En historisk dag också för sjukförsäkringen?

TCObloggar 2021-11-25

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Nu är budgetdebatten avslutad och regeringen har fått en budget som i stora delar formulerats av oppositionspartierna M, KD och SD. Samtidigt kvarstår de genomgripande förslag kring sjukförsäkringen som s och mp- regeringen tagit från betänkandena En trygg sjukförsäkring med plats för rehabilitering (SOU 2020:6, TCO:s remissvar finns här) och En sjukförsäkring anpassad till individen (SOU 2020:26, TCO:s remissvar finns här), båda från Claes Janssons utredning En trygg sjukförsäkring med människan i centrum.


I budgeten föreslår regeringen:

  • Att det ska bli möjligt att skjuta upp bedömningen av arbetsförmågan mot normalt förekommande arbete i angiven yrkesgrupp även vid dag 365 i sjukperioden om det finns stor sannolikhet för återgång i arbete innan dag 550.
  • För personer som nått den ålder då inkomstpension kan tas ut ska arbetsförmågan vid dag 180 prövas mot arbete hos arbetsgivaren eller annat lämpligt arbete, och inte mot arbete på hela arbetsmarknaden.
  • Att behovsanställda ska få sin arbetsförmåga prövad mot behovsanställningen fram till dag 90 istället för att som idag räknas som arbetslösa.
  • Att flexibiliteten i förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning ökar så att fler kan behålla kopplingen till arbetsplatsen och arbetslivet.

Regeringen föreslår också med utgångspunkt från förslag i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från utredningen om sjuk- och aktivitetsersättning samt förmåner vid rehabilitering, med Samuel Engblom som utredare, att äldre personer vid prövning av rätt till sjukersättning ska få sin arbetsförmåga prövad mot arbeten som de har erfarenhet av eller mot annat lämpligt arbete (eller rättare sagt tar regeringen höjd för detta i budgeten medan det skarpa lagförslaget finns i en särskild promemoria som nu remissbehandlas). Till sist höjs taket i sjukförsäkringen till 10 prisbasbelopp från 8 prisbasbelopp, vilket innebär att taket motsvarar en månadslön på 39 600 efter höjningen jämfört med 31 700 innan höjningen. Vid en månadslön på 35 000 kronor innebär det höjda taket knappt 3 000 kronor mer i månaden. För de flesta tjänstemän, alla som tjänar mer än 39 000 kronor i månaden, skulle det innebära cirka 6 000 kronor mer i månaden.

TCO har varit starkt drivande för förslagen – ofta tillsammans med Saco och LO - genom utredningarnas referensgrupper, genom kontakter med politiker och sakkunniga och genom allmänt påverkansarbete med debattartiklar (till exempel här, här, här och här). Tillsammans innebär förslagen att fokus i sjukförsäkringen skiftar från omställning och snabb återgång i arbete vilket som helst, till standardtrygghet genom att inkomstbortfallsprincipen stärks och en sjukförsäkring som möjliggör för de som blir sjukskriva att med rehabilitering och stödande åtgärder återgå till sitt gamla arbete, eller till annat arbete, där deras kompetens och erfarenhet kan tas tillvara.

Detta skifte i fokus är signifikant. Införandet av rehabiliteringskedjan med strikta tidsgränser för en prövning av arbetsförmåga mot en successivt bredare arbetsmarknad under Fredrik Reinfeldts regeringen innebar att omställning och snabb återgång i arbete kom i fokus. Kritiken lät inte heller vänta på sig, och sedan dess har rehabiliteringskedjan gradvist reformerats genom att undantag i form av särskilda skäl och allvarlig sjukdom osv har införts. I och med budgetpropositionen för 2022 hamnar fokus i sjukförsäkringen mer på standardtrygghet och på stöd och rehabilitering till de som blir sjukskrivna. Höjningen av taket i sjukförsäkringen stärker inkomstbortfallsprincipen, och därmed den allmänna sjukförsäkringens legitimitet också bland dem med inkomster runt eller över medianinkomsten. Ändrade regler kring tidsgränserna och särskilda regler för äldre stärker möjligheterna till rehabilitering och möjligheten att ta tillvara kvarstående arbetsförmåga.

Från TCO:s perspektiv innebär förslagen en betydligt mer rimlig balans mellan standardtrygghet och krav på omställning. Det ska också kommas ihåg att tidsgränserna finns kvar i försäkringen vilket är bra då det ger en tydlig och aktiv sjukskrivningsprocess.

Processen kring budgetpropositionen för 2022 är också intressant ur ett politiskt perspektiv – och särskilt utifrån ett socialförsäkringspolitiskt sådant. Det framträder två block inom politiken när det gäller sjukförsäkringen. De forna allianspartierna utgör ett block där betoningen ligger på omställning och snabb återgång i arbete. Moderaterna vill införa en särskild rehabiliteringskedja för dem med lättare psykisk ohälsa där arbetsförmågan prövas mot hela arbetsmarknaden redan efter 90 dagar. Liberalerna vil införa ytterligare ett karensavdrag för dem som kommer till dag 15 i sjukperioden. Centerpartiet var genom Solveig Zander politiskt drivande när det gäller förändring av regelverket vid dag 180 och angivet arbete, men säger nej till förslagen om ändrade regler vid dag 365 och särskilda regler för äldre.

Det andra blocket utgörs främst av S och V som betonar standardtrygghet och fokus på rehabilitering och stöd för dem som blivit sjukskrivna. Till detta block kan också SD räknas som också har välkomnat förslagen i budgetpropositionen och förslagen från Claes Janssons utredning. MP sticker ut genom att fortsatt hålla fast vid att fokus inte ska ligga på lönearbete och att det ska vara möjligt att få annan form av försörjning än lönearbete – vilket för tanken till en medborgarlön som MP förut ville ha (se exempelvis Riksdagens protokoll anförande 91 av Mats Berglund den 22/4 2021 och anf. 26 och 32 den 27/10). I och med att SD ställer sig hos S och V när det gäller sjukförsäkringen saknar den nya oppositionen som kan sägas utgöras av M, KD och SD – eventuellt tillsammans med L – en enhetlig linje när det gäller sjukförsäkringen. Det är sannolikt därför som förslagen om sjukförsäkringen inte omfattas av de förändringar i budgeten som nu genomförs av oppositionen. Om SD förmår hålla fast vid sin linje och vilka politiska implikationer det kan få framöver inom andra politikområden återstår att se.

De förslag som genomförs i budgetpropositionen för 2022 kommer säkerligen fortsatt väcka debatt och TCO kommer tillsammans med andra fackliga organisationer behöva slå vakt om det som har vunnits. Samtidigt håller nu förslagen i betänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) på att remissbehandlas. I det betänkandet finns flera förslag kring sjukersättning och förmåner vid rehabilitering som går i rätt riktning. Diskussionen inom socialförsäkringsdebatten framöver kommer med största sannolikhet kretsa kring dessa förslag. Därtill kommer frågan om arbetsskadeförsäkringen, där det har utlovats en översyn som än så länge inte har setts till.

Men oavsett om det gäller förslag kring sjukersättning eller förmåner vid rehabilitering, eller om arbetsskadeförsäkringen, kommer TCO tillsammans med TCO-förbunden vara en av de pådrivande aktörerna för att politiken går i rätt riktning. Det kanske också kan bli lättare när det gäller förmåner vid rehabilitering då också de forna allianspartierna betonar vikten av förebyggande insatser och tidig rehabilitering. Vi får hoppas att det inte bara är tomma ord! Tjänstemännen och Sverige behöver en välfungerande sjukförsäkring med en rimlig balans mellan trygghet och krav på omställning där förebyggande insatser och rehabilitering har en tydlig plats.

Utredare välfärdsfrågor

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. 

Läs mer

Debatt

Dags att ta nästa steg mot schyst upphandling

Det är hög tid att skärpa regelverket för offentlig upphandling, skriver Sofia Råsmar, jurist på TCO i tidningen Publikt. TCO vill att reglerna om arbetsrättsliga hänsyn ska tillämpas även vid inköp under dagens tröskelvärde och att det ska införas krav även på tjänstepension.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Svensk a-kassa allt sämre

Ersättningen från a-kassan har rasat de senaste 20 åren jämfört med andra länder i Europa, visar en ny rapport från TCO. Sverige ligger nu på plats 21 av 27 inom EU, och på sista plats i Norden där Sverige tidigare toppade listan.

Debatt

TCO: Mer måste göras för att få stopp på hot och våld i arbetslivet

En utredning som överlämnats till regeringen konstaterar att det inte finns några hinder för Sverige att ratificera ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Ratificeringen är ett angeläget och självklart steg i arbetet för en ökad trygghet i arbetslivet, särskilt för utsatta yrkesgrupper. Men utredningens övriga förslag är få och inte tillräckliga, skriver TCO:s Lise Donovan.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden uppger att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin, visar en stor enkät som Novus gjort för TCO:s räkning. Var femte ombud menar att de inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under samma period. TCO ser det som ett stort problem då skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 november, 2021

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. Välståndet som skapas i privat sektor och tryggheten i det offentliga är till stora delar TCO:arnas förtjänst. Vi inom TCO har höga förväntningar på statsminister Magdalena Andersson.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Pension

Joakim Lindström - Utredare ekonomi och arbetsliv

03 december, 2021

Omställning och vidareutbildning på den finska arbetsmarknaden

För några veckor sedan träffade jag och TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch en representant från Finlands tjänstemannaorganisation STTK för att diskutera våra länders respektive omställningssystem, och system för vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi visste sedan tidigare att det finska systemet innehåller flera spännande och kreativa inslag som vi kan ha nytta av i vårt tänkande kring det svenska omställningssystemet.

Omställning och utbildning

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

30 november, 2021

Ny rapport visar på behovet av att stärka rehabiliteringen

Inspektionen för Socialförsäkringen visar i rapporten "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete" att det finns betydande brister när det gäller den förstärkta rehabiliteringen. Bristerna i rehabiliteringen visas även i den undersökning riktad till långtidssjukskrivna tjänstemän som TCO låtit SCB genomföra och som kommer resultera i en rapport. Det är tydligt att det förebyggande arbetet och rehabiliteringen måste stärkas. Även om regeringen har genomfört betydande reformer av sjukförsäkringen utifrån förslagen i Claes Janssons utredning, så återstår det mycket arbete för att få en välfungerande sjukförsäkring.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 november, 2021

En historisk dag också för sjukförsäkringen?

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 november, 2021

Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetsmiljö, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

04 november, 2021

Lyssna på TCO:arna, Magdalena Andersson!

Magdalena Andersson har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna. Min uppmaning till dig Andersson är: lyssna noga på vad TCO-förbundens medlemmar har för behov, och se vilken betydelse de har för vårt välstånd och för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.