Flera fallgropar med den nya utvecklingstiden

Debatt 13:51 14 oktober, 2019

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna har bestämt att införa utvecklingstid i budgetpropositionen för 2020. Detta har väckt stark kritik. När regeringen nu går vidare med reformen får utvecklingstiden inte tränga ut andra och viktigare satsningar på vidareutbildning och omställning på arbetsmarknaden, skriver Åsa Odin Ekman, utredare TCO.

Utvecklingstid var ett vallöfte från Miljöpartiet som motiverar reformen med att detta är något annat än det gamla friåret. I stället för ren ledighet syftar utvecklingstiden till att möta behov av kompetensutveckling och omställning. Regeringen har nu gett budgetbesked om reformen, som fullt utbyggd kommer att kosta en miljard kronor om året. Däremot finns inget besked om exakt hur utvecklingstiden ska utformas.

Att man vill förbättra möjligheterna till vidareutbildning och att starta företag är en bra ambition, men det finns många problem med utvecklingstiden och dess utformning. Därför var TCO en av flera remissinstanser som framförde stark kritik mot det utredningsförslag som remitterades under 2018.

Om regeringen nu går vidare med utvecklingstiden är det viktigt att ta till sig av kritiken så att utformningen av reformen i minsta möjliga mån leder till de problem som förutsetts under remissbehandlingen.

För det första får utvecklingstiden inte bli ett sätt för arbetsgivare att föra över kostnaden på staten och individen för den kompetensutveckling som är arbetsgivarens ansvar. Det finns reella risker för det eftersom arbetsgivarens godkännande krävs för att en arbetstagare överhuvudtaget ska beviljas utvecklingstid. Det kan bli svårt för den enskilde arbetstagaren att komma överens med sin arbetsgivare om ledighet för studier som inte är i enlighet med arbetsgivarens önskemål, vilket skulle motverka syftet med utvecklingstiden.

För det andra är vi även bekymrade över att utvecklingstiden på övergripande nivå kan försvåra det arbete som pågår med att få till stånd bättre möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning inom flera branscher och professioner. Därför är det viktigt att utvecklingstiden respekterar och inte försvagar de kollektivavtalade lösningar som arbetsmarknadens parter har för kompetensutveckling, till exempel akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor och utvecklade omställningsavtal.

För det tredje är det viktigt att utvecklingstiden inte tränger ut andra nödvändiga satsningar på omställning och vidareutbildning, vilket en kostsam reform kan göra. Vi efterfrågar i stället ett helhetsgrepp där politiken genomför långsiktiga reformer för att stärka samhällets förmåga till omställning genom vidareutbildning. Bland annat behövs förändringar av studiemedelssystemet, bättre möjligheter till validering, fler utbildningsplatser och ett mer relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma. Utvecklingstiden får inte komma i vägen för dessa steg.

För det fjärde är det viktigt att utformningen inte är fastlåst vid den gamla friårsmodellen. Givet att syftet med utvecklingstid är en annan än det gamla friåret måste även konstruktionen se annorlunda ut. Såväl utredningsförslaget som regeringens preliminära besked pekar tyvärr i en annan riktning. Vi vill påminna om att det redan finns en stark rätt till studieledighet. Utvecklingstiden bör därför utformas med utgångspunkt i existerande lagstiftning, snarare än som ett återinförande av friårsmodellen som riskerar att bli krånglig och kontraproduktiv.

Allt detta talar för att utvecklingstiden behöver ges tydliga ramar och utformas med utgångspunkt i de reella behoven på arbetsmarknaden, både när det gäller arbetstagares behov av omställning och rekryteringsbehoven till yrken där det råder brist på arbetskraft med rätt kompetens. Inte minst är det viktigt för dess legitimitet då det rör sig om en hög ersättningsnivå för den utvecklingsledige.

Bland annat behöver det tydligt framgå att utvecklingstiden inte är till för personalutbildning eller kompetensutveckling för arbetstagarens nuvarande arbetsuppgifter. Utvecklingstiden behöver även utformas med utgångspunkt i förutsättningar för vidareutbildning för yrkesverksamma. Bland annat behöver utvecklingstiden göras mer flexibel så att det går att kombinera deltidsstudier med arbete.

Regeringen måste hörsamma dessa farhågor när de nu går vidare med utvecklingstidens praktiska utformning. Annars är risken stor att de genomför en dyr reform som försvårar snarare än främjar det samlade grepp kring omställning och vidareutbildning som Sverige behöver.

Digitaliseringen, automatiseringen och klimatförändringarna gör att nya krav ställs på arbetstagarna. Tiden är knapp, så låt oss inte spilla tid på reformer som missar målet.

Åsa Odin Ekman, utredare TCO

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.