4 aspekter att hålla koll på vid distansarbete

Ökad flexibilitet, färre transportsträckor och förbättrad arbetsmiljö – om distansarbetet utformas på rätt sätt. Distansrevolutionen och är här för att stanna. Med det kommer flera fördelar, men det ställer också krav på en fungerande samverkan där alla berörda parter tar sitt ansvar. Här lyfter vi fyra områden att ha i åtanke både när man beslutar om arbetsformer och i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

En stor majoritet av tjänstemän med kontorsarbete svarar i TCO:s och medlemsförbundens enkäter att de är positiva till att även fortsättningsvis arbeta till viss del på distans. Distansarbetet kan ha positiva effekter både för arbetsmiljön och för tjänstemännens livssituation i stort. En sådan utveckling kan i sin tur medföra en förbättrad kvalitet, effektivitet och produktivitet på företag och offentliga organisationer.

Men flera av de positiva aspekterna av distansarbete rymmer även utmaningar: den ökade flexibiliteten ställer höga krav på individens förmåga att planera sitt arbete, och att själv avgränsa arbete från fritid. För att framtidens hybridarbete ska fungera så bra som möjligt behöver man utforma arbetet på ett ansvarsfullt sätt.

Finns det en balans mellan arbete och fritid?

Många uppskattar flexibiliteten som distansarbetet erbjuder, men det kan bli svårare att dra en gräns mellan jobbet och privatlivet. När arbetsplatsen befinner sig på köksbordet är det lätt hänt att man svarar på ett mejl efter middagen, när arbetsdagen egentligen är slut. Det bekräftas av en Novusundersökning som TCO har låtit genomföra. I undersökningen framgår det att en av fyra tjänstemän har haft svårt att avgränsa arbetet till normala arbetstider och att de har arbetat mer än de borde när de distansarbetade under pandemin.

En medarbetare som har suddiga gränser mellan arbete och fritid får sämre kvalitet på sin återhämtning. Sämre återhämtning höjer i sin tur risken för stressrelaterad ohälsa.

– När går man hem från jobbet när man jobbar hemma? Det är bra med flexibilitet i arbetet, men det kan också skapa en stress och att man jobbar för mycket. Arbetsgivaren måste ha en aktiv dialog med sina medarbetare, för det är alltid arbetsgivarens ansvar att man har en god arbetsmiljö, säger Therese Svanström, ordförande i TCO.

Läs mer

Blir distansarbete en kvinnofälla?

Det finns skillnader i hur kvinnor och män ser på distansarbete. I en undersökning som TCO låtit genomföra bland tjänstemän svarade 68 procent av kvinnorna som huvudsakligen arbetade hemifrån under coronapandemin att det blivit lättare att få ihop livspusslet jämfört med tidigare. Bland männen var det 54 procent.

Bland tjänstemän med barn under 12 år finns det tydliga skillnader mellan könen när man frågar om stress över att inte hinna med arbete och föräldraskap. Kvinnor som arbetar huvudsakligen hemifrån är mer sällan stressade över att få ihop livspusslet än kvinnor som arbetar på den ordinarie arbetsplatsen, medan män som arbetar hemifrån tvärtom är oftare stressade över livspusslet än män som arbetar på arbetsplatsen.

Vi vet också sedan tidigare att kvinnor oftare anpassar arbetslivet efter familjelivet genom till exempel längre föräldraledigheter och mer deltidsarbete. 

Det finns en risk att hemarbetare hamnar efter i karriären. Sju av tio chefer tror att anställda som distansarbetar kan missgynnas genom att de får sämre möjligheter till utvecklande arbetsuppgifter och delaktighet på arbetsplatsen. Mer än varannan chef tror att en utveckling mot ökat distansarbete riskerar att skapa ett A- och ett B-lag.

– Ett ökat distansarbete riskerar i värsta fall att bli en jämställdhetsfälla – men det behöver inte bli det. Arbetsgivarna måste se till att distansarbetare inte blir ett B-lag med sämre karriär- och löneutveckling, som främst består av kvinnor med föräldraansvar, säger Åsa Forsell, utredare på TCO med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Läs mer

Leder distansarbete till ökad ensamhet och isolering?

Distansarbete kan leda till färre sociala kontakter, beroende på hur arbetet är organiserat och hur livet ser ut i övrigt. Med social isolering kommer en ökad risk för att utveckla både fysiska sjukdomar och psykiska problem. Åtta av tio tjänstemän uppgav att de hade saknat det sociala samspelet med kollegorna när de distansarbetade under pandemin, enligt TCO:s Novusundersökning.

– Det är helt avgörande att frågor om distansarbete, inklusive de organisatoriska och sociala frågorna, blir en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet – och här behöver även risken för ensamhet tas upp. Skyddsombuden och arbetsmiljöombuden kan fungera som en inkluderande kraft i frågor om social samhörighet, säger Martine Syrjänen Ståhlberg, utredare på TCO med ansvar för arbetsmiljöfrågor.

Läs mer

Arbetstagarnas personliga integritet

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet har ökat de senaste fem åren. När mycket arbete genomförs med hjälp av digitala verktyg finns det långtgående möjligheter att samla in uppgifter och kontrollera anställdas beteenden och mäta prestationer, till exempel genom spår i mobilen, mejlstatistik, passerkort och chattverktyg eller kontroller var de anställda fysiskt befinner sig.

Det regelverk som finns till skydd för arbetstagares personliga integritet i arbetslivet är svåröverskådligt. Det består av disparata regler i olika lagar. Innebörden av en del bestämmelser är oklar, och regelverket är i mycket ringa omfattning av arbetsrättslig natur. Oreglerade frågor som berör arbetstagares integritet i arbetslivet ligger inom ramen för arbetsgivarens arbetsledningsrätt. TCO anser att det finns ett stort behov av en bred rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet som gäller såväl privat som offentlig sektor.

Läs mer

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.