Fri rörlighet och arbetsrätt

15:55 28 oktober, 2016

Nya EU-direktiv och lagförslag påverkar alltid Sverige och många frågor behöver lösas i samarbete. Därför lägger våra jurister mycket tid på att analysera, påverka och förklara vad som händer.

Här är några aktuella frågor och områden.

Fri rörlighet
Den fria rörligheten på EU:s inre marknad är en av EU-samarbetets grundstenar. Den är bra både för den enskilde individen och för Europas utveckling, anser TCO.
En av nycklarna till den fria rörligheten är likabehandling av arbetstagare. Förbudet mot diskriminering på grund av nationalitet ger både tillträde till arbete i andra EU-länder och samma rättigheter som värdlandets egna medborgare.

Likabehandling av arbetstagare ger den fria rörligheten legitimitet. TCO arbetar med frågor gällande fri rörlighet på flera områden.

Arbetstagarbegreppet
Arbetstagarbegreppet är centralt för arbetsrätten. Arbetstagarbegreppet har utvecklats ur nationella traditioner och med hänsyn till nationella arbetsrättsliga system. Arbetstagarbegreppet har i Sverige utvecklats genom rättspraxis och hanterats organiskt och hela tiden anpassats till utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är ett snabbt och effektivt sätt att hantera förändringar.

På EU-nivå diskuteras om det bör införas en gemensam legaldefinition av arbetstagargreppet. TCO är emot en sådan legaldefinition med hänsyn till de risker det skulle kunna innebära för det svenska arbetsrättsliga systemet. TCO befarar att en gemensam legaldefinition skulle bli alltför statisk för att följa med i en allt snabbare utveckling på arbetsmarknaden, men också att det skulle få effekter på rättsområden där medlemsstaterna har exklusiv kompetens, t.ex. socialförsäkringssystem och skattelagstiftning.

TCO är dock positivt till konstruktiva diskussioner. Frågan är central för TCO:s arbete relaterat till de nya formerna att anlita arbetskraft som växer fram som ett resultat av digitaliseringen, och även för det nu aktuella förslaget om revideringen av EU:s regelverk om arbetsgivares informationsskyldighet gentemot anställda (det s.k. tydlighetsdirektivet).

Visselblåsarskydd
Sverige har sedan den 1 januari 2017 en nationell visselblåsarlagstiftning som gäller både inom privat och offentlig sektor. På EU-nivå saknas dock ett grundläggande skydd även vid gränsöverskridande situationer. TCO vill därför att lagstiftning ska införas även på EU-nivå i form av miniminormer, dvs. utan att syftet är att harmonisera regelverket inom hela EU. Stater med bättre skydd bör få bibehålla detta eller utvidga skyddet. TCO vill se ett generellt/horisontellt skydd för hela arbetsmarknaden, oavsett om den anställde arbetar i offentlig eller privat sektor. TCO arbetar med frågan tillsammans med Europafacket och rådet för europeiska chefer och specialister (Eurocadres).

En europeisk arbetsmyndighet
EU-kommissionen har lanserat en idé om en europeisk arbetsmyndighet (European Labour Authority, ELA). Syftet med ELA skulle vara att främja goda arbetsvillkor och sociala rättigheter när arbetstagare rör sig inom EU samt att bekämpa social dumpning och gränsöverskridande sociala bedrägerier.

TCO anser att ELA huvudsakligen ska utgöra en stödjande funktion till medlemsstaternas myndigheter och EU-kommissionen. TCO är särskilt mån om att ELA inte får befogenheter som riskerar att inkräkta på den svenska modellen eller arbetsmarknadens parters befogenheter och deltar aktivt i EU-kommissions fortsatta arbete i frågan.

Storbritannien och Brexit
Storbritannien är mycket viktigt för Sveriges ekonomi och för EU-samarbetet och kommer att fortsätta vara det även om landet lämnar EU. Därför vill TCO att Storbritannien även efter ”Brexit” har en nära relation till EU och tillgång till alla delar av den inre marknaden, med öppna gränser, fri rörlighet och frihandel, men även med de åtaganden som följer av detta.

En viktig fråga i utträdesförhandlingarna inbegriper den fria rörligheten för arbetstagare. TCO driver, tillsammans med våra fackliga kollegor i EFS och TUC, frågan om garantier i utträdesavtalet för medborgares rätt att bo kvar och arbeta i Storbritannien även efter Brexit, och samma rätt för brittiska medborgare i EU. TCO kräver också att oavsett vilket avtal som kommer att gälla mellan Storbritannien och EU efter Brexit ska det finnas rättsliga garantier om att brittiska arbetstagares rättigheter och skydd ska ligga på samma miniminivå som för EU-arbetstagare samt att fackliga fri- och rättigheter inte får undermineras av ett sådant avtal.
TCO är positivt till den överenskommelse som träffades i december 2017 mellan EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker och den brittiska premiärministern Theresa May om att rättigheterna för berörda medborgare kvarstår efter det brittiska EU-utträdet. Nu följer svåra frågor kring hur det slutliga partnerskapsavtalet bör se ut. TCO stöder TUC:s slutsats att det bästa alternativet, om Storbritannien slutligen väljer att lämna EU, vore en ”norsk lösning”, det vill säga att Storbritannien ansluter sig till EFTA och ratificerar EES-avtalet. Alltså snarare ”Brefta” än ”Brexit”.

Offentlig upphandling
EU:s regelverk för offentlig upphandling ska underlätta den gränsöverskridande handeln mellan EU:s medlemsländer. Upphandling är också ett viktigt styrmedel för att nå andra samhällspolitiska mål.

År 2014 kom nya EU-direktiv med ökade möjligheter för upphandlande myndigheter att ställa arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling. Vid införlivandet av EU-direktiven i svensk rätt (i bl.a. lagen om offentlig upphandling) bidrog TCO framgångsrikt till att krav infördes på upphandlande myndighet att vid upphandling ställa sociala och arbetsrättsliga villkor i nivå med kollektivavtal.

TCO arbetar nu för att de möjligheter som upphandlande myndigheter har att ställa krav på sociala och arbetsrättsliga villkor ska få stort genomslag i praktiken.

Utstationering av personal till andra EU-länder
EU:s regler om utstationering gör det möjligt för företag att tillfälligt sända ut personal till andra EU-länder för att utföra en tjänst. TCO har invändningar mot dagens regelverk. Det innebär att arbetstagare inte ges lika lön för lika arbete ens på samma arbetsplats, om den ena är utstationerad och den andra bor och arbetar permanent i landet. För TCO är det en självklarhet att alla arbetstagare ska behandlas lika och att fackliga organisationer ska ha möjlighet att säkerställa denna likabehandling.
Regelverket på EU-nivå är under revidering och TCO är delaktigt i detta arbete.

Sofia Råsmar

Tjänstledig EU-rättsjurist

Hur har metoo påverkat arbetslivet?

Novus har på uppdrag av TCO ställt frågor till yrkesverksamma i Sverige om hur de uppfattar att deras arbetsplats har påverkats av metoo.

Ta del av resultaten

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

En utbildningsserie framtagen av LO, TCO och SACO

Till utbildningen

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund