Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

TCObloggar 2021-11-17

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetet låter oss använda våra förmågor och färdigheter och skapar en struktur och ett sammanhang i vardagen – inte minst ett socialt sammanhang med kollegor och en yrkesidentitet. För många är också utmanande och stimulerande arbetsuppgifter en viktig del av det egna välbefinnandet.

Men som uppmärksammas i två artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter kan arbetet också leda till att vi blir sjuka. Särskilt när arbetet ställer höga krav på oss i form av att vi har en hög arbetsbelastning och begränsat inflytande över vårt arbete. Begränsat inflytande kan exempelvis bestå i att vi inte har möjlighet att styra hur vi lägger upp vårt arbete och strukturerar vår arbetstid med perioder av aktivitet och pauser. Eller att vi inte kan bestämma i vilken ordning vi utför olika arbetsuppgifter och hur vi utför dem. En hög arbetsbelastning kan bestå i att vi har alldeles för mycket att göra för att hinna med det på normal arbetstid, att man tvingas dra in på pauser och matrast. Det kan också vara att vi har alldeles för komplicerade arbetsuppgifter utifrån vår kompetens eller utifrån våra resurser i form av hjälpmedel och befogenheter.

Just balansen mellan krav i arbetet och kontroll över den egna arbetssituationen är en viktig faktor för hur vi mår på jobbet. En obalans med alltför höga krav i förhållande till resurserna leder, i enlighet med Töres Theorells krav-kontroll-modell, till ohälsa. Utöver en bra balans mellan krav och resurser måste vi ha en stöttande kultur runt omkring oss för att må bra av och på jobbet. Det handlar om att inte utsättas för mobbning eller kränkande behandling, och att få det stöd och hjälp från chefer vi behöver. Exempelvis med att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och få stöd och uppmuntran om arbetet inte går som vi tänkt.

Att arbetsmiljön har stor betydelse för hälsan bekräftas också i TCO:s rapport Från riskfaktorer till friskfaktorer, där TCO har ställt frågor till långtidssjukskrivna tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 90 dagar om deras arbetssituation tiden innan sjukskrivning och deras sjukskrivningsprocess.

Rapporten visar att riskfaktorer såsom hög arbetsbelastning, brist på inflytande över arbetet, uttröttning efter arbete, sömnsvårigheter och brist på stöd från chef är vanligt förekommande bland långtidssjukskrivna tjänstemän. Det finns också en tydlig jämställdhetsdimension. Långtidssjukskrivna kvinnliga tjänstemän är i högre utsträckning än manliga tjänstemän utsatta för riskfaktorer i arbetet.

Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tjänstemän som har blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har också i högre utsträckning än de som blivit sjukskrivna av andra orsaker varit utsatta för riskfaktorer.

Arbetssituationen varierar också mellan olika sektorer. Långtidssjukskrivna tjänstemän som arbetar inom kommunal sektor har i högre utsträckning än tjänstemän som arbetar inom andra sektorer en hög arbetsbelastning och är i högre utsträckning utsatta för hot eller kränkande behandling.

En stor andel av sjukskrivningarna är också arbetsrelaterade. 43 procent av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har blivit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade faktorer. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är i högre utsträckning än sjukskrivning på grund av andra orsaker arbetsrelaterad.

För att motverka att vi blir sjuka av vårt arbete måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är att man har en bra balans mellan krav och kontroll, och att det finns stöd och hjälp från arbetsgivare och chefer. Andra exempel är tillgång till en välfungerande företagshälsovård. Att det finns friskfaktorer på arbetsplatsen utmynnar ofta rent konkret till att det finns ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen där riskfaktorer i arbetsmiljön systematiskt identifieras och åtgärdas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rent konkret kan det handla om att chef och medarbetare tillsammans går igenom vilka risker man har i den psykosociala arbetsmiljön – och sedan tar fram en gemensam plan för att hantera dessa, något som Gunnel Hensing lyfter fram i artikeln i Dagens Nyheter. TCO:s undersökning visar också att på arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete är tjänstemännen i lägre utsträckning utsatta för riskfaktorer i arbetet. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är helt enkelt a och o för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utredare välfärdsfrågor

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. 

Läs mer

Debatt

Dags att ta nästa steg mot schyst upphandling

Det är hög tid att skärpa regelverket för offentlig upphandling, skriver Sofia Råsmar, jurist på TCO i tidningen Publikt. TCO vill att reglerna om arbetsrättsliga hänsyn ska tillämpas även vid inköp under dagens tröskelvärde och att det ska införas krav även på tjänstepension.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Svensk a-kassa allt sämre

Ersättningen från a-kassan har rasat de senaste 20 åren jämfört med andra länder i Europa, visar en ny rapport från TCO. Sverige ligger nu på plats 21 av 27 inom EU, och på sista plats i Norden där Sverige tidigare toppade listan.

Debatt

TCO: Mer måste göras för att få stopp på hot och våld i arbetslivet

En utredning som överlämnats till regeringen konstaterar att det inte finns några hinder för Sverige att ratificera ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Ratificeringen är ett angeläget och självklart steg i arbetet för en ökad trygghet i arbetslivet, särskilt för utsatta yrkesgrupper. Men utredningens övriga förslag är få och inte tillräckliga, skriver TCO:s Lise Donovan.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden uppger att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin, visar en stor enkät som Novus gjort för TCO:s räkning. Var femte ombud menar att de inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under samma period. TCO ser det som ett stort problem då skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 november, 2021

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. Välståndet som skapas i privat sektor och tryggheten i det offentliga är till stora delar TCO:arnas förtjänst. Vi inom TCO har höga förväntningar på statsminister Magdalena Andersson.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Pension

Joakim Lindström - Utredare ekonomi och arbetsliv

03 december, 2021

Omställning och vidareutbildning på den finska arbetsmarknaden

För några veckor sedan träffade jag och TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch en representant från Finlands tjänstemannaorganisation STTK för att diskutera våra länders respektive omställningssystem, och system för vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi visste sedan tidigare att det finska systemet innehåller flera spännande och kreativa inslag som vi kan ha nytta av i vårt tänkande kring det svenska omställningssystemet.

Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

30 november, 2021

Ny rapport visar på behovet av att stärka rehabiliteringen

Inspektionen för Socialförsäkringen visar i rapporten "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete" att det finns betydande brister när det gäller den förstärkta rehabiliteringen. Bristerna i rehabiliteringen visas även i den undersökning riktad till långtidssjukskrivna tjänstemän som TCO låtit SCB genomföra och som kommer resultera i en rapport. Det är tydligt att det förebyggande arbetet och rehabiliteringen måste stärkas. Även om regeringen har genomfört betydande reformer av sjukförsäkringen utifrån förslagen i Claes Janssons utredning, så återstår det mycket arbete för att få en välfungerande sjukförsäkring.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 november, 2021

En historisk dag också för sjukförsäkringen?

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 november, 2021

Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetsmiljö, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

04 november, 2021

Lyssna på TCO:arna, Magdalena Andersson!

Magdalena Andersson har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna. Min uppmaning till dig Andersson är: lyssna noga på vad TCO-förbundens medlemmar har för behov, och se vilken betydelse de har för vårt välstånd och för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.