En historisk dag också för sjukförsäkringen?

TCObloggar 2021-11-25

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Nu är budgetdebatten avslutad och regeringen har fått en budget som i stora delar formulerats av oppositionspartierna M, KD och SD. Samtidigt kvarstår de genomgripande förslag kring sjukförsäkringen som s och mp- regeringen tagit från betänkandena En trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6, TCO:s remissvar finns här) och En sjukförsäkring anpassad till individen (SOU 2020:26, TCO:s remissvar finns här), båda från Claes Janssons utredning En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.


I budgeten föreslår regeringen:

  • Att det ska bli möjligt att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i angiven yrkesgrupp även vid dag 365 i sjukperioden om det finns stor sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550.
  • För personer som nått den ålder då inkomstpension kan tas ut ska arbetsförmågan vid dag 180 prövas mot arbete hos arbetsgivaren eller annat lämpligt arbete, och inte mot arbete på hela arbetsmarknaden.
  • Att behovsanställda ska få sin arbetsförmåga prövad mot behovsanställningen fram till dag 90 istället för att som idag räknas som arbetslösa.
  • Att flexibiliteten i förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning ökar så att fler kan behålla kopplingen till arbetsplatsen och arbetslivet.

Regeringen föreslår också med utgångspunkt från förslag i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner vid rehabilitering, med Samuel Engblom som utredare, att äldre personer vid prövning av rätt till sjukersättning ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbeten som de har erfarenhet av eller mot annat lämpligt arbete (eller rättare sagt tar regeringen höjd för detta i budgeten medan det skarpa lagförslaget finns i en särskild promemoria som nu remissbehandlas). Till sist höjs taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp från 8 prisbasbelopp, vilket innebär att taket motsvarar en månadslön på 39 600 efter höjningen jämfört med 31 700 innan höjningen. Vid en månadslön på 35 000 kronor innebär det höjda taket knappt 3 000 kronor mer i månaden. För de flesta tjänstemän, alla som tjänar mer än 39 000 kronor i månaden, skulle det innebära cirka 6 000 kronor mer i månaden.

TCO har varit starkt drivande för förslagen – ofta tillsammans med Saco och LO - genom utredningarnas referensgrupper, genom kontakter med politiker och sakkunniga och genom allmänt påverkansarbete med debattartiklar (till exempel här, här, här och här). Tillsammans innebär förslagen att fokus i sjukförsäkringen skiftar från omställning och snabb återgång i arbete vilket som helst, till standardtrygghet genom att inkomstbortfallsprincipen stärks och en sjukförsäkring som möjliggör för de som blir sjukskriva att med rehabilitering och stödande åtgärder återgå till sitt gamla arbete, eller till annat arbete, där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara.

Detta skifte i fokus är signifikant. Införandet av rehabiliteringskedjan med strikta tidsgränser för en prövning av arbetsförmåga mot en successivt bredare arbetsmarknad under Fredrik Reinfeldts regeringen innebar att omställning och snabb återgång i arbete kom i fokus. Kritiken lät inte heller vänta på sig, och sedan dess har rehabiliteringskedjan gradvist reformerats genom att undantag i form av särskilda skäl och allvarlig sjukdom osv har införts. I och med budgetpropositionen för 2022 hamnar fokus i sjukförsäkringen mer på standardtrygghet och på stöd och rehabilitering till de som blir sjukskrivna. Höjningen av taket i sjukförsäkringen stärker inkomstbortfallsprincipen, och därmed den allmänna sjukförsäkringens legitimitet också bland dem med inkomster runt eller över medianinkomsten. Ändrade regler kring tidsgränserna och särskilda regler för äldre stärker möjligheterna till rehabilitering och möjligheten att ta tillvara kvarstående arbetsförmåga.

Från TCO:s perspektiv innebär förslagen en betydligt mer rimlig balans mellan standardtrygghet och krav på omställning. Det ska också kommas ihåg att tidsgränserna finns kvar i försäkringen vilket är bra då det ger en tydlig och aktiv sjukskrivningsprocess.

Processen kring budgetpropositionen för 2022 är också intressant ur ett politiskt perspektiv – och särskilt utifrån ett socialförsäkringspolitiskt sådant. Det framträder två block inom politiken när det gäller sjukförsäkringen. De forna allianspartierna utgör ett block där betoningen ligger på omställning och snabb återgång i arbete. Moderaterna vill införa en särskild rehabiliteringskedja för dem med lättare psykisk ohälsa där arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter 90 dagar. Liberalerna vil införa ytterligare ett karensavdrag för dem som kommer till dag 15 i sjukperioden. Centerpartiet var genom Solveig Zander politiskt drivande när det gäller förändring av regelverket vid dag 180 och angivet arbete, men säger nej till förslagen om ändrade regler vid dag 365 och särskilda regler för äldre.

Det andra blocket utgörs främst av S och V som betonar standardtrygghet och fokus på rehabilitering och stöd för dem som blivit sjukskrivna. Till detta block kan också SD räknas som också har välkomnat förslagen i budgetpropositionen och förslagen från Claes Janssons utredning. MP sticker ut genom att fortsatt hålla fast vid att fokus inte ska ligga på lönearbete och att det ska vara möjligt att få annan form av försörjning än lönearbete – vilket för tanken till en medborgarlön som MP förut ville ha (se exempelvis Riksdagens protokoll anförande 91 av Mats Berglund den 22/4 2021 och anf. 26 och 32 den 27/10). I och med att SD ställer sig hos S och V när det gäller sjukförsäkringen saknar den nya oppositionen som kan sägas utgöras av M, KD och SD – eventuellt tillsammans med L – en enhetlig linje när det gäller sjukförsäkringen. Det är sannolikt därför som förslagen om sjukförsäkringen inte omfattas av de förändringar i budgeten som nu genomförs av oppositionen. Om SD förmår hålla fast vid sin linje och vilka politiska implikationer det kan få framöver inom andra politikområden återstår att se.

De förslag som genomförs i budgetpropositionen för 2022 kommer säkerligen fortsatt väcka debatt och TCO kommer tillsammans med andra fackliga organisationer behöva slå vakt om det som har vunnits. Samtidigt håller nu förslagen i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) på att remissbehandlas. I det betänkandet finns flera förslag kring sjukersättning och förmåner vid rehabilitering som går i rätt riktning. Diskussionen inom socialförsäkringsdebatten framöver kommer med största sannolikhet kretsa kring dessa förslag. Därtill kommer frågan om arbetsskadeförsäkringen, där det har utlovats en översyn som än så länge inte har setts till.

Men oavsett om det gäller förslag kring sjukersättning eller förmåner vid rehabilitering, eller om arbetsskadeförsäkringen, kommer TCO tillsammans med TCO-förbunden vara en av de pådrivande aktörerna för att politiken går i rätt riktning. Det kanske också kan bli lättare när det gäller förmåner vid rehabilitering då också de forna allianspartierna betonar vikten av förebyggande insatser och tidig rehabilitering. Vi får hoppas att det inte bara är tomma ord! Tjänstemännen och Sverige behöver en välfungerande sjukförsäkring med en rimlig balans mellan trygghet och krav på omställning där förebyggande insatser och rehabilitering har en tydlig plats.

Utredare välfärdsfrågor

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Läs mer här.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Debatt

Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Ny rapport: En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.