Uppdrag gransknings reportage berör och upprör

TCObloggar 2021-03-19

Uppdrag granskning visade den 17 mars ett reportage som visar på en rad brister i sjukförsäkringen, där de sjukskrivnas arbetsförmåga alltför ofta prövas mot fiktiva arbeten som inte finns i verkligheten. TCO har tillsammans med LO och Saco både påtalat problemen och visat på lösningar. Det finns också förslag på regeringens bord som åtminstone är stora kliv mot en bättre sjukförsäkring, och som också har brett politiskt stöd. Bollen ligger hos regeringen och riksdagens partier som måste ta ansvar för sina väljare.

Uppdrag gransknings reportage i SVT onsdagen 17 mars (du kan se en längre version på SVTPlay) granskar Försäkringskassan. Det sätter fingret på en rad brister och absurditeter kring sjukförsäkringen och den politiska process som har varit sedan 2015. Tyvärr finns det inte utrymme att ta upp allt i en kort blogg.

Framförallt visar fallet med Marie-Louise Järlesand på den otydlighet och rättsosäkerhet som uppstår då Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete hänvisar till helt fiktiva arbeten som inte finns. Vi har tillsammans med TCO-förbunden, och LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd, länge pekat på att Försäkringskassans beslut om arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 många gånger är otydligt och saknar verklighetsförankring. Vi ska därtill komma ihåg att för att ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete måste man ha full arbetsförmåga och uppfylla kraven för en normal prestation. Det ska inte heller krävas någon särskild anpassning av arbetet, eller endast krävas en ringa anpassning, för en normal presentation. Försäkringskassan kan med andra ord inte hänvisa till anpassat arbete där arbetsgivaren tar särskild hänsyn till den försäkrades situation.

För att komma till rätta med denna otydlighet och rättsosäkerhet har TCO tillsammans med LO och SACO starkt efterfrågat att arbetsförmågan vid dag 180 sak prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Tanken där är att Försäkringskassan måste ange vilket slags arbete den försäkrade bedöms klara av utifrån yrkes grupp. Till sin hjälp har Försäkringskassan ett referensmaterial som innehåller en genomgång av vilka krav som normalt ställs inom olika yrkesgrupper, och som är framtaget av bland annat fackförbunden och som förvaltas av Arbetsförmedlingen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, med Claes Jansson som särskild utredare, har lagt fram förslag om att arbetsförmågan vid dag 180 ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Efter att Centerpartiet har lagt i december 2020 fram ett utskottsinitiativ där de ställer sig bakom detta förslag finns det dessutom en politisk majoritet för förslaget – men trots det har inga skarpa förslag kommit från regeringen.

Med en sådan förändring skulle Försäkringskassan inte kunna hänvisa Marie-Louise till ”ett lättare arbete”, utan måste ange vilket slags arbete hon bedöms kunna utföra. Det skulle då vara betydligt (för att inte säga oändligt) lättare att bedöma om Försäkringskassans beslut är rimligt, vilket kraftigt stärker rättssäkerheten och tydligheten i sjukförsäkringen. Och det skulle också, om en sådan bedömning faktiskt vore rimlig, ge vägledning i en omställningsprocess till de Marie-Louise och till Arbetsförmedlingen som då tar vid. TCO förväntar sig ett skarpt förslag kring angivet arbete – och skarpa förslag kring övriga förslag från Claes Janssons utredning som nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bedyrat att regeringen står bakom.

Regeringen har redan genomfört förslaget om ändrade bevisregler kring undantag från prövning av arbetsförmåga vid dag 180 som efter den 15 mars kan skjutas upp om det finns övervägande skäl som talar för en återgång i arbete innan dag 365. Förhoppningsvis kommer fler då kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser och komma tillbaka till sitt arbete, och inte som idag tvingas söka helt nytt arbete. Claes Janssons utredning föreslår också att dagens möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden flyttas till dag 365 – så att det ska vara möjligt att senarelägga denna prövning om det finns en hög grad av sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550. TCO bedömer att en sådan förändring är fullt rimlig: den ger möjlighet för de som precis inte kommit i mål vid dag 365, samtidigt som ”hög grad av sannolikhet” innebär att det måste finnas väldigt goda skäl att förvänta sig en återgång och en tidsplan för denna.

Uppdrag gransknings reportage visar hur enskilda kan råka mycket illa ut när sjukförsäkringen inte fungerar, och hur den politiska processen kring sjukförsäkringen kan fallera med ryckiga instruktioner till Försäkringskassan och en alltför otydlig lagstiftning. Nu ligger en rad förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum på regeringens bord. För utredningens huvudförslag, att arbetsförmåga ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete, finns det idag en politisk majoritet. TCO tillsammans med LO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare inom alla grupper, vill se att utredningens förslag genomförs skyndsamt. Nu är det upp till riksdagens partier att agera för en rimlig och rättssäker sjukförsäkring som faktiskt fungerar. Jag har inte hört att det finns några väljare som inte vill ha en sådan sjukförsäkring.

Läs våra synpunkter på Claes Jansson utredning i Mikael Dubois blogg från april 2020. 

Utredare välfärdsfrågor

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

Extra satsningar på tjänstemännen i arbetsmarknadspolitiken

Idag togs beslut om att mer EU-medel kan användas till tjänstemännens omställning på arbetsmarknaden. Pandemin har slagit hårt mot den svenska arbetsmarknaden. Arbetslösheten har ökat i historiskt snabb takt och därför är förbättrade möjligheter till omställning något som TCO välkomnar.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.