Lärcentra – en bortglömd resurs för kompetensförsörjning?

TCObloggar 2021-12-10

I veckan deltog jag på konferensen ”Lärcentra – en utvecklande mötesplats inom kompetensförsörjning”, arrangerad av Region Kronoberg. Ett sammanhang där alla – både föredragande panellister och konferensdeltagare – uppvisade djup kunskap och ett stort engagemang för lärcentra och dess betydelse för att tillgängliggöra högre utbildning i hela landet, breddad rekrytering och regional kompetensförsörjning. Däremot pekar en del mot att lärcentrum är en underutnyttjad resurs.

Ett lärcentrum är en kommunalt finansierad verksamhet som stödjer vuxnas lärande. Utbildningsutbudet varierar, en del lärcentra erbjuder enbart gymnasial vuxenutbildning medan andra är inriktade på högre utbildning, dvs kurser och program på högskola och yrkeshögskola som gers via ett lärcentrum. Det kan både handla om att ge personellt och tekniskt stöd till studenter som läser på distans eller att hela eller delar av en högskoleutbildning utlokaliseras till ett lärcentrum.

I TCO:s rapport ”Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige” framgår att antalet lärcentrum har minskat över tid. Men också att fokus för befintliga lärcentra – som i uppbyggnadsfasen låg på högre utbildning – har skiftat mer mot kommunal vuxenutbildning.

Men är det då så viktigt att det finns högre utbildning i hela landet? På den frågan vill jag svara ett rungande ja! Utöver den rena rättviseaspekten vet vi att tillgången till eftergymnasial utbildning skapar tillväxt och högre kvalitet i välfärden – det behövs i hela landet. Genom TCO:s utbildningsindex – ett index som tar hänsyn till både antalet platser, söktryck och pendlingskostnader inklusive restid – vet vi också att det fortfarande finns flera vita fläckar på utbildningskartan. Kommuner där möjligheterna att vidareutbilda sig på högskola eller yrkeshögskola är mycket begränsade. Här tror TCO att lärcentra kan göra skillnad! Med fler kommunala lärcentra som erbjuder högre utbildning finns det goda möjligheter att på riktigt åtgärda de vita fläckarna.

TCO menar att även lärosätena har mycket att vinna på att samarbeta och lägga delar av sitt utbildningsutbud på lärcentra – och att utbildningarna med fördel kan se ut på olika sätt. Att till exempel erbjuda stöd via lärcentra till studenter som läser på distans har visat sig vara viktigt för genomströmningen, inte minst för studieovana studenter. Både UKÄ och enskilda lärosäten har konstaterat att avhoppen är betydligt större på utbildningar som ges på distans jämfört med campusbaserade studier.

För att skapa bättre förutsättningar att lyckas med distansstudierna tror jag många skulle ha nytta av det stöd som lärcentra kan erbjuda och möjligheten att ingå i en studiegrupp. Det finns också lyckade exempel på lärcentra som anordnat gemensamma studiegrupper för studenter som läser öppna nätbaserade kurser (MOOCS).

Vikten av att sänka trösklarna till högre utbildning och erbjuda stöd till ovana studenter var ett återkommande tema på konferensen, vilket också tydliggör lärcentras betydelse för breddad rekrytering. I TCO:s rapport redogörs för flera mindre studier som kommit till samma slutsatser: Lärcentra tycks locka till sig många studenter som inte annars kunnat eller valt att söka sig till högre utbildning.

Det kan till exempel handla om lite äldre personer – ofta kvinnor – som är rotade i sin hemort och därmed inte har samma möjligheter att flytta till ett lärosäte. Genom ett lärcentrum i hemorten skapas en möjlighet till högre utbildning även för dem. Det har också visat sig att dessa studenter i högre utsträckning stannar kvar på studieorten efter avslutade studier. Då blir lärcentra också en viktig parameter för den lokala och regionala kompetensförsörjningen.

I dessa tider – när kompetensförsörjning och ökande omställningsbehov ligger högt på agendan och ett omställningsstudiestöd baserat på partsöverenskommelsen är på ingång – skulle jag säga att behoven av lärcentra ökar än mer. Som yrkesverksam i behov av omställning eller vidareutbildning är du ofta rotad i hemorten av bostads- eller familjeskäl. Att det då uppstår en stor efterfrågan på det studieupplägg som flera kommunala lärcentra erbjuder – möjlighet att kombinera distansstudier på högskola med studiesocialt stöd och träffar med studiegrupp på lärcentra – är naturligt.

TCO är också övertygade om att omställningsstudiestödet kommer att innebära en kraftigt ökad efterfrågan på kortare utbildningar för yrkesverksamma. Utbildningar av olika karaktär och på olika nivåer. När detta utbildningsutbud ska utvecklas bör landets lärcentra vara självklara och viktiga aktörer.

Med sina erfarenheter av att både kartlägga lokala och regionala utbildningsbehov och samla olika typer av utbildningar under ett och samma tak besitter de en unik kompetens som bör tas tillvara. Och utifrån det engagemang som deltagarna på konferensen uppvisade är jag helt övertygad om att många vill bidra i det arbetet och se till så att Lärcentrum utnyttjas till sin fulla potential

Utredare: Utbildning och livslångt lärande

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.