Lärcentra – en bortglömd resurs för kompetensförsörjning?

TCObloggar 2021-12-10

I veckan deltog jag på konferensen ”Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom kompetensförsörjning”, arrangerad av Region Kronoberg. Ett sammanhang där alla – både föredragande panellister och konferensdeltagare – uppvisade djup kunskap och ett stort engagemang för lärcentra och dess betydelse för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet, breddad rekrytering och regional kompetensförsörjning. Däremot pekar en del mot att lärcentrum är en underutnyttjad resurs.

Ett lärcentrum är en kommunalt finansierad verksamhet som stödjer vuxnas lärande. Utbildningsutbudet varierar, en del lärcentra erbjuder enbart gymnasial vuxenutbildning medan andra är inriktade på högre utbildning, dvs kurser och program på högskola och yrkeshögskola som gers via ett lärcentrum. Det kan både handla om att ge personellt och tekniskt stöd till studenter som läser på distans eller att hela eller delar av en högskoleutbildning utlokaliseras till ett lärcentrum.

I TCO:s rapport ”Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige” framgår att antalet lärcentrum har minskat över tid. Men också att fokus för befintliga lärcentra – som i uppbyggnadsfasen låg på högre utbildning – har skiftat mer mot kommunal vuxenutbildning.

Men är det då så viktigt att det finns högre utbildning i hela landet? På den frågan vill jag svara ett rungande ja! Utöver den rena rättviseaspekten vet vi att tillgången till eftergymnasial utbildning skapar tillväxt och högre kvalitet i välfärden – det behövs i hela landet. Genom TCO:s utbildningsindex – ett index som tar hänsyn till både antalet platser, söktryck och pendlingskostnader inklusive restid – vet vi också att det fortfarande finns flera vita fläckar på utbildningskartan. Kommuner där möjligheterna att vidareutbilda sig på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Här tror TCO att lärcentra kan göra skillnad! Med fler kommunala lärcentra som erbjuder högre utbildning finns det goda möjligheter att på riktigt åtgärda de vita fläckarna.

TCO menar att även lärosätena har mycket att vinna på att samarbeta och lägga delar av sitt utbildningsutbud på lärcentra – och att utbildningarna med fördel kan se ut på olika sätt. Att till exempel erbjuda stöd via lärcentra till studenter som läser på distans har visat sig vara viktigt för genomströmningen, inte minst för studieovana studenter. Både UKÄ och enskilda lärosäten har konstaterat att avhoppen är betydligt större på utbildningar som ges på distans jämfört med campusbaserade studier.

För att skapa bättre förutsättningar att lyckas med distansstudierna tror jag många skulle ha nytta av det stöd som lärcentra kan erbjuda och möjligheten att ingå i en studiegrupp. Det finns också lyckade exempel på lärcentra som anordnat gemensamma studiegrupper för studenter som läser öppna nätbaserade kurser (MOOCS).

Vikten av att sänka trösklarna till högre utbildning och erbjuda stöd till ovana studenter var ett återkommande tema på konferensen, vilket också tydliggör lärcentras betydelse för breddad rekrytering. I TCO:s rapport redogörs för flera mindre studier som kommit till samma slutsatser: Lärcentra tycks locka till sig många studenter som inte annars kunnat eller valt att söka sig till högre utbildning.

Det kan till exempel handla om lite äldre personer – ofta kvinnor – som är rotade i sin hemort och därmed inte har samma möjligheter att flytta till ett lärosäte. Genom ett lärcentrum i hemorten skapas en möjlighet till högre utbildning även för dem. Det har också visat sig att dessa studenter i högre utsträckning stannar kvar på studieorten efter avslutade studier. Då blir lärcentra också en viktig parameter för den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

I dessa tider – när kompetensförsörjning och ökande omställningsbehov ligger högt på agendan och ett omställningsstudiestöd baserat på partsöverenskommelsen är på ingång – skulle jag säga att behoven av lärcentra ökar än mer. Som yrkesverksam i behov av omställning eller vidareutbildning är du ofta rotad i hemorten av bostads- eller familjeskäl. Att det då uppstår en stor efterfrågan på det studieupplägg som flera kommunala lärcentra erbjuder – möjlighet att kombinera distansstudier på högskola med studiesocialt stöd och träffar med studiegrupp på lärcentra – är naturligt.

TCO är också övertygade om att omställningsstudiestödet kommer att innebära en kraftigt ökad efterfrågan på kortare utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningar av olika karaktär och på olika nivåer. När detta utbildningsutbud ska utvecklas bör landets lärcentra vara självklara och viktiga aktörer.

Med sina erfarenheter av att både kartlägga lokala och regionala utbildningsbehov och samla olika typer av utbildningar under ett och samma tak besitter de en unik kompetens som bör tas tillvara. Och utifrån det engagemang som deltagarna på konferensen uppvisade är jag helt övertygad om att många vill bidra i det arbetet och se till så att Lärcentrum utnyttjas till sin fulla potential

Utredare: Utbildning och livslångt lärande

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.