Lärcentra – en bortglömd resurs för kompetensförsörjning?

TCObloggar 2021-12-10

I veckan deltog jag på konferensen ”Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom kompetensförsörjning”, arrangerad av Region Kronoberg. Ett sammanhang där alla – både föredragande panellister och konferensdeltagare – uppvisade djup kunskap och ett stort engagemang för lärcentra och dess betydelse för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet, breddad rekrytering och regional kompetensförsörjning. Däremot pekar en del mot att lärcentrum är en underutnyttjad resurs.

Ett lärcentrum är en kommunalt finansierad verksamhet som stödjer vuxnas lärande. Utbildningsutbudet varierar, en del lärcentra erbjuder enbart gymnasial vuxenutbildning medan andra är inriktade på högre utbildning, dvs kurser och program på högskola och yrkeshögskola som gers via ett lärcentrum. Det kan både handla om att ge personellt och tekniskt stöd till studenter som läser på distans eller att hela eller delar av en högskoleutbildning utlokaliseras till ett lärcentrum.

I TCO:s rapport ”Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige” framgår att antalet lärcentrum har minskat över tid. Men också att fokus för befintliga lärcentra – som i uppbyggnadsfasen låg på högre utbildning – har skiftat mer mot kommunal vuxenutbildning.

Men är det då så viktigt att det finns högre utbildning i hela landet? På den frågan vill jag svara ett rungande ja! Utöver den rena rättviseaspekten vet vi att tillgången till eftergymnasial utbildning skapar tillväxt och högre kvalitet i välfärden – det behövs i hela landet. Genom TCO:s utbildningsindex – ett index som tar hänsyn till både antalet platser, söktryck och pendlingskostnader inklusive restid – vet vi också att det fortfarande finns flera vita fläckar på utbildningskartan. Kommuner där möjligheterna att vidareutbilda sig på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Här tror TCO att lärcentra kan göra skillnad! Med fler kommunala lärcentra som erbjuder högre utbildning finns det goda möjligheter att på riktigt åtgärda de vita fläckarna.

TCO menar att även lärosätena har mycket att vinna på att samarbeta och lägga delar av sitt utbildningsutbud på lärcentra – och att utbildningarna med fördel kan se ut på olika sätt. Att till exempel erbjuda stöd via lärcentra till studenter som läser på distans har visat sig vara viktigt för genomströmningen, inte minst för studieovana studenter. Både UKÄ och enskilda lärosäten har konstaterat att avhoppen är betydligt större på utbildningar som ges på distans jämfört med campusbaserade studier.

För att skapa bättre förutsättningar att lyckas med distansstudierna tror jag många skulle ha nytta av det stöd som lärcentra kan erbjuda och möjligheten att ingå i en studiegrupp. Det finns också lyckade exempel på lärcentra som anordnat gemensamma studiegrupper för studenter som läser öppna nätbaserade kurser (MOOCS).

Vikten av att sänka trösklarna till högre utbildning och erbjuda stöd till ovana studenter var ett återkommande tema på konferensen, vilket också tydliggör lärcentras betydelse för breddad rekrytering. I TCO:s rapport redogörs för flera mindre studier som kommit till samma slutsatser: Lärcentra tycks locka till sig många studenter som inte annars kunnat eller valt att söka sig till högre utbildning.

Det kan till exempel handla om lite äldre personer – ofta kvinnor – som är rotade i sin hemort och därmed inte har samma möjligheter att flytta till ett lärosäte. Genom ett lärcentrum i hemorten skapas en möjlighet till högre utbildning även för dem. Det har också visat sig att dessa studenter i högre utsträckning stannar kvar på studieorten efter avslutade studier. Då blir lärcentra också en viktig parameter för den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

I dessa tider – när kompetensförsörjning och ökande omställningsbehov ligger högt på agendan och ett omställningsstudiestöd baserat på partsöverenskommelsen är på ingång – skulle jag säga att behoven av lärcentra ökar än mer. Som yrkesverksam i behov av omställning eller vidareutbildning är du ofta rotad i hemorten av bostads- eller familjeskäl. Att det då uppstår en stor efterfrågan på det studieupplägg som flera kommunala lärcentra erbjuder – möjlighet att kombinera distansstudier på högskola med studiesocialt stöd och träffar med studiegrupp på lärcentra – är naturligt.

TCO är också övertygade om att omställningsstudiestödet kommer att innebära en kraftigt ökad efterfrågan på kortare utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningar av olika karaktär och på olika nivåer. När detta utbildningsutbud ska utvecklas bör landets lärcentra vara självklara och viktiga aktörer.

Med sina erfarenheter av att både kartlägga lokala och regionala utbildningsbehov och samla olika typer av utbildningar under ett och samma tak besitter de en unik kompetens som bör tas tillvara. Och utifrån det engagemang som deltagarna på konferensen uppvisade är jag helt övertygad om att många vill bidra i det arbetet och se till så att Lärcentrum utnyttjas till sin fulla potential

Utredare: Utbildning och livslångt lärande

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.