Trygghetssystem för omställning

De allmänna trygghetssystemen syftar både till att ge inkomsttrygghet vid sjukdom eller arbetslöshet och till att ge förutsättningar för omställning för att säkerställa att kompetens och erfarenhet tas tillvara. Fokus på inkomsttrygghet och kompetensförsörjning är centralt för att säkerställa de allmänna trygghetssystemens legitimitet även bland dem med högre inkomster och högre utbildning och deras vilja att bidra till de allmänna systemen genom avgifter och skatter.

Arbetslöshetsförsäkring för tjänstemän

Arbetslöshetsförsäkringen behöver utformas så att rörlighet och jobbyten främjas. Arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras så att den omfattar fler och täcker mer, med bredare kvalifikationsregler och högre tak. De högre taken och breddningen under 2020–2022 är värdefulla men arbetslöshetsförsäkringen behöver en långsiktig reform. Annars äventyras både inkomsttryggheten, omställningsförmågan och kompetensförsörjningen. En arbetslöshetsförsäkring för omställning måste täcka även tjänstemännens behov genom att taket för ersättningen permanent höjs.

  • TCO anser att det är helt centralt att taket för ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen varaktigt har en rimlig nivå.

 

Sjukförsäkring för återgång i arbetsliv

I sjukförsäkringen har inkomstbortfallsprincipen nyligen stärkts genom att taket från den 1 januari 2022 höjts till 10 prisbasbelopp, något TCO har efterfrågat. Fokus måste nu vara på att fler sjukskrivna ska få rehabilitering tidigare så att fler kommer tillbaka i arbete och kompetens tas tillvara. De som inte har möjlighet att gå tillbaka till sitt arbete ska få möjlighet att ställa om till annat arbete. TCO vill därför att se reformer som stärker det förebyggande arbetet och rehabiliteringen i sjukförsäkringen. Utredningsförslag kring detta finns.

  • Arbetsgivarens drivkrafter för återgång måste öka, Försäkringskassan mer aktiv genom att klarlägga rehabiliteringsbehov inom 60 dagar och reglerna i sjukförsäkringen bli mer flexibla så att fler kan fullfölja rehabilitering där kompetens och erfarenhet tas tillvara. Genomför utredningsförslag på regeringens bord.

 

 

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Dagens allmänna pensionssystem, som är generellt, könsneutralt och åtskilt från statsbudgeten uppfyller högt ställda krav på stabilitet, förutsägbarhet och legitimitet. Pensionsgruppens arbete och beslutsmandat innebär att systemet grundas på breda politiska överenskommelser. Det är viktigt för långsiktigheten och förutsägbarheten för individen.

 

Men på grund av ökningen i förväntad livslängd behöver det samlade pensionskapitalet räcka under längre tid. Därigenom blir den månadsvis utbetalade pensionen lägre. För att arbete ska löna sig för pensionen, nu och i framtiden, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

  • Pensionsavgiften behöver därför höjas från dagens 17,21 till 18,5 procent av inkomsten och avgiftshöjningen finansieras på sätt som bevarar pensionssystemets autonomi, det vill säga inte via årligen beslutade budgetanslag.
  • Samtidigt behövs satsningar på arbetsmiljön och på möjligheterna till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning, för att så många som möjligt ska kunna, vilja och orka förlänga sitt arbetsliv på ett hållbart sätt och därigenom höja sin pension.
  • Tillägg till pensionen utanför systemet, som finansieras via budgetanslag, minskar pensionssystemets autonomi, stabilitet och förutsägbarhet. Ett nytt tillägg som skapar en osäkerhet om ifall arbete lönar sig för pensionen riskerar också att få negativ effekt på individers beslut i valet mellan att arbeta längre eller att gå i pension tidigare. Därför säger TCO nej till sådan pensionspolitik.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.