Nej till skärpt amorteringskrav. Detta är skälet.

TCObloggar 2017-09-08

TCO avstyrker Finansinspektionens förslag om skärpt amorteringskrav för hushåll med höga skuldkvoter. Skälet är att förslaget ytterligare skulle höja inträdeshindren på bostadsmarknaden och minska rörligheten. Därmed försämras också rörligheten på arbetsmarknaden. De grupper som främst drabbas är unga som vill köpa sin första bostad och äldre som vill flytta från en stor bostad till en mindre, men som då måste ta ett nytt bostadslån.

På en fungerande bostads- och lånemarknad är det rimligt att en ung person som för första gången köper en bostad till stor del lånefinansierar sitt köp. Eftersom inkomster i allmänhet ökar med ökande ålder, så länge man är yrkesverksam, är det också rimligt att en persons sparande är lågt, eller till och med negativt, i ung ålder för att därefter öka och vara som högst under den mest produktiva delen av det yrkesverksamma livet. Redan det nuvarande amorteringskravet tvingar istället även en ung person med låg inkomst men med goda förutsättningar att i framtiden få goda inkomster att amortera betydande belopp. Kravet samverkar med bolånetaket till att fördröja eller förhindra ungas inträde på bostadsmarknaden. Eftersom amorteringskravet endast omfattar bolånekrediter finns dessutom en risk att amorteringarna kommer att finansieras med andra lån, med högre ränta och sämre villkor. Kravet riskerar med andra ord att motverka sitt syfte.

Amorteringskravet kan också leda till att äldre personer väljer att inte flytta till ett mindre och mer anpassat boende. Eftersom äldre lån inte omfattas av amorteringskravet så träffas inte personer som bott länge i samma fastighet av kravet. Den som däremot säljer sin bostad och köper en ny, kommer att tvingas amortera i enlighet med amorteringskraven eftersom lånen för den nya bostaden betraktas som nya lån och träffas av amorteringskravet. Därigenom leder amorteringskravet till minskad rörlighet på bostadsmarknaden.

Särskilt märkligt kan kravet slå mot äldre som har låga inkomster men positiv nettoförmögenhet. Det är rimligt att äldre personer väljer att ha högre belåning än strikt nödvändigt av sin bostad för att möjliggöra högre konsumtion. Så länge nettoförmögenheten är positiv är det inte ett samhällsekonomiskt problem, utan tvärtom helt i enlighet med hur vi tror att sparande bör utvecklas över en livscykel, med negativt nettosparande under unga år, positivt nettosparande under de yrkesaktiva åren och åter ett negativt nettosparande under slutet av livet. Amorteringskravet kommer istället att tvinga äldre personer med låg inkomst att öka sitt sparande och minska sin konsumtion, även om nettoförmögenheten är positiv. Amorteringskravet tvingar äldre att spara till arvet.

TCO delar Finansinspektionens oro för de risker som är kopplade till hushållens skulder och utvecklingen på fastighetsmarknaden men menar att åtgärderna bör riktas in mot de grundläggande orsakerna till obalanserna. Inte minst bör skattesystemet utformas så att det inte gynnar skuldsättning. Ränteavdragen bör trappas ned och den kommunala fastighetsavgiften bör höjas, så att bostadens värde får ett större genomslag i beskattningen. Det finns också anledning att utvärdera Riksbankens mycket expansiva penningpolitik.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Vi vet att Sverige måste våga mer i morgon

Vi är 1,4 miljoner, mitt i samhällets och arbetsmarknadens förändring. Vi är sjuksköterskor, lärare, poliser och journalister. Du möter oss genom hela livet. Och i hela landet. Inför höstens riksdagsval är våra prioriterade frågor bättre möjligheter till vidareutbildning genom hela livet, framtidens arbetsliv samt en bred skattereform. Men vi ställer inte bara krav. Vi har lösningar också.

Läs mer här

Ny bok för mer jämställda möten

TCO lanserar Handbok för jämställda möten. Det är en metodbok och praktiskt guide i hur man skapar mer demokratiska möten i föreningar och organisationer. Du kan läsa den gratis här på webben.

Läs mer här

Ny rapport: Föräldraledighet och livspussel

För att minska inkomstskillnaderna mellan könen och närma oss ekonomisk jämställdhet behöver arbetstidsgapet mellan kvinnor och män minska. En viktig del för att nå dit är att kvinnor och män delar lika på föräldraledigheten. I den här rapporten går vi igenom TCO:s förslag.

Läs mer här

våra senaste bloggar från tco-bloggen

Nya vägar-konferensen 2018 – mer utbildning åt alla!

Idag är det äntligen dags för Nya vägar-konferensen! TCO har under lång tid arbetat tillsammans med en rad aktörer för att skapa en mötesplats att diskutera de viktiga frågorna om att tillgängliggöra utbildning i hela landet, under hela livet. TCO tror på samverkan och att vi har mycket att vinna på att fler får göra en utbildningsresa. Vi tror att fler bra idéer kan få gro om fler är med och ...
Eva Nordmark Eva Nordmark
2018-05-16

Med världsfacket på World Economic Forum

I förra veckan hade jag förmånen att delta i en konferens på World Economic Forums Centre for the Fourth Industrial Revolution i San Francisco. Det var två dagar med mycket intressanta diskussioner om framtiden, digitaliseringen och hur strukturomvandlingen påverkar vårt sätt att arbeta och organisera oss över hela världen.
Eva Nordmark
2018-05-04

Risk i sparande kan vara bra - beslutsfattare i pensionsfrågor borde veta vad de klubbar igenom

Regeringen överlämnade i går propositionen ”Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem” till riksdagen. Om den går igenom kommer förvaltare och fonder som vill finnas inom premiepensionssystemet snart behöva underställa sig en rad nya krav i väntan på att ett upphandlat fondtorg kommer på plats.Tryggt och hållbart är förstås väl valda ord av regeringen – men det är inte alltid så enkelt som ...
Lena Orpana Arbetsmarknad Ekonomi & Tillväxt
2018-04-27

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund