Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

TCObloggar 2021-08-20

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Idag presenterades utredningen Ett mer ändamålsenligt regelverk i sjuk- och aktivitetsersättningen och för förmåner vid rehabilitering sitt slutbetänkande En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69), med Samuel Engblom som särskild utredare. Utredningens direktiv fokuserar på sjuk- och aktivitetsersättningen där utredningens gavs i uppdrag att utreda kraven för att beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning samt att utreda särskilda villkor för äldre som arbetar att få sjukersättning. Därtill har utredningen fått i uppdrag att lämna förslag på om ersättningen vid rehabilitering kan ”moderniseras” eller ersättas med andra ersättningsformer än dagens rehabiliteringspenning och sjukpenning i förebyggande fall (Dir 2020:31). Betänkande är följaktligen omfångsrikt – både till antalet sidor och till innehållet som berör centrala delar i den allmänna sjukförsäkringen.

Att det har funnits stora brister inom sjukersättningen har längre uppmärksammats av bland andra fackliga organisationer – och även av Försäkringskassan i en skrivelse från 2017 Med dagens regelverk är det i princip omöjligt att få sjukersättning beviljat, och särskilt när det gäller äldre som har kort tid kvar i arbetslivet har regelverket framstått som orimligt. Redan när Annika Strandhäll var sjukförsäkringsminsiter efterfrågade TCO tillsammans med LO och Saco därför en utredning om sjukersättningen. Strandhäll ställde sig positiv till en sådan utredning och sa vid upprepade tillfällen att arbete bedrevs på Regeringskansliet, samtidigt som andra kontakter med regeringen förnekade att sådant arbete pågick. Att utredningen sedan tillsattes av Ardalan i mars 2020 var därför mycket glädjande och resultatet av en lång tid med påtryckningar från facklig sida.

I slutbetänkandet finns flera förslag som TCO ser positivt på. När det gäller sjukersättning föreslår utredningen att arbetsförmågan ska prövas mot samma arbetsmarknadsbegrepp som finns i sjukpenningen – eller det arbetsmarknadsbegrepp som kommer gälla när proposition 2020/21:171 har antagits av riksdagen. I det arbetsmarknadsbegreppet ingår att arbetsförmågan ska prövas mot ”annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade”, vilket utredningen menar innebär att det finns konkreta erbjudande om ett sådant lämpligt arbete. Detta kommer förhoppningsvis innebära ett stopp för att försäkrade nekas sjukersättning med motiveringen att det kan finnas ett anpassat arbete som denne kan klara av trots att det i praktiken är nästintill omöjligt att få sådant arbete.

Utredningen förslår också att äldre som har fem år kvar i arbetslivet ska bedömas mot arbeten som denne har erfarenhet av eller annat lämpligt arbete som är tillgängligt. Att dagens regelverk kan få orimliga konsekvenser för äldre är välkänt. Till exempel krav på att den försäkrade deltar i insatser som i bästa fall kan leda till att arbetsförmåga återfås långt efter att den försäkrade har uppnått en rimlig pensionsålder. Att då begränsa prövningen av arbetsförmåga till arbeten som den försäkrade har erfarenhet av innebär förhoppningsvis att äldre ska slippa orimliga krav på omställning.   

När det gäller ersättning vid rehabilitering ersätter utredningen dagens förebyggande sjukpenning med något som de kallar preventionsersättning. Till skillnad mot förebyggande sjukpenning, som endast ges för medicinsk behandling, ska preventionsersättning kunna ges för arbetslivsinriktad rehabilitering och för utbildning. Preventionsersättning ska vidare kunna beviljas steglöst utifrån den försäkrades inkomstförlust, till skillnad mot förebyggande sjukpenning där den försäkrade måste avstå från arbete minst en fjärdedel per dag för att få ersättning. Utredningens förslag kommer förhoppnings innebära att fler får möjlighet att ta del av förebyggande insatser och därmed undvika sjukskrivning.

Utredningen presenterar också flera förslag som rör rehabiliteringsersättningen, som ska kunna ge steglös ersättning för deltagande i rehabilitering. Ett krav för att beviljas rehabiliteringsersättning är dock att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel. Ett centralt förslag, som också lades fram av utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum där Claes Jansson var särskild utredare, är att den försäkrades arbetsförmåga inte ska bedömas utifrån rehabiliteringskedjans tidsgränser så länge den försäkrade är beviljad rehabiliteringspenning. Utredningen förslår också att Försäkringskassan ska få ett ansvar att senast dag 60 ha klarlagt behovet av rehabilitering. Förhoppningsvis kommer detta innebära att fler får rehabilitering tidigare och möjlighet att fullfölja rehabiliterande insatser och därmed komma tillbaka till sitt arbete.

Utredningen föreslår både när det gäller den nya preventionsersättning och när det gäller rehabiliteringsersättning att sådana förmåner ska kunna beviljas även för utbildningsinsatser som syftar till att förebygga nedsatt arbetsförmåga eller till att återfå arbetsförmåga. TCO har länge lyft fram att möjligheten till utbildning, och därmed en möjlighet att ta tillvara befintlig arbetsförmåga, kan vara en del i rehabilitering och återgång i arbete.    

Utredningens förslag kan också ses i ljuset av den debatt som pågår mellan de som ser sjukförsäkringen i första hand som en omställningsförsäkring och de som ser sjukförsäkringen som en försäkring för standardtrygghet. För dem som betonar omställning är det primära syftet med sjukförsäkringen att snabbt få dem som blivit sjukskrivna tillbaka i något slags arbete – vilket som helst. För dem som betonar standardtrygghet är det prima syftet med sjukförsäkringen snarare att, förutom att ersätta förlorad inkomst, ge de som blivit sjukskrivna stöd och rehabilitering i syfte att de ska kunna gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat arbete där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Införandet av rehabiliteringskedjan 2008 innebar ett ökat fokus på omställning och återgång i arbete vilket som helst.

De förslag som lagts fram av Claes Janssons utredning och nu de förslag som läggs fram av Samuel Engbloms utredning innebär istället ett ökat fokus på rehabilitering och stöd att komma tillbaka till det ordinarie arbetet eller arbete där kompetens och erfarenhet kan tas tillvara. Förslagen innebär därmed också ett ökat fokus på standardtrygghet. Samtidigt betonar båda utredningarna att det måste finnas krav på omställning för dem som inte kan gå tillbaka till sitt ordinarie arbete eller till annat liknande arbete.

Nu väntar en remissbehandling av betänkandet – även om det säkert kommer finnas flera skrivningar och förslag att anmärka på innehåller utredningen förslag som jag tror många kommer att se som steg i rätt riktning. Sedan är det upp till politikerna.

Utredare välfärdsfrågor

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.