EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

TCObloggar 2021-12-21

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike om en dryg vecka tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. EU-toppmötet i förra veckan dominerades av energikrisen och de höga elpriserna, den militära upptrappningen vid Ukrainas gräns – och så förstås pandemihanteringen. Så här är det ofta för ett nytt ordförandeland: merparten av de frågor som ska hanteras är sådana där förhandlingar pågår – och kriser av olika slag som dyker upp akut. Samtidigt finns förstås ett visst utrymme finns för varje ordförandeland att driva sina egna favoritfrågor.

Den franske presidenten Emmanuel Macron har inte gjort någon hemlighet av vilken fråga som är viktigast för Frankrike: ett ”suveränt Europa” med kraft att göra sina egna val och fatta egna beslut på den globala arenan. Det handlar om gränskontroll och migration, försvarspolitik, relationer med Afrika, men också om handel och industripolitik där man vill se mer produktion i Europa av vissa produkter och göra EU lite mindre beroende av de globala leverantörskedjorna.

Frankrike vill också se en ”ny europeisk tillväxtmodell” med innovation och jobb i fokus. Här vill president Macron gå i mål med direktivet om minimilöner, som förhandlats i Europaparlamentet och ministerrådet under hösten. Dessutom vill man se över och lätta upp de regler som idag styr EU-ländernas statsbudgetar i form av gränser för statsskuld och budgetunderskott. En ytterligare fjäder som franska ordförandeskapet vill sätta i hatten är konferensen om Europas framtid, som är tänkt att avslutas under våren och mynna ut i rekommendationer för hur EU-samarbetet ska utvecklas framöver.

Från TCO:s sida tycker vi det är bra att Frankrike prioriterar nya jobb och innovation. Men ska vi lyckas med den gröna och digitala omställningen och se till att den bidrar till trygga jobb och att EU kan konkurrera på världsmarknaden, då krävs andra insatser än ett klåfingrigt direktiv om minimilöner och ett snävt fokus på lagstiftning på arbetsmarknadsområdet. Fransmännen gör rätt som vill se en att den inre marknaden för digitala tjänster fungerar bättre. Men runt om i EU-länderna behöver dessutom satsningar på kompetensutveckling och kompetensförsörjning ha högsta prioritet. Reformer och investeringar för ökad jämställdhet krävs för att fler kvinnor ska kunna delta på arbetsmarknaden. Kloka och flexibla lösningar på det här området förutsätter samtidigt en väl fungerande social dialog, med fack och arbetsgivare som förhandlar kollektivavtal. I allt detta kan EU göra viktiga insatser för att stötta upp och komma med rekommendationer till medlemsländerna.

På en världsmarknad med knivskarp konkurrens är det viktigt att näringslivet i EU kan växa och utvecklas, men från TCO:s sida ser vi en risk att diskussionen om ”suveränitet” eller ”strategisk autonomi” kan leda till protektionism. Fri och öppen handel har byggt vårt välstånd, den bidrar till innovation och spelar en nyckelroll för klimatomställningen. Dessutom bidrar globala leverantörskedjor till ett stort mått av flexibilitet om och när en kris uppstår. För TCO är det viktigt att EU fortsätter med en handelspolitik som bygger på frihandel och öppenhet - och som bidrar till hållbar utveckling och stärkta rättigheter för arbetstagare globalt.

En annan brådskande fråga som Frankrike behöver ta tag i tag i handlar om att slå vakt om den fria rörligheten i EU. När smittspridningen nu ökar igen ser vi att flera EU-länder åter stänger sina gränser eller hittar på egna restriktioner som försvårar för resande och rörlighet. Här är det helt centralt att EU samordnar sig så att den fria rörligheten inte begränsas, exempelvis för gränspendlare. Särskilt viktigt är det att regeringen agerar för att gränserna i Norden hålls öppna. Det här var ett tydligt budskap från TCO:s ordförande Therese Svanström till statsminister Magdalena Andersson inför EU-toppmötet förra veckan.

När Frankrike tar över EU-rodret på nyårsnatten sker det nästan samtidigt som en ny koalitionsregering kommit på plats i Tyskland – och bara några månader innan Macron utmanas i presidentvalet. Mycket talar för att vi får se en ökad fransk-tysk samsyn i många avgörande EU-frågor, vilket ofta brukar påverka dynamiken i hela EU-samarbetet. Onekligen ett spännande halvår framöver!

Internationell chef

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.