Höjt skattetryck inte lösningen för välfärden

TCObloggar 2018-04-16

Idag startade valrörelsen på riktigt. Regeringens ekonomiska vårproposition sammanfattar den gångna mandatperioden och lägger grunden för vad regeringen tänker göra nästa mandatperiod om den får förnyat förtroende. Under de kommande veckorna presenterar oppositionspartierna sina motförslag. I stor utsträckning är stridslinjerna inför hösten då uppritade.

Just nu verkar risken stor att debatten kommer att handla om verklighetsbeskrivning, snarare än hur våra stora samhällsproblem ska hanteras. Regeringen målar i ljusa färger. Arbetslösheten är låg. Statsskulden är historiskt liten. Tiden innan utlandsfödda är etablerade på arbetsmarknaden blir, enligt regeringen, kortare. Oppositionen pekar på att regeringen får svårt att nå sitt mål att den svenska arbetslösheten ska vara lägst i EU, på att långtidsarbetslösheten är högre nu än den var 2014, att skillnaden i sysselsättning mellan utrikes och inrikes födda har ökat och på att regeringens expertmyndigheter menar att överskottsmålet riskerar att inte nås.

Jag skulle i debatten vilja lyfta fram Konjunkturinstitutets, KI:s, senaste bedömning av konjunkturläget. KI menar att om personaltätheten i offentliga tjänster ska kunna upprätthållas under 2019 så krävs en tillkommande finansiering på 20 miljarder kronor. Skatter skulle alltså behöva höjas eller bidrag sänkas med 20 miljarder kronor för att personaltätheten ska kunna vara oförändrad, menar KI.

Det tillkommande behovet av personal uppstår i stor utsträckning i vård och skola, det vill säga i kommuner och landsting. Risken är stor att finansieringen kommer att ske genom höjd kommunalskatt.

Det illustrerar ett centralt dilemma som Sverige står inför. För att vi ska klara personalförsörjningen i de viktiga välfärdsverksamheterna så krävs fler människor som ska göra jobbet – det hjälper inte med mer pengar till en verksamhet om det inte finns personal att anställa. TCO har pekat på behovet av åtgärder för att underlätta kompetensförsörjningen, men även att höga skatter på arbetsinkomster skapar problem. Höga skatter på en inkomstökning minskar människors vilja att i arbetslivet utbilda och fortbilda sig, att flytta till en annan ort för att få ett nytt jobb eller att söka uppdrag med större ansvar för att få högre lön. Det finns starkt empiriskt stöd för att höjda marginalskatter leder till minskat arbetsutbud, vilket såväl Konjunkturinstitutet som Finanspolitiska rådet påpekat.

Det är numera inte bara traditionella höginkomsttagare som drabbas av höga marginalskatter. Även människor i förhållandevis vanliga yrken, specialistsjuksköterskor, IT-ingenjörer eller chefer i kommunala och landstingskommunala verksamheter ser över hälften av en löneökning försvinna i skatt.

Utrymmet att finansiera det allmännas välfärdsåtagande genom ytterligare höjda inkomstskatter är, med andra ord, begränsat. Tvärsom skulle höjda inkomstskatter sannolikt göra problemen än större.

Samtidigt krävs det stora resurstillskott till vård, skola, polis, försvar och andra offentliga verksamheter. Slutsatsen som TCO dragit är att det krävs en bred, övergripande skattereform. Utan att ta ställning till den samlade nivån på skatteuttaget konstaterar vi att skatterna på arbetsinkomster måste sänkas, vilket kräver att andra skatter höjs – konsumtionsskatter, skatter på miljöskadlig verksamhet och fastigheter.

Särskilt bekymmersamt riskerar läget att bli i de kommuner där befolkningen minskar och som ofta redan idag har hög kommunalskatt. Dessa kommuner riskerar att hamna i en ond cirkel där minskande befolkning i yrkesaktiv ålder leder till behov av höjd kommunalskatt som i sin tur ytterligare minskar möjligheten att rekrytera personal till de kommunala verksamheterna. Dagens kommunala skatteutjämningssystem kan inte hantera den typen av problem. Det är svårt att se att inte staten behöver ta ett större direkt ansvar. TCO har även lyft fram behovet av att reformera det kommunala utjämningssystemet.

Att åstadkomma en genomgripande skattereform kommer att kräva obekväma politiska beslut. TCO tror att det kräver samarbete över den traditionella blockgränsen. Därför är det bekymmersamt att den politiska debatten så mycket går ut på att använda statistik som slagträ istället för som ett verktyg för att förstå de problem vi står inför.

Regeringen borde redan nu tillsätta de utredningar som krävs för att reformera skattesystemet och oppositionspartierna borde signalera en öppenhet för att, när stridsröken skingras efter höstens val, inleda diskussioner om hur det nya århundradets skattereform ska kunna utformas. Inget tyder på att det parlamentariska läget efter valet kommer att vara mindre komplicerad än det är nu. Det bör alla partier som gör anspråk på regeringsmakten besinna.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

TCO välkomnar regeringens paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektorn. Flera av förslagen går i linje med det TCO framfört till regeringen de senaste veckorna. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Höjt tak i a-kassan gör stor skillnad för barnfamiljen

4 200 kronor i månaden. Så mycket mer kan en barnfamilj få ut i och med regeringens beslut om höjning av taket i a-kassan tillfälligt under 2020. - Att vara med i a-kassan kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset under tiden man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Pressmeddelanden

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen ett paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektor. TCO välkomnar att fler kommer att kunna få a-kassa, samtidigt som också takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs. På utbildningsområdet genomförs flera förändringar som också ligger väl i linje med vad TCO framfört till regeringen de senaste veckorna.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 mars, 2020

Ökad trygghet och bättre omställning

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna äntligen ett stort paket med åtgärder som riktar sig till arbetstagarna.

A-kassan, Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 april, 2020

Gemensamma insatser krävs för fler och trygga jobb i krisens Europa

Coronakrisen har satt Europasamarbetet på prov. Vi ser nu hur viktigt det är att EU fungerar i en kris och att vi gör gemensamma insatser där det behövs. När Europa nu riskerar gå in i en djup lågkonjunktur behövs akuta krisåtgärder, men också EU-reformer som banar väg för fler och bättre jobb - och som slår vakt om rättsstat och demokrati. Partssamverkan och kollektivavtal spelar en nyckelroll när den europeiska ekonomin ska återuppbyggas.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Maria Ahrengart - Nationalekonom

31 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Maria Ahrengart - Nationalekonom

30 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en privatanställd tjänsteman vid arbetslöshet

Om du jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän kan det påverka din privatekonomi mycket. Skillnaden mot att inte arbeta på arbetsplats med kollektivavtal kan vara flera tusenlappar i månaden.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Maria Ahrengart - Nationalekonom

24 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en barnfamilj vid arbetslöshet

När en person blir arbetslös förändras de ekonomiska förutsättningarna. Att känna trygghet under perioder av arbetslöshet är avgörande för vår förmåga att kunna ställa om när arbetsmarknaden förändras.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.