Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

TCObloggar 2021-08-20

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Idag presenterades utredningen Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering sitt slutbetänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), med Samuel Engblom som särskild utredare. Utredningens direktiv fokuserar på sjuk- och aktivitetsersättningen där utredningens gavs i uppdrag att utreda kraven för att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning samt att utreda särskilda villkor för äldre som arbetar att få sjukersättning. Därtill har utredningen fått i uppdrag att lämna förslag på om ersättningen vid rehabilitering kan ”moderniseras” eller ersättas med andra ersättningsformer än dagens rehabiliteringspenning och sjukpenning i förebyggande fall (Dir 2020:31). Betänkande är följaktligen omfångsrikt – både till antalet sidor och till innehållet som berör centrala delar i den allmänna sjukförsäkringen.

Att det har funnits stora brister inom sjukersättningen har längre uppmärksammats av bland andra fackliga organisationer – och även av Försäkringskassan i en skrivelse från 2017 Med dagens regelverk är det i princip omöjligt att få sjukersättning beviljat, och särskilt när det gäller äldre som har kort tid kvar i arbetslivet har regelverket framstått som orimligt. Redan när Annika Strandhäll var sjukförsäkringsminsiter efterfrågade TCO tillsammans med LO och Saco därför en utredning om sjukersättningen. Strandhäll ställde sig positiv till en sådan utredning och sa vid upprepade tillfällen att arbete bedrevs på Regeringskansliet, samtidigt som andra kontakter med regeringen förnekade att sådant arbete pågick. Att utredningen sedan tillsattes av Ardalan i mars 2020 var därför mycket glädjande och resultatet av en lång tid med påtryckningar från facklig sida.

I slutbetänkandet finns flera förslag som TCO ser positivt på. När det gäller sjukersättning föreslår utredningen att arbetsförmågan ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som finns i sjukpenningen – eller det arbetsmarknadsbegrepp som kommer gälla när proposition 2020/21:171 har antagits av riksdagen. I det arbetsmarknadsbegreppet ingår att arbetsförmågan ska prövas mot ”annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade”, vilket utredningen menar innebär att det finns konkreta erbjudande om ett sådant lämpligt arbete. Detta kommer förhoppningsvis innebära ett stopp för att försäkrade nekas sjukersättning med motiveringen att det kan finnas ett anpassat arbete som denne kan klara av trots att det i praktiken är nästintill omöjligt att få sådant arbete.

Utredningen förslår också att äldre som har fem år kvar i arbetslivet ska bedömas mot arbeten som denne har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Att dagens regelverk kan få orimliga konsekvenser för äldre är välkänt. Till exempel krav på att den försäkrade deltar i insatser som i bästa fall kan leda till att arbetsförmåga återfås långt efter att den försäkrade har uppnått en rimlig pensionsålder. Att då begränsa prövningen av arbetsförmåga till arbeten som den försäkrade har erfarenhet av innebär förhoppningsvis att äldre ska slippa orimliga krav på omställning.   

När det gäller ersättning vid rehabilitering ersätter utredningen dagens förebyggande sjukpenning med något som de kallar preventionsersättning. Till skillnad mot förebyggande sjukpenning, som endast ges för medicinsk behandling, ska preventionsersättning kunna ges för arbetslivsinriktad rehabilitering och för utbildning. Preventionsersättning ska vidare kunna beviljas steglöst utifrån den försäkrades inkomstförlust, till skillnad mot förebyggande sjukpenning där den försäkrade måste avstå från arbete minst en fjärdedel per dag för att få ersättning. Utredningens förslag kommer förhoppnings innebära att fler får möjlighet att ta del av förebyggande insatser och därmed undvika sjukskrivning.

Utredningen presenterar också flera förslag som rör rehabiliteringsersättningen, som ska kunna ge steglös ersättning för deltagande i rehabilitering. Ett krav för att beviljas rehabiliteringsersättning är dock att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett centralt förslag, som också lades fram av utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum där Claes Jansson var särskild utredare, är att den försäkrades arbetsförmåga inte ska bedömas utifrån rehabiliteringskedjans tidsgränser så länge den försäkrade är beviljad rehabiliteringspenning. Utredningen förslår också att Försäkringskassan ska få ett ansvar att senast dag 60 ha klarlagt behovet av rehabilitering. Förhoppningsvis kommer detta innebära att fler får rehabilitering tidigare och möjlighet att fullfölja rehabiliterande insatser och därmed komma tillbaka till sitt arbete.

Utredningen föreslår både när det gäller den nya preventionsersättning och när det gäller rehabiliteringsersättning att sådana förmåner ska kunna beviljas även för utbildningsinsatser som syftar till att förebygga nedsatt arbetsförmåga eller till att återfå arbetsförmåga. TCO har länge lyft fram att möjligheten till utbildning, och därmed en möjlighet att ta tillvara befintlig arbetsförmåga, kan vara en del i rehabilitering och återgång i arbete.    

Utredningens förslag kan också ses i ljuset av den debatt som pågår mellan de som ser sjukförsäkringen i första hand som en omställningsförsäkring och de som ser sjukförsäkringen som en försäkring för standardtrygghet. För dem som betonar omställning är det primära syftet med sjukförsäkringen att snabbt få dem som blivit sjukskrivna tillbaka i något slags arbete – vilket som helst. För dem som betonar standardtrygghet är det prima syftet med sjukförsäkringen snarare att, förutom att ersätta förlorad inkomst, ge de som blivit sjukskrivna stöd och rehabilitering i syfte att de ska kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Införandet av rehabiliteringskedjan 2008 innebar ett ökat fokus på omställning och återgång i arbete vilket som helst.

De förslag som lagts fram av Claes Janssons utredning och nu de förslag som läggs fram av Samuel Engbloms utredning innebär istället ett ökat fokus på rehabilitering och stöd att komma tillbaka till det ordinarie arbetet eller arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Förslagen innebär därmed också ett ökat fokus på standardtrygghet. Samtidigt betonar båda utredningarna att det måste finnas krav på omställning för dem som inte kan gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat liknande arbete.

Nu väntar en remissbehandling av betänkandet – även om det säkert kommer finnas flera skrivningar och förslag att anmärka på innehåller utredningen förslag som jag tror många kommer att se som steg i rätt riktning. Sedan är det upp till politikerna.

Utredare välfärdsfrågor

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.