Partsmodellen

Starka parter som tar ansvar för att arbetsmarknaden fungerar och en stat som inte lägger sig i. Det är grundstenarna i den unika svenska partsmodellen. TCO är en av de organisationer som tryggar den.

Tillsammans med LO och Saco är det TCO och våra medlemsförbund som står bakom arbetstagarna i den svenska partsmodellen.Våra motparter är arbetsgivarna och deras organisationer.

Genom förhandlingar tar parterna ansvar och har stort inflytande över både lönebildning, villkor och kollektivavtal.
Till skillnad mot i de flesta andra länder har staten inget direkt inflytande över lönebildningen. Till exempel finns det ingen lagstadgad minimilön i Sverige. Lägstalönerna regleras istället i de kollektivavtal som parterna råder över.

TCO viktig bärare
TCO är stolta över att vara en viktig bärare av modellen, som har skapat stabilitet på arbetsmarknaden sedan 1940-talet. Den har visat sin förmåga att balansera arbetstagares och arbetsgivares rättigheter, skyldigheter och önskemål. Den har lett till hög tillväxt och välstånd i samhället, reallöneökningar, trygghet och förutsägbarhet för både arbetstagare och arbetsgivare. Det är viktigt för den enskilda individen, men också för ekonomi, konkurrenskraft och välfärd.

Under de senaste trettio åren har partssystemet klarat flera stora utmaningar som hade varit betydligt svårare att lösa utan parternas inblandning och inflytande. 

  • Lönesystemet har reformerats
  • Flexibla arbetstidsmodeller har införts
  • Nya pensionsavtal har tillkommit 
  • Omställningsavtalen ger trygghet i den allt snabbare strukturomvandlingen.

Utmaningar för partsmodellen 
Ett effektivt fackligt arbete kräver många medlemmar och partssystemet bygger på facklig närvaro på alla nivåer. Vi är därför mycket stolta över att TCO:s medlemsförbund under de senaste åren har vänt en negativ medlemsutveckling och TCO genom förbunden nu därmed organiserar fler medlemmar än någonsin förut.

En annan utmaning är att förändringar i industristruktur, ägarförhållanden och samarbetsformer mellan företag påverkar förutsättningarna för det fackliga arbetet. Viktiga beslut fattas på andra ställen och i andra former än tidigare. Den pågående digitaliseringen och nya arbetsformer kommer också att få allt större betydelse för partsmodellen, då förändringar i arbetsorganisationen påverkar både medlemmarnas vardag och deras möjligheter att delta i fackligt arbete.

Ett huvudsyfte med EU är att skapa en välfungerande inre marknad och Lissabonfördraget sätter företagens ekonomiska friheter framför EU:s sociala dimension. Det kan i vissa fall leda till att fackföreningar, förhandlingar och kollektivavtal ses som hinder för den fria konkurrensen. TCO arbetar därför med att försvara och förklara den svenska partsmodellens fördelar och att påverka EU:s långsiktiga utveckling mot en större acceptans för en nordisk välfärdsmodell med starka fackliga organisationer, kollektivavtal och utbyggd välfärd.

Magnus Lundberg

Jurist

Lise Donovan

Jurist

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Samarbete mellan fack och arbetsgivare en styrka när arbetsmiljön ska bli bättre

Arbetgivarorganisationen Svensk Scenkonst arbetar tillsammans med facken för att få bukt med de problem som kom upp till ytan under #metoo. - Vi håller på att förändra en kultur. Det tar tid, men vi är gemensamt fast beslutna om att förbättra arbetsmiljön inom svensk scen och film, säger Martin Hjorth, förbundsjurist på Svensk Scenkonst.

Pressmeddelanden

Massiv satsning på digitalt kunnande - unikt samarbete för utbildning och forskning

Hur ska vi lära oss genom hela livet? Trots ett skriande behov av mer digitala färdigheter på arbetsmarknaden så kompetensutvecklar sig svensken alldeles för lite och för sällan. För att råda bot på det startar TCO:s tankesmedja Futurion och Google, i samarbete med innovationsstiftelsen Nesta, Göteborgs universitet och Hyper Island, en stor utbildningssatsning som nu rullas ut till hundratals medlemmar i TCO:s förbund. Satsningen går under namnet FutureFit.

Debatt

En europeisk minimilön drabbar löntagarna i Norden

TCO och SACO svarar på kritiken: ”Vårt motstånd till minimilöner på EU-nivå bygger inte på okunskap.” Repliken publicerades på DN Debatt.

Nyheter

Småföretag tacksamma för hjälp med arbetsmiljöarbetet

Att göra skillnad och få människor att må bättre på jobbet. Det är det bästa med Carina Petterssons roll som regionalt arbetsmiljöombud. De arbetsgivare hon kommer i kontakt med vill skapa en god arbetsmiljö, men saknar ibland kunskaper för att göra det. – Arbetsgivarna är ofta väldigt tacksamma över att få hjälp, säger Carina Pettersson.

Pressmeddelanden

TCO:s utbildningsindex: Stora skillnader mellan kommunerna i tillgången till utbildning kräver nya politiska och praktiska lösningar

TCO:s utbildningsindex, som jämför tillgången till utbildning inom universitet, högskolor och yrkeshögskolor enligt pendlingsavstånd och söktryck i Sveriges kommuner, visar på stora regionala skillnader. I toppen på listan återfinns genomgående kommuner från storstadsregionerna samt kommuner med närhet till medelstora universitet och högskolor. I botten finns de inre delarna av Norrland, många kommuner längs gränsen till Norge, men även orter i Syd- och Mellansverige som Smedjebacken, Västervik och halländska Hylte.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

10 februari, 2020

50 år av att betala sin egen skatt

Den 9 februari var det 50 år sedan riksdagen beslutade om en skattereform som bland annat innebar att var och en blev skattskyldig för sin egen inkomst. Sambeskattningen av gifta makar upphörde. Och gifta kvinnors förvärvsarbete blev i ett slag väldigt mycket mer lönsamt.

Jämställdhet, Skattereform

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 februari, 2020

Små arbetsgivare behöver extra stöd i arbetsmiljöarbetet

Friska arbetsplatser uppstår inte av en slump utan är något man behöver jobba med systematiskt. I Sverige har vi en modell där skyddsombud utses och representerar arbetstagarna. Ulrika Hagström, utredare inom arbetsmiljö går igenom det grundläggande kring skyddsombud och regionala skyddsombud.

Arbetsmiljö, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2020

En frisk debatt om sjukförsäkringen

TCO höll på torsdagen den 20/2 ett seminarium om förslagen i betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredare Claes Jansson presenterade förslagen i betänkandet, och Hans Flygare från Lärarförbundet och Linda Wallin från Unionen samtalade om vad förslagen konkret kan innebära för förbundens medlemmar. Därefter var det dags för ledamöter från Socialförsäkringsutskottet att ge sina kommentarer på utredningens förslag. Det var då intressant att se att det fanns en del gemensamma utgångspunkter att bygga vidare på – vilket borgar gott för en konstruktiv debatt framöver i en fråga som är alltför viktig för att käbblas bort.

Trygghetssystem

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 februari, 2020

Algoritmerna, ansvaret och arbetsplatserna

Algoritmernas intåg i arbetslivet väcker stora förhoppningar om bättre beslut, ökad effektivitet och en framtid där människa och maskin kompletterar varandra. Men samtidigt finns det frågor som behöver finna bra och framförallt praktiskt användbara svar. Där har de fackliga organisationerna en viktig uppgift.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 februari, 2020

Högt i tak så det räcker i rut!

Riksrevisionens granskning av rutavdraget visar att det långt ifrån är självfinansierande för statskassan. Inget märkligt resultat, få hävdar att det är så. Däremot är rutavdraget en viktig bit i det livspussel många försöker lägga med jobb och ansvar för barn och hem. Därför måste rutavdraget värnas, från förslag som gör det dyrare och minskar legitimiteten.

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet, Skattereform

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

14 februari, 2020

Nytt frihandelsavtal med Vietnam kan stärka fackliga rättigheter

I veckan röstade Europaparlamentet ja till frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam. Rätt använt kan det bli ett viktigt verktyg för bättre arbetsvillkor och stärkt respekt för mänskliga och fackliga rättigheter - och bli ett ytterligare ett bevis på att handel kan bidra till inkluderande tillväxt och hållbar utveckling.

Arbetsrätt, EU, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

07 februari, 2020

Stressen i föräldrars livspussel

En ny rapport från TCO visar hur tjänstemännen som har barn får ihop sina livspussel. Vi passade även på att presentera den på Forum Jämställdhet som pågick i Jönköping.

Jämställdhet

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

05 februari, 2020

Validera mera!

Validering av såväl yrkeskompetenser som förvärvad utbildning är en viktig del i kompetensförsörjningen. Högskolans roll och uppgift, inkluderande ett omställningsuppdrag är nyckelfrågor för TCO. Nyss presenterades valideringsdelegationens slutrapport. Mycket fokus läggs på yrkeskompetens men för tjänstemännen är det sällan nog. En större tyngd behöver läggas på validering av utbildningskompetens, som en del i en fungerande kedja.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

01 februari, 2020

En begriplig sjukförsäkring

I fredags presenterades betänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering. Utredningen tillsattes efter stark kritik mot bristande rättssäkerhet och många avslag i sjukförsäkringen – bland annat från TCO. Det är därför glädjande att utredningen presenterar förslag som stärker rättssäkerheten och underlättar rehabilitering så att fler som blir sjuka kan återgå till sitt arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Förslagen är ett första steg mot en bättre balans mellan standardtrygghet och omställning i den allmänna sjukförsäkringen.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

31 januari, 2020

Om facket inte fanns

Hur skulle Sverige se ut om facket inte fanns? Den frågan fick jag möjlighet att prata mer om idag på ett fullsatt seminarium som TCO:s och TCO-förbundens tankesmedja Futurion bjöd in till.

Arbetsmarknad, Partsmodellen

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

31 januari, 2020

Rädda rutavdraget

Rutavdraget måste vara legitimt och effektivt för att lösa livspusslet, inte en metod för att skapa affärsmöjligheter genom skattenedsättning för vissa företag. Därför bör förslagen i utredningen om utvidgat rutavdrag inte genomföras. Istället behövs ett tak per timme för rutavdraget och krav på goda anställningsvillkor för den som gör det arbete som skattereduktionen ges för.

Arbetsmarknad, Jämställdhet, Skattereform

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

28 januari, 2020

Kompetenspåfyllnad genom korta kurser i yrkeshögskolans regi

I december gav regeringen Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) i uppdrag att förbereda införandet av korta och flexibla kurser och kurspaket inom yrkeshögskolan. Som ett led i det arbetet har förordningsändringar nyligen trätt i kraft som kan sägas öppna upp kursutbudet för delvis nya grupper av sökande såsom yrkesverksamma med högskoleutbildning. Det är välkommet och i linje med ett mer cirkulärt förhållningssätt till utbildning för att möta förändringar på arbetsmarknaden drivna av megatrender som digitalisering och automation.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

16 januari, 2020

EU Minimum Wage: Unlawful, Unfit for Purpose and Utmost Complicated

An EU legal instrument concerning minimum wages would not only contravene the Treaty but would also – to achieve the aims set out by the Commission – need to be both detailed and complex with no guarantee that it would work in practice. It is time to abandon the idea.

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 januari, 2020

Reflektioner på väg från Sälen

För mig har de senaste dagarna inneburit premiär för att delta vid Folk och Försvars rikskonferens i Sälen. Men det var långt ifrån premiär för TCO – som 1940 var en av grundarorganisationerna - till den partipolitiskt obundna sammanslutning av hundratalet organisationer som genom sitt medlemskap vill främja samhällets säkerhet genom arbetet för fred, frihet och att värna det demokratiska samhället.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

15 januari, 2020

EU minimilön – olagligt, olämpligt och oerhört komplicerat

Igår offentliggjorde EU-kommissionen det dokument som ska ligga till grund för EU-kommissionens samråd med arbetsmarknadens parter om minimilöner. Ett sådant samråd är enligt Artikel 154 i Fördraget om Europeiska Unionens funktionssätt (FEUF) obligatoriskt innan kommissionen lägger fram förslag som berör arbetsmarknaden.

EU, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

20 december, 2019

Livspusslet i juletider

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 december, 2019

Ska EU bestämma över svenska löner?

Idag har jag deltagit i mitt första styrelsemöte i Europafacket. Även om vindarna i Bryssel är närmast vårvarma, har det varit betydligt hetare på mötet. Anledningen till det är att minimilönefrågan varit uppe för diskussion.

EU, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

03 december, 2019

Vi behöver möjlighet till omställning

AI gör inte att jobben försvinner men innehållet i våra jobb förändras mer än vad vi kan föreställa oss . Vi måste få möjlighet att ställa om – som kontinuerlig utbildning och höjd a-kassa så att vi har råd att ställa om.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 november, 2019

Regeringen måste skruva upp tempot för ett arbetsliv fritt från våld och trakasserier

Låt mig vara väldigt tydlig. Våld eller trakasserier hör inte hemma i arbetslivet. Ändå händer det alltför ofta. Det kan inträffa på arbetsplatsen men ofta sker det på andra ställen. Ibland händer det på bussen på väg till jobbet, ibland i omklädningsrummet och ganska ofta på firmafesten eller på tjänsteresan.

Arbetsmiljö, Internationellt, Jämställdhet

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

20 november, 2019

Kollektivavtalen under OECD:s lupp – Negotiating our way up

Arbetsmarknad, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

14 november, 2019

Varför ska jag jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal?

Det finns många, många skäl till varför du ska välja att jobba på en arbetsplats som har kollektivavtal. Några av de skälen är alla de försäkringar som ingår i kollektivavtalet. De flesta kan inte klara sin ekonomi om något allvarligt händer utan hjälp av kollektivavtalets försäkringar.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

14 november, 2019

Varför ska jag som arbetsgivare teckna kollektivavtal?

Att värna sina anställda, att vara en medveten och ansvarstagande arbetsgivare ger signaler om att vara en seriös arbetsgivare. Kollektivavtal värnar de anställda.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

07 november, 2019

Skattereformen 30 år idag - dags för en ny!

Den sjunde november 1989 presenterades vad som kom att kallas "Århundradets skattereform". Till 30-årsjubileet idag vore ett besked om start av jobbet med en ny välkommet. Flertalet partier är idag överens om att det är hög tid för ett samlat omtag kring skattesystemet. Detta finns också med som en bärande punkt i januariavtalet. Men ännu har ingenting hänt. Det är därför hög tid att ta itu med arbetet för en ny bred skattereform, för det nya århundradet.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

29 oktober, 2019

Ibland behöver man skynda långsamt för att alls komma i mål

Det dunkelt sagda är det dunkelt tänkta kan ju låta lite sådär lagom pompöst. Ändå förefaller Tegnérs strof träffande för att beskriva läget i den aktiva arbetsmarknadspolitiken just nu.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

25 oktober, 2019

Granskning av kommunal utjämning med brister

Riksrevisionens granskning av det kommunala utjämningssystemet faller i en logisk kullerbytta, men rapporten är ändå intressant. Den pekar på att vissa faktorer såsom glesbygdsvillkor inte fullt ut fångas in i systemet. Utjämningssystemet behöver reformeras, som en del i att säkra välfärdens långsiktiga finansiering. Men ännu viktigare är att se till att de tillskott i finansiering som behövs kan säkras, utan att de kommunala inkomstskatterna höjs.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

23 oktober, 2019

Utgå från småföretagens behov för lyckat arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljö, EU, Partsmodellen

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

22 oktober, 2019

Ge FK i uppdrag att använda nudging så jämställdheten ökar

Jämställdhet, Trygghetssystem

Mats Essemyr - A-kasseexpert

21 oktober, 2019

A-kassan och sjukförsäkringen är inga bidrag!

Är arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen bidrag? I samband med Moderaternas stämma i helgen har distinktionen mellan försäkringsersättningar och bidrag än en gång blivit aktuell.

A-kassan, Arbetsmarknad, Sjukförsäkringen

Maria Ahrengart - Nationalekonom

16 oktober, 2019

Många saknar rimligt ekonomiskt skydd vid arbetslöshet

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Åsa Odin Ekman - Utredare

16 oktober, 2019

Livslångt lärande som rättvisefråga

Arbetsmarknad, EU, Partsmodellen

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

10 oktober, 2019

Även tjänstemännen behöver familjeveckan

Jämställdhet

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

10 oktober, 2019

prioritet 3

Socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi prioriterar en tryggare sjukförsäkring som är ”rättssäker och begriplig”. Han lyfter fram att utredningen ”En trygg sjukförsäkring med människan i centrum” är i sitt slutskede och att utredningen har mandat att föreslå de ändringar av lagstiftningen som behövs för en rättssäker och begriplig sjukförsäkring. För TCO är denna prioritering välkommen – och vi förväntar oss nu att utredningen lägger fram de lagförslag som faktiskt behövs för att socialförsäkringsministerns prioritering ska bli verklighet.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

30 september, 2019

Centerstämman om skattereform

På helgens centerstämma i Karlstad slog partiet fast att en bred skattereform ska genomföras. Det är bra. Centerpartiet bör nu fokusera på att få igång arbetet för en samlad reform istället för enskilda skattesänkningar som gör ett spretigt och krångligt system ännu mer spretigt och krångligt.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

23 september, 2019

TCO varnar för en rättsosäker socialförsäkring

TCO har lämnat in sitt remissvar på betänkandet Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet (SOU 2018:5) till Socialdepartementet. I betänkandet finns en del förslag och överväganden som TCO ser positivt på. Däremot ställer sig TCO mycket kritisk till förslaget om att förkorta överklagandetiden från dagens 2 månader till tre veckor inom socialförsäkringsområdet. Detta skulle minska rättssäkerheten och ytterst drabba de sjukskrivna – men också innebära en hel andra svårigheter och problem.

Sjukförsäkringen

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

20 september, 2019

En budget präglad av Brexit

I onsdags presenterade regeringen budgetpropositionen för år 2020. Om man ska lyfta fram en händelse från EU som särskilt präglar budgeten så är det en oro för vad en avtalslös Brexit kommer att innebära för den svenska ekonomin. Beräkningarna i budgeten har inte tagit höjd för en avtalslös Brexit utan gjordes vid den tiden då ett avtal fortsatt var i sikte. Hur det blir och hur det påverkar den svenska ekonomin vet vi (kanske!) först den 31 oktober när Storbritannien aviserat att landet ska lämna unionen.

EU

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

20 september, 2019

Använd bostäderna bättre - kan en skattereform bidra?

Idag presenterade vi rapporten "Att använda bostäderna bättre" vid ett seminarium i TCO-huset under rubriken "Hur kan en skattereform bidra till en mer effektiv bostadsmarknad".

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

18 september, 2019

Önskas: besked om #skattereform

Många olika skatteförslag finns med i budgetpropositionen för 2020. Men ett viktigt besked saknas, att regeringen nu sätter fart på arbetet med att ta fram underlag för en bred och samlad skattereform.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 september, 2019

Blogg utredning

Utredningen Ett tryggare företagande i ett föränderligt arbetsliv har kommit med sitt slutbetänkande Företagare i de sociala trygghetssystemen (SOU 2019:41). I betänkandet ger utredningen en övergripande genomgång av dagens situation för företagare och i vilken utsträckning de sociala trygghetssystemen i form av sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen är anpassade för en arbetsmarknad med många mindre företag och människor som går mellan att vara företagare och anställd. Utredningens bild av företagarnas situation och de bedömningar som utredningen gör för det fortsatta arbetet stämmer överens med TCO:s bild och förslag – det är nu dags för regeringen att gå vidare och få fram konkreta förslag och lösningar.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

11 september, 2019

Ett team för Europa

Europeiska kommissionens tillträdande ordförande Urusula von der Leyen har presenterat det lag som ska utgöra vad som närmast kan benämnas som EU:s regering de kommande fem åren.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 augusti, 2019

Tillsammans kan vi skapa ett hållbart arbetsliv för alla

Det är min första arbetsvecka efter semestern och jag tar med mig många fina sommarminnen. Vila och återhämtning är en förutsättning för att jag ska kunna ta tag i det som står på agendan för mig och TCO under hösten. Och en förutsättning för att drygt 1,4 miljoner medlemmar inom TCO-förbunden ska kunna fortsätta med sitt viktiga arbete.

Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

28 juni, 2019

avskaffa värnskatten

Det ska löna sig bättre att utbilda sig och ta ansvar, därför är det bra att det äntligen har kommit ett konkret förslag om att avskaffa värnskatten. TCO har väntat, men detta är verkligen inte okontroversiellt, och det hade varit mycket bättre att genomföra detta i ett samlat paket. Inte minst för att en skattereform behöver vara fullt finansierad.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 juni, 2019

Vad har hänt på arbetsmarknaden de senaste tio åren?

Idag släppte vi i TCO vår nya jobbkarta. Det är ett digitalt verktyg som är viktigt för både vårt utredningsarbete och vår förmåga att påverka politiken. Med hjälp av verktyget kan vi se hur arbetsmarknaden har förändrats för olika branscher, i län för län. Genom att få en fördjupad förståelse för vad som händer kan vi skapa ännu bättre förutsättningar för att ta tillvara på möjligheterna i strukturomvandlingen.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 juni, 2019

Hurra, det blev en ny ILO-konvention!

På midsommarafton antog ILO:s högsta organ - den internationella arbetskonferensen - en konvention och en rekommendation om våld och trakasserier i arbetslivet.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 juni, 2019

Sjukförsäkringen i siffror 2019

Försäkringskassan har idag presenterat Socialförsäkringen i siffror 2019 som innehåller uppgifter om antalet försäkrade, mottagare och kostnader för de olika socialförsäkringarna under 2018. Noterbart är att utgifterna för socialförsäkringarna som andel av BNP är lägst på 35 år och att antalet personer som fick rätt till sjukersättning är det lägsta sedan sjukersättning infördes 2003. Det tycks med andra ord finnas utrymme för reformer!

Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 juni, 2019

Pengar och ett särskilt uppdrag - så gör vi verklighet av det livslånga lärandet

Idag går remisstiden ut för styr- och resursutredningen, STRUT, som sett över högskolans styrning och resurstilldelning. Det nuvarande systemet tillkom för drygt ett kvarts sekel sedan, och det har förstås hänt mycket sedan dess. När styrningen och resurstilldelningen ses över handlar det i grunden om hur högskolan ska utvecklas för att möta en ny tid.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

23 juni, 2019

ILO har fått en ny hundraårsdeklaration - en seger för trepartismen och multilaterismen

ILO:s arbetskonferens (ILC) har nyligen avslutats. Som min kollega Lise Donovan redan berättat är det i år hundra år sedan ILO bildades 1919, som en del av Versaillesfördraget efter första världskriget. Då bildades ILO utifrån övertygelsen att en universell och bestående fred endast kan uppnås om den bygger på social rättvisa. Den organisation som upprättades var och är unik i sitt slag, då den för samman arbetstagare, arbetsgivare och regeringar i sina verkställande och styrande organ.

Internationellt

Åsa Odin Ekman - Utredare

19 juni, 2019

Räkna på kostnaderna av restriktiv asylpolitik

Arbetsmarknad, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 juni, 2019

Blixtvisit i Genève

Det senaste dygnet har jag tillbringat i ett Genève i högsommarvärme. Anledningen till besöket var att Internationella arbetsorganisationen, ILO, har sin årliga konferens. Det är dock inte vilket år som helst, utan 100-årsjubileum. ILO är en viktig och spännande aktör eftersom den bygger på trepartssamarbete mellan facken, arbetsgivarorganisationer och stater. Att besöka konferensen är dessutom ett utmärkt tillfälle för att träffa fackliga kollegor från hela världen.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 juni, 2019

Tack, Jan!

I eftermiddag ska jag promenera bort till riksdagshuset för att delta på avtackningen av Jan Björklund.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

12 juni, 2019

Statens måste betala mer för välfärdstjänsterna

Staten behöver ta över mer av finansieringen av välfärdstjänsterna. Det är den enda rimliga slutsatsen av den analys som Magdalena Andersson presenterade av kommande behov av resurser till kommunerna. Reformera utjämningssystemet, gärna, men det kommer inte att räcka. Stora höjningar av den kommunala inkomstskatten behöver undvikas och därför måste en växande andel betalas från andra skatter. Det är en viktig del i en kommande bred skattereform.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

11 juni, 2019

Ett fyrfaldigt leve för TCO!

Idag, på dagen för 75 år sedan, bildades Tjänstemännens centralorganisation här i Stockholm. Trekvarts sekel senare utgör TCO-förbunden tillsammans världens bäst organiserade tjänstemannaorganisation.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

10 juni, 2019

ILO 100 år- inte bara högtidliga tal utan också två veckors hårt arbete för ett bättre arbetsliv

I dag öppnar årets ILO-konferens i Geneve, men i år är det inte riktigt som vanligt. Det är nämligen 100 år sedan detta FN-organ för arbetslivsfrågor bildades som en del av Versailles-freden efter första världskriget. Och det måste så klart firas!

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Åsa Odin Ekman - Utredare

24 maj, 2019

Dubbelbestraffning av arbetskraftsinvandrare: om Migrationsverkets rättsliga ställningstagande

Arbetsmarknad, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 maj, 2019

75 stolta år för TCO – och fyra till för mig!

Veckan som gått har varit helt fantastisk, faktiskt en av de absolut bästa sedan jag tillträdde som ordförande för TCO för ganska exakt åtta år sedan. På vår kongress som ägde rum i Stockholm i tisdags fick jag förnyat förtroende att leda världens starkaste tjänstemannarörelse. Och jag är både väldigt glad och ödmjuk inför uppgiften!

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

17 maj, 2019

Lite mer likvärdigt för kommunerna

Gärna förbättrad kostnadsutjämning, men sen en rejäl skatteutjämningsreform! Det är den korta sammanfattningen av TCO:s remissvar på SOU 2018:74 Lite mer Lika.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

13 maj, 2019

Olyckligt att inte ta tillvara på kunskap om arbetsmarknaden

Allt sedan Januariöverenskommelsen presenterades är vi många som väntat på att regeringen ska ge ett uppdrag till Arbetsförmedlingen för att myndigheten ska veta i vilken riktning man ska styra, och mer specifikt hur punkt 18 i överenskommelsen ska tolkas.

A-kassan, Arbetsmarknad

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 maj, 2019

Lite (välment) EU-gnäll

Precis som många av er som läser den här texten säkert gjorde, ägnade jag söndagskvällen åt att titta på SVT:s partiledardebatt. Vårbudgeten är lagd, oppositionspartierna har lagt sina skuggmotioner och en hel del handlar naturligtvis om inrikespolitik och vad som ska hända med Sverige. Men med tanke på att det är tre veckor kvar till Europaparlamentsvalet blev jag väldigt förvånad och besviken över bristen på EU-fokus.

EU

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 maj, 2019

Mot en rättssäker och förutsägbar sjukförsäkring - några steg i rätt riktning

Starka fackliga protester mot att Försäkringskassan allt oftare avslog sjukpenning efter 6 månaders sjukskrivning resulterade till slut våren 2018 i att regeringen tillsatte utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum med Claes Jansson, som kommer från LO-TCO Rättsskydd, som utredare. Utredningen presenterade i januari i år förslag kring särskilda skäl som skulle ge sjukskrivna ökade möjligheter att återgå till sitt gamla arbete – något TCO länge har efterfrågat. Riksdagen har idag hållit en hearing om utredningens förslag och fortsatta arbete. TCO har ställt sig positiv till förslagen och har flera medskick till det fortsatta arbetet.

Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

29 april, 2019

Glädjande besked från Moderaterna - nu bör regeringen gå igång med en skatteutredning!

Det var mycket glädjande att ta del av Moderaternas förslag om utgångspunkter för en ny skattereform idag på DN debatt. Genom beskedet ökar förutsättningarna för ett nytt, brett förankrat och hållbart skattesystem för en ny tid.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

29 april, 2019

Hög tid för förbud mot att begära utdrag ur belastningsregistret

I dag överlämnar Utredningen om belastningsregisterkontroll i arbetslivet sitt betänkande. Utredningen har haft i uppdrag att reda ut de sista utestående frågorna för vad som ska gälla för utdrag ur brottsregistret i vissa branscher, bland annat inom Kriminalvården, Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

24 april, 2019

Marginalskatter i en skattereform - vad är optimalt?

Hur ser optimalt utformade marginalskatter ut? I en ESO-rapport presenteras teori och modeller. Inkomstskatterna bör reformeras så att de högsta marginalskatterna sänks, menar även TCO. Det behövs inte minst för kompetensförsörjningen av både näringsliv och välfärdstjänster.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

15 april, 2019

Ny sidaJa till samverkan men nej till finansiell samordning

TCO har lämnat in remissvar på betänkandet Samspel för hälsa – finansiell samordning mellan hälso- och sjukvården och sjukförsäkringen (SOU 2018:80) från Utredningen om finansiell samordning mellan hälso- och sjukvård och sjukförsäkring. TCO delar utredningens uppfattning att det är av stor vikt att minska sjukfrånvaron och att hälso- och sjukvården spelar en central roll i detta arbete. Emellertid är TCO starkt tveksam till utredningens förslag. Istället menar TCO att befintliga projekt och samverkansformer i första hand bör utvärderas och utvecklas vidare.

Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 april, 2019

Valrörelsen är igång!

Både intresset och stödet för EU är rekordhögt i Sverige just nu, vilket förstås är en bra förutsättning för ett högt valdeltagande på själva valdagen den 26 maj.

EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

11 april, 2019

Förkortad föräldraförsäkring är inte lösningen

Igår skrev jag replik i Aftonbladet på en debattartikel av Kajsa Dovstad och Siri Steijer (Timbro). De vill se en förkortad föräldraförsäkring och är kritiska till de ytterligare dagars ledighet som ett införande av familjevecka kommer att innebära. De kallar det för oansvarigt då föräldraförsäkringen belastar statsbudgeten och leder till negativa effekter för kvinnor. Och för att frånvaron som föräldraledigheten innebär skapar bekymmer på arbetsplatserna, särskilt inom offentlig sektor där det är brist på personal.

Jämställdhet

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2019

Bra med förstärkt grundskydd – men inkomstpensionen behöver också stärkas

TCO har fått promemorian Förbättrat grundskydd till pensionärer på remiss. Att förstärka grundskyddet, som föreslås i promemorian, är i grunden något positivt, men inkomstpensionen behöver också stärkas. Skillnaden i inkomstpension behöver vara större mellan den som arbetat ett helt yrkesliv och den som arbetat lite eller inte alls.

Trygghetssystem

Mats Essemyr - A-kasseexpert

04 april, 2019

Kassako

Överfinansieringen av a-kassan uppgick till 20 miljarder kronor 2018. Den är fortfarande en viktig kassako för staten.

A-kassan, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

02 april, 2019

Ledarskap och samarbete - vägen framåt

De senaste veckorna har jag ägnat nästan all min tid åt två områden: omställning i arbetslivet och EU.

Arbetsmarknad, EU, Omställning och utbildning

Magnus Lundberg - Jurist

26 mars, 2019

Upphovsrätt - aktuell lagstiftning

Idag röstar EU-parlamentet om en ny upphovsrättslagstiftning för material som används på internet, det så kallade DSM-direktivet. TCO har uppmanat de svenska Europaparlamentarikerna att rösta för förslaget och har fått kritik för detta. För kulturskapare, utövare och upphovspersoner är det oerhört viktigt att direktivet antas. Det handlar om att försvara upphovsrätten och att konstnärer har rätt till sina verk, vilket är helt centralt för alla upphovspersoner och utövande konstnärer i Sverige.

EU

Jens Lidén - Jurist

22 mars, 2019

Kompletterande visselblåsarskydd på gång inom EU

Det förslag om ett helt nytt EU-direktiv om skydd för visselblåsare som Europeiska kommissionen kom med i april 2018 har nu på rekordfart förhandlats fram inom EU. De så kallade trialog-förhandlingarna, mellan Europaparlamentet och Ministerrådet, inleddes i slutet av januari 2019 och den 11 mars nådde representanter för parlamentet, rådet och kommissionen en principöverenskommelse om ett direktiv. Nu återstår för Europaparlamentet och rådet i sin helhet att anta eller förkasta direktivförslaget. Genom en reglering på EU-nivå kan ett harmoniserat visselblåsarskydd åstadkommas inom hela EU.

Arbetsrätt, EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 mars, 2019

Jämställdhetsindex för 2018

Nya siffror för TCO:s jämställdhetsindex visar att utvecklingen fortsätter att gå åt rätt håll. Men det går för långsamt. Det behövs förändringar i föräldraförsäkringen för att snabba på takten och skapa förutsättningar för  ekonomisk jämställdhet. Familjeveckan kan gynna jämställt föräldraskap och underlätta livspusslet, men med TCO:s förslag om föräldratidsdagar kan man nå längre.

Jämställdhet, Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 mars, 2019

Vi rör oss framåt men måste alltid tänka nytt

För 70 år sedan publicerade TCO en skrift om lika lön för lika arbete. I den fanns också en appell som jag brukar tänka på ofta, inte minst i samband med internationella kvinnodagen. Trots att den formulerades för mer än ett halvt sekel sedan är den fortfarande högaktuell.

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

01 mars, 2019

Fackliga förtroendevalda kan göra skillnad vad gäller upphandling

Offentlig upphandling påverkar hur den offentliga verksamhetens utformas. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster för över 600 miljarder kronor vilket motsvarar ungefär en tredjedel av hela den offentliga sektorns utgifter. Det är i den offentliga verksamheten som vi hittar många av våra arbetsplatser för våra förtroendevalda inom OFR- och TCO-förbunden.

Offentlig upphandling

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

01 mars, 2019

Panaf – 30 år av fackliga utbildningar på den afrikanska kontinenten.

Människor som träffas för att tillsammans diskutera utmaningarna på arbetsplatsen och i samhället och utforma kollektiva lösningar är hjärtat i fackföreningsrörelsens historia. Det är denna tradition som ligger till grund för LO och TCO:s stora utvecklingssamarbetsprogram Panaf, the Pan-African Trade Union Education Program, som i år firar 30 år.

Internationellt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

27 februari, 2019

Europeiska arbetsmyndigheten

För TCO är den fria rörligheten viktig då den bidrar till bättre förutsättningar för jobb och tillväxt. ELA är en del i att få den inre marknaden, och inte minst den fria rörligheten för arbetstagare, att fungera bättre.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 februari, 2019

Stort stöd för EU bland tjänstemännen

Igår träffade jag EU-minister Hans Dahlgren för att diskutera Europaparlamentsvalet den 26 maj samt det allmänpolitiska läget i Europa. EU-debatten har under senare tid präglats av Storbritanniens beslut om att lämna unionen och jag kan konstatera att en del EU-kritiska röster även höjts i den svenska debatten. Samtidigt finns det ett rekordstort stöd för EU. Av TCO-förbundens medlemmar ser nästan 80% positivt på EU-samarbetet och 75 % är positivt inställda till den fria rörligheten, att studera och jobba i ett annat EU-land.

Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 januari, 2019

Ljuspunkter i väntans tider

Det har nu gått mer än fyra månader sedan riksdagsvalet. Från att ha varit en ganska turbulent senhöst och tidig vinter, har Sverige äntligen börjat närma sig att kunna få en regering. Det är välkommet.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

11 januari, 2019

Turordningsreglerna ett politiskt stickspår

Om man lagstiftningsvägen skulle försvaga anställningsskyddet och kompensera detta med t ex högre a-kassa och bättre möjligheter till vidareutbildning och mer aktiv arbetsmarknadspolitik finns inte samma ömsesidighet. Redan i nästkommande budgetomröstning i riksdagen kan såväl den bättre a-kassan som de extra omställningsresurserna vara borttagna. Detta kan inte jämföras med omställningsavtalens ömsesidiga förpliktelser.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 december, 2018

Kulturen ger syre till samhällsutvecklingen

Kultur har en stor betydelse i vårt arbetsliv och samhälle. För TCO är den kopplingen tydlig, kulturen behöver vara fri, tillgänglig och livskraftig för att ge oss människor inspiration och kraft! I veckan har jag haft den stora förmånen att få dela ut TCO:s kulturpris och kulturstipendium till två personer som genom sina respektive gärningar skapar värdefulla bidrag till kulturen.

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

30 november, 2018

Varje satsad krona på Myndigheten för arbetsmiljökunskap är ett stöd till företagens konkurrenskraft!

Det är inte alltid som arbetsmarknadens parter är överens. Det är inte heller meningen eftersom vi företräder olika parter. Normalt sett är också båda sidor lätt skeptiska till inrättande av nya myndigheter, inte minst eftersom parterna ändå brukar vara överens om att arbetslivsfrågor sköts bäst av parterna själva. Men, ett undantag från detta är skapandet av den nya, starkt efterlängtade Myndigheten för Arbetsmiljökunskap, också kallad ”Mynak”.

Arbetsmiljö

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 november, 2018

Viktiga reformer för framtiden

Arbetsmarknaden förändras snabbt till följd av AI, digitalisering och globalisering. Varje år försvinner ca 450 000 jobb i den svenska ekonomin, och ännu fler skapas. Det är en spännande utveckling! Samtidigt kan det kännas skrämmande. Vad ska vi jobba med i framtiden? Vilka är alla de nya jobben och har jag kompetens för några av dessa? I tider av stora förändringar, strukturomvandling, behöver vi människor känna trygghet.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

29 november, 2018

Den komplexa tjänstepensionen - SNS-rapport och seminariumNy sida

SNS presenterade i veckan rapporten "Den komplexa tjänstepensionen". Rapportförfattarna vill förenkla tjänstepensionen och samtidigt införa mer av valfrihet. Det är svårt att förena. De kollektivavtalade tjänstepensionssystemen är effektiva och tillåter oss att ibland tänka på annat än pension.

Trygghetssystem, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

28 november, 2018

blogg

Försäkringskassans tillförordnade generaldirektör, Maria Hemström Hemmingsson, skriver idag på SvD Debatt om behovet av att öka kunskapen om sjukförsäkringen bland allmänheten. Det är nog riktigt, men en stor del av ansvaret för dagens situation faller också på våra politiker som många gånger i lagstiftningen låtit bli att diskutera begrepp och delar av försäkringen som är principiellt centrala och därmed centrala för hur sjukförsäkringen fungerar – och inte heller har stått upp för sjukförsäkringen när kritiken har kommit.

Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 november, 2018

Vi behöver bredda synen på kompetens

När arbetsveckorna rullar på i snabb takt kan det vara svårt att hitta tid för att stanna upp och reflektera, men det är helt nödvändigt. Jag har under det gångna året fått chansen att delta som adept i Fryshuset UP & Coming Executive Program och tillsammans med min mentor Aida Amoli haft möjlighet att få göra just det, tänka tillsammans och få ny spännande input som jag kommer att bära med mig länge framöver!

Mika Domisch - Internationell sekreterare

23 november, 2018

Metoo kommer att förändra Europa

Skulle Metoo ha blivit av utan Donald Trump? Det är omöjligt att veta, men rörelsen är säkerligen ett svar på sexistiska och reaktionära maktstrukturer och beteendemönster som har existerat alldeles för länge. Metoo-rörelsen har redan, ett drygt år efter de första avslöjandena, bidragit till ökad jämställdhet runt om i världen. Men mycket jobb återstår, framför allt i arbetslivet.

Arbetsmiljö, EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 november, 2018

Sociala pelaren fyller 1 år!

Imorgon lördag är det precis 1 år sedan EU:s stats- och regeringschefer, arbetsmarknadsministrar, EU-kommissionärer, Europaparlamentariker och arbetsmarknadens parter träffades i Göteborg för att diskutera hur man kan främja rättvisa jobb och tillväxt. Initiativet till toppmötet togs av Sveriges statsminister Stefan Löfven, som stod värd för mötet tillsammans med EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

14 november, 2018

Använd lagstiftningen i arbetet mot sexuella trakasserier!

För drygt ett år sedan när Metoo-uppropen började var min första tanke: Damn it! Vi borde ha uppdaterat vår skrift ”Bryt tystnaden”. Det var inte bara för att jag anade att det skulle bli något stort av metoo utan även för att mycket hade hänt i lagstiftningen sedan ”Bryt tystnaden” kom ut 2013. Det krävdes uppdatering eftersom det tillkommit lagstiftning på både diskriminerings- och arbetsmiljöområdet.

Arbetsmiljö, Jämställdhet

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

14 november, 2018

Ni måste stoppa förslaget Arbetsmiljöverket

TCO anser att det förslag till nya föreskrifter om ”Arbetsanpassning” som varit ute på remiss från Arbetsmiljöverket innebär en väsentlig försämring i förhållande till nuvarande föreskrifter om ”Arbetsanpassning och rehabilitering”. Ambitionen att det ska bli tydligare vad som förväntas av arbetsgivaren uppnås inte. Enligt TCOs mening har man till och med frånträtt såväl som överskridit det uppdrag som åligger Arbetsmiljöverket i fråga om att precisera arbetsmiljölagen.

Mats Essemyr - A-kasseexpert

13 november, 2018

Snål ersättning till arbetslösa

Det finns en föreställning att ersättningen till arbetslösa skulle vara särskilt generös i vårt land. Att Sverige är ett bidragssamhälle. Men det är en myt.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

12 november, 2018

Vad händer egentligen när sjukpenning avslutas? Om en kanske försåtligt positiv bild

I dagarna kom Försäkringskassan med rapporten "Vad händer efter avslutad sjukpenning"?. Rapporten ger en förhållandevis positiv bild av hur dagens sjukförsäkring fungerar. Framförallt visar rapporten att de flesta återgår till arbete. Men det finns goda skäl att nyansera det första positiva intrycket rapporten ger, för även om rapportens resultat kan ses som positiva bör den ändå granskas kritiskt.

Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 november, 2018

Utveckling åt rätt håll, men mer behövs för jämställd föräldraledighet

Idag inför fars dag på söndag släpper Försäkringskassan ny statistik som visar att pappornas andel av utbetalad föräldrapenning fortsätter att öka. Det är bra! Men det går fortfarande för långsamt. Kvinnor drabbas negativt av den sneda fördelningen och TCO tycker att mer behöver göras för att föräldrar ska dela mer lika.

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 november, 2018

Ett recept på hur Sverige klarar lågkonjunkturen

I helgen skrev jag på svd.se om vad Sverige kan göra för att ta sig igenom den lågkonjunktur som knackar på dörren. Det är läge att rusta Sverige för framtiden, att stärka vår omställningsförmåga och det gör vi framförallt genom att investera i utbildning. Jag tycker att det är viktigt att möta framtiden med optimism och lyfter i artikeln fyra områden som är särskilt viktiga.

Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Åsa Odin Ekman - Utredare

05 november, 2018

Obligatorisk redovisning av lärarledd tid inom högskolan

UKÄ:s senaste rapport om lärarledd tid inom högskolan visar att det inte hänt något på tio år i frågan om mängden lärarledd tid inom högskolan. Detta är en central fråga för kvaliteten i den högre utbildningen och viktig fråga för styr- och resursutredningen. En sak är dock tydlig: det är alldeles för svårt att följa upp utvecklingen. Oavsett vilken styrningsmodell styr- och resursutredningen föreslår bör det ingå ett förslag om att införa löpande rapportering av den lärarledda tiden.

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 oktober, 2018

Vi behöver värna den fria rörligheten inom EU

I dagarna mottog EU-nämnden och Arbetsmarknadsutskottet ett brev från TCO, LO, Saco och Svenskt Näringsliv om EU-kommissionens förslag om att skapa en europeisk arbetsmyndighet. Vi som parter på den svenska arbetsmarknaden är starkt övertygade om vikten av den fria rörligheten för arbetstagare.

EU

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

26 oktober, 2018

Papperslösa, arbetsrätten och de fackliga organisationerna

I veckan firade Fackligt center för papperslösa 10 år. Det är en viktig verksamhet för de allra mest utsatta på arbetsmarknaden. Trots det verkar Arbetsmarknadsutskottets ordförande (S) inte förtjust. Det är dags att påminna om hur papperslösa, arbetsrätten och de fackliga organisationer förhåller sig till varandra, samt om varför den som verkligen vill skapa ordning och reda på den svenska arbetsmarknaden bör engagera sig för att även papperslösa ska få ut sin lön, rimligare arbetstider och en säkrare arbetsmiljö snarare än att bekymrat skaka på huvudet och prata om skuggsamhället.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 oktober, 2018

Vi kommer inte att backa tillbaka in i tystnaden!

Det har gått ett år sedan #metoo briserade. Det känns kluvet att fira ettårsdagen, men jag vill passa på att hylla den kraft som uppstått genom #metoo och alla tusentals röster som bidrog till att bryta tystnaden.

Arbetsmiljö, Jämställdhet

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

16 oktober, 2018

Arbetsrättsliga problem löses bäst av självständiga parter

Att ändra turordningsreglerna kan få stora konsekvenser som man kanske inte tänker på. Det kan tex göra att vår förmåga att ställa om i nästa lågkonjunktur försämras. Samuel Engblom går igenom reglerna i LAS igen för att förklara dess komplexitet.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 oktober, 2018

Vi behöver mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken

I veckan har jag tillsammans med politiker och Svenskt Näringsliv diskuterat omställning och vikten av utbildning i ett samtal arrangerat av Hermods, ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag. Hur pass väl är Sverige är rustat för nästa lågkonjunktur?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

05 oktober, 2018

Work in the Future

Ingen av oss vet vad som händer i framtiden, men det vi vet är att den tekniska utvecklingen går fort. Det gäller att vi är beredda för framtiden, skriver Eva Nordmark, dagen efter konferensen Work in the future.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 oktober, 2018

MIs rapport Yrke lön och kön

Arbetsmarknad, Jämställdhet, Partsmodellen

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

01 oktober, 2018

Gärna lappa och laga, men sen en rejäl skatteutjämningsreform

Idag presenteras utredningen Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting Det är problematiskt att det finns så stora skillnader när det gäller kommunalskatt mellan olika kommuner. Utredningen presenterar många bra förslag till förbättringar av kostnadsutjämningen mellan kommunerna. På längre sikt behövs dock en mer grundläggande reformering av systemet för hur vi finansierar vård, utbildning och omsorg. Det kommunala skatteutjämningssystemet bör vara en del i en bred skattereform

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 september, 2018

Tack för ris och ros

I en debattartikel i torsdagens Dagens Industri (27/9) pekade jag ut sju områden där en ny regering kommer att behöva visa handlingskraft: demokratin, skatterna, konkurrenskraften, välfärden, arbetsmarknaden, klimatet och migrationen. I artikeln resonerade jag också om vad som krävs för att nästa regering ska få den handlingskraft som krävs.

Om TCO

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

27 september, 2018

Unga väljer tjänstepension framför andra löneförmåner

Idag firar vi tjänstepensionens dag. Tjänstepensionen är för de allra flesta den ekonomiskt mest värdefulla löneförmånen och en allt viktigare del av den totala pensionen. Därför är det glädjande att så många rankar tjänstepensionen högst.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 september, 2018

Polisens viktiga samhällsuppdrag

Idag hade jag det stora nöjet att besöka Polisförbundets kongress i Örebro. Polisen är en av de viktiga och samhällsbärande yrkesgrupper som samlas inom TCO. Tillsammans utgör de närmare 1,4 miljoner medlemmarna i TCO-förbunden ryggraden i vårt samhälle, rättsstat och demokrati.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

25 september, 2018

Det behövs energi, handlingskraft och långsiktighet i politiken!

Idag fick jag möjligheten att delta vid riksmötets högtidliga öppnande. Riksdagens ledamöter påbörjar nu sitt nya arbetsår, och de kommer att vara med och fatta många viktiga beslut som påverkar villkoren på arbetsmarknaden och i arbetslivet under den kommande mandatperioden.

Om TCO

Maria Ahrengart - Nationalekonom

21 september, 2018

Nyanlända är varmt välkomna till svensk arbetsmarknad

Sverige har idag en stark arbetsmarknad men med brist på arbetskraft inom flera yrken. Redan idag men ännu mer framöver behöver vi också möta kraven på mer arbetskraft som följer på en åldrande befolkning. Vi behöver de nyanlända på arbetsmarknaden för att fortsätta ha en stark ekonomi och en bra välfärd. Nu och framöver.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Maria Ahrengart - Nationalekonom

19 september, 2018

Sverige växer så det knakar – Vad händer med de kollektivavtalade försäkringarna?

Sveriges befolkning växer snabbt och frågan är hur stor Sveriges befolkning beräknas bli i framtiden. Hur länge lever vi och hur många barn beräknas vi få? Och hur förväntas detta påverka de viktiga kollektivavtalade försäkringarna framöver? Ungefär 4,7 miljoner människor, 90 procent av de sysselsatta, omfattas idag av någon kollektivavtalad försäkring.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Trygghetssystem

Per Hilmersson

13 september, 2018

Skapa en europeisk allians för demokrati

Populistiska, nationalistiska och främlingsfientliga partier vinner mark runt om i Europa, nu senast i det svenska riksdagsvalet. Dessa EU-kritiska partier ser även ut att växa stort i valet till Europaparlamentet den 26 maj nästa år. Utvecklingen är oroväckande. Nu krävs en bred europeisk allians mellan politiska partier, arbetsmarknadens parter och organisationer i det civila samhället för att stödja demokratiska värderingar och bekämpa populism, nationalism och rasism.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 september, 2018

Tre saker vi vet efter valet!

Valnattens spänning tycks inte riktigt släppa. Fortfarande räknas rösterna och de små marginalerna mellan olika partier gör att mandatfördelningen i riksdagen justeras lite varje dag. Mediehusen livesänder konstant och det kommer nya nyhetsflashar varje timme. Men det finns faktiskt en hel del som vi redan vet.

Per Hilmersson

06 september, 2018

Oroväckande tystnad om EU i valrörelsen

Valet på söndag är ett val om vilka som ska representera Sverige i EU:s lagstiftande organ ministerrådet och i Europeiska rådet. Och vilka ledamöter som ska sitta i riksdagen och granska EU-lagförslag och regeringens EU-politik. Men det är ganska tyst om EU i den svenska valrörelsen, vilket väcker oro. Det är ett demokratiskt problem som kan urholka det svenska inflytandet i EU. Att inte kontinuerligt diskutera och informera om EU kan även i längden leda till ett ifrågasättande av det svenska EU-medlemskapet.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 augusti, 2018

Hur vet du det?

Med bara dagar kvar till valet är valrörelsen inne i sitt mest intensiva skede. Igår berättar Säkerhetspolisen att man ser en ökning av aktiviteter som syftar till att påverka förtroendet för valet. Falska nyheter som sprids för att polarisera och skapa splittring. Det är obehagligt, men tyvärr inte helt oväntat.

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

27 augusti, 2018

Se människan bakom personnumret – välkommet med Delegation för äldre arbetskraft

Semestern är slut och de flesta är åter på sina arbetsplatser efter några veckors ledighet. Sommaren ger ofta tid för eftertanke och reflektion vilket gör att en del söker nya utmaningar i arbetslivet.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 augusti, 2018

Alla vinner på en bra arbetsmiljö!

I förra veckan var det dags för mig att rulla igång höstens arbete efter semestern. Det är härligt att få träffa alla kollegor igen och komma tillbaka till rutinerna. Men jag är väl knappast ensam om att vilja bevara den där känslan som en lång ledighet lämnar efter sig.

Arbetsmiljö

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 augusti, 2018

En sommar med klimatet i fokus

Sommaren 2018 blir en sommar vi sent kommer att glömma. Badväder varje dag, pinnglassar som smälter i hettan och fläktar som säljer slut i butikerna. Men också vattenbrist, omfattande bränder på flera platser i landet, foderbrist hos bönderna och klumpen i magen när vi så tydligt kan se att något är fel, att klimatförändringarna visar sig här och nu. Semestern är över och det är dags att blicka framåt. Jag tror inte att jag är ensam om att känna att denna sommar har bidragit till ett riktigt uppvaknande, till klimatångest - och att jag vill göra så mycket mer för klimatet!

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

06 juli, 2018

Att ta bort öronmärkta dagar i föräldraförsäkringen är ett steg bakåt i jämställdhetsutvecklingen

Att ta bort de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen, som Kristdemokraterna föreslår, vore ett att ta steg bakåt i utvecklingen mot en jämställd arbetsmarknad, minskade löneskillnader och ökad ekonomisk jämställdhet. Det skulle vara ett hinder för att minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män och ett hinder för att ta till vara tillväxtpotentialen som ligger i det.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

04 juli, 2018

inträdesjobb

Inträdesjobben är ett av de viktigare Alliansförslagen på arbetsmarknadsområdet. Men går de överhuvudtaget att genomföra?

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

04 juli, 2018

Det finns inget behov av att förändra LAS

Kompetens går redan före anställningstid i LAS skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO. Därför finns det inget behov av att förändra arbetsmarknadslagstiftningen, som Annie Lööf skriver i en debattartikel i DN idag.

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

29 juni, 2018

Redo för Almedalsveckan!

På söndag inleds årets upplaga av Almedalsveckan, som i år firar 50 år! Jag är laddad och ser mycket fram emot alla spännande samtal, seminarium och så klart att lyssna till partiledarnas tal och ta del av deras visioner och idéer för Sverige.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

29 juni, 2018

blogg premiepension

Det är bra att utredningen av ett nytt kontrollerat och upphandlat fondtorg för Premiepensionen nu sjösätts. Premiepensionen är en del av socialförsäkringssystemet och det är rimligt att staten tar ett större ansvar. Fondtorget har uppvisat problem förknippade med såväl aggressiv marknadsföring som olämplig fondförvaltning.

Trygghetssystem

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

27 juni, 2018

rundabordssamtal

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 juni, 2018

Glad midsommar!

Sommarens stora högtid är här! Oavsett om du ska äta sillunch och dansa små grodorna runt en midsommarstång eller arbeta vill jag önska dig en riktigt glad midsommar! För egen del ser jag fram emot en lugn midsommarhelg. Jag och min man ska vandra och det blir nog en perfekt uppladdning inför årets Almedalsvecka.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

21 juni, 2018

blogg företagare utredning

Sofia Tot - EU-jurist

19 juni, 2018

Regeringen och facket om brexitprocessen

”Ni kan alltid ta kontakt med oss, dra er inte för det! Hellre en gång för mycket än för lite.” Så inledde EU- och handelsminister Ann Linde mötet mellan regeringen och facken om brexit.

Arbetsrätt, EU, Internationellt

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

19 juni, 2018

The world is watching us

Jag är tillbaka i Stockholm efter några omtumlande veckor i Geneve. Det var med blandade känslor som jag åkte hem från årets ILO-konferens. Jag tänker främst på arbetet med en konvention mot våld och trakasserier i arbetslivet, som jag själv var inblandad i.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt, EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

19 juni, 2018

Löneskillnader mellan kvinnor och män

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 juni, 2018

Järvaveckan: Din röst räknas!

Politikerveckan i Järva har på kort tid etablerat sig som en viktig politisk och demokratisk mötesplats. I lördags var det premiärbesök för min del. Vi anordnade ett seminarium på temat ”Nycklar till en jämställd arbetsmarknad”.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

15 juni, 2018

Ny företagshemlighetslag, varför det?

Ganska obemärkt har en ny lag om företagshemligheter beslutats i riksdagen och den nya lagen börjar gälla den 1 juli 2018. För mig är det själva målgången efter fem års arbete med frågan. Men för att ta det från början….

Arbetsrätt, EU

Per Hilmersson

11 juni, 2018

Franska facket har hopp om framtiden

Pelle Hilmersson, rapporterar från den franska fackliga centralorganisationen CFDT:s kongress. "Det sägs att Macron har inspirerats av den svenska/nordiska modellen med starka och ansvarstagande parter på arbetsmarknaden som självständigt kommer överens om löner och arbetsvillkor."

Arbetsmarknad, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

11 juni, 2018

Delad föräldraledighet och förbättrad etablering för jämställdhet och tillväxt

Nu pågår Järvaveckan för fullt i värmen och TCO är med tillsammans med TCO-förbunden. Där lyfter vi två mycket viktiga frågor för att minska arbetstidsgapet mellan kvinnor och män: få kvinnor och män att dela mer lika på föräldraledigheten och öka sysselsättningsgraden bland kvinnor med utländsk bakgrund.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

11 juni, 2018

OECD Jobs Strategy 2018

Förra veckan presenterade OECD sin länge emotsedda sysselsättningsstrategi (OECD Jobs Strategy). Det är tredje gången som en sådan strategi presenteras och tidigare strategier har haft stort inflytande på den internationella arbetsmarknadspolitiska debatten. Den nya strategin innebär delvis nya tongångar från den inflytelserika organisationen, vilka borde påverka den svenska valdebatten.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 juni, 2018

Kulturarbetarnas arbetsliv lär oss mycket om framtidens arbetsmarknad

Idag hade jag förmånen att tala på Teaterförbundet för scen och films riksstämma. Det är alltid en speciell känsla att besöka TCO-förbundens olika stämmor och kongresser. Det är samlingar där viktiga beslut ska fattas och framtid ska formas. Jag blev extra glad vid öppnandet av riksstämman när Teaterförbundets ordförande Anna Carlson frågade hur många av ombuden som var på sin första kongress. Det var riktigt många! Det bådar gott för återväxten och framtiden!

Arbetsmarknad

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

05 juni, 2018

Slutstuderat? Enighet om behovet av livslångt lärande

Vidareutbildning, kompetensutveckling, fortbildning, livslångt lärande. Kärt barn har många namn. Och de flesta verkar hålla med om att detta är viktigt såväl för Sveriges framtida konkurrenskraft, för företagens kompetensförsörjning som för den enskilde individen.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

05 juni, 2018

Parterna tar initiativet om konflikträtten

Idag presenterade TCO, LO, Saco och Svenskt näringsliv ett lagförslag om förändringar i rätten att vidta stridsåtgärder. Förslaget har tagits fram av en arbetsgrupp där bland annat TCO-förbundet Unionen har deltagit. Bakgrunden är den utredning om strejkrätten som regeringen har tillsatt med anledning av konflikten i Göteborgs hamn. Dagens förslag innebär, som TCO:s ordförande Eva Nordmark sa på presskonferensen, att arbetsmarknadens parter återtar initiativet i frågan.

Partsmodellen

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

01 juni, 2018

Hur ska ILO: utvecklingssamarbetsprogram utformas för att bidra till Agenda 2030?

På årets arbetskonferens i ILO pågår en diskussion om hur organisationens utvecklingssamarbeten ska utformas för att på bästa sätt bidra till uppfyllandet av Agenda 2030. Från arbetstagarsidan vill vi se ett utvecklingssamarbete som är rättighetsbaserat, fokuserar på kapacitetsutveckling av arbetsmarknadens parter och som säkerställer ILO:s strategiska roll i genomförandet av hela Agenda 2030.

Internationellt

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 maj, 2018

Personlig integritet är så mycket mer än GDPR

I dessa tider när så många bedyrar sitt intresse för vår personliga integritet vill jag uppmärksamma att det finns många andra sammanhang (än bara den nya dataskyddsförordningen GDPR) där det behövs förstärkt skydd för den personliga integriteten. Min förhoppning är att alla de företag och organisationer som mejlbombat oss om GDPR nu ska intressera sig också för arbetstagares integritet.

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

31 maj, 2018

Politiker måste prioritera. Och prioritera bort.

Vad ska det offentliga åtagandet omfatta och inte? Vilka skatter vill politikerna höja och vilka vill de sänka? Det måste politikerna berätta för väljarna med bara månader kvar till valet. Politikerna måste helt enkelt prioritera.

Arbetsmarknad, Skattereform, Omställning och utbildning

Per Hilmersson

31 maj, 2018

Fackens roll i försvarandet av demokratin i Polen

Den mäktiga fackliga centralorganisationen Solidarnosc var på 1980-talet en central aktör i Polens frigörelse från kommunismen och banade vägen för demokrati och EU-medlemskap. Idag är de polska facken svaga och den sittande nationalkonservativa regeringen vänder allt oftare både demokratin och EU ryggen. Ska facken, nu med en annan centralorganisation - OPZZ - i spetsen, återigen kunna spela en avgörande roll för demokratins framtid i landet?

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 maj, 2018

Global Deal och digitaliseringens effekter på arbetsmarknaden

Igår hade jag förmånen att medverka i en panel under OECD Forum, som behandlade Global Deal och hur den kan användas för att hjälpa länder att bättre lösa de utmaningar som globalisering och teknikutveckling ställer oss inför.

Internationellt, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

29 maj, 2018

Blogg om indragning av sjukpenning

Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) visar i sin senaste rapport att indragningarna av sjukpenning för sjukskrivna har ökat kraftigt mellan år 2014 och 2017, från en andel på 1,2 procent till 5,8 procent. Kraftigast är ökningen för indragningarna efter 180 dagars sjukskrivning då den sjukskrivnes arbetsförmåga prövas mot hela arbetsmarknaden. Ökningen är också störst bland dem som är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa, har eftergymnasial utbildning och är mellan 40-49 år. Att indragningarna ökar kraftigt inom den grupp där många tjänstemän befinner sig är oroväckande och understryker behovet av en sjukförsäkring som ger tjänstemännen en rimlig möjlighet att gå från sjukskrivning till ett arbete inom det egna kompetensområdet.

Trygghetssystem

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

28 maj, 2018

ILO

FN:s arbetslivsorgan ILO möts nu i Geneve för att bl.a. ta fram en helt ny konvention om våld och trakasserier mot män och kvinnor i arbetslivet. TCO är på plats för att delta i förhandlingarna i denna viktiga fråga.

Arbetsmiljö, Internationellt

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

25 maj, 2018

Ny lön den 25

I dag får många lön och för många är det också första lönen efter lönesamtalet. Men bli inte förvånad om din löneökning äts bort av skatt. Nästan hälften av de heltidsarbetade tjänstemännen betalar numera mer än hälften i marginalskatt.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 maj, 2018

Kompetensförsörjningen inom vården löser inte sig själv!

”Vi i Vårdförbundet jobbar inte bara inom vården. Vi är vården”. Så inledde Vårdförbundets ordförande Sineva förbundskongressen, som gick av stapeln förra veckan i Uddvalla. Jag hade det stora nöjet att få besöka kongressen under torsdagen och skicka med en varm hälsning från den samlade tjänstemannarörelsen.

Omställning och utbildning

Per Hilmersson

18 maj, 2018

Kollektivavtal, kompetensutveckling och EU på tyska DGB:s kongress

Under parollen ”solidaritet, mångfald och rättvisa” anordnade den tyska fackliga centralorganisationen DGB i veckan sin 21:a kongress i Berlin. DGB är med sina åtta fackliga medlemsorganisationer och cirka 6 miljoner medlemmar en av värdens största nationella centralorganisation.

EU

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

17 maj, 2018

På kurs mot bättre möjligheter till vidareutbildning

Bättre möjligheter till vidareutbildning och kompetensutveckling under hela arbetslivet är en av TCOs allra viktigaste frågor. Ett utbildningsutbud anpassat för yrkesverksamma, studiefinansiering som ger de som är mitt i livet möjlighet att studera, en förbättrad vägledning samt validering av kunskap och kompetens är alla frågor som TCO lyfter och driver. Ett antal aktiviteter är inplanerade under de närmaste månaderna och här kommer en kort resumé av tidplanen att planera in i almanackan.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 maj, 2018

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och tänker. Det är därför jag är så glad att vi kunde vara med och arrangera denna konferens.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

15 maj, 2018

Ingen fungerande sjukförsäkring utan en fungerande hälso- och sjukvård

Per Hilmersson

15 maj, 2018

Näringslivet ser EU:s sociala dimension som ett hot

EU, Internationellt, Partsmodellen

Per Karlberg - Projektledare

09 maj, 2018

Whistle Blower Protection

Jag fick en artikel från min fd Eurocadresstyrelsekollega Jan de Paepe, Belgien, och jag tänker att den här kan fler behöva läsa.

EU, Internationellt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 maj, 2018

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

04 maj, 2018

Enighet kring att föräldraförsäkringen behöver ändras, men inte hur.

Jämställdhet

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

27 april, 2018

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

26 april, 2018

Fixa jobben för framtiden nu

Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Mats Essemyr - A-kasseexpert

24 april, 2018

De flesta som drabbas av nedläggning får nytt jobb

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 april, 2018

Den samproducerande högskolan

Som ordförande i TCO och i och med vårt prioriterade arbete med att förbättra yrkesverksammas möjligheter till kompetensutveckling och livslångt lärande möter jag ofta och gärna företrädare för olika lärosäten runt om i landet. I tisdags hade jag det stora nöjet att få resa till Eskilstuna, där jag fick delta på Unionens regionråd i Mälardalen och även möta Mälardalens högskola.

Omställning och utbildning

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

16 april, 2018

Höjt skattetryck inte lösningen för välfärden

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

11 april, 2018

Journalistikens roll i demokratin

Igår inledde Journalistförbundet sin 35:e kongress och jag hade förmånen att vara med som inbjuden gäst och skicka en varm hälsning till kongressen från den samlade tjänstemannarörelsen.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

26 mars, 2018

Detta vill jag se i vårbudgeten!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 mars, 2018

Viktigt steg för det livslånga lärandet

För ungefär en vecka sen öppnade antagningen till högskolan inför höstterminen. Just nu sitter det många runt om i vårt land och bläddrar igenom kursbeskrivningar – nervöst, nyfiket, eller kanske med lite beslutsångest.

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 mars, 2018

Säg pension och den du pratar får något oroligt i blicken

Vi är många som inte är säkra på att vi tänkt rätt, tagit ansvar och verkligen gjort vad vi kan för att få en pension som går att leva på den nivå som vi vill. Eller ens en nivå som kommer att kännas ok. Tidigare i dag bjöd vi in till ett seminarium om hur dagens pensionssystem påverkar våra livsval.

Trygghetssystem

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

14 mars, 2018

Kan månne arbetsmiljön dölja sig bakom personalsammansättningen?

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 mars, 2018

Viktiga frågor på Europafackets dagordning: Brexit, Trump, jämställdhet och rättvisa arbetsvillkor

Just hemkommen från Bryssel efter möte med Europafackets styrelse. Det var många viktiga frågor som behandlades. Våra tyska kollegor rapporterade om den politiska situationen i landet, där det socialdemokratiska partiet SPD i söndags förmiddag bestämde sig för att ingå i regeringskoalition med Angela Merkels CDU och CSU. Det var goda nyheter för EU:s framtida utveckling.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 mars, 2018

Mer behöver göras för att öka den ekonomiska jämställdheten

Nu har TCO släppt sin årliga granskning av hur jämställt föräldrar delar på dagar med föräldrapenning. Och visst går det framåt på jämställdhetsområdet! Men förändringstakten är alldeles för långsam och politikerna måste göra mer för att öka incitamenten för föräldrar att dela lika på föräldraförsäkringen.

Jämställdhet

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

05 mars, 2018

Exit-skatt, ett otidsenligt och ogenomarbetat förslag.

Ekonomi och tillväxt

Mats Essemyr - A-kasseexpert

01 mars, 2018

TCO säger ja till ordning och reda i yrkesintroduktionen

Arbetsmarknad

Mats Essemyr - A-kasseexpert

24 februari, 2018

Välkommet med ny a-kasseutredning

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 februari, 2018

En sjukförsäkring som fungerar

Nyligen presenterade regeringen förslag på insatser för att få till en bättre fungerande sjukförsäkring. Att regeringen tar detta initiativ är helt nödvändigt. I TCO:s styrelse har vi uppdaterat vårt program med förslag på hur sjukförsäkringen ytterligare kan stärkas för att bli en försäkring som fungerar och stöttar oss att bli friska, på ett hållbart sätt.

Trygghetssystem

Åsa Odin Ekman - Utredare

23 februari, 2018

Är det fackets fel att arbetstagare utvisas?

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Internationellt

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

21 februari, 2018

Några tankar om inkomstspridning

Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 februari, 2018

Minskade kostnader för sjukförsäkringen förtar inte behovet av utlovade utredningar

Mats Essemyr - A-kasseexpert

12 februari, 2018

En livskraftig kultursektor kräver bättre tillgång till trygghetssystemen

A-kassan, Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

12 februari, 2018

Deltid kostar

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

05 februari, 2018

Historiska scener från jämställdhetsarbetet

I dagarna träffas några av Sveriges starkaste kvinnor på ett stort jämställdhetsforum i Karlstad. Jag åker dit för att lyssna, diskutera och inspireras av andra. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i arbetslivet och samhället. Vi har all anledning att vara stolta över jämställdhetsarbetet och hur bra kvinnor har det i vårt land. Men #metoo visar hur viktigt det är att aldrig luta sig tillbaka. Vunna segrar hela tiden måste försvaras och nya framgångar skördas.

Jämställdhet

Jacob Inganäs

05 februari, 2018

Glöm inte den bristande arbetsmiljön i bristyrken

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

05 februari, 2018

Strejkrätt, proportionalitet och internationella jämförelser

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

31 januari, 2018

Skattereform 2.0

Det måste löna sig att utbilda sig, anstränga sig och ta ansvar. Därför behöver färre betala över 50 % i marginalskatt. Den statliga inkomstskatten behöver sänkas. Det kräver en bredare skattereform.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 januari, 2018

Fin fransk utmärkelse och spännande politisk utveckling!

Denna vecka har gått i Frankrikes tecken. För mig, den fackliga fackföreningsrörelsen och för svensk handboll. Tack vare Frankrikes seger mot Kroatien är Sverige klart för EM-semifinal mot Danmark på ikväll. Jag hoppas på seger för landslaget.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

24 januari, 2018

Den som väntar på något gott..?

Per Hilmersson

23 januari, 2018

Sista chansen för EU?

EU, Partsmodellen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

23 januari, 2018

Hur länge måste vi vänta?

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

22 januari, 2018

Ett bra förslag som gör sjukförsäkringen mer relevant för många egenföretagare - men räcker det?

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

19 januari, 2018

Ifrågasättandet av RSO visar på okunskap

Partsmodellen

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

19 januari, 2018

Snäv vinstbegränsning fel svar på fel fråga.

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 januari, 2018

Reflektioner från Folk och Försvar: fackföreningens roll i totalförsvaret

I veckan hölls konferensen Folk och Försvar i Sälen, ett tre dagars långt möte där TCO och många av medlemsförbunden har varit på plats. En mängd frågor har avhandlats. Den fråga som är högst relevant för fackföreningsrörelsen är det civila försvaret.

Åsa Odin Ekman - Utredare

17 januari, 2018

Två frågor till Moderaterna

EU, Integration, Internationellt

Åsa Odin Ekman - Utredare

15 januari, 2018

Styrning krävs för att göra verklighet av det livslånga lärandet

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 januari, 2018

Ett nytt spännande arbetsår har startat!

I veckan hade vi det första mötet 2018 med TCOs styrelse. För mig betyder det att arbetsåret har kickat igång ordentligt. Och det känns superbra! Det kommer att bli ett otroligt spännande och viktigt år. 2018 går Sverige till val. Sveriges framtid ska diskuteras och vi ska som väljare bestämma oss för vilket parti och vilka företrädare som vi tycker har bäst politik, både i våra olika hjärtefrågor och för att utveckla vårt land.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

01 januari, 2018

Nej, så funkar inte LAS - Svenskt näringsliv fel ute i DN-intervju

Arbetsrätt

Per Hilmersson

21 december, 2017

Ris och ros till nytt EU-förslag om anställningsvillkor

EU, Partsmodellen

Mika Domisch - Internationell sekreterare

21 december, 2017

Vad händer efter Göteborg?

Arbetsmarknad, EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 december, 2017

Det finns ett före och efter #metoo

Hösten 2017 har på alla sätt kommit att bli en historisk tid för jämställdheten i vårt land. Under #metoo har tusen och åter tusen kvinnor, trans och icke-binära klivit fram och berättat om övergrepp, trakasserier och kränkningar de utsatts för. I bransch efter bransch har vi ställt oss upp och krävt en förändring. Det kommer att finnas ett före och ett efter #metoo. Det finns ingen motsvarighet till detta upprop i modern tid.

Arbetsmiljö, Jämställdhet

Per Hilmersson

08 december, 2017

Brexit? Bättre med Brefta!

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 december, 2017

Politiker, passa på att praoa som tjänsteman!

Runtom i landet finns närmare 1,4 miljoner människor som är medlemmar i något av de 14 TCO-förbunden. Vi finns i viktiga, samhällsbärande yrken som sjuksköterskor, poliser, ingenjörer, lärare och journalister. Tillsammans är vi också nästan var fjärde som kommer att rösta i riksdagsvalet nästa år. Och en tredjedel av tjänstemännen är beredda att byta politiskt parti på grund av en sakfråga som är viktig för dem.

Jacob Inganäs

04 december, 2017

Fler sommarkurser är bara en del av ett förbättrat utbildningsutbud

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Åsa Odin Ekman - Utredare

01 december, 2017

Släpp inte arbetet med brett deltagande

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 november, 2017

Bra att politiken tar ansvar för de ensamkommande

Igår kom ett efterlängtat besked. Efter en lång tid av förhandlingar har regeringspartierna lyckats enas om en lösning för de ensamkommande unga. Det är både pragmatiskt och ansvarstagande. Unga som kommit i kläm mellan den tillfälliga asyllagen, ny myndighetspraxis och långa handläggningstider kommer nu att få en andra chans.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

22 november, 2017

Vad kan vi göra åt problemet?

Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 november, 2017

Årets viktigaste arbetsmarknadspris!

Ett arbetsliv där alla får plats och behövs. Den frasen ekade i måndags kväll över hela landet, bultade i hundratals hjärtan när de prestigefyllda Visa vägen-prisen delades ut för tionde året i rad. Jag var på plats på Rival i Stockholm och kvällen bjöd på både skratt och tårar, jubel och hopp.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 november, 2017

Högtidligt och hoppfullt när sociala pelaren undertecknades!

Det är en historisk dag för Europa idag! Våra politiska ledare har undertecknat den sociala pelaren, eller ”europeiska pelaren för sociala rättigheter” som den heter.

EU

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

17 november, 2017

Är unga de nya vuxna i skattepolitiken?

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 november, 2017

Basindustri och tandsköterskor i Sundsvall

I förra veckan var det dags för ännu ett besök bland TCO-förbundens medlemmar när Sundsvall bjöd in till politikerprao. Jasenko Omanovic, riksdagsledamot för Socialdemokraterna, besökte en tandläkarmottagning och fick testa arbetet som tandsköterska. Själv fick jag möjligheten att göra ett spännande besök på SCA.

Omställning och utbildning

Sofia Tot - EU-jurist

02 november, 2017

Visselblåsarskyddet en viktig fråga för EU:s fackliga chefsorganisation

EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

31 oktober, 2017

Ekonomisk jämställdhet, arbetade timmar och föräldrars incitament att dela lika

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Jacob Inganäs

26 oktober, 2017

Studie- och yrkesvägledning öppnar möjligheter för ett brett deltagande i högskoleutbildning

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

25 oktober, 2017

Vikten av vardagen

Idag är det skyddsombudens dag! I Sverige finns det ca 95 000 skyddsombud som dagligen gör en fantastisk insats för att se till att arbetsmiljön på våra arbetsplatser är trygg och säker. Att vardagen fungerar och att vi kan ha ett utvecklande och hållbart arbetsliv är otroligt viktigt, både för den enskilde och för hela samhället.

Per Hilmersson

25 oktober, 2017

Likabehandling är en självklarhet

EU, Partsmodellen

Per Hilmersson

20 oktober, 2017

Valet i Österrike – en unik partsmodell ifrågasatt

EU, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 oktober, 2017

Digitalisering, Brexit och asylrätten på Europeiska rådets agenda

När EU:s stats- och regeringschefer har möte på torsdag och fredag kommer de bland annat diskutera de möjligheter och utmaningar som digitaliseringen för med sig. För TCO är det viktigt att fokus sätts på kompetensförsörjning.

EU

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

18 oktober, 2017

Vad tycker Svenskt Näringsliv om partsmodellen i arbetsmiljöarbetet?

Mats Essemyr - A-kasseexpert

17 oktober, 2017

A-kassan kan bli valfråga igen

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 oktober, 2017

Omställning och turordning på Moderaternas stämma

Nu pågår Moderaternas arbetsstämma där partiet ska besluta om ny politik inför valet 2018. Jag hoppas att man får riktigt härliga dagar i Örebro! Självklart ligger jobben högt på dagordningen och jag tycker att man både lyckats landa mitt i prick i frågan om omställningsuppdrag till högskolor och universitet, men samtidigt behöver de tänka om när det kommer till turordningsreglerna.

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 oktober, 2017

Partiledardebatt ikväll!

Ikväll möts partiledarna i riksdagen i en direktsänd debatt i SVT. För oss som är intresserade av politik och samhällsfrågor är det ett spännande tillfälle att lyssna på partiernas argument för hur Sverige kan utvecklas och vad de vill åstadkomma.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

05 oktober, 2017

TCO:s förbundskonferens 2017!

En av de saker som är absolut bäst med mitt uppdrag som TCO-ordförande är mötena med alla härliga förbundsrepresentanter. Den här veckan fick jag ägna två toppendagar i Nacka på TCO:s förbundskonferens, en plats där förbundsstyrelserna i den svenska tjänstemannarörelsen samlas.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 september, 2017

Centerstämma i Malmö!

Idag börjar Centerpartiets stämma och man kan säga att det är ett parti i medvind som samlas i Malmö. Även hos TCO-förbundens medlemmar har Centerpartiet ett växande stöd – det senaste året har det fördubblats enligt SCB:s partisympatiundersökning.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

25 september, 2017

Tyska mini-jobs inget att importera

Det är måndag och jag har en ny spännande arbetsvecka framför mig, men först några ord om söndagen. Igår kväll var jag med i SVT:s Tysklandsvalvaka. Jag tycker att det är väldigt kul och bra att Sveriges television ägnar en hel kväll åt valet. Tyskland har en enorm betydelse för EU-samarbetet och det är samtidigt en av Sveriges viktigaste handelspartner. Ungefär 10 procent av det vi exporterar går till Tyskland. Det gör valet ännu viktigare.

Arbetsmarknad, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 september, 2017

Omställningsuppdrag för högskolan på agendan!

Nu presenteras, en efter en, handlingarna till höstens många partistämmor och landsmöten. Inget ger en så tydlig bild av vart de politiska partierna är på väg som en partistämma. Det känns otroligt roligt att se att det råder allt större politisk enighet bakom en av TCO:s allra viktigaste frågor: bättre möjligheter till livslångt lärande genom att högskolan erbjuder fler kurser som till form och innehåll passar yrkesverksamma.

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

21 september, 2017

Budgetdebatten: Strid om verkligheten istället för lösningar på framtidsproblem

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 september, 2017

En budget i rätt riktning - men vad hände med arbetsskadeförsäkringen?

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

20 september, 2017

Budgeten ger ny möjlighet att rekrytera proffs till välfärden

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 september, 2017

Lärorik praktik i Växjö!

Runt om i landet finns vi i TCO. I en rad olika branscher och yrken. Igår var jag på besök i Växjö för att träffa och samtala med några av de som gör den fackliga organiseringen möjlig genom sitt engagemang och djupa kunskap. Med mig på resan var två riksdagsledamöter som skulle praktisera på två olika arbetsplatser, för att få mer kunskap om TCO:arnas vardag ser ut.

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

19 september, 2017

Var tredje säger att de vill byta jobb – men vet inte till vad

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Per Hilmersson

13 september, 2017

Med vind i seglen – kommentar till Junckers tal om tillståndet i EU

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 september, 2017

Slutspurt i mandatperioden!

Idag öppnar riksdagen och det är nu mindre än ett år kvar till nästa val. Idag önskar vi i TCO riksdagsledamöterna välkomna tillbaka till jobbet!

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

12 september, 2017

Spara eller slösa?

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 september, 2017

Tillsammans i fackföreningsrörelsen

Jag har just spenderat två dagar i sällskap av alla ordförandekollegorna i LO, TCO och Saco. Tillsammans är vi representanter för en av världens starkaste fackföreningsrörelse. Ingen annan stans är tjänstemän och akademiker så välorganiserade som i Sverige. Och visst är det hisnande att stå i ett rum med representanter som tillsammans samlar 3,5 miljoner fackliga medlemmar!

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

08 september, 2017

Nej till skärpt amorteringskrav. Detta är skälet.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

03 september, 2017

Istället för inträdesjobb och traineetjänster - så skapar vi bättre kombinationer av arbete och utbildning

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Integration

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

31 augusti, 2017

Nytt föräldraförsäkringsförslag riskerar ge ökade skillnader

Jämställdhet

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 augusti, 2017

Sjukprocessen fungerar inte – men avslagen ökar

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 augusti, 2017

Höjt studiebidrag ett bra steg för att minska social snedrekrytering

Idag är en stor dag runt om på landets lärosäten. Hösten börjar göra sig påmind och runt om i landet samlas förväntansfulla studenter för upprop. Det känns säkert både roligt och lite pirrigt. För mig som mamma också eftersom mina båda barn just idag har sina första lektioner på sin första respektive andra termin på universitetet!

Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 augusti, 2017

Sjukpenningtalet minskar – är det dags att pusta ut?

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 augusti, 2017

Livspusslet tog inte sommarsemester – hur ser hösten ut?

Förra veckan var jag tillbaka på jobbet efter en skön semester. Det känns riktigt kul att återse kollegorna och vi har en spännande höst framför oss. Jag har haft möjligheten att tillbringa min semester tillsammans med familj och vänner, och känner mig utvilad och full av energi. Jag försöker leva som jag lär och mjukstartade den första veckan, men nu är vi igång på allvar.

Mikael Sandström - Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

18 augusti, 2017

Budgetförhandlingarna - djupare skyttegravar eller ansvar för Sverige?

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

28 juni, 2017

Akademikers arbetsliv – allt mer som en dans på rosor?

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

28 juni, 2017

Sätt stopp för åldersnojan och synen på att vara passé vid 43

Arbetsmarknad

Mikael Ruukel

14 juni, 2017

”Competition has a price”

Internationellt

Mats Essemyr - A-kasseexpert

14 juni, 2017

Ta det gyllene tillfället i akt

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 juni, 2017

Ett bra EU-samarbete för fler och bättre jobb

TCO har ägnat mycket tid och kraft åt en europeisk pelare för sociala rättigheter, något som jag bland annat bloggade om i höstas. Det är en fråga som har debatterats, både i Sverige och i resten av Europa.

EU, Omställning och utbildning

Mikael Ruukel

07 juni, 2017

”Building a future with decent work” - ILO:s årliga världskonferens är igång

Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 maj, 2017

En intressant och turbulent vecka i Europa

Det har varit en minst sagt intressant och turbulent vecka i Europa. Vi var många som tog del av rapporteringen kring G7-mötet i Taormina i Italien. Tysklands förbundskansler Angela Merkel sa bland annat att USA inte längre går att betrakta som en pålitlig partner. Det innebär att relationerna kommer att förändras och det innebär också att EU-dimensionen sannolikt får en ökad betydelse. Det betyder också att EU:s framtidsfrågor blir en allt viktigare angelägenhet för oss alla.

EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 maj, 2017

Skyddet för företagshemligheter förstärks på bekostnad av arbetstagarnas rörlighet

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

30 maj, 2017

Ivriga skattehöjare? Skatteutjämningssystemet behöver reformeras!

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 maj, 2017

Den gröna omställningen kräver utveckling och omställning på arbetsmarknaden

Just nu samlas Miljöpartiet i Linköping för att hålla kongress. Jag blev mycket glad när jag lyssnade på Isabella Lövins inledningstal då hon särskilt nämnde vikten av att skapa ett hållbart arbetsliv. Jag håller verkligen med!

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 maj, 2017

Vårturnéns sista stad - Kristianstad

Förra veckan besökte jag ännu en stad och ett lärosäte, nämligen Kristianstad. Det blev mitt sista besök för våren, men i höst fortsätter jag att resa runt och träffa ansvariga på universitet och högskolor för att diskutera hur vi tillsammans kan hitta lösningar för att flera yrkesaktiva ska kunna få tillgång till studier genom hela yrkeslivet.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

23 maj, 2017

Utan friska medarbetare ingen jämlik folkhälsa

Jämställdhet

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

18 maj, 2017

Vägar, val och vidareutbildning

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Per Hilmersson

17 maj, 2017

Keep calm and värna arbetstagarnas rättigheter!

EU

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 maj, 2017

En välkommen debatt men tveksamt förslag

Mats Essemyr - A-kasseexpert

16 maj, 2017

Snabba på flödena på arbetsmarknaden

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

11 maj, 2017

Karensavdrag ger en rättvisare försäkring

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

10 maj, 2017

Uber Eats, den riktiga gig-ekonomin och fackliga strategier

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 maj, 2017

Låt oss fira och värna det öppna Europa

Idag firas Europadagen runt om i Europa. Att vi firar Europa just den 9 maj är för att högtidlighålla den så kallade Schumandeklarationen som lade grunden för det europeiska samarbetet. Det är ett bra tillfälle att reflektera kring var vi står och vart vi är på väg med EU. Och just det kommer jag att göra när jag idag deltar i ett seminarium om EU:s framtid som ingår i programmet för den svenska upplagan av Europadagen.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

09 maj, 2017

Vart tog anställningsvillkoren vägen Ilmar Reepalu?

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 maj, 2017

Gratulationer till Macron – och välkommen till studiebesök på TCO!

Varmaste gratulationer till Emmanuel Macron som har utsetts till segrare i det franska presidentvalet! Jag firar genom att dra en lättnadens suck.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

07 maj, 2017

Hisspojkar eller hälften av alla jobb? Om digitaliseringen och arbetsmarknaden

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

05 maj, 2017

Pragmatiskt och humant att låta unga studera på gymnasiet

Den här veckan har flera politiska partier visat prov på stort ansvarstagande. De har bevisat att i ett svårt parlamentariskt läge, trots olika utgångspunkter och ideologier, går det att nå kompromisser över blockgränserna för att lösa viktiga samhällsproblem.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 maj, 2017

Vi firar riksdagens beslut om offentliga upphandlingar!

Äntligen har klubban fallit! Därmed har riksdagen fattat ett mycket efterlängtat beslut: det ska gå att ställa krav på arbetsvillkor i samband med offentliga upphandlingar.

Mats Essemyr - A-kasseexpert

03 maj, 2017

Moderaterna backar bandet

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Mika Domisch - Internationell sekreterare

02 maj, 2017

Vilken är den rätta vägen?

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

27 april, 2017

Ny utredning måste fokusera på omställning

Idag presenterar regeringen direktiven till utredningen om högskolornas styrning och resurstilldelning. Redan i morse uttalade sig högskoleminister Helene Hellmark Knutsson till SR Ekot och sa då att ett viktigt mål är att fler ska kunna fylla på med ny kunskap mitt i livet. Det är precis det som TCO så länge har arbetat för, att ge fler yrkesverksamma möjlighet till vidareutbildning på högskolenivå.

German Bender

27 april, 2017

Regeringen går på TCOs linje i ny högskoleutredning

Omställning och utbildning

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

26 april, 2017

Nya utstationeringsregler träder i kraft 1 juni 2017

EU

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

24 april, 2017

Är lösningen att leva hållbart i ett flexibelt och tolerant arbetsliv?

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 april, 2017

Spännande besök i Borlänge

”Ge högskolan ett omställningsuppdrag” brukar vi på TCO ofta framföra. Men vad säger högskolorna själva om detta? Nyligen besökte jag Borlänge och fick möjligheten att träffa Högskolan i Dalarna för att diskutera deras syn på TCO:s förslag om återkommande utveckling. Det är ett av flera värdefulla möten jag haft med lärosäten för att hämta in deras synpunkter på hur vi bäst går tillväga med att öka möjligheterna till vidareutbildning för yrkesverksamma.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 april, 2017

Vad ska du plugga i höst?

Har du funderat på att studera till hösten? Det kanske känns avlägset om du precis som jag har ett heltidsjobb, familj och bostadslån. Men fundera en gång till! Har du undersökt de fristående kurserna, kvällskurser och distanskurser? Kanske blir det till hösten du faktiskt gör slag i saken och fördjupar dina kunskaper inom exempelvis statskunskap eller ekonomi.

Mats Essemyr - A-kasseexpert

11 april, 2017

Gig-ekonomin kräver ändringar i a-kassan

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 april, 2017

Några ord om fredagens attentat

Nu har det gått några dagar sedan den fruktansvärda händelsen inträffade mitt i Stockholms innerstad. Det har varit dagar fulla av tankar och känslor. Min första tanke gick så klart till offren och deras nära och kära. Å hela TCO:s vägnar vill jag uttrycka vårt varmaste deltagande i deras sorg.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

10 april, 2017

Ett ingrepp i den svenska lagstiftningsprocessen

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 april, 2017

Utkräv ansvar!

Kriget i Syrien har nu pågått i 6 år. Konsekvenserna av detta krig är och blir allt mer förödande. Fram till idag räknar man med över 400 000 döda, 1,2 miljoner skadade och över 11 miljoner internflyktingar, för att inte tala om de miljontals människor som idag är på flykt och tragedin med splittrade familjer.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

29 mars, 2017

Sorgligt besked men nu måste vi blicka framåt

Idag har Storbritannien begärt utträde ur den Europeiska Unionen. Jag beklagar det djupt, eftersom Storbritannien är en viktig del av det europeiska samarbetet.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 mars, 2017

På besök i Östersund

Jag fortsätter att besöka universitet och högskolor runt om i Sverige för att presentera vårt förslag om ett omställningsuppdrag för högskolor och i förra veckan reste jag till Östersund och Mittuniversitetet.

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 mars, 2017

Hur Europeiska unionen ska gå en ljus framtid till mötes

Imorgon är det 60 år sedan det så kallade Romfördraget skrevs under som lade grunden till den Europeiska Unionen. Jag är på plats i Rom för ett socialt trepartstoppmöte, där arbetsmarknadens parter på EU-nivå träffar representanter för EU:s institutioner och medlemsstater. Med på mötet är bland andra EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, den italienska premiärministern Paolo Gentiloni och Sveriges statsminister Stefan Löfven.

EU

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

23 mars, 2017

Ett på det hela välkommet förslag om arbetsgivarnas ansvar för rehabilitering och det arbetsplatsnära stödet

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

21 mars, 2017

Sänkt moms på stadsvandringar? Eller en samlad skattereform!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 mars, 2017

Policy om religiös neutralitet på jobbet - är det rätt väg i Sverige?

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 mars, 2017

Ansvarsfullt agerat av Kristdemokraterna

Frågan om att få en ny upphandlingslagstiftning som stämmer överens med EU-rättens krav har varit en lång och segdragen historia. Nu ser den dock ut att vara på väg att få en lösning.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

16 mars, 2017

Nu uppfyller Sverige EU-rätten

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 mars, 2017

Spännande diskussioner väntar om utbildning i framtidens arbetsliv!

Idag är det äntligen dag för TCO:s utbildningskonferens ”Uppdatering pågår” om utbildning i framtidens arbetsliv! Drygt 300 universitetsrektorer, forskare, studenter, och politiker kommer att samlas på Münchenbryggeriet i Stockholm för att diskutera utbildningspolitik hela dagen.

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

08 mars, 2017

Tjänar samhället på att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten?

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 mars, 2017

Vad står på din jämställdhetsaffisch?

Kvinnor i Sverige tog ut över 70 procent av alla dagar med föräldrapenning förra året. Nästan en fjärdedel av männen tog inte ut en enda dag innan barnet fyllt två år. Vi går mot en mer jämställd fördelning, men med myrsteg.

Magnus Lundberg - Jurist

05 mars, 2017

Visstidsanställda i staten hjälps knappast av förändringar i LAS

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

03 mars, 2017

Ja till att koordinera och nej till harmonisera - nu ska EU:s socialförsäkringsregler ändras

EU

Per Karlberg - Projektledare

27 februari, 2017

Därför fungerar den svenska partsmodellen

Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 februari, 2017

Ny rapport om högskolans omställningsuppdrag

Har du någonsin tänkt att du skulle behöva vidareutbilda dig för att utvecklas i ditt nuvarande jobb, eller för att kunna byta jobb i framtiden? I så fall är du inte ensam. I många yrken höjs eller förändras kunskapskraven och det är inte alltid man som individ hinner med att uppgradera sin kunskap i motsvarande grad.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

23 februari, 2017

Från ord till handling – EU-kommissionens tjänstepaket är här

EU, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 februari, 2017

Ett viktigt steg för att värna utländska arbetstagares rättigheter

Idag offentliggörs regeringens proposition om nya utstationeringsregler. Regeringens förslag innebär viktiga förbättringar för möjligheten att värna utländska arbetstagares rättigheter. Till exempel så finns det en skyldighet för utstationerande arbetsgivare att utse en förhandlingsbehörig företrädare som facket kan ta kontakt med för att diskutera de villkor som gäller i Sverige.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

20 februari, 2017

Crash course - meddelarskydd och skydd för visselblåsare

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

16 februari, 2017

Fler vill ha vidareutbildning, men systemet sviker

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 februari, 2017

Facklig framgång i CETA-avtalet

Det är mycket prat om murar just nu. Muren som fenomen har nog inte varit så här het i den politiska diskursen sedan november 1989. Men nu handlar dessvärre debatten snarare om att bygga än att riva murar.

Per Hilmersson

14 februari, 2017

Har IMF och Världsbanken äntligen sett ljuset?

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 februari, 2017

Olika verkligheter, liknande utmaningar

Det finns inget som är så inspirerande som att möta TCO-förbundens medlemmar på deras arbetsplatser! Det ger alltid nya insikter om dagens arbetsliv och inte minst idéer för hur TCO ska arbeta. Igår fick jag förmånen att resa till Göteborg och göra två sådana besök på AstraZeneca och på Sahlgrenska sjukhuset.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

09 februari, 2017

Sjukförsäkringen måste vara begriplig för de försäkrade

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

03 februari, 2017

Hoppet ligger i organiseringen

Det har varit en turbulent vecka i världspolitiken. Vi var många som tillbringade helgen i chock över Donald Trumps exekutiva order som hindrar människor från sju länder från att resa in i USA. Det drabbar både flyktingar och människor som faktiskt har uppehållstillstånd i USA. Det drabbar även många av TCO-förbundens medlemmar som planerat resa till USA antingen i arbetet eller av privata skäl.

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

03 februari, 2017

Funkar Liberalernas nya föräldraförsäkringsförslag?

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

01 februari, 2017

Tjugoförsta århundradet?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 januari, 2017

Klockan tickar för den offentliga upphandlingen

Idag är det möjligt att vinna offentliga upphandlingar genom att erbjuda ett lägre pris som bygger på att den personal som utför arbetet har sämre villkor än andra med motsvarande jobb. Förutom att arbetstagarna i de berörda företagen kan få lägre löner, längre arbetsdagar och kortare semester så riskerar det också att snedvrida konkurrensen. De företag som erbjuder sina anställda goda villkor missgynnas.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 januari, 2017

Positivt besked om yrkeshögskolan

I förra veckan beslutade regeringen att behörighetsgivande förutbildning och enstaka kurs ska kunna ges inom yrkeshögskolan. Det är ett mycket bra beslut för TCO:s medlemmar. Många yrkesverksamma tjänstemän behöver fylla på med ny kunskap för att gå vidare i arbetslivet, men har inte behörighet till yrkeshögskolan eller behöver bara läsa vissa delar av en utbildning som fristående kurs.

Omställning och utbildning

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

24 januari, 2017

Arbete, inte bidrag från partnern, ska ge kvinnor pension

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 januari, 2017

Like a Swede - Igår, idag och imorgon

Den här veckan har Sverige och partsmodellen väckt stor uppmärksamhet långt utanför landets gränser. TCO:s nya film Face Tomorrow Like a Swede har redan de första tre dagarna visats mer än 400 000 gånger. Wow!

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 januari, 2017

Efter Brexit måste EU ta sig i kragen

Premiärminister Theresa May presenterade idag den brittiska regeringens mål med de framtida utträdesförhandlingarna med EU. May var tydlig med att Storbritannien inte bara kommer att förhandla för att lämna unionen utan även den inre marknaden.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 januari, 2017

Det rör på sig!

En av våra allra viktigaste politiska frågor är att en ny skattereform ska komma till stånd.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 januari, 2017

Skattereform för en ny tid

Sverige behöver en ny skattereform för fler och bättre jobb och för att säkra välfärdens långsiktiga finansiering. Detta har jag fört fram under lång tid. Nu är också TCO:s egen omfattande process med principer för innehållet i en reform klart. Det lanseras i en debattartikel i DN idag.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 december, 2016

God jul och Gott nytt år! Vi ses 2017!

Idag är det dan före dan före dopparedan! Trots det säger jag god jul och avrundar därmed TCO:s julkalender, två dagar för tidigt.

Mika Domisch - Internationell sekreterare

22 december, 2016

161206-tcos-svar-om-pelaren-beslutat-av-styrelsen

Mika Domisch - Internationell sekreterare

22 december, 2016

Alla goda ting är tre

Arbetsmarknad, EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 december, 2016

Händelsefulla dagar i Bryssel!

Europafackets styrelse höll i förra veckan årets sista möte. Flera frågor som är viktiga för TCO stod på dagordningen, t.ex. handelspolitik, den sociala dialogen och skydd för visselblåsare.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 december, 2016

Lyssna på professionerna för att öppna för konstruktiva lösningar

Idag träffade jag justitie- och migrationsminister Morgan Johansson tillsammans med Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand och Visions ordförande Veronica Magnusson. Jag begärde ett möte med honom för att förtydliga att det aldrig är fackens roll att ange papperslösa till polisen

Åsa Odin Ekman - Utredare

15 december, 2016

Arbetstagarperspektivet saknas i utredningen om arbetskraftsinvandring

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Internationellt

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

14 december, 2016

Det våras för jämställdhets- och mångfaldsarbetet i arbetslivet – ny lagstiftning på plats den 1 januari

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Partsmodellen

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

14 december, 2016

Lägre ingångslöner - rätt tänkt, fel tänkt och *ljudet av en öppen dörr som sparkas in*

Arbetsrätt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 december, 2016

Viktigt att slå vakt om en rättssäker sjukförsäkring

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 december, 2016

Ett viktigt handslag för Sverige – och Europa

Tidigare i år publicerades utredningen EU på hemmaplan. Syftet med utredningen var att se till att EU blir en mer naturlig del av det svenska demokratiska och politiska systemet, att höja kunskapsnivån och att individer och aktörer i samhället ska känna sig mer delaktiga i processer kring EU-relaterade frågor.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

01 december, 2016

Världsfacket fyller 10 år – viktigare än någonsin med globalt fackligt samarbete!

De senaste två dagarna har jag varit på Världsfackets styrelsemöte i Wien. Jag reser hem med huvudet fullt av tankar. Av starka intryck från vittnesmål från världens alla hörn om hänsynslöst utnyttjande av arbetstagare, attacker mot fackliga företrädare och urholkande av fackliga rättigheter. Om växande arbetslöshet och ojämlikhet som göder populism, protektionism och främlingsfientlighet.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 november, 2016

Dags för regeringen och alliansen att göra upp

Redan i april skulle EU:s nya regler för offentlig upphandling ha genomförts i Sverige. Ändå är det först idag som riksdagen debatterar och röstar om upphandlingspropositionen. Tyvärr kommer inte den viktigaste frågan, ur ett fackligt perspektiv, att ingå. Under riksdagsbehandlingen strök nämligen en majoritet i finansutskottet den del som ålägger staten och kommunerna att ställa krav på löner och arbetsvillkor vid offentlig upphandling.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

29 november, 2016

Vi tar det en gång till...

EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

22 november, 2016

I dag ska vi prata mobbning med regeringen!

Arbetsrätt

Mats Essemyr - A-kasseexpert

17 november, 2016

L aviserar hårdare tag i a-kassan

Arbetsmarknad

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

16 november, 2016

Bra att fokus sätt på yrken med hög psykisk ohälsa – men värna sjukförsäkringen som inkomstbortfallsförsäkring

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 november, 2016

Så sätter vi partsmodellen och de sociala frågorna på EUs dagordning!

Nästa år kommer Sverige stå värd för ett socialt toppmöte dit Europas ledare bjuds in. Det är ett utmärkt initiativ från regeringen! Det är verkligen på tiden att de sociala frågorna får ta en större plats på den europeiska dagordningen. Inte minst är det behövligt efter flera år av åtstramningspolitik i den ekonomiska krisens spår, vilket drabbat löntagarna i många medlemsstater hårt.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

11 november, 2016

Enklare anställningsstöd?

Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 november, 2016

Presidentvalet påminner oss om att kämpa för människors lika värde

Jag tror att vi var många som klev upp i morse med en förhoppning om att Hillary Clinton och Demokraterna skulle ta hem segern i det amerikanska valet. Världens mäktigaste land skulle få sin första kvinnliga president.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 november, 2016

Vinsttak är fel fokus

Välfärdsutredningen har idag överlämnat betänkandet Ordning och reda i välfärden till civilminister Ardalan Shekarabi. Ilmar Reepalu föreslår i utredningen att ett tak för företagens vinst införs.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

08 november, 2016

Vinsttak är fel ände!

Ekonomi och tillväxt

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

03 november, 2016

Lika skatt för lika arbete

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Mats Essemyr - A-kasseexpert

02 november, 2016

Framsynt avtal om omställning och karriärväxling

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

30 oktober, 2016

Viktiga lärdomar om Uber, plattformsekonomin och arbetsrätten

Arbetsrätt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

27 oktober, 2016

Att riva i LAS hotar medelklassens omställning och kostar miljarder

Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 oktober, 2016

Låt inte löntagarna bli en bricka i brexitspelet!

Europafackets styrelse träffades idag i Bryssel för att diskutera viktiga frågor, bland annat konsekvenserna av ett brittiskt utträde ur EU (”brexit”). Europafackets styrelse tog tydlig ställning för EU-medborgares rätt att stanna i Storbritannien för att bo och arbeta i Storbritannien även efter brexit, och för brittiska medborgares fortsatta rätt att bo och arbeta i EU.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 oktober, 2016

Privata och offentliga utbildningsaktörer på workshop hos TCO

Har du någon gång funderat på att byta yrkesbana eller kanske kompetensutveckla dig? Du är inte ensam. I en SCB-undersökning som TCO har beställt anger närmare hälften av de yrkesverksamma tjänstemännen att de skulle behöva kompetensutveckling och av dem säger 39 procent att de tror att de kommer att behöva kompetensutveckling eller vidareutbildning inom ett år och ytterligare 47 procent att de kommer att behöva det inom fem år.

Omställning och utbildning

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

17 oktober, 2016

TCO-förbundens vägledning till OSA är här!

Arbetsrätt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

14 oktober, 2016

Ta chansen – sök till högskolan imorgon!

Imorgon är sista ansökningsdagen till högskolan inför vårterminen. Vissa har sedan länge haft siktet inställt på sin drömutbildning, och för dem är valet självklart. Andra står kanske i valet och kvalet ända in i det sista.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 oktober, 2016

Spännande besök med Annie Lööf och Vårdförbundet

Det är stor brist på specialistsjuksköterskor i Sverige. Jag har idag tillsammans med Annie Lööf besökt ett av Vardagas äldreboenden i Farsta i södra Stockholm där sjuksköterskor har möjlighet att under två år kombinera sin utbildning till specialistsjuksköterska med arbete och med bibehållen lön. Upplägget är genialt, de studerar på distans 50 procent och arbetar på sina ordinarie arbetsplatser 50 procent.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

07 oktober, 2016

Nytt hopp för Decent Work?

Ekonomi och tillväxt, Internationellt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

06 oktober, 2016

Mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer arbetsmarknad i utbildningspolitiken

Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 oktober, 2016

Facket ska inte vara en angivarorganisation!

Förra sommaren väckte reportageserien ”De osynliga” i DN ett stort engagemang för de papperslösas situation. Artiklarna skildrade de fruktansvärda villkoren som papperslösa arbetar och lever under, och avslöjade en verklighet som många inte känner till.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

27 september, 2016

Bredda arbetsförmedlingens uppdrag

Arbetsmarknadspolitiken behöver reformeras. Dagens situation där det råder brist på arbetskraft i många yrken samtidigt som alltför många är långtidsarbetslösa visar att det är dags för förändring. Att arbetsmarknadspolitiken får utrymme i partiernas budgetmotioner är därför bra. Förslagen måste dock vara inriktade på att lösa de problem som faktiskt finns.

Göran Zettergren - Senior ekonom

23 september, 2016

OECD: Maastricht-reglerna måste modifieras

Ekonomi och tillväxt, EU, Omställning och utbildning

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

22 september, 2016

Utökad komvux – ett steg i rätt riktning

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 september, 2016

Sverige behöver en ny skattereform!

Idag presenterar regeringen höstbudgeten. För 1,3 miljoner tjänstemän i TCO:s 14 förbund finns en del ljusglimtar men mycket återstår.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 september, 2016

Längre arbetsliv kräver mer än höjd pensionsålder

Medellivslängden ökar. I genomsnitt lever vi längre och är friskare högt upp i åldrarna. Det är väldigt positiva nyheter, men innebär samtidigt utmaningar för pensionssystemet.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

19 september, 2016

Hur upphandlingsdirektivet kom till

EU, Partsmodellen

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

19 september, 2016

Följ upp jämställdhetspolitiken, och var rädd om fungerande arbete

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

14 september, 2016

TCO välkomnar EU-kommissionens samråd om den sociala pelaren

Idag deltog jag i EU-kommissionens samråd med de svenska arbetsmarknadsparterna om en europeisk pelare för sociala rättigheter. Kommissionens samråd är även öppet för allmänheten och pågår fram till årsskiftet.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 september, 2016

Välkommen tillbaka till jobbet!

Idag går 349 riksdagsledamöter och över 1 miljon medlemmar i TCO-förbunden till jobbet. TCO-förbunden samlar många av de viktigaste samhällsbärarna, exempelvis sjuksköterskor, poliser, lärare och journalister. Som riksdagsledamot har du stora möjligheter att skapa goda förutsättningar för dessa människor.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

13 september, 2016

Finn fem fel

EU

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

09 september, 2016

Hundralappen är inte problemet!

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 september, 2016

Oklok politik när fler får betala statlig inkomstskatt

Igår kom beskedet att den kommande budgetpropositionen för 2017 även kommer att innehålla en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om att 40 000 fler ska betala statlig inkomstskatt 2018.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 september, 2016

Back to basics - EU måste leverera resultat för medborgarna

Idag diskuterar Europafackets styrelse en oerhört viktig fråga, nämligen den om EU:s framtid i ljuset av brexit. Utfallet i den brittiska EU-folkomröstningen den 23 juni visar att medborgarna bär på en oro för framtiden.

EU

Mats Essemyr - A-kasseexpert

02 september, 2016

Bör finnas enighet om förbättringar i a-kassan

Arbetsmarknad

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

02 september, 2016

Äntligen! Meddelarskydd för privatanställda i sikte

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 augusti, 2016

Brist på välutbildade hämmar tillväxten

Konjunkturinstitutet (KI) presenterade idag en prognos för den ekonomiska utvecklingen några år framöver. KI tecknar en ljus bild av svensk ekonomi. Vi är på väg in i en högkonjunktur med stark tillväxt, ökad sysselsättning och fallande arbetslöshet.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

29 augusti, 2016

Partsmodellen är vägen framåt för att lösa viktiga samhällsutmaningar

Nu är semestern slut och hösten har kickat igång! Det kändes som en mycket bra start att fack och arbetsgivare tillsammans presenterat avsiktsförklaringar för att pressa tillbaka ohälsan i arbetslivet – vilket gjorde att socialförsäkringsminister Annika Strandhäll drog tillbaka förslaget om hälsoväxling. Det visar att partsmodellen är vägen framåt för att lösa viktiga samhällsutmaningar!

Åsa Odin Ekman - Utredare

24 augusti, 2016

Politiker ska inte avgöra lönenivån för arbetskraftsinvandrare

EU, Integration, Internationellt

Thomas af Bjur

23 augusti, 2016

Regeringen skjuter tyvärr över målet

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mika Domisch - Internationell sekreterare

08 juli, 2016

The long and winding road

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 juli, 2016

Glad sommar!

Nu är Almedalsveckan slut för min del, även om TCO och flera av våra förbund fortfarande finns på plats. För min del var det en vecka som präglades främst av frågan om utveckling vår omställningsförmåga till den nya mer digitala ekonomin.

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

07 juli, 2016

Tager du? Om ungas inställning till och kännedom om a-kassan

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 juli, 2016

Idag inleds Almedalsveckan för TCO

Idag inleds Almedalsveckan för TCO:s del. För egen del kommer veckan att präglas av TCO:s viktigaste fråga som handlar om hur vi får till utveckling och omställning för fler och bättre jobb.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

01 juli, 2016

Nationella upphandlingsstrategin

EU, Partsmodellen

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

01 juli, 2016

Inför personaloptioner – med förnuft!

Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 juni, 2016

Nu krävs politisk leverans

Såhär ett par dagar senare dominerar Brexit-diskussionerna fortfarande i media, men mycket lite är klarare om hur Storbritannien kommer att agera och hur deras utträde ska gå till. Jag och TCO beklagar djupt att Storbritannien röstade för att lämna vårt samarbete i EU. Vi såg det brittiska medlemskapets viktiga betydelse för Sveriges ekonomi och politiska möjligheter att utveckla EU till ett samarbete för tillväxt, sysselsättning, social sammanhållning och hållbar utveckling.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

30 juni, 2016

Kryphål i lagstiftningen är till för att fyllas – inte utnyttjas

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Thomas af Bjur

28 juni, 2016

Spelar jämställda riksdagsmän någon roll?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 juni, 2016

En mörk midsommarmorgon för Europa

Lämna-sidan har vunnit folkomröstningen i Storbritannien. Men ingen är vinnare, varken Storbritannien eller EU.

Thomas af Bjur

23 juni, 2016

”How do you eat an elephant? One bite at a time.”

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 juni, 2016

Viktigt arbete med organisering av den växande arbetsmarknaden

Just nu pågår ett seminarium om facklig organisering av experter och chefer här på TCO. Tillsammans med Saco och den europeiska federationen Eurocadres har vi bjudit in kollegor från Europa för att lära och inspireras av varandra.

Thomas af Bjur

17 juni, 2016

Kan vi räkna med er, Ledarna?

Ekonomi och tillväxt, Integration, Jämställdhet

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

17 juni, 2016

Hög tid för sund konkurrens i offentlig upphandling

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 juni, 2016

Sverige har alla förutsättningar för ett jämställt arbetsliv

Idag släpper vi TCO:s första Jämställdhetsindex, där vi väger samman både uttag av föräldraledighet och VAB.

Jämställdhet

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

16 juni, 2016

En oroväckande utveckling kräver åtgärder

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 juni, 2016

Låt högskolan få ett omställningsuppdrag och ett anpassat studiestöd till yrkesverksamma

I dagarna presenterade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin årsrapport med statistik och analys av svensk högskolesektor. Universitet och högskolor är av helt avgörande betydelse för landets kompetensförsörjning och innovationsförmåga, och detta blir extra intressant, eftersom arbetsmarknaden förändras mycket snabbt.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

10 juni, 2016

I dag avslutas årets ILO-arbetskonferens

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

08 juni, 2016

Sista dagen i applikationskommittén.

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

07 juni, 2016

Honduras behandlas i applikationskommittén

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

07 juni, 2016

Fler länder på applikationskommitténs dagordning – Mauretanien och Qatar

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

07 juni, 2016

Antiklimax om brittiskt förslag att begränsa strejkrätten

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

03 juni, 2016

Många brott mot organisations- och förhandlingsrätten på ILC2016s dagordning

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

02 juni, 2016

Vi vill se en politik som för Sverige framåt!

Såg ni partiledardebatten i helgen? I alltför många av dessa debatter blir det så tydligt när våra partiers högsta företrädare kör sina inövade oneliners för att det är vad de hört går hem i tv. Och kanske är det sant – formatet passar bättre för kvicka talepunkter än för de utmaningar som Sverige verkligen står inför.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

02 juni, 2016

Utbildningspolitiken måste mycket tydligare se till hela arbetsmarknadens behov

Idag gick regeringen ut med ett förslag om att underlätta för lågutbildade arbetslösa att höja sin kompetens genom utbildning på grund- eller gymnasienivå. Förslaget går ut på att erbjuda totalt omkring 15 000 långtidsarbetslösa ett studiebidrag på 9100 kronor per månad för att delta i kommunal vuxenutbildning.

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

02 juni, 2016

Madagaskar, Nigeria och Filippinerna - rapport från ILOs applikationskommitté

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

02 juni, 2016

Turkmenistan - rapport från ILOs applikationskommitté

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

02 juni, 2016

Organisatorisk och social arbetsmiljö allt viktigare för att hejda arbetsrelaterad sjukfrånvaro

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 maj, 2016

Konventionsöverträdelser och länderna - listan är här

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

31 maj, 2016

Globalisera arbete under anständiga villkor

Internationellt

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 maj, 2016

13340568_589004057943960_555820646_o

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 maj, 2016

Nu samlas över 3 000 människor för invigning av ILO-konferensen

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Magnus Lundberg - Jurist

30 maj, 2016

Om Företagarnas ansvarskodex

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

27 maj, 2016

Hur förhåller vi oss till EU:s framtid?

EU-samarbetet har de senaste åren ställts på stora och svåra prov. Den ekonomiska krisen har lett till låg tillväxt, ökad fattigdom och hög arbetslöshet, samt visat på stora brister i det gemensamma valutasamarbetet. Det stora antalet flyktingar från bland annat Syrien har blottat en brist på solidaritet och respekt för de gemensamma reglerna. EU-länderna har haft svårt, och ibland helt misslyckats, med att finna gemensamma svar på utmaningarna.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 maj, 2016

Utbildning är nyckeln till framtidens jobb

I förra veckan hade vi en mycket spännande konferens om vad vi ska jobba med i framtiden.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 maj, 2016

Ny TCO-rapport: Friskt jobbat – allt att vinna

Funderar du ibland över om du trivs med ditt jobb? Det borde vi alla göra då och då. Idag publicerar TCO en ny rapport som handlar om hur tjänstemännen har det på sina arbetsplatser. I samband med detta bjöd vi även in till ett seminarium på samma tema.

Arbetsmiljö

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 maj, 2016

Hög tid att förändra överskottsmålet!

För att möta dagens och morgondagens behov av bl.a. bättre matchning och omställning på arbetsmarknaden behövs investeringar i såväl utbildning som infrastruktur.

Åsa Odin Ekman - Utredare

13 maj, 2016

För femtioelfte gången: ta tillvara kompetensen!

Integration, Omställning och utbildning

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

12 maj, 2016

Grumligt tänkt att beskatta bankanställdas löner. Politiken måste vakna!

Ekonomi och tillväxt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

12 maj, 2016

Gagnar medlen målet? En blogg om subsidiaritetsinvändningar, utstationering och en solig dag på Strandvejen.

Arbetsrätt, EU, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 maj, 2016

Ett starkt EU – viktigare än någonsin

Idag firas Europadagen. Det är vanligtvis en dag då vi uppmärksammar EU-samarbetets enande kraft. Men idag skakar unionen i sina grundvalar. EU-länderna drar åt olika håll i flera centrala frågor, såsom asyl- och flyktingfrågan. Det finns till och med risk för att ett medlemsland, Storbritannien, lämnar samarbetet. Allt detta får inte bara konsekvenser för EU i stort, utan för möjligheterna för enskilda medlemsländer som Sverige att skapa jobb och tillväxt. EU:s framtid är vår framtid. Det är därför dags för en seriös och öppen debatt om hur vi i Sverige ska förhålla oss till EU:s utveckling.

Erik Arroy

03 maj, 2016

Helt om, helt rätt av Moderaterna om gymnasieskolan

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

01 maj, 2016

Idag förstärks LAS, tack vare TCO och EU

Arbetsrätt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

29 april, 2016

Omställning för långtidssjukskrivna leder till arbete

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

29 april, 2016

Listan som visar behovet av en skattereform

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Åsa Odin Ekman - Utredare

28 april, 2016

Ta tillvara kompetensen istället för att gömma er bakom migrationsöverenskommelsen

Arbetsmarknad, Integration

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 april, 2016

Arbetsglädje och god arbetsmiljö är nyckeln till ett längre arbetsliv

Idag deltog jag på ett seminarium som tidningen Pensioner och Förmåner tillsammans med Veckans affärer anordnat på temat ett längre arbetsliv.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 april, 2016

Viktiga frågor för tjänstemännen på Liberalernas riksmöte

I helgen håller Liberalerna riksmöte i Linköping. Många viktiga och aktuella frågor för tjänstemannagrupperna kommer att debatteras och diskuteras.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 april, 2016

Vi behöver Storbritannien – Storbritannien behöver EU

Europafacket tog i förra veckan ett tydligt ställningstagande för att Storbritannien bör stanna kvar som medlem av EU.

EU

Erik Arroy

14 april, 2016

Välkommet att validering visas viktigt i vårändringsbudget

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 april, 2016

Så vinner vi framtiden

För mig som TCO-ordförande är det verkligen en höjdpunkt att denna vecka få tillbringa två dagar i sällskap med styrelserna i alla TCO:s förbund på vår styrelsekonferens. Tillsammans i våra 14 organisationer företräder vi drygt 1,3 miljoner medlemmar. Den här gången har konferensen temat ”Så vinner vi framtiden – inkludering av unga och nyanlända på arbetsmarknaden”. Vi står verkligen inför stora och spännande utmaningar de kommande åren där facket har mycket att bidra med.

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

12 april, 2016

Vänd oreda till reda. En reflektion över riksdagsdebatten om offentlig upphandling.

Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 april, 2016

Vår och högskoleprov i luften

Idag känns det som att våren är här på allvar, med ljumma vindar, solglimtar och blommor som trevande börjar slå ut i trädgården. Den här tiden på året känns hoppfull och den efterlängtade sommaren närmar sig med bestämda steg. Men det är faktiskt en speciell dag på flera sätt. För många är det dagen då klass- och utbildningsresan börjar.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

07 april, 2016

Stärkta drivkrafter för arbetsgivare - ett kliv framåt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 mars, 2016

Överskottsmålet är så 90-tal!

Sverige befinner sig i ett läge där det finns stora behov av investeringar för att kunna säkra fortsatt tillväxt och välfärd. Vi i TCO menar att det är läge att lämna överskottsmålet till förmån för ett balansmål. Det betyder att vi vill att de offentliga finanserna ska gå jämt upp under en konjunkturcykel. Det är en stor förändring som måste göras, men den måste ske på ett ansvarsfullt sätt och det krävs att det finns ett brett parlamentarisk stöd.

Per Hilmersson

31 mars, 2016

Regeringens EU-arbete – om konsten att prioritera

EU

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2016

Äntligen en föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö

Arbetsrätt

Mats Essemyr - A-kasseexpert

29 mars, 2016

Halva jobbet med a-kassan återstår – lägg förslag om förtroendevalda och pension nu

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Magnus Lundberg - Jurist

24 mars, 2016

Att vara lite egen...

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 mars, 2016

Våra tankar dröjer kvar i Bryssel

Jag sitter i en bil, tillsammans med Unionens vice ordförande Peter Hellberg, på väg till Amsterdams flygplats. Vi har precis lämnat ett sargat Bryssel bakom oss, men våra tankar dröjer kvar. De går till offren för de fruktansvärda terrordåden i morse, och deras familjer och vänner.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

17 mars, 2016

Har regeringen helt tappat bort yrkesutbildningen för vuxna?

Omställning och utbildning

Mika Domisch - Internationell sekreterare

16 mars, 2016

Sista chansen för ett socialt Europa?

När Jean-Claude Juncker sommaren 2014 valdes av Europaparlamentet till EU-kommissionens ordförande, var ett av hans vallöften att stå upp för ett socialt Europa i större utsträckning än vad Barroso-kommissionen gjorde.

EU

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

15 mars, 2016

Nu tar vi de första stegen mot en ny skattereform

Ekonomi och tillväxt, Skattereform, Omställning och utbildning

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

09 mars, 2016

Lika lön för lika arbete? Om revideringen av utstationeringsdirektivet.

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 mars, 2016

Appell till kvinnorna

Idag, på 8 mars, ska jag göra något av det roligaste jag kan tänka mig, nämligen tala för framtida kvinnliga ledare inom det mentorprogram som Ledarinstitutet driver för kvinnor i ideella organisationer.

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

08 mars, 2016

Individuell inkomstskatt - en av de mest avgörande jämställdhetsreformerna

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Thomas af Bjur

07 mars, 2016

Föräldravänligt arbetsliv nyckeln till en jämställd arbetsmarknad

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 mars, 2016

Fri rörlighet och bra villkor

På tisdag presenterar EU-kommissionen ett förslag till ändringar av det så kallade utstationeringsdirektivet. Tidigare i veckan läckte ett utkast till förslaget. Utkastet har lett till upprörda rubriker i media. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är det slutgiltiga dokumentet. Jag hoppas att kommissionen tar fasta på de synpunkter arbetsmarknadens parter i Sverige har haft, så att vi får till stånd ett bättre utstationeringsdirektiv som stärker arbetstagarnas rättigheter.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

25 februari, 2016

Viktigt arbete för sociala rättigheter i Europa

Idag har jag träffat Allan Larsson, som nyligen av EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker utsetts till särskild rådgivare för den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Han ska hjälpa kommissionen med att arbeta fram och inleda ett brett samråd om pelaren, med start den 8 mars.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 februari, 2016

Storbritannien är viktigt för Sverige i EU

Idag presenterade utrikesminister Margot Wallström regeringens utrikesdeklaration för 2016. I ljuset av överenskommelsen den 19 februari mellan EU:s stats- och regeringschefer om Storbritanniens relation till EU, och folkomröstningen den 23 juni, menade utrikesministern att det är centralt att Storbritannien stannar i unionen och att överenskommelsen ger förutsättningar för detta. Det är en välkommen ståndpunkt.

Thomas af Bjur

24 februari, 2016

Ett jämställt arbetsliv krävs för att fler kvinnor ska kunna ta språnget

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

23 februari, 2016

Rörlighet som mål och rörlighet som medel

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

21 februari, 2016

Svårt att lagstifta om sänkta löner

Att lagstadga om en minimilön är ogiltligt och skulle påverka alla kollektivavtal på den svenska arbetsmarknaden. Dessutom skulle det sannolikt stida mot Europakonventionen, skriver Samuel Engblom, samhällspolitisk chef på TCO, med anledning av förslag på ingångjobb eller startjobb.

Arbetsrätt

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

19 februari, 2016

Vi måste hålla oss friska och kunna jobbhoppa om pensionsåldern ska höjas

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 februari, 2016

TCO växer igen

Den här veckan släppte vi medlemssiffrorna för 2015. Jag är så stolt över att TCO-förbunden har ökat sitt medlemstal för femte året i rad och att åtta av de fjorton förbunden växer.

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

18 februari, 2016

Vad vill du göra inom de närmaste fem åren? Kanske jobbhoppa inom EU?

Arbetsmarknad, EU, Omställning och utbildning

Mats Essemyr - A-kasseexpert

17 februari, 2016

Fortsatt jobbpolarisering eller uppgradering?

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

15 februari, 2016

Räknar man är låglönejobben dyrare för arbetsgivarna

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Integration

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

12 februari, 2016

Ett viktigt steg mot årliga lönekartläggningar

Arbetsmarknad, Integration, Jämställdhet

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

11 februari, 2016

Much Ado About Nothing? Fri rörlighet och Storbritanniens omförhandling av sitt EU-medlemskap.

EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 februari, 2016

Värna den fria rörligheten

En vecka har nu gått sedan Europiska rådets ordförande Donald Tusk presenterade det förslag till överenskommelse som ska få Storbritannien att stanna i EU.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

08 februari, 2016

Med fokus på jobbhopping

Tillbaka i Stockholm efter Washingtonresan har jag haft en vecka späckad med möten som särskilt har fokuserat på jobbhopping, som är TCO:s fokusfråga för året. Bland annat har jag träffat Günter Mårder, Företagarna, Jan Björklund och rektor för Stockholms universitet, Astrid Söderberg Widding.

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

03 februari, 2016

Rasism och trygghet, totalt oförenliga

Integration, Jämställdhet

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

02 februari, 2016

Kör bara kör! Du ångrar bara det du inte vågar prova

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

01 februari, 2016

Ja till TTIP men…

I förra veckan besökte jag Washington för att delta på ett seminarium på svenska ambassaden om TTIP, handels- och investeringsavtalet som just nu förhandlas mellan EU och USA. Jag hann också besöka mina amerikanska kollegor i AFL-CIO, bland annat för att prata om deras syn på TTIP och det aktuella politiska läget i USA.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

01 februari, 2016

Slopad tidsgräns får inte innebära att de sjukskrivna lämnas i sticket.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

29 januari, 2016

TCO accepterar inte en lösning som ger lägre pensioner

I en tid när pensionsnivån spås sjunka och många oroar sig för sin ekonomi som pensionärer, är det märkligt att den statliga utredningen Tjänstepension – tryggandelagen och skattereglerna (SOU 2015:68), föreslår att arbetstagare ska finansiera arbetsgivarnas ökade avdragsmöjligheter och få lägre pension på köpet.

Arbetsmarknad

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 januari, 2016

Ställ krav på löner och andra arbetsvillkor vid offentliga upphandlingar

Igår började upphandlingsdagarna och TCO var förstås på plats.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

28 januari, 2016

Äntligen en utredning om arbetsskadeförsäkringen

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

27 januari, 2016

Att minska kvinnors sjukfrånvaro är nyckeln för att nå målet om ett sjukpenningtal på 9.0 år 2020

Thomas af Bjur

27 januari, 2016

Det är hög tid att inse att kvinnors rättigheter är mänskliga rättigheter

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

25 januari, 2016

Från ”stärkt” till ”särskilt” när det gäller skydd för visselblåsare

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 januari, 2016

Besök av holländska FNV

TCO hade i veckan besök av ledningen för FNV – Nederländernas fackliga centralorganisation. FNV är en viktig och aktiv aktör i Europafacket och i globala frågor och vi har mycket goda relationer och samarbete. Vi hade mycket värdefulla och lärorika erfarenhetsutbyten här på TCO.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 januari, 2016

Våga tänka nytt om jämställdhet

Vi har en föräldraförsäkring i Sverige som är unik i sitt slag och det ska vi vara stolta över, men vi måste också fortsätta arbeta för ett mer jämställt uttag.

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

12 januari, 2016

Sök ditt jobb igen! Är du säker på att få det och vill du ha det?

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

11 januari, 2016

Nytt år med nya möjligheter

Nu är vi tillbaka efter en skön ledighet med laddade batterier inför ett nytt år. Det känns hoppfullt att det går så bra för svensk ekonomi - det innebär goda möjligheter att satsa på viktiga reformer som bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma och annat som stärker svensk konkurrenskraft, tillväxt och välfärd.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

08 januari, 2016

Delningsekonomin och den svenska modellen

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

21 december, 2015

God jul och gott nytt år!

Nu lägger vi snart 2015 till handlingarna och tar ett efterlängtat jullov! Jag ser fram emot att få lite kvalitetstid med familj och vänner och ladda batterierna inför nästa år. Det har också på flera sätt varit en höst med tunga nyheter i omvärlden. Därför skänker TCO ytterligare 25 000 kronor till UNHCR i december.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 december, 2015

Vi måste finna gemensamma europeiska lösningar

Idag samlades europeiska fackliga ledare i Zagreb med anledning av International Migrants Day. Med siktet inställt på att finna vägar framåt, diskuterade vi hur Europa bör hantera flyktingmottagandet. Mitt budskap var tydligt: vi måste finna gemensamma europeiska lösningar. Att höja murarna mot omvärlden och stänga ute människor i behov av skydd är inte ett alternativ.

Åsa Odin Ekman - Utredare

18 december, 2015

Öppenhet bygger på bra villkor för migrerande arbetstagare

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 december, 2015

Undvik Brexit och stå upp för den fria rörligheten!

Imorgon möts Europeiska rådet i Bryssel för att bland annat diskutera Storbritanniens framtid i EU. En överenskommelse mellan premiärminister David Cameron och övriga stats- och regeringschefer i EU väntas vid ett möte i februari. Därefter ska det brittiska folket få säga sitt i en folkomröstning.

Åsa Odin Ekman - Utredare

16 december, 2015

Varför känner sig unga otrygga trots att arbetslösheten sjunker?

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 december, 2015

Idag hedrar vi FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Så lyder den första artikeln av FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, antagen av generalförsamlingen den 10 december 1948. Förklaringen ger oss alla rätt att bland annat bilda och ansluta sig till fackföreningar, rätt till arbete, till lika lön för lika arbete, bra arbetsförhållanden och skydd mot arbetslöshet. Det är rättigheter vi bör fira varje dag.

Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

09 december, 2015

Förändring är bra men varför gör den så ont?

”Förändring är bra men varför gör den så ont?" – löd rubriken för kongressen som TCO:s norska systerorganisation Unio anordnade igår. Jag hade förmånen att tala efter Norges statsminister Erna Solberg och delade med mig det förändringsarbete som TCO och dess förbund har gjort under de senaste åren.

Magnus Lundberg - Jurist

09 december, 2015

Hög tid för bättre visstid!

Arbetsrätt

Åsa Odin Ekman - Utredare

08 december, 2015

”Ursäkta, kan du berätta när gränsen ska öppnas?”

EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

01 december, 2015

TCO är med och ger ut boken Alla borde vara feminister

Jämställdhet är en av TCO:s hjärtefrågor. Jag är jätteglad över att vi i samarbete med Sveriges Kvinnolobby, FN-förbundet, LO, Teskedsorden, Unizon och Gertud Åström idag kan skicka boken Alla borde vara feminister till över 100 000 elever i årskurs 2 på gymnasiet.

Jämställdhet

Eva Holmestig

27 november, 2015

Jobbhoppingdiskussionerna har bara börjat

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

26 november, 2015

Från gårdagens hoppjerka till dagens jobbhoppa

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 november, 2015

Friska tag och haltande resonemang - Svenskt Näringsliv om sjukfrånvaron

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

20 november, 2015

Regeringens framtidsgrupp om arbetsmarknaden: Bra analys men kompetensförsäkring inte okomplicerat

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 november, 2015

Facken och arbetsgivarna kan leverera

Idag träffade jag, tillsammans med mina ordförandekollegor i LO och Saco, EU-kommissionens vice ordförande Valdis Dombrovskis. Dombrovskis, som är före detta premiärminister i Lettland, är ansvarig kommissionär för euro-samarbetet och den sociala dialogen.

EU, Jämställdhet

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

19 november, 2015

Flexibelt arbetsliv nödvändigt om pensionsåldern ska höjas

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

German Bender

19 november, 2015

Yrkeshögskolan kan bli en trampolin för jobbhopping

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 november, 2015

Svenska förskolan 40 år!

Idag fyller den svenska förskolan 40 år och det är sannerligen värt att fira! En välfärdsreform som gjort det möjligt för föräldrar att arbeta och som varit en viktig faktor i att Sverige idag är ett av världens mest jämställda länder.

Mats Essemyr - A-kasseexpert

18 november, 2015

Kompetenslinje för bättre jobbhopping

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 november, 2015

Även sjukskrivna måste kunna jobbhoppa

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

16 november, 2015

Dags för en arbetsrättslig lag mot mobbning i arbetslivet

Arbetsrätt, Partsmodellen

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

16 november, 2015

”All that can be digitalized will be digitalized”

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Partsmodellen

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

13 november, 2015

Flyktingsituationen undgår inte någon

Flyktingsituationen har inte undgått någon. I början av veckan sammanträdde TCO:s styrelse och fick en mycket bra dragning av statssekreterare Erik Nilsson, regeringens samordnare av flyktingsituationen. Med gemensamma krafter kan vi ta tillvara de fantastiska möjligheter som ligger i att många människor kommer till Sverige.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

13 november, 2015

Experimentera inte med AP-fonderna

Ekonomi och tillväxt

Åsa Odin Ekman - Utredare

13 november, 2015

Keep calm och lyssna på de som får flyktingmottagandet att fungera

Arbetsmarknad, Integration

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

09 november, 2015

Lönekartläggning gör oförklarad löneskillnad till förklarad

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

05 november, 2015

Spännande vecka i digitaliseringens tecken

I veckan har jag medverkat på flera arrangemang som alla på olika sätt visar på hur mycket arbetsmarknaden förändras och hur mycket de framtida jobben påverkas av digitaliseringen.

Thomas af Bjur

05 november, 2015

Klokt beslut av Shekarabi

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

German Bender

05 november, 2015

Konkurrenskraft och långsiktighet bör prioriteras i forskningspolitiken

Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 november, 2015

TCO:s sista pappaindex värt att fira och förnya

Idag släpper vi TCO:s sista pappaindex. Det har varit ett viktigt verktyg för att åskådliggöra uttaget av föräldraledighet och få igenom våra krav. Att vi nu äntligen får en tredje reserverad månad i föräldraförsäkringen är ett viktigt steg som vi i TCO har drivit på för under flera år och där pappaindex spelat en viktig roll.

Jämställdhet

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

02 november, 2015

En alternativ modell för att säkra skäliga arbetsvillkor i offentlig upphandling

EU

Berivan Öngörur - Internationell sekreterare

02 november, 2015

Första EFS-styrelsen med den nya politiska ledningen

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

02 november, 2015

Tänk om – men lägg inte ner utan att först tänka efter

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

29 oktober, 2015

Tjänster och upphandling på kommissionens agenda

Arbetsmarknad, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

28 oktober, 2015

Vi fackliga ledare måste stå upp för ett öppet Europa

I Bryssel samlas idag fackliga ledare från hela Europa för vårt första styrelsemöte i EFS, Europafacket, sedan kongressen i Paris för en månad sedan. Vi har en ny ledning på plats där Veronica Nilsson, tidigare ekonom på TCO, är ny vice generalsekreterare och kommer att spela en nyckelroll i vårt europeiska fackliga påverkansarbete.

EU

Thomas af Bjur

28 oktober, 2015

Bra initiativ av regeringen för ökad jämställdhet men mer krävs

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Integration

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

27 oktober, 2015

Ge högskolan ett omställningsuppdrag

Igår träffade jag Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Omställning och utbildning

German Bender

27 oktober, 2015

Omställningsfrågorna saknas i långtidsutredningens underlagsrapport

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

21 oktober, 2015

I dag firar vi alla Sveriges skyddsombud

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 oktober, 2015

När den svenska partsmodellen fungerar som bäst

Idag har jag besökt Tull-Kust och deras kongress. Ett av TCO:s mindre förbund som verkligen lyckas med arbetet att vara arbetsplatsnära.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

20 oktober, 2015

Att riva i arbetsrätten äventyrar omställningen

Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

15 oktober, 2015

TCO deltar i Fairtrade Challenge

Idag är det Fairtrade challenge och på arbetsplatser runtom i Sverige fikar folk rättvisemärkt för att markera sitt stöd för att folk som jobbar ska ha schyssta villkor och ett hållbart arbetsliv.

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

15 oktober, 2015

Välkomna och mindre välkomna moderatbesked

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Jämställdhet

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

13 oktober, 2015

Glädje och sorg på Världsfackets styrelsemöte

Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

12 oktober, 2015

Unionens medlemsutveckling de senaste åren kommer gå till historien

Idag har jag talat på TCO:s största förbund – Unionens – kongress. Det är alltid lika roligt att gästa förbundens kongresser, men här var det särskilt roligt att kunna gratulera till en helt unik senaste kongressperiod.

Per Karlberg - Projektledare

12 oktober, 2015

Därför behövs europafack för chefer och specialister

EU, Internationellt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

12 oktober, 2015

Konkreta lösningar på konkreta problem ger bättre mottagning av nyanlända

Arbetsmarknad, Integration, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

02 oktober, 2015

Många kloka och viktiga resonemang under Europafackets kongress i Paris

Nu är Europafackets 13:e kongress avslutad. Det har varit fyra intressanta, roliga och viktiga dagar där TCO-delegationen arbetat hårt med att föra fram tjänstemannarörelsens frågor och påverka organisationens inriktning de kommande fyra åren.

EU, Jämställdhet

Mats Essemyr - A-kasseexpert

02 oktober, 2015

Omställningsavtalen ger unik förmåga

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

30 september, 2015

Lavalutredning ökar chansen till rimliga arbetsvillkor och schysst konkurrens

Arbetsrätt, EU, Partsmodellen

German Bender

28 september, 2015

Regeringen vill se över studiemedlet för att underlätta omställning

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

25 september, 2015

Kompetensutveckling och eget ansvar måste återbetala sig.

Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

24 september, 2015

Fortsätt vabba män, mycket har hänt sen 90-talet

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

21 september, 2015

Nu är det verkligen dags att göra något åt den psykosociala arbetsmiljön!

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 september, 2015

Finlands sak är vår - vi står upp när grundläggande fackliga rättigheter hotas

Det är mycket oroande att Finlands regering vill ingripa i avtalsfriheten och inskränka parternas fria förhandlingsrätt. Självklart står vi i TCO bakom våra finska kolleger som idag kämpar för sina fackliga rättigheter.

Arbetsrätt, EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

18 september, 2015

Avgifter äter upp tjänstepensionen - dags att se över fondvalet inom ITP

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 september, 2015

Ett starkare FN, en bättre värld

Idag firar jag tillsammans med svenska FN-förbundet att det är 70 år sedan Förenta nationerna bildades och FN-stadgan undertecknades.

Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 september, 2015

För att nå ett jämställt arbetsliv och samhälle behövs fler verktyg, inte färre!

Idag lever kvinnor och män i Sverige huvudsakligen jämställt fram till den dag de skaffar barn. Då förändras situationen och kvinnorna tar ut huvuddelen av föräldraledigheten, tar ett större ansvar för hemarbetet och nästan hälften går ner i arbetstid.

Jämställdhet

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

17 september, 2015

Vem tar ansvar för 40-åringarnas kompetensutveckling?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

16 september, 2015

Jobbhopping - viktig fokusfråga för de folkvalda

Igår öppnade riksdagen under högtidliga former, idag börjar riksdagsledamöternas arbete på riktigt. Efter förra riksdagsårets turbulens hoppas TCO på ett år där de konstruktiva kompromisserna blir fler än konflikterna. Vi ser flera områden där Sverige står inför utmaningar som bäst löses genom blocköverskridande samarbete. Ett enskilt partis nyckfullhet och främlingsfientliga agenda får inte skapa kaos.

Omställning och utbildning

Göran Zettergren - Senior ekonom

16 september, 2015

Finska glädjekalkyler

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

German Bender

15 september, 2015

Är det datorernas fel att skolresultaten sjunker?

Omställning och utbildning

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

14 september, 2015

Borttagen tidsgräns kräver åtgärder, anser även myndigheter

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

14 september, 2015

Sänk trösklarna - men inte genom låga löner eller ökad otrygghet

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Integration

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 september, 2015

Alla har vi ett ansvar att göra vad vi kan

Inte sedan andra världskriget har så många människor i världen varit på flykt undan krig och terror. En liten del av dem söker skydd i Europa. Runt om vår kontinent har medborgare under den senaste veckan organiserat sig för att välkomna de flyktingar som kommer hit. De har visat solidaritet och handlingskraft. Nu är det dags för EUs politiker att göra detsamma.

Integration

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

10 september, 2015

Dear Commissioner Thyssen,

Arbetsrätt, EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

06 september, 2015

Idag skriver jag under uppropet #jagdelar

Som fackliga ledare är vi duktiga på att förhandla och kompromissa. Men vi kompromissar aldrig om våra värderingar!

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 september, 2015

Tryggheten på framtidens arbetsmarknad ligger inte i det jobb du har, utan i de jobb du kan få

Arbetsmarknaden förändras i snabb hastighet. Varje år omsätts ca 900 000 jobb i Sverige, 450 000 jobb försvinner och lika många tillkommer. Globaliseringen, teknikutvecklingen, robotisering, ökat konkurrenstryck och strukturella förändringar påverkar de yrkesverksammas vardag på jobbet och innebär både nya möjligheter och tuffa utmaningar.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 september, 2015

Ökad handel och bättre omställningsförmåga gör Sverige starkare

Igår hade jag förmånen att få besöka min hemstad Luleå. Oftast när jag reser dit är det för att hälsa på släkt och vänner. Igår var det dock jobb och på programmet stod att föra fram TCO:s syn på TTIP - det kommande handelsavtalet mellan EU och USA – vid en stor konferens som handelskammaren i Norrbotten anordnade.

Per Karlberg - Projektledare

04 september, 2015

Parterna och partipolitik

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Partsmodellen

Göran Zettergren - Senior ekonom

03 september, 2015

Riksbanken, parterna och inflationen

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Åsa Odin Ekman - Utredare

02 september, 2015

Byt fokus i migrationsdebatten

EU, Integration, Internationellt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

01 september, 2015

Upphandlingsmyndigheten - en efterlängtad myndighet

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 augusti, 2015

Ja och nej till PSFU-förslag

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

21 augusti, 2015

Gör upp om migrationen

Arbetsmarknad, Integration

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

18 augusti, 2015

Vi har en spännande höst framför oss i TCO

Efter en skön och avkopplande ledighet känns det toppen att vara tillbaka på jobbet! Vi har en spännande höst framför oss i TCO.

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

31 juli, 2015

Varför provocerar HBTQ?

Jämställdhet

Åsa Odin Ekman - Utredare

10 juli, 2015

Äntligen en utredning! – men rollfördelningen måste bli rätt

Arbetsrätt, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 juli, 2015

Vilken vår det har varit för TCO!

Nu har vi kommit halvvägs in i 2015 och då passar det utmärkt att blicka tillbaka och göra ett par nerslag i vad som har hänt.

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

03 juli, 2015

Minskad ohälsa önskas, men vilka morötter erbjuder socialförsäkringsministern?

Arbetsmarknad

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

03 juli, 2015

Avgörandet i upphandlingsdebatten närmar sig

Arbetsmarknad, EU

Thomas af Bjur

03 juli, 2015

Följ upp jämställdhetsmålen!

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 juli, 2015

Fler arbetsskador anmäls, men ändå för få som prövas

Mats Essemyr - A-kasseexpert

02 juli, 2015

Arbetsförmedlingen kritiseras i ny rapport

Arbetsmarknad

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2015

Pensionsgruppen är inte enig i AP-fondsfrågan

Arbetsmarknad

Göran Zettergren - Senior ekonom

01 juli, 2015

Grekland - ett europeiskt misslyckande

Ekonomi och tillväxt

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2015

Vad hände med det flexibla lärandet och hur klarar vi kompetensförsörjningen i framtiden?

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

01 juli, 2015

Vi startar diskussionen om jobbhopping i Almedalen

Omställning och utbildning

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

01 juli, 2015

Det är inte könet, dumbom

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

30 juni, 2015

TCO lanserar #jobbhopping

Idag inledde jag TCO:s seminarium om Jobbhopping – ett ord vi menar belyser hur vi bör se på jobbyten i framtiden. Vi lever i en spännande tid där stora förändringar kommer att göra att jobb förändras och försvinner, och nya tillkommer.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

29 juni, 2015

Nu är vi igång i TCO-parken

Solen skiner i Visby och det var fullsatt imorse när TCO anordnade ett spännande seminarium om mansrollen. Det är viktigt just för att vi behöver ändra samhällsnormerna och vad som förväntas av män respektive kvinnor som föräldrar, för att vi ska få en jämställd arbetsmarknad. Det hade panelisterna mycket intressant att säga om.

Thomas af Bjur

29 juni, 2015

Deltid idag – fattigpensionär sedan?

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

26 juni, 2015

Omställningsavtalen säkrar tjänstemännens stöd mellan jobb

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Thomas af Bjur

26 juni, 2015

Ungdomsarbetslöshet ett problem - men hur stort?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Thomas af Bjur

18 juni, 2015

Män måste ta sitt ansvar för jämställdheten

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

German Bender

15 juni, 2015

Framtidens jobb hotas av allt sämre utbildningsutbud

Arbetsmarknad, Partsmodellen, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

14 juni, 2015

Allt sämre utbildningsutbud ett hinder för framtidens jobb

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

10 juni, 2015

En ny skattereform – men varför?

I morgon arrangerar vi i TCO ett spännande seminarium om en viktig fråga, som förtjänar att diskuteras mycket mer än vad som sker idag. Vårt långsiktiga mål är att få till stånd en ny, bred skattereform och vad passar då bättre än att titta på hur det gick till förra gången Sverige fick ett nytt skattesystem för ungefär 30 år sedan. Vad kan vi dra för lärdomar, och vilka fällor bör man undvika?

Ekonomi och tillväxt

Magnus Lundberg - Jurist

09 juni, 2015

Krångligt förslag om tidsbegränsade anställningar

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2015

Miljontals arbetstagare saknar fortfarande skydd

Arbetsrätt, EU

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

09 juni, 2015

Äntligen – förhandlingarna om omställningsavtal fortsätter

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

08 juni, 2015

ILO-konferens i Geneve – hur går det med strejkrätten?

Arbetsmarknad, EU

Thomas af Bjur

02 juni, 2015

Strid om utredning står i vägen för viktiga blocköverskridande beslut

Ekonomi och tillväxt, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

19 maj, 2015

Bra möte med socialförsäkringsministern om den ökande sjukfrånvaron

Idag träffade jag socialförsäkringsminister Annika Strandhäll för att diskutera den ökande sjukfrånvaron. TCO delar ministerns oro över utvecklingen

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

19 maj, 2015

Konstruktivt krissamtal om ökande sjukfrånvaro

German Bender

19 maj, 2015

Saco är fel ute med kravet på att stoppa högskoleutbyggnaden

Omställning och utbildning

Åsa Odin Ekman - Utredare

19 maj, 2015

Bättre lagstiftning inte detsamma som mindre lagstiftning

EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 maj, 2015

Skapa jämställda förutsättningar i arbetslivet - ta inte bort viktiga verktyg som jämställdhetsbonusen

Idag vill föräldrar kunna säga att de är jämställda. Ändå delar de ojämställt på föräldraledigheten. Hur många gånger hör vi inte argumentet att "det är bäst för ekonomin". Men med ökad kunskap om jämställdhetsbonusen blir det argumentet obrukbart.

Jämställdhet

Åsa Odin Ekman - Utredare

05 maj, 2015

Hållbarhetsrapportering: ett steg framåt, men revolutionen lär dröja

EU, Internationellt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

04 maj, 2015

Sverige behöver en ny jobbagenda

Idag inleds TCO:s 25e kongress. Det är en facklig centralorganisation i kraftig medvind som samlas. De senaste fyra åren har TCO-förbunden vuxit med över 125 000 medlemmar. Det är en utveckling som saknar motstycke i vår tid. Det är också en av förklaringarna till att den svenska partsmodellen står sig stark. Samtidigt är utmaningarna på arbetsmarknaden större än på länge. Det är därför rimligt att ta större steg för att säkra framtidens jobb och vårt välstånd. TCO vill därför se en ny jobbagenda.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

24 april, 2015

Spännande samtal om jämställdhet och karriär i vårt nya avsnitt av podcasten Nordmark&Lemne

Kan man vara både en bra mamma och duktig och framgångsrik på jobbet? Ja, det är klart man kan. I dagarna samtalade jag och Carola Lemne, VD på Svenskt Näringsliv om jämställdhet i karriären när vi spelade in ett nytt avsnitt av vår podcast Nordmark & Lemne. Vi pratade bland annat om vilka olika förutsättningar män och kvinnor har för att utvecklas på arbetsmarknaden och förmågan att kunna ta plats på ledande positioner.

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

23 april, 2015

Intressanta förslag om utbildning från Moderaterna

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

23 april, 2015

Arbejdsklausuler – en dansk modell för Sverige?

Arbetsrätt, EU, Internationellt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

23 april, 2015

Att peta i arbetsrätten ger inte jobb till unga och nyanlända

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Integration

Göran Zettergren - Senior ekonom

15 april, 2015

Har Finlands konkurrenskraft havererat?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

German Bender

09 april, 2015

Skolan behöver mindre sunt förnuft – inte mer

Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

31 mars, 2015

Jämställdhetsbonusen gör skillnad

Jämställdhet

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

31 mars, 2015

Ökade arbetsgivar-incitament behövs när tidsgränsen slopas

German Bender

31 mars, 2015

Regeringen tillsätter snart en skolkommission. När får högskolan en kvalitetskommission?

Omställning och utbildning

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

30 mars, 2015

Därför vill TCO behålla jämställdhetsbonusen

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

26 mars, 2015

Herrklubbarnas tid är förbi! Jämställdhet är framtiden!

Jämställdhet

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

22 mars, 2015

Konst och kultur ger oss kraft att förändra

För en facklig centralorganisation som TCO, med uppgift att värna och utveckla välutbildade människors krav på trygghet och välfärd, spelar kulturen en viktig roll. Kulturen är, bland mycket annat, ett medel att öka kreativiteten och skaparkraften i samhället och därmed också utveckla arbetslivet. Konst och kultur lär oss dessutom hur det är att vara människa och vad är mer angeläget än det?

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

21 mars, 2015

Bred skattereform kräver gemensam problembild

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

20 mars, 2015

Hurra! Like a swede vann Guldnyckeln

Jag är oerhört glad att vår film ”Like a Swede” igår vann en Guldnyckel i klassen ”Samhällsservice, skolor och ideella organisationer”. Ett pris som delas ut till strategisk och kreativ marknadsföring.

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

17 mars, 2015

Kollektivavtalets dag - värt att fira

Idag, den 17 mars är det kollektivavtalet dag! Värt att fira för att den svenska partsmodellen verkligen levererar.

Arbetsrätt

German Bender

17 mars, 2015

Äntligen! Regeringen prioriterar breddad rekrytering

Omställning och utbildning

Thomas af Bjur

17 mars, 2015

Rätt jobb viktigare än ett jobb för nyanlända

Arbetsmarknad, Integration

Per Karlberg - Projektledare

13 mars, 2015

Utveckla partsmodellen

Partsmodellen

Ann-Sofi Sjöberg - Teamchef för teamet Trygghetssystem, arbetsmarknad och utbildning.

12 mars, 2015

Mörk vecka med omfattande varsel: Vinnande samarbete lösning på omställningen

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Eva Nordmark - Ordförande 2011-2019

07 mars, 2015

Så tjänar familjer på att dela lika på föräldraledigheten

”Det är bäst att jag som tjänar minst är hemma med barnen.”

Jämställdhet

Mika Domisch - Internationell sekreterare

06 mars, 2015

Kan problemet vara lösningen?

Arbetsmarknad, EU, Internationellt

Thomas af Bjur

05 mars, 2015

Blocköverskridande överenskommelse kring vinster i välfärden nödvändig

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 mars, 2015

TCO-förslag som fått gehör hos PSFU

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

24 februari, 2015

EU-domstolens bokslut för år 2014

EU

Göran Zettergren - Senior ekonom

17 februari, 2015

Lägre löner leder inte till högre sysselsättning

Ekonomi och tillväxt

Göran Zettergren - Senior ekonom

12 februari, 2015

Sent ska syndaren vakna

Ekonomi och tillväxt

Berivan Öngörur - Internationell sekreterare

12 februari, 2015

Dags för Turkiet att göra upp med sin anti-fackliga historia, en gång för alla?

Internationellt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

03 februari, 2015

En ny start för den fria rörligheten för arbetstagare?

Arbetsmarknad, EU

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

27 januari, 2015

Stoppa utförsäkringarna utan att slopa den bortre tidsgränsen för sjukpenning

Karin Pilsäter - Skattepolitisk expert och utredare

26 januari, 2015

Lägg om ditt privata pensionssparande!

Ekonomi och tillväxt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 januari, 2015

Sociala krav vid upphandling stärker den svenska modellen

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

19 november, 2014

Slopad tidsgräns = budgetbomb?

Göran Zettergren - Senior ekonom

12 november, 2014

Kastar FI ut barnet med badvattnet?

Ekonomi och tillväxt

Göran Zettergren - Senior ekonom

06 november, 2014

Varför missar Riksbanken inflationsmålet?

Ekonomi och tillväxt

Ulrika Hagström - Utredare, Arbetsmiljö

05 november, 2014

Ta högt tryck i arbetslivet på allvar

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

26 oktober, 2014

Rätt till heltid – lärdomar från Norge

Arbetsmarknad, Arbetsrätt

Sofia Råsmar - EU-jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för Europafrågor

15 oktober, 2014

Upphandling och kollektivavtal

EU

Susanna Holzer

09 oktober, 2014

13 procent

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt

German Bender

04 oktober, 2014

Nej, regeringen frångår inte Friskolekommitténs uppgörelse

Omställning och utbildning

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 oktober, 2014

Bortre parentes, men inga utförsäkringar

Jämställdhet

German Bender

25 september, 2014

Blir detta förslag det första som hamnar i den nya regeringens papperskorg?

Omställning och utbildning

Roger Mörtvik

23 september, 2014

Det behövs fler kompromisser i politikens centrala zon

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

German Bender

23 september, 2014

Studieavgifts-zombien hemsöker återigen Dagens Nyheter

Omställning och utbildning

Lise Donovan - Jurist/tf. teamchef för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

19 september, 2014

Strejkrätten undermineras i ILO

Arbetsrätt, Internationellt

Göran Zettergren - Senior ekonom

10 september, 2014

Stora effekter av höjda socialavgifter?

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

01 september, 2014

12 månaders provanställning skulle göra det svårare för TCO-förbundens medlemmar att byta jobb

Arbetsrätt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

29 augusti, 2014

Utanförskapsmåttet inkluderar inte arbetslösa utan ersättning

Arbetsmarknad

Mats Essemyr - A-kasseexpert

22 augusti, 2014

Ofärdigt om a-kassan av Folkpartiet

Arbetsmarknad

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

19 juni, 2014

Inget nytt i regeringens visstidssvar till EU-kommissionen

Arbetsrätt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

18 juni, 2014

Korta anställningar behövs men får inte missbrukas

Arbetsrätt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

18 juni, 2014

Hutlöst att de med försämrad arbetsmiljö och fler arbetsskador har ett sämre skydd från arbetsskadeförsäkringen: det är kvinnorna!

Arbetsmarknad, Jämställdhet

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

12 juni, 2014

Om strejkrätt och proportionalitet

Arbetsrätt

Mats Essemyr - A-kasseexpert

08 juni, 2014

Alliansens nya jobbmål kräver höjd a-kassa

Arbetsmarknad

Mats Essemyr - A-kasseexpert

31 maj, 2014

Miljöpartiet måste klargöra sitt a-kasseförslag

Arbetsmarknad

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

22 maj, 2014

Klockan tickar: Den 22 juni går regeringens visstidsfrist ut

Arbetsrätt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

22 maj, 2014

För hård sjukförsäkring förkortar arbetslivet man vill förlänga

Arbetsmarknad

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

18 maj, 2014

EP-valet, miljön och varför kandidaterna bör få frågor om regelförenkling

Arbetsmarknad, Arbetsrätt, Ekonomi och tillväxt

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

13 maj, 2014

Migranter och deras rättigheter i andra rummet på Billströms internationella konferens

Arbetsrätt, Internationellt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

10 maj, 2014

Ersätt karensdagen med karensavdrag

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

09 maj, 2014

Guldstjärna till FK och Af! För tidiga utvärderingsbara insatser.

Arbetsmarknad

Mats Essemyr - A-kasseexpert

05 maj, 2014

A-kassan i valet: oenighet bland allianspartierna

Arbetsmarknad

Thomas Janson

02 maj, 2014

Välj ett parti som vill underlätta slavhandel?- Om mediernas valkompasser

EU

Mats Essemyr - A-kasseexpert

02 maj, 2014

Fega inte ur om a-kassan

Arbetsmarknad

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

23 april, 2014

Visstid: Förnyad EU-kritik ger Svantesson chansen

Arbetsrätt, EU

Susanna Holzer

22 april, 2014

Ungdomsarbetslöshet - del 1. heltidsstuderande

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Samuel Engblom - Samhällspolitisk chef

10 april, 2014

Arbetskraftsinvandring: otillräckliga insatser försvagar migrerande arbetstagare

Arbetsrätt

Susanna Holzer

10 april, 2014

Arbersgivaravgiftens ABC

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Omställning och utbildning

Mats Essemyr - A-kasseexpert

08 april, 2014

Gör a-kassan till lösningen istället för till problemet

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

04 april, 2014

Regeringen minskar arbetsgivarnas sjuklönekostnader, men sitter och ser på när sjuka studenter fortsätter att slås ut.

Göran Zettergren - Senior ekonom

31 mars, 2014

Har regeringens politik lett till högre arbetslöshet?

Ekonomi och tillväxt

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

26 mars, 2014

Dags att ge alla studenter trygghet vid sjukdom, prata räcker inte

Omställning och utbildning

German Bender

14 mars, 2014

Bra att regeringen bygger ut högskolan – men vad vill man med den högre utbildningen?

Omställning och utbildning

German Bender

13 mars, 2014

Regeringen underlättar för studenter och forskare att stanna i Sverige

Arbetsmarknad, EU, Internationellt

Roger Mörtvik

03 mars, 2014

Visst spelar klasstorlek roll för skolresultaten

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 februari, 2014

Ökade incitament och stöd behövs

German Bender

26 februari, 2014

En ny internationell kris för Jan Björklund

Omställning och utbildning

German Bender

20 februari, 2014

Försämrat studiemedel slår mot kvinnor, äldre studenter och den breddade rekryteringen

Omställning och utbildning

Mats Essemyr - A-kasseexpert

18 februari, 2014

Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring, Hanne Kjöller

Arbetsmarknad

Göran Zettergren - Senior ekonom

04 februari, 2014

En generösare a-kassa vore bra för ekonomin

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Roger Mörtvik

03 februari, 2014

Bra skola underlättar klassresor - stora inkomstklyftor försvårar

Arbetsmarknad, Integration, Jämställdhet

German Bender

16 januari, 2014

Enigheten om skolan är bra, men viktiga frågor återstår

Omställning och utbildning

Thomas Janson

16 januari, 2014

Globalisering, värderingar och krig

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

14 januari, 2014

Få både pension och gymkort

Arbetsmarknad

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

10 januari, 2014

Definieras utanförskapet bort?

Arbetsmarknad

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

5 Mars

Torsdag 5 mars 08:30 - 09:30 |

Jämställdhetsfrukost

Internationella kvinnodagen närmar sig. Den 5 mars bjuder TCO in till en jämställdhetsfrukost med två intressanta samtal - om jämställdhet i arbetslivet och jämställdhet i politiken. Frukost serveras från klockan 8:00.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorginisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund