Juridiken kring distansarbete – 5 frågor till TCO:s jurist Lise Donovan

Vad styr hur distansarbete får gå till?

– Samma lagar gäller som när man jobbar på sin ordinarie arbetsplats, det vill säga arbetsmiljölagen, arbetstidslagen, förtroendemannalagen och diskrimineringslagen. Det finns också ett ramavtal på europeisk nivå, EU:s ramavtal om distansarbete (pdf). Centralorganisationerna på arbetsgivarsidan (Svenskt näringsliv, Arbetsgivarverket och SKR) och arbetstagarsidan (LO, Saco och TCO) har gemensamt beslutat att det ska utgöra utgångspunkt för utvecklingen av distansarbete i Sverige. Ramavtalet bygger på att distansarbete är frivilligt för såväl den anställde som arbetsgivaren. Ramavtalet tar bland annat upp arbetsorganisation, arbetsmiljö, utrustning och utbildning.

Det kan även finnas reglering i kollektivavtal på central och lokal nivå. Många arbetsplatser har – eller bör ha – riktlinjer kring distansarbete, eftersom det skiljer sig så mycket åt vilka regler och upplägg som fungerar för olika verksamheter. Man kan också ha individuella överenskommelser mellan chef och anställd, som slår fast vad som gäller för just den personen. Både riktlinjer och individuella överenskommelser bör vara skriftliga och ha tydlig giltighets- och uppsägningstid.

Huruvida distansarbete kan införas generellt eller för vissa tjänstemän på en arbetsplats beror bland annat på verksamhetens inriktning och behov samt arbetstagarnas arbetsuppgifter och önskemål. Vissa arbetsuppgifter kan inte utföras på distans.

Kan arbetsgivaren post-corona kräva att arbetstagaren återgår till kontoret?

– Distansarbetet under pandemin var en tillfällig lösning som baserades på en rekommendation av Folkhälsomyndigheten. Om man som tjänsteman har arbetat på kontoret (huvudarbetsplatsen) före pandemin ingår det normalt sett i arbetsskyldigheten att göra det, och arbetsgivaren kan då kräva att arbetstagarna återgår till kontoret när Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte längre gäller.

Även om arbete hemifrån förekom före pandemin så ger en rad domar i Arbetsdomstolen stöd för att arbetstagaren är skyldig att utföra arbetet på huvudarbetsplatsen om arbetsgivaren så bestämmer.

Hur arbetet ska organiseras är en viktig samverkansfråga för den lokala skyddsorganisationen att arbeta med, för att få fram passande lösningar.  

Hur ser ansvaret för arbetsmiljön ut vid distansarbete? 

– Enligt arbetsmiljölagstiftningen har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljön. Det är ingen skillnad vid distansarbete, utan arbetsgivarens arbetsmiljöansvar följer med när de anställda arbetar hemifrån. Det spelar inte någon roll i vilken utsträckning distansarbetet sker. En arbetstagare kan arbeta noll, fyrtio eller åttio procent på distans – arbetsgivaren har ansvaret i alla lägen. Eftersom arbetsgivaren inte kan råda över eller har samma insyn i en anställds distansarbetsplats, behöver arbetstagaren uppmärksammas på att i större utsträckning rapportera om arbetsmiljöbrister. Här har skyddsombud/arbetsmiljöombud, som företrädare för arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, en väldigt viktig roll.

Läs mer om olika aktörers ansvar i det systematiska arbetsmiljöarbetet vid distansarbete.

Läs mer om hur skyddsombuden på DN hade en central roll för att undersöka och säkerställa god arbetsmiljö när en majoritet av de anställda jobbade på distans under coronapandemin.

Vilka regler är bra att ha koll på som arbetsgivare, chef eller fackligt förtroendevald?

– Det är bra att känna till att utgångspunkten är att det är frivilligt att avböja eller acceptera distansarbete, för både arbetsgivare och arbetstagare, och att man kan begära återgång till huvudarbetsplatsen. Detta slås fast i EU:s ramavtal (avsnittet Frivillig karaktär). Man kan se det som att det finns en ömsesidig vetorätt, arbetsgivaren och den enskilde arbetstagaren måste vara överens för att distansarbete ska kunna införas.

Läget är förstås annorlunda om man har ingått avtal om permanent distansarbete, eller om distansarbete ingår i den ursprungliga arbetsbeskrivningen (= anställningsavtalet).

Några av Arbetsmiljöverkets föreskrifter är viktiga att känna till. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) är centrala. När både den fysiska arbetsmiljön och sättet att organisera arbetet – till exempel med övervägande digital kontakt och inslag av hybridmöten – är förändrat, är det viktigt att arbetsmiljöarbetet är anpassat efter det. Det finns många potentiella risker kring den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som man kan behöva hantera och förebygga. Det rör sig om allt från nya rutiner för digitalt arbete, till isolering och ökad social distans mellan kollegor. Andra föreskrifter som är aktuella vid distansarbete är belastningsergonomi (AFS 2012:2), ensamarbete (AFS 1982:3) och arbete vid bildskärm (AFS 1998:5).

Interaktion med kollegor och chefer som tidigare klarats av i korridoren eller vid kaffeapparaten sker vid distansarbete digitalt. Då kan det vara svårare att visa varandra samma hänsyn och omtanke som vid ett fysiskt möte och det kan lätt bli en hårdare ton och en jargong, som riskerar att eskalera över tid. Jargonger bygger ofta på stereotypa och fördomsfulla utgångspunkter när det gäller till exempel kön, sexuell läggning, religion och etnicitet. Risken finns att det kan upplevas som hotfullt eller kränkande. Arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka förhållanden i arbetsmiljön som kan ge upphov till kränkande särbehandling och se till att det finns rutiner för hur det hanteras. Detta regleras i föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Har handlingarna koppling till en diskrimineringsgrund, såsom sexuella eller etniska anspelningar, kan även diskrimineringslagen bli aktuell. I sådant fall kan det dessutom finnas möjligheter för den drabbade att få diskrimineringsersättning.

Har det upptäckts några regelmässiga luckor kopplat till distansarbete under coronapandemin?

– Något som blivit tydligt under pandemin är att distansarbete sällan tas upp explicit i lagstiftning, och mycket lagstiftning har heller inte prövats i denna fråga. Därför kan det bli det olika tolkningar av lagstiftning och andra regler.

Integritet i arbetslivet är en fråga som blivit ännu mer aktuell när distansarbetet brett ut sig, och här är skyddet för arbetstagare svagt. Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet har ökat de senaste fem åren. När mycket arbete genomförs med hjälp av digitala verktyg finns det långtgående möjligheter att samla in uppgifter och kontrollera anställdas beteenden och mäta prestationer, till exempel genom spår i mobilen, mejlstatistik, passerkort och chattverktyg eller kontroller var de anställda fysiskt befinner sig. TCO vill se en helt ny lag om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet.

Vi är nu inne i en formativ tid. Under två år har distansarbetet karaktäriserats av tvång och pragmatiska lösningar. Nu ska vi forma hur vi vill ha det framåt, när distansarbete tar större plats, men där det är frivilligt.

Lise Donovans blogg

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.