TCO och Saco inför EU-ordförandeskapet: vill se fokus på kompetensförsörjning, jämställdhet och partssamverkan

TCObloggar 2022-06-01

TCO och Saco presenterar idag förslag på fem prioriterade områden som regeringen bör lyfta under det svenska ordförandeskapet våren 2023. Det handlar om frågor som ligger Sverige varmt om hjärtat, men som också är viktiga för övriga Europa: kompetensförsörjning med hjälp av bättre partssamverkan, jämställdhet, fri rörlighet, frihandel och åtgärder för att slå vakt om rättsstaten.

Om ett drygt halvår tar Sverige över ordförandeklubban i EU för tredje gången. Det sker i en tid då den europeiska säkerhetsordningen skakas i sina fundament när vi återigen bevittnar ett fullskaligt krig i Europa. Den europeiska enigheten sätts på prov samtidigt som vi ser vi att ett välfungerande samarbete på vår kontinent viktigare än någonsin.

Planeringen inför ett ordförandeskap är minutiös. Prioriteringar ska tas fram och ministermöten planeras för det halvår som ett EU-land har sina six months of fame. En stor del av förhandlingsarbetet avgörs av vad som lagts fram av EU-kommissionen och vad som ärvs från tidigare ordförandeskap – men utrymme finns också för ett ordförandeland att sätta vissa egna frågor på dagordningen. Samtidigt gäller det att ta höjd för det oväntade. Ingen visste att det franska ordförandeskapet som nu helt skulle präglas av kriget i Ukraina, eller att pandemin skulle slå till samtidigt som Tyskland tog över som ordförande våren 2020.

Men vad vet vi då om det svenska ordförandehalvåret? Ja, det vi vet är att det kommer i en tid då EU är på väg att förändras, så som ofta är fallet i en kris. Ska vi ha ett tätare EU-samarbete på hälso- energi- och försvarsområdet? Ska EU bli en tyngre kraft i världspolitiken? Borde fördragen ändras så att EU kan ta nästa stora utvecklingssteg? Mycket av det här kan hamna på Sveriges bord att hantera, och då gäller det att vara beredd.

Samtidigt vet vi att våra samhällen och arbetsmarknader präglas av en allt snabbare förändringstakt, som nu kan öka ännu mer till följd av en snabbare energiomställning. Digitalisering och arbetet för att nå klimatmålen ställer EU-länderna inför en rad utmaningar.

TCO och Saco presenterar idag fem förslag på fem prioriterade områden som regeringen bör lyfta under det svenska ordförandeskapet våren 2023. Det handlar om frågor som ligger Sverige varmt om hjärtat, men som också är viktiga för övriga Europa. Vårt mål är ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus.

Regeringens övergripande prioriteringar för ordförandeskapet, som också presenterades idag, rimmar väl med flera av TCO:s och Saco:s förslag. Samtidigt saknades helt fokus på kompetensförsörjning och jämställdhet – två av de viktigaste frågorna för facket.

Här är våra förslag i korthet.

 

1. ”Skills for transition”: Säkerställa kompetensförsörjning tillsammans med arbetsmarknadens parter

Kompetensbristen är den största utmaningen på arbetsmarknaden i stora delar av Europa. Sverige bör lyfta vikten av omställning och kompetensutveckling och att EU:s medlemsländer behöver ha fungerande omställningssystem på plats. Här kan Sverige bidra med erfarenhet av våra välfungerande omställningssystem i både privat och offentlig sektor. Vi föreslår ett toppmöte kring ”skills for transition” som en tänkbar aktivitet under ordförandeskapet.

Starka parter på arbetsmarknaden och en fungerande social dialog är nyckelverktyg i omställningsarbetet. Därför behövs insatser för att stärka partssamverkan i medlemsländer där det behövs. Här har TCO och Saco en rad konkreta förslag, bland annat en EU-fond och en ombudsman för social dialog.

 

2. Fri rörlighet med schyssta villkor på den inre marknaden

Den inre marknaden är en bärande del av EU-samarbetet och bidrar till bättre förutsättningar för jobbskapande tillväxt och konkurrenskraft, och till att den gröna och digitala omställningen kan bli verklighet. Sveriges ekonomi är beroende av arbetstagare från övriga EU-länder, precis som att svenska arbetstagare behöver flytta sig över gränserna för att arbeta eller gränspendla. EU-länderna bör inför kommande kriser samordna sig och säkerställa att arbetstagare inte drabbas av lappverk av olika inreseregler. Arbetslivskriminalitet och social dumpning på den inre marknaden måste bekämpas.

Vi behöver arbeta för en bättre arbetsmiljö runt om i Europa. Under ordförandeskapet bör Sverige verka för bättre efterlevnad av befintliga regelverk samt arbeta för minskad psykisk ohälsa och minskad stress och press i arbetslivet. 

 

3. Ökad jämställdhet för konkurrenskraftiga samhällen

Ökad jämställdhet i Europa är en nyckel till mer inkluderande och konkurrenskraftiga samhällen. Det stora sysselsättningsgapet mellan män och kvinnor ett slöseri med humankapital: enligt EU-kommissionen går EU:s medlemsländer miste om cirka 360 miljarder euro årligen på grund av kvinnors lägre sysselsättningsgrad.

Sverige bör lyfta vikten av att fler kvinnor deltar på arbetsmarknaden. Gemensamma EU-mål bör lyftas ytterligare inom den ekonomiska planeringsterminen. Medlemsstaterna bör investera i barn-och äldreomsorg för att möjliggöra för både kvinnor och män att förena arbete och familjeliv. EU bör dessutom lyfta fram fördelarna med jämställdhetsreformer som särbeskattning.

 

4. Frihandel för hållbar utveckling

När EU:s ekonomi ska ställa om och bli mer klimatsmart är det avgörande att den globala handeln fungerar och blir ännu smidigare än tidigare. De diskussioner som i ljuset av pandemin och det försämrade säkerhetsläget förs kring stärkt motståndskraft och strategisk autonomi får inte leda till protektionism.

EU bör prioritera fortsatta förhandlingar om frihandelsavtal, dels i syfte att minska handelshinder, dels som ett sätt att stärka klimatarbetet och arbetstagares rättigheter globalt. Efterlevnaden av hållbarhetskapitel måste stärkas, med en tydligare roll för arbetsmarknadens parter. Lagstiftning om human rights due diligence ska ingå i samtliga EU:s frihandelsavtal. Mandat bör sökas för att återstarta förhandlingarna om ett omfattande frihandelsavtal med USA.

Sveriges väletablerade linje i handelsfrågorna bör kompletteras ännu större fokus i frågor kring hållbarhet och arbetstagares rättigheter. Sverige bör också tydligare lyfta vikten av social dialog och omställningsåtgärder i samband med handelsliberaliseringar, både inom EU och i partnerländer, så att globaliseringen och frihandeln får positiva effekter för fler.

 

5. Slå vakt om demokratin och EU:s grundvärden

EU är ett fredsprojekt som vilar på respekt för mänskliga rättigheter och tydliga skrivningar om demokratiska principer. Men för att leva upp till och säkerställa dessa principer bör EU vässa sin politik, både inom och utanför Europa. Detta är också avgörande för att säkra medborgarnas stöd för det europeiska projektet.

Utvecklingen i flera EU-länder oroar och EU måste agera tydligt för att försvara mänskliga rättigheter, demokrati samt rättsstatens principer. Inga medel från EU:s återhämtningsfond ska utbetalas till länder som bryter mot dessa principer. Kriget i Ukraina och dess konsekvenser i form av t. ex. stora flyktingströmmar får inte bli en ursäkt för att EU underlåter att hålla trycket uppe på EU-länder som inte lever upp till rättsstatsprinciperna. Sverige bör driva vidare det påbörjade artikel 7-förfarandet mot Polen och Ungern.

 

 

 

 

Internationell chef

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.