Ny rapport visar på behovet av att stärka rehabiliteringen

TCObloggar 2021-11-30

Inspektionen för Socialförsäkringen visar i rapporten "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete" att det finns betydande brister när det gäller den förstärkta rehabiliteringen. Bristerna i rehabiliteringen visas även i den undersökning riktad till långtidssjukskrivna tjänstemän som TCO låtit SCB genomföra och som kommer resultera i en rapport. Det är tydligt att det förebyggande arbetet och rehabiliteringen måste stärkas. Även om regeringen har genomfört betydande reformer av sjukförsäkringen utifrån förslagen i Claes Janssons utredning, så återstår det mycket arbete för att få en välfungerande sjukförsäkring.

Inspektionen för socialförsäkringen publicerar idag rapporten Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete – En granskning av arbetsgivares, Försäkringskassans och Arbetsmiljöverkets arbete med sjukskrivna personers plan för återgång i arbete (Rapport 2021:9). Rapporten granskar systemet med förstärkt rehabilitering, som infördes 1 juli 2018, där arbetsgivarna har en skyldighet att upprätta en plan för återgång i arbete senast dag 30 i sjukperioden om sjukskrivningen kan antas pågå i minst 60 dagar.

Rapporten visar att förhoppningarna bakom reformen till största del har kommit på skam. Många arbetsgivare upprättar inte en plan för återgång i arbete även i fall där en sådan plan är befogad. De planer som upprättas håller också ofta en alldeles för låg kvalitet, främst på grund av att arbetsgivarna saknar kunskap om vad som är lämpliga rehabiliteringsåtgärder. Vilket i sin tur delvis beror på att arbetsgivarna inte får information i läkarintygen om vilka åtgärder som är lämpliga i enskilda sjukfall.

Bristerna i planerna för återgång i arbete gör att de inte är till någon större hjälp för Försäkringskassan, vilket också förklarar varför en plan för återgång i arbete sällan begärs in. Det är också få arbetsgivare som anmäls till Arbetsmiljöverket för tillsyn trots att de brister i att ta sitt rehabiliteringsansvar. ISF rekommenderar att regeringen tar initiativ för att arbetsgivare tar sitt rehabiliteringsansvar och ser över bidraget till arbetsgivare för att köpa arbetsplats inriktat rehabiliteringsstöd som idag inte används tillräckligt. ISF rekommenderar också att Försäkringskassans tillsynsansvar ses över och hur samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket kan utvecklas.

Att det finns stora brister i hur rehabiliteringen fungerar är också TCO:s erfarenhet. TCO har låtit SCB undersöka hur sjukförsäkringen och sjukskrivningsprocessen fungerar för långtidssjukskrivna tjänstemännen och kommer i början av 2022 publicera en rapport baserad på resultatet av undersökningen. Undersökningen visar att långt ifrån alla långtidssjukskrivna tjänstemän fått sitt behov av rehabilitering klarlagt av Försäkringskassan, och detta trots att de bedömer att de hade behövt rehabilitering. Det finns också en skillnad mellan män och kvinnor, där kvinnliga tjänstemän i lägre utsträckning än manliga tjänstemän fått sitt behov av rehabilitering klarlagt samt i lägre grad tycker att arbetsgivaren tagit sitt ansvar. I den kommande rapporten kommer det utvecklas mer vilka faktorer som tycks vara relevanta för dessa skillnader och möjliga förklaringar diskuteras.

Även om regeringen har genomdrivit en rad reformer av sjukförsäkringen utifrån förslagen från Claes Janssons utredning En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, återstår det därför mycket arbete för att få en sjukförsäkring som fungerar i praktiken. I det arbetet kommer förslagen från betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) tvivelsutan att vara viktiga utgångspunkter för hur detta konkret ska kunna göras. I betänkandet lämnas förslag både kring det förebyggande arbetet och kring rehabilitering och Försäkringskassans roll i rehabiliteringsarbetet. Bland annat föreslås det att Försäkringskassan ska klarlägga sjukskrivnas behov av rehabilitering senast dag 60 i sjukperioden, att den som genomgår rehabilitering med rehabiliteringsersättning ska få möjlighet att slutföra pågående insatser och inte prövas mot normalt förekommande arbete. Förslagen i betänkandet SOU 2021:69 remissbehandlas för närvarande och resultaten från denna behandling kommer i mångt och mycket vara vägledande för den fortsatta diskussionen.

Men det kanske finns anledning att vara hoppfull. När det gäller betydelsen av det förebyggande arbetet och vikten att stärka rehabiliteringen i sjukförsäkringen finns det faktiskt en bred politisk enighet mellan partierna – även om de inte är överens om hur det ska göras.  TCO bidrar mer än gärna till att nå den enighet som krävs för konkreta åtgärder med kunskap om hur rehabiliteringen fungerar i praktiken utifrån TCO-förbundens erfarenheter och med konstruktiva förslag på hur fokus på prevention och rehabilitering kan stärkas.     

Utredare välfärdsfrågor

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.