Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

TCObloggar 2021-11-17

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetet låter oss använda våra förmågor och färdigheter och skapar en struktur och ett sammanhang i vardagen – inte minst ett socialt sammanhang med kollegor och en yrkesidentitet. För många är också utmanande och stimulerande arbetsuppgifter en viktig del av det egna välbefinnandet.

Men som uppmärksammas i två artiklar i Aftonbladet och Dagens Nyheter kan arbetet också leda till att vi blir sjuka. Särskilt när arbetet ställer höga krav på oss i form av att vi har en hög arbetsbelastning och begränsat inflytande över vårt arbete. Begränsat inflytande kan exempelvis bestå i att vi inte har möjlighet att styra hur vi lägger upp vårt arbete och strukturerar vår arbetstid med perioder av aktivitet och pauser. Eller att vi inte kan bestämma i vilken ordning vi utför olika arbetsuppgifter och hur vi utför dem. En hög arbetsbelastning kan bestå i att vi har alldeles för mycket att göra för att hinna med det på normal arbetstid, att man tvingas dra in på pauser och matrast. Det kan också vara att vi har alldeles för komplicerade arbetsuppgifter utifrån vår kompetens eller utifrån våra resurser i form av hjälpmedel och befogenheter.

Just balansen mellan krav i arbetet och kontroll över den egna arbetssituationen är en viktig faktor för hur vi mår på jobbet. En obalans med alltför höga krav i förhållande till resurserna leder, i enlighet med Töres Theorells krav-kontroll-modell, till ohälsa. Utöver en bra balans mellan krav och resurser måste vi ha en stöttande kultur runt omkring oss för att må bra av och på jobbet. Det handlar om att inte utsättas för mobbning eller kränkande behandling, och att få det stöd och hjälp från chefer vi behöver. Exempelvis med att prioritera mellan olika arbetsuppgifter och få stöd och uppmuntran om arbetet inte går som vi tänkt.

Att arbetsmiljön har stor betydelse för hälsan bekräftas också i TCO:s rapport Från riskfaktorer till friskfaktorer, där TCO har ställt frågor till långtidssjukskrivna tjänstemän som varit sjukskrivna i minst 90 dagar om deras arbetssituation tiden innan sjukskrivning och deras sjukskrivningsprocess.

Rapporten visar att riskfaktorer såsom hög arbetsbelastning, brist på inflytande över arbetet, uttröttning efter arbete, sömnsvårigheter och brist på stöd från chef är vanligt förekommande bland långtidssjukskrivna tjänstemän. Det finns också en tydlig jämställdhetsdimension. Långtidssjukskrivna kvinnliga tjänstemän är i högre utsträckning än manliga tjänstemän utsatta för riskfaktorer i arbetet.

Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Tjänstemän som har blivit sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa har också i högre utsträckning än de som blivit sjukskrivna av andra orsaker varit utsatta för riskfaktorer.

Arbetssituationen varierar också mellan olika sektorer. Långtidssjukskrivna tjänstemän som arbetar inom kommunal sektor har i högre utsträckning än tjänstemän som arbetar inom andra sektorer en hög arbetsbelastning och är i högre utsträckning utsatta för hot eller kränkande behandling.

En stor andel av sjukskrivningarna är också arbetsrelaterade. 43 procent av de långtidssjukskrivna tjänstemännen har blivit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterade faktorer. Sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa är i högre utsträckning än sjukskrivning på grund av andra orsaker arbetsrelaterad.

För att motverka att vi blir sjuka av vårt arbete måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. Exempel på friskfaktorer är att man har en bra balans mellan krav och kontroll, och att det finns stöd och hjälp från arbetsgivare och chefer. Andra exempel är tillgång till en välfungerande företagshälsovård. Att det finns friskfaktorer på arbetsplatsen utmynnar ofta rent konkret till att det finns ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen där riskfaktorer i arbetsmiljön systematiskt identifieras och åtgärdas i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Rent konkret kan det handla om att chef och medarbetare tillsammans går igenom vilka risker man har i den psykosociala arbetsmiljön – och sedan tar fram en gemensam plan för att hantera dessa, något som Gunnel Hensing lyfter fram i artikeln i Dagens Nyheter. TCO:s undersökning visar också att på arbetsplatser där det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete är tjänstemännen i lägre utsträckning utsatta för riskfaktorer i arbetet. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är helt enkelt a och o för ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Utredare välfärdsfrågor

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Läs mer här.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Debatt

Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Ny rapport: En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.