Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

TCObloggar 2021-09-29

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Onsdagen den 29 september beslutade riksdagen om en ny lag om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden. Den nya lagen kommer att ersätta den nuvarande visselblåsarlagen. Anledningen till den nya lagen är att den nuvarande visselblåsarlagen inte lever upp till det EU-direktiv som måste vara genomfört i Sverige senast i december.

Det finns flera positiva delar i den nya lagen, bland annat kommer lagen nu att ge skydd för fler personkategorier. Det är inte bara arbetstagare och inhyrda som omfattas, utan även till exempel arbetssökanden, praktikanter, volontärer och andra som utför arbete under någon arbetsgivares ledning, och dessutom ingår de som bistår någon i dessa personkategorier vid rapporteringen.

En annan bra sak är att det inte kommer att krävas lika hög tröskel för att få skydd. Det räcker med att det är ett missförhållande (och alltså inte längre ett allvarligt missförhållande) som man larmar om, detta under förutsättning att det också finns ett allmänintresse av att information om detta missförhållande kommer fram.

Tyvärr kommer den nya lagen varken att vara lättare att läsa eller att förstå än den nu gällande lagen, snarare tvärtom. EU-direktivet som ligger till grund för lagen är mycket detaljerat och komplext och därför är även lagen det. Dagens 11 paragrafer blir sextio i den nya lagen, vilket innebär att information och utbildning blir en central fråga.

TCO har påbörjat ett arbete med att ta fram en användarvänlig digital handbok som är tänkt som stöd för både fackliga företrädare som ska ge rådgivning till medlemmarna och kanske förhandla och ingå kollektivavtal med arbetsgivare, och för TCO-förbundens medlemmar som överväger att visselblåsa och som vill göra det på rätt sätt. Handboken ska vara klar i början av februari 2022.

Den nya lagen kommer att gälla hos både offentliga och privata arbetsgivare, precis som i dag. Liksom i dag kommer huvudregeln vara att man först ska rapportera till sin arbetsgivare innan man går externt. Men om visselblåsaren har meddelarskydd enligt grundlagen eller speciallagen för vård, skola och omsorg så kan hen även i fortsättningen direkt vända sig till media!

Det kommer självklart även framöver att vara helt ok att prata med sin fackliga företrädare om missförhållanden på arbetsplatsen. Antingen kan man då komma överens om att frågan kan tas vidare inom det reguljära fackliga arbetet på arbetsplatsen, eller så kvalificerar sig saken för att omfattas av visselblåsarlagens regelsystem och då kan man välja att i stället larma arbetsgivaren genom en intern larmkanal. Fackets rådgivande funktion när det gäller frågan om medlemmen har möjlighet få skydd av lagen när hen slår larm kommer sannolikt att bli viktigare nu med den nya lagen.

Den nya lagen ställer dessutom krav på att alla arbetsgivare med 50 arbetstagare eller fler ska inrätta särskilda interna rapporteringskanaler. När väl sådana kanaler är på plats måste visselblåsaren använda dem, och göra det på rätt sätt, för att omfattas av det rättsliga skyddet i lagen. Den som larmat internt kommer sannolikt även att behöva hjälp från sin fackliga organisation att bedöma när, vart och hur hen kan gå vidare med sitt larm om arbetsgivaren inte skulle agera med anledning av det första larmet. Att detta blir rätt är viktigt för att kunna fortsätta behålla skyddet mot repressalier.

En sak som har blivit bättre med den nya lagen är att det finns möjligheter för arbetsgivare och fackförbund att ingå kollektivavtal om de delar av lagen som avser interna larmkanaler. De kan anpassa de interna rapporteringsrutinerna efter de lokala förhållandena och branschförutsättningarna. Om parterna blir involverade och förhandlar och kanske ingår kollektivavtal om detta så kommer de att bli väl förtrogna med regelverk och rutiner, vilket kommer att ge bättre förutsättningar för att saker och ting ska bli rätt vid ett framtida larm.

För det här med att göra rätt är viktigt, och det gäller för båda parter, och det finns tyvärr redan en rad exempel på hur okunnighet om lagen skadar.

Om en arbetsgivare inte känner till sina anställdas rättigheter när de larmar om missförhållanden i verksamheten riskerar arbetsgivaren att trampa rejält i klaveret bland annat med anklagelser om illojalitet och sedan behöva "pudla" offentligt och dessutom betala skadestånd till visselblåsaren. Om en arbetstagare inte känner till hur hen ska gå till väga vid visselblåsningen så riskerar hen att göra fel och därmed förlora skyddet mot repressalier och ansvarsfriheten.

Slutsatsen är alltså att den nya visselblåsarlagen har flera positiva aspekter, men att det kräver information och utbildning för att det ska användas och hanteras på rätt sätt, både för fackliga företrädare, arbetsgivare och de som visselblåser.

Jurist

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Läs mer här.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Debatt

Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Ny rapport: En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.