Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

TCObloggar 2021-08-20

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Idag presenterades utredningen Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering sitt slutbetänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), med Samuel Engblom som särskild utredare. Utredningens direktiv fokuserar på sjuk- och aktivitetsersättningen där utredningens gavs i uppdrag att utreda kraven för att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning samt att utreda särskilda villkor för äldre som arbetar att få sjukersättning. Därtill har utredningen fått i uppdrag att lämna förslag på om ersättningen vid rehabilitering kan ”moderniseras” eller ersättas med andra ersättningsformer än dagens rehabiliteringspenning och sjukpenning i förebyggande fall (Dir 2020:31). Betänkande är följaktligen omfångsrikt – både till antalet sidor och till innehållet som berör centrala delar i den allmänna sjukförsäkringen.

Att det har funnits stora brister inom sjukersättningen har längre uppmärksammats av bland andra fackliga organisationer – och även av Försäkringskassan i en skrivelse från 2017 Med dagens regelverk är det i princip omöjligt att få sjukersättning beviljat, och särskilt när det gäller äldre som har kort tid kvar i arbetslivet har regelverket framstått som orimligt. Redan när Annika Strandhäll var sjukförsäkringsminsiter efterfrågade TCO tillsammans med LO och Saco därför en utredning om sjukersättningen. Strandhäll ställde sig positiv till en sådan utredning och sa vid upprepade tillfällen att arbete bedrevs på Regeringskansliet, samtidigt som andra kontakter med regeringen förnekade att sådant arbete pågick. Att utredningen sedan tillsattes av Ardalan i mars 2020 var därför mycket glädjande och resultatet av en lång tid med påtryckningar från facklig sida.

I slutbetänkandet finns flera förslag som TCO ser positivt på. När det gäller sjukersättning föreslår utredningen att arbetsförmågan ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som finns i sjukpenningen – eller det arbetsmarknadsbegrepp som kommer gälla när proposition 2020/21:171 har antagits av riksdagen. I det arbetsmarknadsbegreppet ingår att arbetsförmågan ska prövas mot ”annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade”, vilket utredningen menar innebär att det finns konkreta erbjudande om ett sådant lämpligt arbete. Detta kommer förhoppningsvis innebära ett stopp för att försäkrade nekas sjukersättning med motiveringen att det kan finnas ett anpassat arbete som denne kan klara av trots att det i praktiken är nästintill omöjligt att få sådant arbete.

Utredningen förslår också att äldre som har fem år kvar i arbetslivet ska bedömas mot arbeten som denne har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Att dagens regelverk kan få orimliga konsekvenser för äldre är välkänt. Till exempel krav på att den försäkrade deltar i insatser som i bästa fall kan leda till att arbetsförmåga återfås långt efter att den försäkrade har uppnått en rimlig pensionsålder. Att då begränsa prövningen av arbetsförmåga till arbeten som den försäkrade har erfarenhet av innebär förhoppningsvis att äldre ska slippa orimliga krav på omställning.   

När det gäller ersättning vid rehabilitering ersätter utredningen dagens förebyggande sjukpenning med något som de kallar preventionsersättning. Till skillnad mot förebyggande sjukpenning, som endast ges för medicinsk behandling, ska preventionsersättning kunna ges för arbetslivsinriktad rehabilitering och för utbildning. Preventionsersättning ska vidare kunna beviljas steglöst utifrån den försäkrades inkomstförlust, till skillnad mot förebyggande sjukpenning där den försäkrade måste avstå från arbete minst en fjärdedel per dag för att få ersättning. Utredningens förslag kommer förhoppnings innebära att fler får möjlighet att ta del av förebyggande insatser och därmed undvika sjukskrivning.

Utredningen presenterar också flera förslag som rör rehabiliteringsersättningen, som ska kunna ge steglös ersättning för deltagande i rehabilitering. Ett krav för att beviljas rehabiliteringsersättning är dock att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett centralt förslag, som också lades fram av utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum där Claes Jansson var särskild utredare, är att den försäkrades arbetsförmåga inte ska bedömas utifrån rehabiliteringskedjans tidsgränser så länge den försäkrade är beviljad rehabiliteringspenning. Utredningen förslår också att Försäkringskassan ska få ett ansvar att senast dag 60 ha klarlagt behovet av rehabilitering. Förhoppningsvis kommer detta innebära att fler får rehabilitering tidigare och möjlighet att fullfölja rehabiliterande insatser och därmed komma tillbaka till sitt arbete.

Utredningen föreslår både när det gäller den nya preventionsersättning och när det gäller rehabiliteringsersättning att sådana förmåner ska kunna beviljas även för utbildningsinsatser som syftar till att förebygga nedsatt arbetsförmåga eller till att återfå arbetsförmåga. TCO har länge lyft fram att möjligheten till utbildning, och därmed en möjlighet att ta tillvara befintlig arbetsförmåga, kan vara en del i rehabilitering och återgång i arbete.    

Utredningens förslag kan också ses i ljuset av den debatt som pågår mellan de som ser sjukförsäkringen i första hand som en omställningsförsäkring och de som ser sjukförsäkringen som en försäkring för standardtrygghet. För dem som betonar omställning är det primära syftet med sjukförsäkringen att snabbt få dem som blivit sjukskrivna tillbaka i något slags arbete – vilket som helst. För dem som betonar standardtrygghet är det prima syftet med sjukförsäkringen snarare att, förutom att ersätta förlorad inkomst, ge de som blivit sjukskrivna stöd och rehabilitering i syfte att de ska kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Införandet av rehabiliteringskedjan 2008 innebar ett ökat fokus på omställning och återgång i arbete vilket som helst.

De förslag som lagts fram av Claes Janssons utredning och nu de förslag som läggs fram av Samuel Engbloms utredning innebär istället ett ökat fokus på rehabilitering och stöd att komma tillbaka till det ordinarie arbetet eller arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Förslagen innebär därmed också ett ökat fokus på standardtrygghet. Samtidigt betonar båda utredningarna att det måste finnas krav på omställning för dem som inte kan gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat liknande arbete.

Nu väntar en remissbehandling av betänkandet – även om det säkert kommer finnas flera skrivningar och förslag att anmärka på innehåller utredningen förslag som jag tror många kommer att se som steg i rätt riktning. Sedan är det upp till politikerna.

Utredare välfärdsfrågor

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.