Arbetsmarknad, kompetensförsörjning, omställning

Läget på arbetsmarknaden har fortsatt att förbättras. Återhämtningen är mycket tydlig och arbetslösheten är nu lägre än innan pandemin. Trots en viss förbättring är dock antalet långtidsarbetslösa fortsatt mycket högt. Läget är särskilt bekymmersamt för de arbetssökande som varit utan arbete mer än 24 månader – en grupp som hittills inte gynnats av återhämtningen på arbetsmarknaden. Bland dessa finns en hög andel utrikes födda kvinnor.

Efterfrågan på personal är på rekordnivåer och bristen på arbetskraft har stigit historiskt snabbt. Återhämtningen på arbetsmarknaden (och i ekonomin) efter de branta fallen under pandemins inledning är således mycket tydlig. Innan den ryska invasionen av Ukraina rådde det stor enighet bland prognosmakare om att arbetsmarknaden kom­mer att fortsätta att utvecklas starkt även framåt.

Brist på arbetskraft är negativt för samhällsekonomin. Det begränsar utvecklingen av både sysselsättningen och tillväxten i ekonomin och därmed även möjligheterna att finansiera och utveckla välfärden. Brist på arbetskraft är även ne­gativt för arbetsmiljön för de yrkesverksamma. I förlängningen kan brist på arbetskraft även leda till ökad arbetslöshet och risk för stagflationsutveckling.

Arbetsmarknadspolitik med ännu mer fokus på utbild­ningsinsatser

Den starka utvecklingen på men samtidigt fortsatt tudelade arbets­marknaden med många långtidsarbetslösa understryker vikten av att arbetsmarknadspolitiken får ytterligare fokus på utbildningsinsatser. Dels för att underlätta arbetsgivarnas rekryteringsbehov, dels för att trycka tillbaka långtidsarbetslösheten som annars kan riskera att kvarbli långsiktigt på en högre nivå än innan pandemin. Arbetsmarknadspolitiken måste också vara utformad så att kvinnor ges samma möjligheter som män till stöd.

  • Utöka Arbetsförmedlingens möjligheter att anvisa arbetslösa till reguljär utbildning såväl inom Komvux, yrkesvux, yrkes­högskola som högskola.  Öka även antalet som deltar i arbetsmarknadsutbildning och foku­sera utbildningarna ytterligare mot yrken och kompetenser där det är brist på arbetskraft.
  • Ge Arbetsförmedlingen tillräckliga anslag för sina uppdrag och bättre plane­ringsförutsättningar avseende ekonomin än idag.

Omställningsstudiestödet centralt – men det förutsätter ett förändrat utbildningsutbud

Bättre möjligheter till utbildning, omställning och vidareutbildning genom hela arbetslivet är helt avgörande för såväl samhällsekonomin som för enskilda företags och individers utveckling och har länge varit TCO:s högst prioriterade fråga. det  är också en av nycklarna till att klara såväl digitalisering, välfärdens personalförsörjning som grön omställning och ger fler möjlighet att arbeta längre.

Partsöverenskommelsens omställningsstudiestöd är därmed helt centralt för Sveriges framtida omställningsförmåga och något som TCO varmt välkomnar. Omställningsstudiestödet är en lösning på det absolut största hindret för vidareutbildning – möjligheten till studiefinansiering mitt i livet. Men omställningsstudiestödet kommer också att öka efterfrågan på vidareutbildning och därmed ställa helt nya krav på utbildningsutbudet. För att omställningsstudiestödet ska bli den stora trygghets- och frihetsreform som är tänkt krävs att det finns ett relevant utbildningsutbud för yrkesverksamma.

  • TCO vill se ett omställningsuppdrag – att högskolan får ett tydligt uppdrag och resurser att utöka utbildningsutbudet för yrkesverksamma.

Arbetsmiljöförbättringar för kompetensförsörjning

För såväl näringsliv som välfärdstjänster är arbetskrafts- och kompetensbrist ett mycket stort och växande hinder.

För att klara personalförsörjningen inom välfärdens bristyrken krävs att arbetsmiljön kraftigt förbättras. En hållbar arbetsmiljö dit fler kollegor med rätt kompetens söker sig och vill stanna, är en förutsättning för framtida hög kvalitet i våra välfärdstjänster.

Välfärdens bristyrken utgörs till stor del av kvinnodominerade yrkesgrupper varför arbetsmiljöförbättringar för ett hållbart arbetsliv är viktiga även ur ett jämställdhetsperspektiv.

Brister i arbetsmiljön medför stora samhällskostnader. Utöver monetära kostnader medför den arbetsrelaterade ohälsan ett stort fysiskt och psykiskt lidande både för den som drabbas och för dennes omgivning.  

Inom flera välfärdsområden var arbetsmiljön ansträngd redan före pandemin. Under pandemin har situationen blivit än mer ohållbar, speciellt inom vården där många under alltför lång tid inte fått nödvändig återhämtning. Samtidigt väntar exempelvis en vårdskuld som byggts upp då många insatser skjutits fram. Nu ser vi också hur kriget i Ukraina leder till en högre arbetsbelastning i stora delar av offentlig sektor, till exempel bygger flera myndigheter snabbt upp en högre kapacitet för att möta behoven hos vuxna och barn som flyr för sina liv.

För en förbättrad arbetsmiljö och säkrad kompetensförsörjning krävs aktivt arbete på ledningsnivå. Arbetsrelaterad ohälsa ska förebyggas och när sjukskrivningar är ett faktum så krävs effektiv rehabilitering så att återgången till arbetet blir så snabb som möjligt.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.