Porto visar vägen

TCObloggar 2021-05-06

Ibland måste man lyfta blicken för att se skogen för alla träd. EU är som bekant ett samarbete mellan 27 medlemsländer som inte bara bildar världens största marknad utan som med sin gemensamma handelspolitik är en allt tyngre global spelare. Samtidigt blir den globala ekonomiska konkurrensen allt tuffare när globalisering, digitalisering och klimatutmaningen leder till snabbt föränderliga samhällen och arbetsmarknader. Men hur ska EU hävda sig i framtiden?

Det finns en ökad insikt inom EU om att konkurrenskraft och social trygghet hör ihop. Att människor och arbetstagare känner sig trygga i förändring är en förutsättning om vi ska lyckas skapa framtidstro och acceptans för omställning. För att stimulera sysselsättning, goda arbetsvillkor, utbildning och kompetensutveckling samt omställning mot hållbarhet, har EU en viktig roll att upprätthålla ambitionsnivån med hjälp av gemensamma mål, samordning och uppföljning. Men det är medlemsländerna själva som bär huvudansvaret och som måste leverera konkreta resultat. 

EU har alltid haft en ekonomisk och social agenda, vilket är fastlagt i fördragen som lägger grunden för hela EU. Enligt fördragen har EU som mål att säkra en väl fungerande inre marknad, en hög nivå vad gäller sysselsättning och socialt skydd samt jämställdhet mellan kvinnor och män. Även i frågor om arbetsvillkor och arbetsmiljö har EU kompetens att sätta upp gemensamma minimiregler. Tanken är att medlemsländerna och dess företag inte ska konkurrera på osunda villkor och att det inte sker villkorsdumping på den inre marknaden där den fria rörligheten är en hörnsten.

Den europeiska pelaren för sociala rättigheter är ett viktigt politiskt steg som visar på just denna insikt om att ekonomisk politik och sociala hänsyn måste gå hand i hand. Pelaren undertecknades vid det sociala toppmötet hösten 2017 i Göteborg.

Snart samlas arbetsmarknadens parter och beslutsfattare igen på ett socialt toppmöte, denna gång i Porto. Till grund för mötet ligger en ny handlingsplan för den sociala pelaren som egentligen är en vägvisare för det framtida sociala Europa. TCO välkomnar handlingsplanen och vill lyfta några särskilt viktiga frågor som vi tycker ska beaktas i det fortsatta arbetet:  

Omställning mot nya jobb
Arbetsmarknaden förändras allt snabbare och vi behöver en övergripande strategi på både EU- respektive medlemsstatsnivå för att utveckla en effektiv, rättvis och inkluderande omställning.

När gamla jobb försvinner och nya jobb skapas måste EU-länderna ha fungerande omställningssystem på plats. Detta är en förutsättning för att arbetstagare ska acceptera de förändringar som sker på våra arbetsmarknader. 

Livslångt lärande måste bli norm inom EU och tillgången till kompetensutveckling måste bli mer jämlik. Men det är inte bara en fråga om jämlikhet utan också en fråga om EU:s konkurrenskraft. Därför välkomnar vi EU:s nya utbildningsmål om att minst 60 % av alla vuxna ska delta i utbildning varje år.

Starkare arbetsmarknadens parter
Europa behöver väl fungerande arbetsmarknader med villkor som ger grund för bra livskvalitet och ekonomisk tillväxt. För att stödja en positiv utveckling behövs starkare arbetsmarknadsparter och framväxt av kollektivavtalsmodeller. Starka fackliga organisationer bidrar även till jämlik inkomstfördelning och kan stärka legitimiteten i politiska processer.

Den svenska partsmodellen är ett exempel på att arbetsmarknadens parter har god förmåga att forma en arbetsmarknad med hög sysselsättning, trygga anställningsförhållanden, tydliga reallöneökningar och en konkurrenskraftig ekonomi.

EU måste göra mer för att stödja uppbyggnad och utveckling av starka, oberoende och effektiva system för social dialog i de EU-länder där det behövs. Det kan göras med både med finansiellt stöd men även inom den ekonomiska planeringsterminen, t.ex. med hjälp av en indikator om hur förutsättningarna för arbetsmarknadsrelationer ser ut i medlemsländerna.

Ökad jämställdhet nyckeln till en starkare ekonomi
Kvinnor och män har fortsatt väldigt olika förutsättningar vad gäller utbildning, arbete, karriär, lön och hälsa. Arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra. Jämställdhet är en fråga om rättvisa, men också om ekonomisk tillväxt där det finns en stor outnyttjad potential. Genom mer jämställdhet och ett högre arbetsmarknadsdeltagande bland kvinnor kan både jobben, det ekonomiska välståndet och konkurrenskraften i Europa öka.

Idag är den kvinnliga sysselsättningsgraden betydligt lägre än männens och därför har EU satt målet om att halvera sysselsättningsgapet mellan män (78,3 %) och kvinnor (66,6 %). Men för att nå målet, måste medlemsländerna bygga ut sina system för både barn- och äldreomsorg och samt skattesystem som skapar incitament för kvinnlig sysselsättning.

EU kan och ska inte lösa alla problem
För att förverkliga målen som uttrycks i pelarens handlingsplan, behövs en tydligare arbetsfördelning mellan EU och dess medlemsländer. Alla problem kan och ska inte lösas på EU-nivå, och detta är särskilt viktigt eftersom flera områden som berörs av den sociala pelaren faller helt eller delvis under medlemsstaternas kompetens. Ansvarsfördelningen i medlemsstaterna skiljer sig åt markant vad gäller till exempel regleringen av arbetsmarknaden, bland annat för att parterna tar olika stort ansvar för tryggheten på arbetsmarknaden. Men oavsett hur arbetsmarknaderna och välfärdssystemen är utformade, måste det finnas en ömsesidig respekt för dessa olikheter.

Det är viktigt att Porto-toppmötet visar vägen framåt för ett socialt Europa och det är viktigt att Sverige deltar med full kraft i det fortsatta arbetet.

Läs  LO, Sacos och TCO:s inspel till toppmötet i Porto.

 

Internationell sekreterare

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.