Porto visar vägen

TCObloggar 2021-05-06

Ibland måste man lyfta blicken för att se skogen för alla träd. EU är som bekant ett samarbete mellan 27 medlemsländer som inte bara bildar världens största marknad utan som med sin gemensamma handelspolitik är en allt tyngre global spelare. Samtidigt blir den globala ekonomiska konkurrensen allt tuffare när globalisering, digitalisering och klimatutmaningen leder till snabbt föränderliga samhällen och arbetsmarknader. Men hur ska EU hävda sig i framtiden?

Det finns en ökad insikt inom EU om att konkurrenskraft och social trygghet hör ihop. Att människor och arbetstagare känner sig trygga i förändring är en förutsättning om vi ska lyckas skapa framtidstro och acceptans för omställning. För att stimulera sysselsättning, goda arbetsvillkor, utbildning och kompetensutveckling samt omställning mot hållbarhet, har EU en viktig roll att upprätthålla ambitionsnivån med hjälp av gemensamma mål, samordning och uppföljning. Men det är medlemsländerna själva som bär huvudansvaret och som måste leverera konkreta resultat. 

EU har alltid haft en ekonomisk och social agenda, vilket är fastlagt i fördragen som lägger grunden för hela EU. Enligt fördragen har EU som mål att säkra en väl fungerande inre marknad, en hög nivå vad gäller sysselsättning och socialt skydd samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Även i frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö har EU kompetens att sätta upp gemensamma minimiregler. Tanken är att medlemsländerna och dess företag inte ska konkurrera på osunda villkor och att det inte sker villkorsdumping på den inre marknaden där den fria rörligheten är en hörnsten.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett viktigt politiskt steg som visar på just denna insikt om att ekonomisk politik och sociala hänsyn måste gå hand i hand. Pelaren undertecknades vid det sociala toppmötet hösten 2017 i Göteborg.

Snart samlas arbetsmarknadens parter och beslutsfattare igen på ett socialt toppmöte, denna gång i Porto. Till grund för mötet ligger en ny handlingsplan för den sociala pelaren som egentligen är en vägvisare för det framtida sociala Europa. TCO välkomnar handlingsplanen och vill lyfta några särskilt viktiga frågor som vi tycker ska beaktas i det fortsatta arbetet:  

Omställning mot nya jobb
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och vi behöver en övergripande strategi på både EU- respektive medlemsstatsnivå för att utveckla en effektiv, rättvis och inkluderande omställning.

När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas måste EU-länderna ha fungerande omställningssystem på plats. Detta är en förutsättning för att arbetstagare ska acceptera de förändringar som sker på våra arbetsmarknader. 

Livslångt lärande måste bli norm inom EU och tillgången till kompetensutveckling måste bli mer jämlik. Men det är inte bara en fråga om jämlikhet utan också en fråga om EU:s konkurrenskraft. Därför välkomnar vi EU:s nya utbildningsmål om att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år.

Starkare arbetsmarknadens parter
Europa behöver väl fungerande arbetsmarknader med villkor som ger grund för bra livskvalitet och ekonomisk tillväxt. För att stödja en positiv utveckling behövs starkare arbetsmarknadsparter och framväxt av kollektivavtalsmodeller. Starka fackliga organisationer bidrar även till jämlik inkomstfördelning och kan stärka legitimiteten i politiska processer.

Den svenska partsmodellen är ett exempel på att arbetsmarknadens parter har god förmåga att forma en arbetsmarknad med hög sysselsättning, trygga anställningsförhållanden, tydliga reallöneökningar och en konkurrenskraftig ekonomi.

EU måste göra mer för att stödja uppbyggnad och utveckling av starka, oberoende och effektiva system för social dialog i de EU-länder där det behövs. Det kan göras med både med finansiellt stöd men även inom den ekonomiska planeringsterminen, t.ex. med hjälp av en indikator om hur förutsättningarna för arbetsmarknadsrelationer ser ut i medlemsländerna.

Ökad jämställdhet nyckeln till en starkare ekonomi
Kvinnor och män har fortsatt väldigt olika förutsättningar vad gäller utbildning, arbete, karriär, lön och hälsa. Arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra. Jämställdhet är en fråga om rättvisa, men också om ekonomisk tillväxt där det finns en stor outnyttjad potential. Genom mer jämställdhet och ett högre arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor kan både jobben, det ekonomiska välståndet och konkurrenskraften i Europa öka.

Idag är den kvinnliga sysselsättningsgraden betydligt lägre än männens och därför har EU satt målet om att halvera sysselsättningsgapet mellan män (78,3 %) och kvinnor (66,6 %). Men för att nå målet, måste medlemsländerna bygga ut sina system för både barn- och äldreomsorg och samt skattesystem som skapar incitament för kvinnlig sysselsättning.

EU kan och ska inte lösa alla problem
För att förverkliga målen som uttrycks i pelarens handlingsplan, behövs en tydligare arbetsfördelning mellan EU och dess medlemsländer. Alla problem kan och ska inte lösas på EU-nivå, och detta är särskilt viktigt eftersom flera områden som berörs av den sociala pelaren faller helt eller delvis under medlemsstaternas kompetens. Ansvarsfördelningen i medlemsstaterna skiljer sig åt markant vad gäller till exempel regleringen av arbetsmarknaden, bland annat för att parterna tar olika stort ansvar för tryggheten på arbetsmarknaden. Men oavsett hur arbetsmarknaderna och välfärdssystemen är utformade, måste det finnas en ömsesidig respekt för dessa olikheter.

Det är viktigt att Porto-toppmötet visar vägen framåt för ett socialt Europa och det är viktigt att Sverige deltar med full kraft i det fortsatta arbetet.

Läs  LO, Sacos och TCO:s inspel till toppmötet i Porto.

 

Internationell sekreterare

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.