Uppdrag gransknings reportage berör och upprör

TCObloggar 2021-03-19

Uppdrag granskning visade den 17 mars ett reportage som visar på en rad brister i sjukförsäkringen, där de sjukskrivnas arbetsförmåga alltför ofta prövas mot fiktiva arbeten som inte finns i verkligheten. TCO har tillsammans med LO och Saco både påtalat problemen och visat på lösningar. Det finns också förslag på regeringens bord som åtminstone är stora kliv mot en bättre sjukförsäkring, och som också har brett politiskt stöd. Bollen ligger hos regeringen och riksdagens partier som måste ta ansvar för sina väljare.

Uppdrag gransknings reportage i SVT onsdagen 17 mars (du kan se en längre version på SVTPlay) granskar Försäkringskassan. Det sätter fingret på en rad brister och absurditeter kring sjukförsäkringen och den politiska process som har varit sedan 2015. Tyvärr finns det inte utrymme att ta upp allt i en kort blogg.

Framförallt visar fallet med Marie-Louise Järlesand på den otydlighet och rättsosäkerhet som uppstår då Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete hänvisar till helt fiktiva arbeten som inte finns. Vi har tillsammans med TCO-förbunden, och LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd, länge pekat på att Försäkringskassans beslut om arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 många gånger är otydligt och saknar verklighetsförankring. Vi ska därtill komma ihåg att för att ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete måste man ha full arbetsförmåga och uppfylla kraven för en normal prestation. Det ska inte heller krävas någon särskild anpassning av arbetet, eller endast krävas en ringa anpassning, för en normal presentation. Försäkringskassan kan med andra ord inte hänvisa till anpassat arbete där arbetsgivaren tar särskild hänsyn till den försäkrades situation.

För att komma till rätta med denna otydlighet och rättsosäkerhet har TCO tillsammans med LO och SACO starkt efterfrågat att arbetsförmågan vid dag 180 sak prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Tanken där är att Försäkringskassan måste ange vilket slags arbete den försäkrade bedöms klara av utifrån yrkes grupp. Till sin hjälp har Försäkringskassan ett referensmaterial som innehåller en genomgång av vilka krav som normalt ställs inom olika yrkesgrupper, och som är framtaget av bland annat fackförbunden och som förvaltas av Arbetsförmedlingen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, med Claes Jansson som särskild utredare, har lagt fram förslag om att arbetsförmågan vid dag 180 ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Efter att Centerpartiet har lagt i december 2020 fram ett utskottsinitiativ där de ställer sig bakom detta förslag finns det dessutom en politisk majoritet för förslaget – men trots det har inga skarpa förslag kommit från regeringen.

Med en sådan förändring skulle Försäkringskassan inte kunna hänvisa Marie-Louise till ”ett lättare arbete”, utan måste ange vilket slags arbete hon bedöms kunna utföra. Det skulle då vara betydligt (för att inte säga oändligt) lättare att bedöma om Försäkringskassans beslut är rimligt, vilket kraftigt stärker rättssäkerheten och tydligheten i sjukförsäkringen. Och det skulle också, om en sådan bedömning faktiskt vore rimlig, ge vägledning i en omställningsprocess till de Marie-Louise och till Arbetsförmedlingen som då tar vid. TCO förväntar sig ett skarpt förslag kring angivet arbete – och skarpa förslag kring övriga förslag från Claes Janssons utredning som nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bedyrat att regeringen står bakom.

Regeringen har redan genomfört förslaget om ändrade bevisregler kring undantag från prövning av arbetsförmåga vid dag 180 som efter den 15 mars kan skjutas upp om det finns övervägande skäl som talar för en återgång i arbete innan dag 365. Förhoppningsvis kommer fler då kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser och komma tillbaka till sitt arbete, och inte som idag tvingas söka helt nytt arbete. Claes Janssons utredning föreslår också att dagens möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden flyttas till dag 365 – så att det ska vara möjligt att senarelägga denna prövning om det finns en hög grad av sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550. TCO bedömer att en sådan förändring är fullt rimlig: den ger möjlighet för de som precis inte kommit i mål vid dag 365, samtidigt som ”hög grad av sannolikhet” innebär att det måste finnas väldigt goda skäl att förvänta sig en återgång och en tidsplan för denna.

Uppdrag gransknings reportage visar hur enskilda kan råka mycket illa ut när sjukförsäkringen inte fungerar, och hur den politiska processen kring sjukförsäkringen kan fallera med ryckiga instruktioner till Försäkringskassan och en alltför otydlig lagstiftning. Nu ligger en rad förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum på regeringens bord. För utredningens huvudförslag, att arbetsförmåga ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete, finns det idag en politisk majoritet. TCO tillsammans med LO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare inom alla grupper, vill se att utredningens förslag genomförs skyndsamt. Nu är det upp till riksdagens partier att agera för en rimlig och rättssäker sjukförsäkring som faktiskt fungerar. Jag har inte hört att det finns några väljare som inte vill ha en sådan sjukförsäkring.

Läs våra synpunkter på Claes Jansson utredning i Mikael Dubois blogg från april 2020. 

Utredare välfärdsfrågor

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Så kan vi förhindra att föräldraskapet blir starten på inkomstgapet

Att bli förälder innebär ofta en ny fas i livet. Det är också startskottet på ett inkomstgap mellan män och kvinnor. För kvinnor faller inkomsten när barnen kommer och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Pensionssystemet är bra – förstör det inte

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.