Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet.

VI ÄR TCO

Sverige är ett av världens bästa länder att leva och arbeta i, men vi kan och behöver utvecklas. Vi behöver vara ett land för utveckling hela livet, ett land med visioner för välfärden och jämställdheten. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också. Läs mer om dem här och diskutera gärna med oss i sociala medier. #viärtco

"Partierna måste ha orken och viljan att samarbeta över blockgränsen", skriver Eva Nordmark i Arbetsvärlden, med anledning av valresultatet den 9 september. 

Kompetensförsörjning för hög tillväxt, stark konkurrenskraft och en bra välfärd.

Sveriges välstånd har byggts på framgångsrika företag som har förmått dra nytta av teknikutvecklingens möjligheter. Vi behöver fortsätta ligga långt fram i digitaliseringen och finnas med i de delar av de globala värdekedjorna där förädlingsvärdet är högst. För det krävs kunskap och kompetens.

Idag är arbetskraftsbrist ett av de största hindren för tillväxt. Tillgång på kompetent personal är också avgörande för såväl kvalitet som tillgänglighet i välfärden. För det krävs satsningar på kompetens genom hela arbetslivet och att återkommande utbildning är tillgänglig i hela landet.

Tillgången på återkommande utbildning och kompetensutveckling kommer också vara av stor betydelse för möjligheterna för fler att arbeta längre.


i korthet:


Yrkesverksamma måste få bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela arbetslivet. Ge högskolan ett omställningsuppdrag och yrkesverksamma fungerande studiefinansiering.

Idag är arbetskraftsbrist ett av de största hindren för tillväxt och det äventyrar både tillväxt samt kvalitet och tillgänglighet i välfärden.

För att kunna möta de möjligheter som globalisering och digitalisering erbjuder behöver vi kunskap. Det gör oss mer produktiva, förbättrar vår förmåga att ta till oss ny teknik, ökar innovationskraften och höjer kvaliteten i välfärden.


TCO VILL:


 • Att yrkesverksamma ska få bättre möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning genom hela arbetslivet.

 • Att tillgängligheten till utbildning och vidareutbildning i hela landet förbättras.

 • Att möjligheterna till studiefinansiering för yrkesverksamma som vill studera på hel- eller deltid förbättras.

Ett hållbart och jämställt arbetsliv för tillväxt, kvalitet i välfärden och god arbetsmiljö.

Arbetslivet förändras. Ny teknik ersätter gammal och arbete organiseras på nya sätt.

Samtidigt som nästan 8 av 10 TCO-förbundsmedlemmar är nöjda med sitt arbete och upplever det som meningsfullt, finns det alltför många som på grund av hög arbetsbelastning och bristande kontroll upplever stress och press. Det handlar om välutbildade och professionella grupper som måste få utrymme att utöva sin profession, liksom att cheferna bör få möjlighet att utöva sitt ledarskap fullt ut. Arbetsmiljön är avgörande såväl för att minska sjukskrivningarna som för att få fler att välja, stanna kvar eller återvända till bristyrken.

I såväl arbetslivet som i samhället i övrigt brister det i jämställdhet mellan kvinnor och män. Att kvinnor som grupp över livet arbetar mindre än män leder till lägre inkomster, sämre möjligheter att göra karriär och lägre pensioner. Arbetstidsgapet mellan kvinnor och män måste minska.

Mycket av ojämställdheten på arbetsmarknaden grundläggs under de år då föräldrar har små barn. I föräldraförsäkringen har fler månader reserverats för respektive förälder vilket har lett till ett mer jämställt uttag. Det krävs dock även andra förändringar, inte minst för att skapa en jämn fördelning även av den ledighet som krävs efter barnens första levnadsår.

I takt med att arbetslivet förändras och arbete organiseras på nya sätt måste även trygghetssystemen anpassas. Egenföretagare, kombinatörer och andra atypiskt anlitade måste också kunna lita på att arbetslöshetsförsäkringen, sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen ger dem ett fullgott skydd.


i korthet:


Av TCO-förbundens medlemmar är nästan 8 av 10 nöjda med sitt arbete och upplever det som meningsfullt - men det finns alltför många som upplever stress och press. Det handlar om välutbildade och professionella grupper som måste få utrymme att utöva sin profession.

Att kvinnor som grupp arbetar mindre än män leder till lägre inkomster, sämre möjligheter till karriär och lägre pensioner. Genom att reformera föräldraförsäkringen så att föräldrar uppmuntras dela mer lika, ökar möjligheterna till ett mer jämställt arbetsliv.

Dagens arbetsliv ser annorlunda ut än gårdagens. Därför behöver trygghetssystemen anpassas så att egenföretagare, kombinatörer och andra atypiskt anlitade också kan ta del av dem.


TCO VILL:


 • Att välfärdssektorn ska få förutsättningar till att driva och leda en arbetsorganisation som främjar friskare arbetsplatser och därmed bättre resultat. Professionerna ska ges utrymme till utveckling av verksamheten genom en minskad detaljstyrning.

 • Att Sverige får en lag om integritet i arbetslivet.

 • Införa en jämställdhetspeng i föräldraförsäkringen så att föräldrar uppmuntras att dela lika på föräldraledigheten när barnen är små och införa föräldratidsdagar i föräldraförsäkringen, som ger möjligheter till ledighet från barnets treårsdag.

 • Se en översyn av de sociala trygghetssystemen för att dessa bättre ska passa egenföretagare, kombinatörer och andra atypiskt anlitade.

 • Att taken i trygghetssystemen höjs.

Reformera skattesystemet så att det gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande.

Den senaste skattereformen ägde rum i början av 1990-talet, och mycket har hänt sedan dess. Därför vill TCO se en bred skattereform där utgångspunkten är att jobb och företagande lönar sig samtidigt som vi klarar välfärdens finansiering. Det ska löna sig att utbilda sig och ta ansvar och skatten på arbete måste sänkas.


i korthet:


Skatten på arbete måste sänkas så att den inte straffar de som vill vidareutbilda sig och ta nästa steg i karriären.

Det är 30 år sedan den senaste skattereformen genomfördes i Sverige. Sedan dess har såväl omvärlden som verkligheten och skatterna förändrats. Det är dags att påbörja ett blocköverskridande samarbete om en skattereform för en ny tid.

Skattesystemet behöver reformeras så att det gynnar utbildning, ansvarstagande och företagande.


TCO VILL:


 • Se en bred skattereform. Utgångspunkten för denna är att beskattningen av arbete bör minska och skiftas över mot skatt på konsumtion och miljöskadlig verksamhet.

 • Resultatet av en skatteöversyn ska gynna utbildning, ansvarstagande och företagande och säkra finansieringen av välfärden.

 • Vill du läsa hela vårt förslag för en ny skattereform så hittar du det här: tco.se/skattereform

Vi representerar 1,4 miljoner röster. 1,4 miljoner viljor och framtidsdrömmar. Vi ser ljust på framtiden, den behöver bara lite hjälp på traven.