Budgetdebatten: Strid om verkligheten istället för lösningar på framtidsproblem

TCObloggar 2017-09-21

Jag har läst regeringens budgetproposition och lyssnat på budgetdebatten i riksdagen. Det ger skäl till några reflexioner.

Regeringen ger en optimistisk bild av svensk ekonomi. Skatteintäkterna ökar, arbetslösheten och sysselsättningen sjunker och tillväxten är god. Finansministern berömmer sig om att kunna satsa på omfattande reformer samtidigt som statsskulden amorteras. TCO har, i en sammanfattande bedömning, givit budgeten godkänt. Inte minst är satsningarna på högskoleplatser och utbyggd yrkeshögskola välkomna och strukturellt riktiga. Konjunkturinstitutet har, i sin kommentar av budgetpropositionen, lyft fram budgetens satsningar på de arbetsmarknadsnära utbildningarna, som särskilt positiva. Konjunkturinstitutet bedömer att dessa satsningar är betydelsefulla, inte minst för att möta det utbildningsbehov som blivit följden av det tidigare stora inflödet av flyktingar.

Det är också positivt att regeringen förenklar anställningsstöden – välkommet och inte en dag för tidigt – samt att man i många små steg arbetar för att förbättra insatserna för att hjälpa dem som står längst från arbetsmarknaden. Arbetet med, bland annat, matchningsaktörer och bemanningsföretag har i stora drag passerat under radarn, kommer inte att producera drastiska eller omedelbara resultat, men är för den skull inte mindre viktigt.

I budgeten finns också förslag som är bra ur fördelningssynpunkt. Det gäller inte minst det höjda barnbidraget och förbättrade underhållsstödet. Höjda anslag till kommuner och landsting samt till ett antal statliga myndigheter bidrar till att stärka viktiga offentliga verksamheter.

Med detta sagt är det svårt att inte beklaga att regeringen försitter möjligheten att nu genomföra strukturella reformer. Taket bör lagas när solen skiner, men trots att finansministern ser få moln på himlen, saknas viktiga insatser som skulle förbättra ekonomins långsiktiga funktionssätt. TCO har betonat betydelsen av en bred skattereform som sänker skatten på arbete och höjer skatten på konsumtion och miljöskadlig verksamhet. Mot bakgrund av de låga räntorna och överhettningstendenserna på bostadsmarknaden är läget lämpligt för att trappa ned ränteavdragen och höja beskattningen av fastigheter.

Satsningarna på kommuner och landsting är av allt att döma nödvändiga och riktiga, men i budgeten finns få åtgärder som hanterar de långsiktiga strukturella problemen inom offentlig sektor. Kraven på många offentliga verksamheter växer, samtidigt som personalen är hårt pressad. Bekymret är att regeringens lösning – mer pengar – bara räcker en mycket begränsad väg för att lösa dessa problem. Poliser, sjuksköterskor, socialsekreterare, lärare och kuratorer kan inte läggas i en kopiator. Utan verkningsfulla åtgärder för att förbättra personalförsörjningen i offentlig sektor kommer aldrig så stora anslagshöjningar i bästa fall endast ge temporär lindring.

Regeringens val att utforma betydande delar av tillskotten till kommuner och landsting som riktade bidrag riskerar också att försvåra nödvändiga prioriteringar. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, har pekat på att riktade statsbidrag med detaljerade villkor kan leda till höga administrativa kostnader och försvåra långsiktig planering. Därmed försvåras arbetet i kommuner och landsting och ute i verksamheterna. Statlig detaljstyrning kan leda till att resurserna inte används där de gör störst nytta.

Det finns också skäl att lyfta fram att regeringen väljer att lägga en expansiv budget, samtidigt som den i budgetpropositionen påpekar att resursutnyttjandet i ekonomin är högt och dessutom kommer att förstärkas ytterligare under 2018. Regeringens avvägning av finanspolitiken brukar oftast kritiseras, antingen för att vara för stram eller för expansiv. Inte sällan kommer kritiken från båda hållen, från olika bedömare och grupper. Om kritiken från de båda hållen är ungefär lika stark, så kanske regeringen har träffat rätt. Just i år tyck dock nästan alla bedömare vara eniga om att regeringen sticker ut i sin positiva bedömning av ekonomin och att den lägger en väl expansiv budget. Tillsammans med riksbankens extrema lågräntepolitik riskerar den expansiva finanspolitiken att bygga upp obalanser och förvärra de överhettningstendenser som vi redan nu ser i ekonomin.

Om budgetdebatten ger någon föraning om hur valåret kommer att gestalta sig så är det också någonstans där som konflikten mellan partierna om den ekonomiska politiken kommer att befinna sig. Till stor del kommer kampen att röra verklighetsbeskrivningen, snarare än om förslag för att lösa viktiga samhällsproblem. Regeringen och Vänsterpartiet kommer att betona att regeringens satsningar – eller investeringar, som man nu väljer att kalla statsutgifterna – ger jobb och utbildning, förbättrar den offentliga sektorn, leder till bättre miljö och ökar jämlikheten. Oppositionen kommer att kritisera bristen på strukturreformer, hävda att regeringen eldar på med för stora offentliga utgifter och aldrig sänker skatterna för personer som arbetar.

Statens finanser kommer att vara en viktig del i striden om verkligheten. Finansministern vill gärna betona hur underskott i statens finanser vänts i överskott, medan Allianspartierna vill hävda att detta beror på högkonjunkturen och att regeringen borde vara mer återhållsam. Partierna kommer också att strida om vem som brutit värst mot budgetreglerna. Moderaternas ekonomisk-politiska talesperson, Ulf Kristersson, tog i debatten upp Socialdemokraternas agerande 2013, när ett skatteförslag ”bröts ur” budgeten under behandlingen i riksdagen. Finansminister Magdalena Andersson anklagade å sin sida Alliansen för att genom hot om misstroendeförklaring ha undergrävt den ordnade budgetprocessen och betonat att Socialdemokraterna aldrig i riksdagen skulle bidra till att försvaga statens finanser.

Allianspartierna kritiserade också Socialdemokraterna för att ge Vänsterpartiet för stort inflytande över budgeten medan Socialdemokraterna kvitterade med att Moderaterna öppnat för inflytande av Sverigedemokraterna. Även i den ekonomiska debatten framtonar frågan om i vilken sorts regeringsalternativ som partierna kan tänka sig att medverka. Allianspartierna lyfter också gärna fram Miljöpartistiska förslag – ”Bolunds bäversafari” som man använder för att illustrera momssänkningen för naturguider – medan Miljöpartiet gärna beskriver Moderaternas, och Alliansens, politik som en rad ”gammelmoderata” förslag som leder till sämre miljö och sämre jämlikhet.

Debatten om budgetpropositionen för 2018 kan på sätt och vis sägas inleda valåret. Propositionen är regeringens sista chans att leverera sina vallöften och visa väljarna varför den förtjänar förnyat förtroende. Mot den bakgrunden kan man möjligen förvånas över att budgetdebatten var så pass lugn. Det var vid få tillfällen som det hettade till.

Under de kommande veckorna kommer oppositionspartierna att leverera sina skuggbudgetar. Möjligen kommer konfliktlinjerna inför valet då att bli tydligare. Risken finns dock att striden även fortsatt mer kommer att handla mer om vilken beskrivning av dagens verklighet som väljarna delar än vilken framtid för Sverige som vi önskar.

Chefsekonom och teamchef för team ekonomi, jämställdhet och mångfald

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

TCO välkomnar regeringens paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektorn. Flera av förslagen går i linje med det TCO framfört till regeringen de senaste veckorna. 

Läs mer

Debatt

Fel läge att experimentera med Arbetsförmedlingen

Nu när Januaripartierna har valt att skjuta upp förhandlingarna om reformeringen av Arbetsförmedlingen med anledning av Coronakrisen, borde även pilotprojektet Kundval Rusta och Matcha, KROM, skjutas upp. Resurser bör istället riktas till beprövade insatser som fungerar, anser de fackliga centralorganisationernas arbetsmarknadspolitiska experter.

Nyheter

Höjt tak i a-kassan gör stor skillnad för barnfamiljen

4 200 kronor i månaden. Så mycket mer kan en barnfamilj få ut i och med regeringens beslut om höjning av taket i a-kassan tillfälligt under 2020. - Att vara med i a-kassan kan vara skillnaden mellan att kunna bo kvar i huset under tiden man söker ett nytt jobb, säger Therese Svanström, ordförande TCO.

Pressmeddelanden

Välkommet räddningspaket för arbetstagare

Regeringen och samarbetspartierna presenterade på måndagen ett paket med satsningar på bland annat a-kassan och utbildningssektor. TCO välkomnar att fler kommer att kunna få a-kassa, samtidigt som också takbeloppet i arbetslöshetsförsäkringen höjs. På utbildningsområdet genomförs flera förändringar som också ligger väl i linje med vad TCO framfört till regeringen de senaste veckorna.

Debatt

Glöm inte bort EU i budgetstriden

Diskussionen om EU-budgeten handlar mycket om kronor, ören och procentsatser, och mindre om vad EU-budgeten egentligen ska användas till. Den svenska regeringen, påhejad av oppositionen, har upprepat gång på gång att EU måste rätta munnen efter matsäcken. Men vi efterlyser svaret på vad Sverige vill att budgeten ska användas till.

Nyheter

Therese Svanström om TCO:s arbete med anledning av Corona

TCO arbetar intensivt på bred front med flera frågor. Det viktigaste är att hjälpas åt att hitta lösningar och inte lamslås av situationen. Här berättar ordförande Therese Svanström mer om hur TCO arbetar just nu.

Pressmeddelanden

TCO:s nya jämställdhetsindex: ”Dags för politikerna att kavla upp ärmarna!”

Kvinnor tog ut 69,1 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog alltså bara ut 30,9 procent. Det är 4,3 procentenheter närmare jämställt uttag än för fem år sedan. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 april, 2020

Att hålla ihop och att hålla i

Vi lägger strax en tredje vecka av aktiviteter i pandemins tecken till räkningen. De allt mer digitala arbetsdagarna – på distans – börjar så sakta kännas som vanligt men jag saknar de personliga mötena. Det är något annat att träffas, även om det ibland också har sina fördelar att kunna ha en videokonferens eller ringa ett samtal.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 april, 2020

Gemensamma insatser krävs för fler och trygga jobb i krisens Europa

Coronakrisen har satt Europasamarbetet på prov. Vi ser nu hur viktigt det är att EU fungerar i en kris och att vi gör gemensamma insatser där det behövs. När Europa nu riskerar gå in i en djup lågkonjunktur behövs akuta krisåtgärder, men också EU-reformer som banar väg för fler och bättre jobb - och som slår vakt om rättsstat och demokrati. Partssamverkan och kollektivavtal spelar en nyckelroll när den europeiska ekonomin ska återuppbyggas.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Maria Ahrengart - Nationalekonom

31 mars, 2020

Var så trygg du kan i otrygga tider

Coronapandemin påverkar hela samhället. Det är oroliga tider på arbetsmarknaden och det är viktigt för alla arbetstagare att försäkra sig så gott det går.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Maria Ahrengart - Nationalekonom

30 mars, 2020

Så påverkas ekonomin för en privatanställd tjänsteman vid arbetslöshet

Om du jobbar på ett företag som har tecknat kollektivavtalet för privatanställda tjänstemän kan det påverka din privatekonomi mycket. Skillnaden mot att inte arbeta på arbetsplats med kollektivavtal kan vara flera tusenlappar i månaden.

A-kassan, Trygghetssystem, Partsmodellen

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 mars, 2020

Ökad trygghet och bättre omställning

Idag presenterade regeringen och samarbetspartierna äntligen ett stort paket med åtgärder som riktar sig till arbetstagarna.

A-kassan, Omställning och utbildning

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 mars, 2020

Konstruktiv ton trots svåra tider

Ännu en ovanlig vecka börjar lida mot sitt slut. Det har kommit flera besked från regeringen, inklusive i frågor TCO drivit. Men vi väntar fortfarande på besked om a-kassan. Vi har löpande dialog med politiken och hoppas att det snart presenteras ett förslag.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.