Uppdrag gransknings reportage berör och upprör

TCObloggar 2021-03-19

Uppdrag granskning visade den 17 mars ett reportage som visar på en rad brister i sjukförsäkringen, där de sjukskrivnas arbetsförmåga alltför ofta prövas mot fiktiva arbeten som inte finns i verkligheten. TCO har tillsammans med LO och Saco både påtalat problemen och visat på lösningar. Det finns också förslag på regeringens bord som åtminstone är stora kliv mot en bättre sjukförsäkring, och som också har brett politiskt stöd. Bollen ligger hos regeringen och riksdagens partier som måste ta ansvar för sina väljare.

Uppdrag gransknings reportage i SVT onsdagen 17 mars (du kan se en längre version på SVTPlay) granskar Försäkringskassan. Det sätter fingret på en rad brister och absurditeter kring sjukförsäkringen och den politiska process som har varit sedan 2015. Tyvärr finns det inte utrymme att ta upp allt i en kort blogg.

Framförallt visar fallet med Marie-Louise Järlesand på den otydlighet och rättsosäkerhet som uppstår då Försäkringskassan vid bedömningen av arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete hänvisar till helt fiktiva arbeten som inte finns. Vi har tillsammans med TCO-förbunden, och LO, Saco och LO-TCO Rättsskydd, länge pekat på att Försäkringskassans beslut om arbetsförmåga mot normalt förekommande arbete vid dag 180 många gånger är otydligt och saknar verklighetsförankring. Vi ska därtill komma ihåg att för att ha arbetsförmåga i ett normalt förekommande arbete måste man ha full arbetsförmåga och uppfylla kraven för en normal prestation. Det ska inte heller krävas någon särskild anpassning av arbetet, eller endast krävas en ringa anpassning, för en normal presentation. Försäkringskassan kan med andra ord inte hänvisa till anpassat arbete där arbetsgivaren tar särskild hänsyn till den försäkrades situation.

För att komma till rätta med denna otydlighet och rättsosäkerhet har TCO tillsammans med LO och SACO starkt efterfrågat att arbetsförmågan vid dag 180 sak prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Tanken där är att Försäkringskassan måste ange vilket slags arbete den försäkrade bedöms klara av utifrån yrkes grupp. Till sin hjälp har Försäkringskassan ett referensmaterial som innehåller en genomgång av vilka krav som normalt ställs inom olika yrkesgrupper, och som är framtaget av bland annat fackförbunden och som förvaltas av Arbetsförmedlingen. Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum, med Claes Jansson som särskild utredare, har lagt fram förslag om att arbetsförmågan vid dag 180 ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete. Efter att Centerpartiet har lagt i december 2020 fram ett utskottsinitiativ där de ställer sig bakom detta förslag finns det dessutom en politisk majoritet för förslaget – men trots det har inga skarpa förslag kommit från regeringen.

Med en sådan förändring skulle Försäkringskassan inte kunna hänvisa Marie-Louise till ”ett lättare arbete”, utan måste ange vilket slags arbete hon bedöms kunna utföra. Det skulle då vara betydligt (för att inte säga oändligt) lättare att bedöma om Försäkringskassans beslut är rimligt, vilket kraftigt stärker rättssäkerheten och tydligheten i sjukförsäkringen. Och det skulle också, om en sådan bedömning faktiskt vore rimlig, ge vägledning i en omställningsprocess till de Marie-Louise och till Arbetsförmedlingen som då tar vid. TCO förväntar sig ett skarpt förslag kring angivet arbete – och skarpa förslag kring övriga förslag från Claes Janssons utredning som nuvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi bedyrat att regeringen står bakom.

Regeringen har redan genomfört förslaget om ändrade bevisregler kring undantag från prövning av arbetsförmåga vid dag 180 som efter den 15 mars kan skjutas upp om det finns övervägande skäl som talar för en återgång i arbete innan dag 365. Förhoppningsvis kommer fler då kunna fullfölja rehabiliteringsinsatser och komma tillbaka till sitt arbete, och inte som idag tvingas söka helt nytt arbete. Claes Janssons utredning föreslår också att dagens möjlighet att skjuta upp prövningen av arbetsförmåga mot hela arbetsmarknaden flyttas till dag 365 – så att det ska vara möjligt att senarelägga denna prövning om det finns en hög grad av sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550. TCO bedömer att en sådan förändring är fullt rimlig: den ger möjlighet för de som precis inte kommit i mål vid dag 365, samtidigt som ”hög grad av sannolikhet” innebär att det måste finnas väldigt goda skäl att förvänta sig en återgång och en tidsplan för denna.

Uppdrag gransknings reportage visar hur enskilda kan råka mycket illa ut när sjukförsäkringen inte fungerar, och hur den politiska processen kring sjukförsäkringen kan fallera med ryckiga instruktioner till Försäkringskassan och en alltför otydlig lagstiftning. Nu ligger en rad förslag från utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum på regeringens bord. För utredningens huvudförslag, att arbetsförmåga ska prövas mot angivet normalt förekommande arbete, finns det idag en politisk majoritet. TCO tillsammans med LO och Saco, som tillsammans representerar 3,5 miljoner löntagare inom alla grupper, vill se att utredningens förslag genomförs skyndsamt. Nu är det upp till riksdagens partier att agera för en rimlig och rättssäker sjukförsäkring som faktiskt fungerar. Jag har inte hört att det finns några väljare som inte vill ha en sådan sjukförsäkring.

Läs våra synpunkter på Claes Jansson utredning i Mikael Dubois blogg från april 2020. 

Utredare välfärdsfrågor

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

24 maj, 2022

Höjda pensioner och bevarad autonomi för pensionssystemet

TCO publicerade i lördagens DN Debatt ett förslag till höjda pensioner, som finansieras med bevarande av pensionssystemets autonomi och som bör vara möjligt att hitta ett brett stöd för. Förslaget består av tre delar.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.