En strategi som gav eko

TCObloggar 2021-06-17

Om Europeiska kommissionen hade anat att coronapandemin skulle slå till så hade nog inte industristrategin lanserats i samma form som den gjorde den där tidiga marsdagen år 2020. Dagen efter att strategin lanserats så deklarerade WHO att vi hade en pandemi och hela världen ställdes på ända. Industristrategin är ett åtgärdspaket för att stödja den gröna och digitala omställningen. De åtgärder som föreslås är exempelvis både lagstiftningsinitiativ och industrisamarbeten. Med nya erfarenheter och insikter i bagaget från det gångna året så återkom kommissionen nu i maj, ett drygt år senare, med den uppdaterade industristrategin.

I förra veckan deltog TCO på regeringens EU-sakråd om den uppdaterade industristrategin. Näringsminister Ibrahim Baylan stod värd och TCO gav tillsammans med ett trettiotal andra organisationer vår syn på vad som är viktigs delar i strategin och vad regeringen borde fokusera på i sitt arbete med strategin.

Vad innebär den uppdaterade strategin?

Kommissionen har identifierat tre problem under krisen:

  • Gränsrestriktioner som begränsat den fria rörligheten för människor, varor och tjänster.

  • Störningar i de globala värdekedjorna som påverkat tillgången på viktiga varor och efterfrågestörningar.

För att komma till rätta med problemen så har kommissionen i den uppdaterade strategin förslagit åtgärder som syftar till att stärka den inre marknadens motståndskraft, stödja EU:s öppna strategiska oberoende genom att åtgärda beroendesituationer och att stödja affärsmässiga argument för den gröna och digitala omställningen.

Vad lyfte TCO?
På EU-sakrådet lyfte TCO det faktum att EU-kommissionen vill stärka EU:s strategiska autonomi och att det inte får ske på bekostnad av EU:s arbete för öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Vidare lyfte TCO omställning som ett sätt att se till att EU:s arbetsmarknad blir rustad för framtidens behov. När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas måste EU-länderna ha fungerande nationella omställningssystem som riktar sig mot både yrkesverksammas möjligheter till vidareutbildning och mot de som står utanför arbetsmarknaden.

Slutligen så lyfte TCO en undangömd del i strategin som är vikten av social dialog. Förändringar på arbetsmarknaden kräver i regel kräver snabba beslut och flexibla lösningar och kollektivavtalen har visat sig vara ett bra och flexibelt instrument att hantera dessa utmaningar. Därför är det viktigt att man på EU nivå ytterligare stödjer åtgärder som kan förbättra den sociala dialogen, både på EU-nivå och i länder där det behövs.

Vad lyfte andra organisationer?
Alla var rörande överens om vikten av en öppen världshandel och fortsatt arbete med frihandelsavtal. Det fanns också en mycket stor samsyn kring grön och digital omställning

Nästa steg
Från strategin följer ett flertal förslag väl värda att bevaka. Ett av de intressantare förslagen är Europeiska kommissionens kommande förslag om ett Single Market Emergency Instrument. TCO tycker att det är intressant och vill särskilt stödja delarna om genomförande men samtidigt påpeka att arbetstagares rättigheter aldrig får anses utgöra ett hinder för den fria rörligheten. TCO ser också positivt på att kommissionen avser lägga fram förslag till HRDD-direktiv, som kräver att företag visar att varor och tjänster tillverkas på ansvarsfullt sätt och att fackliga rättigheter respekteras. Det kommer att bidra till jämnare spelplan mellan företag som verkar inom EU.

Avslutningsvis så är det värt att notera att Europeiska kommissionen fortsätter att utgå ifrån sin ekosystemansats. Innebörden av detta är att kommissionen kommer att ha ett bredare perspektiv i sitt analys- och policyarbete. Ett industriellt ekosystem är nämligen bredare än en värdekedja och de aktörer som ingår i ekosystemet kan skilja sig åt beroende på vilket ekosystem som är aktuellt. Det 14 industriella ekosystem som europeiska kommissionen utgår ifrån i sitt arbete är: bygg och anläggning, digitala teknik, hälsa, livsmedel, förnybar energi, energiintensiva industrier, transport och fordon, elektronik, textilier, rymd- och försvarsindustrin, kulturella och kreativa näringar, turism, närhetsekonomi, social ekonomi och detaljhandeln. Genom åtgärder inom ramen för varje ekosystem är målet att stärka EU:s konkurrenskraft genom att åstadkomma en grön och digital omställning. 

EU
EU-jurist

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

24 maj, 2022

Höjda pensioner och bevarad autonomi för pensionssystemet

TCO publicerade i lördagens DN Debatt ett förslag till höjda pensioner, som finansieras med bevarande av pensionssystemets autonomi och som bör vara möjligt att hitta ett brett stöd för. Förslaget består av tre delar.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.