Uppdrag gransknings reportage berör och upprör

TCObloggar 2021-03-19

Uppdrag granskning visade den 17 mars ett reportage som visar på en rad brister i sjukförsäkringen, där de sjukskrivnas arbetsförmåga alltför ofta prövas mot fiktiva arbeten som inte finns i verkligheten. TCO har tillsammans med LO och Saco både påtalat problemen och visat på lösningar. Det finns också förslag på regeringens bord som åtminstone är stora kliv mot en bättre sjukförsäkring, och som också har brett politiskt stöd. Bollen ligger hos regeringen och riksdagens partier som måste ta ansvar för sina väljare.

Uppdrag gransknings reportage i SVT onsdagen 17 mars (du kan se en längre version på SVTPlay) granskar Försäkringskassan. Det sätter fingret på en rad brister och absurditeter kring sjukförsäkringen och den politiska process som har varit sedan 2015. Tyvärr finns det inte utrymme att ta upp allt i en kort blogg.

Framförallt visar fallet med Marie-Louise Järlesand på den otydlighet och rättsosäkerhet som uppstår då Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete hänvisar till helt fiktiva arbeten som inte finns. Vi har tillsammans med TCO-förbunden, och LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd, länge pekat på att Försäkringskassans beslut om arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 många gånger är otydligt och saknar verklighetsförankring. Vi ska därtill komma ihåg att för att ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete måste man ha full arbetsförmåga och uppfylla kraven för en normal prestation. Det ska inte heller krävas någon särskild anpassning av arbetet, eller endast krävas en ringa anpassning, för en normal presentation. Försäkringskassan kan med andra ord inte hänvisa till anpassat arbete där arbetsgivaren tar särskild hänsyn till den försäkrades situation.

För att komma till rätta med denna otydlighet och rättsosäkerhet har TCO tillsammans med LO och SACO starkt efterfrågat att arbetsförmågan vid dag 180 sak prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Tanken där är att Försäkringskassan måste ange vilket slags arbete den försäkrade bedöms klara av utifrån yrkes grupp. Till sin hjälp har Försäkringskassan ett referensmaterial som innehåller en genomgång av vilka krav som normalt ställs inom olika yrkesgrupper, och som är framtaget av bland annat fackförbunden och som förvaltas av Arbetsförmedlingen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, med Claes Jansson som särskild utredare, har lagt fram förslag om att arbetsförmågan vid dag 180 ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Efter att Centerpartiet har lagt i december 2020 fram ett utskottsinitiativ där de ställer sig bakom detta förslag finns det dessutom en politisk majoritet för förslaget – men trots det har inga skarpa förslag kommit från regeringen.

Med en sådan förändring skulle Försäkringskassan inte kunna hänvisa Marie-Louise till ”ett lättare arbete”, utan måste ange vilket slags arbete hon bedöms kunna utföra. Det skulle då vara betydligt (för att inte säga oändligt) lättare att bedöma om Försäkringskassans beslut är rimligt, vilket kraftigt stärker rättssäkerheten och tydligheten i sjukförsäkringen. Och det skulle också, om en sådan bedömning faktiskt vore rimlig, ge vägledning i en omställningsprocess till de Marie-Louise och till Arbetsförmedlingen som då tar vid. TCO förväntar sig ett skarpt förslag kring angivet arbete – och skarpa förslag kring övriga förslag från Claes Janssons utredning som nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bedyrat att regeringen står bakom.

Regeringen har redan genomfört förslaget om ändrade bevisregler kring undantag från prövning av arbetsförmåga vid dag 180 som efter den 15 mars kan skjutas upp om det finns övervägande skäl som talar för en återgång i arbete innan dag 365. Förhoppningsvis kommer fler då kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser och komma tillbaka till sitt arbete, och inte som idag tvingas söka helt nytt arbete. Claes Janssons utredning föreslår också att dagens möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden flyttas till dag 365 – så att det ska vara möjligt att senarelägga denna prövning om det finns en hög grad av sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550. TCO bedömer att en sådan förändring är fullt rimlig: den ger möjlighet för de som precis inte kommit i mål vid dag 365, samtidigt som ”hög grad av sannolikhet” innebär att det måste finnas väldigt goda skäl att förvänta sig en återgång och en tidsplan för denna.

Uppdrag gransknings reportage visar hur enskilda kan råka mycket illa ut när sjukförsäkringen inte fungerar, och hur den politiska processen kring sjukförsäkringen kan fallera med ryckiga instruktioner till Försäkringskassan och en alltför otydlig lagstiftning. Nu ligger en rad förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum på regeringens bord. För utredningens huvudförslag, att arbetsförmåga ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete, finns det idag en politisk majoritet. TCO tillsammans med LO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare inom alla grupper, vill se att utredningens förslag genomförs skyndsamt. Nu är det upp till riksdagens partier att agera för en rimlig och rättssäker sjukförsäkring som faktiskt fungerar. Jag har inte hört att det finns några väljare som inte vill ha en sådan sjukförsäkring.

Läs våra synpunkter på Claes Jansson utredning i Mikael Dubois blogg från april 2020. 

Utredare välfärdsfrågor

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medelmmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär, det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.