Arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll

Kvinnor och män behöver ges lika goda förutsättningar att arbeta hela arbetslivet med hälsan i behåll för att minska arbetstidsgapet mellan könen och öka den ekonomiska jämställdheten. Här är TCO:s förslag till politiken för att nå dit.

  • Säkerställ att finansiering och ambitionsnivå är i samklang så att arbetsbelastning blir rimlig och arbetsvillkor även i övrigt blir goda inom offentligt finansierade välfärdstjänster som till största delen utgörs av kvinnodominerade yrken inom vilka arbetsmiljön generellt är sämre. Hälsosam arbetsbelastning med balans mellan krav och resurser lägger grunden för både hög kvalitet i välfärdstjänsterna och bra arbetsmiljö för de anställda. Utvecklat ledarskap, färre antal medarbetare per chef och minskad detaljstyrning av professionerna är andra utmaningar för välfärdssektorn som främjar friskare arbetsplatser och bättre resultat, vilket i sådant fall kommer kvinnodominerade yrken till del.
  • Utred möjligheten och potentialen i att införa hälsobokslut inom offentlig sektor med fokus på arbetsbelastning i syfte att synliggöra och göra det möjligt att jämföra arbetsbelastningen inom olika verksamheter och organisationer och delar av dem. Beslutsfattare, politiker och chefer på olika nivåer behöver underlag för att styra mot hälsosam arbetsbelastning. För medborgare och arbetssökande är information kring arbetsbelastning viktig input för att kunna bedöma kvalitet respektive arbetsvillkor samt göra välinformerade val.
  • Arbetsmiljöverket behöver särskilt följa utvecklingen av den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatserna och särskilt fokus bör ägnas åt kvinnodominerade verksamheter som välfärdstjänster där studier har visat att bristerna i arbetsmiljön är särskilt stora.
  • Sjukförsäkringen behöver utvecklas så att sjukskrivnas vägar tillbaka till arbete breddas. För det första borde ett nytt steg i rehabiliteringskedjan införas så att sjukskrivnas arbetsförmåga prövas mot arbeten där dennes kompetens kan tas till vara innan arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden. För det andra behöver flexibiliteten vid deltidssjukskrivning öka. Och för det tredje behöver möjligheterna att studera med rehabiliteringsersättning förbättras.
  • Arbetsgivarnas ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering behöver förtydligas, liksom kravet på arbetsgivare att erbjuda sina anställda kvalitetssäkrad företagshälsovård.

 

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund