på reformer som missar målet.

Åsa Odin Ekman, utredare TCO

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.