Arbetsmarknad

Omsättningen av jobb i Sverige är omfattande jämfört med övriga länder i EU och OECD. Men även om arbetsmarknaden är dynamisk och det skapas något fler jobb än det försvinner varje år måste antalet nyskapade jobb bli fler om vi ska klara kompetensförsörjning och förbättra matchningen i landet som helhet.

En hög rörlighet är till gagn för såväl individen som arbetsmarknaden. Därför är det av största vikt att förutsättningarna att ställa om mellan yrken, arbeten och arbetsplatser förbättras. Ju fler människor som frivilligt byter jobb och går vidare i karriären eller till jobb som på annat sätt passar dem bättre, desto fler möjligheter öppnas för dem som inte har ett arbete.

Att arbeta är centralt för vår försörjning men även i relation till vårt välbefinnande och deltagande i samhället. Arbetsmarknad är dessutom ett område som anknyter till många olika teman. På senare tid har relationen mellan arbete och teknik rönt stor uppmärksamhet och då särskilt digitaliseringens konsekvenser för arbete och arbetsliv. Mottagande av asylsökande, integration och etablering av nyanlända på arbetsmarknaden är en annan högaktuell fråga. Likaså flexibilitet och användningen av tillfällig arbetskraft, i synnerhet i relation till ungas inträde på arbetsmarknaden. Tillfälliga anställningar behövs för både företag och jobbskapande men även dessa jobb ska vara trygga och ha bra arbetsvillkor.

Situationen på arbetsmarknaden skiljer sig betänkligt mellan olika grupper. I forskningen beskrivs utvecklingen ibland i termer av polarisering och segmentering. Samtidigt som arbetslösheten är fortsatt hög och andelen av de arbetslösa som står långt ifrån arbetsmarknaden ökar, råder det brist på arbetskraft i flera yrken. Bland TCO-förbundens medlemmar gäller det exempelvis lärare, sjuksköterskor och poliser, men även kvalificerade tjänstemän i privat sektor. Såväl offentliga som privata arbetsgivare uppger att det är brist på arbetskraft vilket kan bli ett problem för sysselsättning och tillväxt.

Hur matchningen på arbetsmarknaden kan förbättras är en mycket angelägen fråga för framförallt den statliga arbetsmarknadspolitiken vars övergripande syfte är att motverka såväl arbetslöshet som arbetskraftsbrist.

En god arbetsmiljö är betydelsefullt för den enskilde, men har därtill en bredare samhällsnytta när människor mår bra och kan utvecklas. Framförallt är det den demografiska utvecklingen, med en relativt sett större grupp äldre, som sannolikt ställer krav på fler arbetade timmar för att kunna finansiera framtidens välfärdsåtaganden. TCO ser att bättre omställningsmöjligheter, mer flexibla arbetstider och mer hållbara arbetsmiljöer ökar chansen att fler äldre kan men också vill arbeta längre.

TCO:s förslag
TCO påverkar och bevakar arbetsmarknadsfrågorna och utvecklingen på arbetsmarknaden såväl i Sverige som inom EU och övriga världen. Vi föreslår förändringar som ökar de enskildas trygghet och utvecklingsmöjligheter. Vi värnar också en arbetsmarknad som är konkurrenskraftig för företagen.

Om människor slipper vara oroliga för att bli arbetslösa, ökar också viljan till förändring och utveckling. Då ökar möjligheterna för oss att få en arbetsmarknad som är dynamisk och som leder till tillväxt och fler jobb. Därför är det viktigt att våra trygghetssystem är utformade på ett sätt som gör att det inte blir en ekonomisk kännbart om man under en period i livet inte kan försörja dig genom arbete. När man blir arbetslös ska aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inte minst ändamålsenliga vidareutbildningar, medverka till att man snabbt kommer tillbaka i arbete. A-kassan måste utformas på ett sätt som inkluderar fler.

TCO strävar efter en arbetsmarknad där arbetstagarna har goda möjligheter att utvecklas genom hela yrkeslivet. Det kräver förutsättningar för individen att vidareutbilda sig och kontinuerligt få kompetensutveckling. En arbetsmarknad som präglas av både flexibilitet och trygghet förutsätter såväl utvecklade välfärdssystem som ansvarstagande parter.

För att arbetsmarknaden ska skapa tillväxt och välfärd i Sverige förutsätts bland annat följande:

  • Staten har det primära ansvaret för arbetsmarknadspolitiken. Staten har bättre möjligheter än kommunen att ge arbetslösa det stöd som de behöver. En nationell aktör som Arbetsförmedlingen är dessutom bättre skickad än kommunerna att se till att regelverket i a-kassan följs så att det blir en omställningsförsäkring.
  • Arbetsförmedlingen ska arbeta såväl med grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden som grupper som står närmare arbetsmarknaden. Stöd bör även ges till personer som har ett arbete men vill söka sig vidare och det är av stor vikt att stöd ges till personer som kan tänka sig att byta till bristyrken. För personer som nyligen har blivit arbetslösa finns dock andra aktörer som också är viktiga, t ex omställningsorganisationerna.
  • Högskolan och yrkeshögskolan bör spela en större roll för yrkesverksamma samt för arbetslösa och sjukskrivna som behöver kompetensutveckling. Det kräver förändringar i studiefinansiering för yrkesverksamma.
  • Kvalificerad vägledning. Såväl arbetslösa som ombytessökande bör kunna få kvalificerad vägledning av personer som har goda kunskaper om just deras yrke.
  • Kompletterande aktörer när det behövs. Arbetsförmedlingen upphandlar redan idag många tjänster, främst utbildning. Där det är motiverat bör även andra tjänster upphandlas, t ex vägledning, matchning och andra former av stöd till arbetssökande.

 

Kristina Lovén Seldén

Utredare: Arbetsmarknadspolitik

Mats Essemyr

Utredare: arbetslöshetsförsäkringen

Hur har metoo påverkat arbetslivet?

Novus har på uppdrag av TCO ställt frågor till yrkesverksamma i Sverige om hur de uppfattar att deras arbetsplats har påverkats av metoo.

Ta del av resultaten

Hur motverkar du sexuella trakasserier på arbetsplatsen?

En utbildningsserie framtagen av LO, TCO och SACO

Till utbildningen

Laddar ...

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund