Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket mot Ungern

TCObloggar 2021-06-24

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

I över ett decennium har den ungerska regeringen under Viktor Orbán genomfört reform efter reform som systematiskt undergrävt rättsstaten och människors grundläggande rättigheter. Friheten för media har kringskurits, självständigheten för rättsväsendet har inskränkts och den akademiska friheten har begränsats. Under Coronapandemin införde Ungern dessutom undantagstillstånd utan tidsbegränsning.

Nu är Ungern återigen i ropet, efter att det ungerska parlamentet nyligen antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. Lagen har fått extra mycket uppmärksamhet i samband med att fotbollsfederationen UEFA vägrade gå med på att lysa upp fotbollsstadion i München i regnbågsfärger när Ungern spelar EM-match.

Under alltför lång tid har EU underlåtit att agera med kraft mot Ungern. Det har varit obekvämt att föra allt för uppriktiga diskussioner på ministerrådsmöten och i bilaterala kontakter medlemsländer emellan. Men den nya lagen har väckt en enorm ilska hos många medlemsländer, vilket fått tonen att plötsligt skärpas betydligt. 14 EU-länder, däribland Sverige, begärde i måndags att EU-kommissionen agerar och drar Ungern till EU-domstolen, varpå kommissionen tillskrev den ungerska regeringen och krävde en förklaring. Inför EU-toppmötet den 24-25 juni har 17 stats- och regeringschefer i EU (Stefan Löfven är en av dem) skrivit ett nytt brev där man lovar att kämpa mot diskriminering mot HBTQI-personer.

Frågan är – kan protesterna leda till utvecklingen i Ungern bryts? Det vet vi inte, och sannolikt kommer Orbán att avfärda EU-kollegornas krav med att ingen, och särskilt inte Bryssel, har med Ungerns inre angelägenheter att göra.

Men det här sätter återigen fingret på att EU saknar effektiva verktyg för att ta itu med länder som bryter mot unionens grundläggande värden. Det enda verktyg som finns idag är nämligen artikel 7 i fördraget, som ofta kallas ”atombomben”. Den handlar om att ett land som allvarligt åsidosätter EU:s grundläggande värden efter en lång och omständlig process kan fråntas sin rösträtt i ministerrådet. Europaparlamentet krävde 2018 att ett artikel 7-förfarande inleds, men fortfarande har rådet inte fattat något beslut i frågan.

Ett ytterligare verktyg som snart finns på plats är den ”villkorsmekanism” som införts i samband med beslutet om den stora återhämtningsplanen. Den innebär att EU ska kunna hålla inne medel från EU-budgeten om ett land kränker rättsstatsprincipen, till exempel om det finns en fara för rättssystemets oberoende. Hur kommissionen och rådet nu hanterar frågan om att stoppa utbetalningar till Ungern blir ett lackmustest på hur mekanismen fungerar. Att medel överhuvudtaget inte betalas ut till länder som kränker rättsstaten och grundläggande värden har varit ett av TCO:s viktigaste krav i samband med budgetförhandlingarna.

Veckans händelser har kallats en ”turning point” när det gäller Ungern i och med att den nya lagen är ett så flagrant övertramp. När så många EU-länder nu enats om en samlad protest gäller det att hålla i och visa att man verkligen menar allvar: alla former av diskriminering mot HBTQI-personer måste upphöra, och Ungern måste omedelbart vidta åtgärder som visar man skyddar minoriteter, respekterar rättsstaten och de grundläggande värden som finns i EU-fördraget.

TCO har en tydlig uppmaning till EU-kommissionen och medlemsländerna:

  • Kräv att den ungerska lagen omedelbart dras tillbaka.
  • Fatta beslut om att artikel 7-processen mot Ungern inleds och genomförs.
  • Säkerställ att inga medel från EU:s återhämtningsfond utbetalas till Ungern förrän samtliga villkor kring rättsstaten är uppfyllda.
  • Tydliggör att länder som systematiskt kränker grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen på sikt inte kan kvarstå som medlemmar i EU.

 

 

 

 

 

Internationell chef

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.