Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

TCObloggar 2022-06-13

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Att arbetsmiljö nu får denna centrala ställning bland andra viktiga principer och rättigheter inom ILO är en historisk händelse och det är första gången ett sådant tillägg har gjorts sedan deklarationen om grundläggande principer och rättigheter antogs 1989 då åtta konventioner upphöjdes till kärnkonventioner. De rättigheter och principer som redan omfattas av deklarationen är bland annat avskaffande av tvångsarbete och de värsta formerna av barnarbete.

Konventioner och kärnkonventioner

ILO är ett över 100-årigt FN-organ som ägnar sig åt arbetslivsfrågor och har i dag 187 medlemmar. Inom ILO pågår det många olika aktiviteter, bland annat utbildning, forskning men också mer praktisk hjälp och stöd till länder som vill få det. En annan viktig del i ILO:s verksamhet är att anta konventioner och rekommendationer som sedan kommer att ingå i ett frivilligt gemensamt internationellt regelverk på arbetslivets område.

De medlemsländer som vill understryka allvaret i sina åtaganden ratificerar konventionerna. Det innebär att landet åtar sig att följa konventionen och underkastar sig ILO:s granskning och tillämpningsföreskrifter.

Att vara medlem i ILO och att ratificera konventioner betraktas allmänt som en hygienfaktor i världssamfundet. En del länder, typiskt sätt mindre demokratiska sådana, är ofta medlemmar men har ofta inte ratificerat så många konventioner.

År 1998 ville därför ILO få större genomslag av sina konventioner och rekommendationer och antog därför en deklaration om grundläggande principer och rättigheter som innebär att alla medlemsländer måste följa vissa centrala konventioner oavsett om landet har ratificerat dem eller inte. Dessa konventioner fick beteckningen kärnkonventioner. Man bestämde att det fanns fyra särskilt viktiga områden som borde omfattas av deklarationen och att det till varje sådant område skulle kopplas två konventioner.

  1. Förenings- och organisationsrätten samt rätten att förhandla kollektivt, vilket gäller både arbetsgivare och arbetstagare – konventionerna 87 och 98
  2. Avskaffande av slav och tvångsarbete – konventionerna 29 och 105
  3. Avskaffande av värsta formerna av barnarbete och införande av minimiåldrar för vissa arbeten – konventionerna 138 och 182
  4. Regler om diskriminering i arbetslivet - konventionerna 100 och 111

Dessa kärnkonventioner har sedan dess fått stor betydelse i det globala arbetslivet. Inte bara därför att alla medlemsländer ska leva upp till dem utan även för att de har använts i många internationella handelsavtal som förutsättningar för att avtalet ska kunna ingås. Deklarationen från 1998 har verkligen etablerats och visat sig fungera väl.

Framsteg för arbetsmiljön globalt

Det är därför stort att en säker och hälsosam arbetsmiljö upphöjs och två befintliga konventioner (155 och 187) nu blir kärnkonventioner. Sverige har sedan länge ratificerat dessa konventioner så nationellt kommer beslutet inte att få någon större betydelse, mer än i våra och EU:s handelsavtal förstås! Men framför allt kommer beslutet att innebära att medlemsländer omfattas av dessa konventioner och kan ställas till ansvar för bristande uppfyllelse av en säker och hälsosam arbetsmiljö. Och här finns det alldeles säkert mycket att göra.

Denna fråga om arbetsmiljö som en grundläggande princip och rättighet har varit på gång under många år inom ILO. Men som det trepartiska organ det är så tar det alltid lite tid att komma överens i alla delar och få alla formuleringar på plats. Men nu har alltså vi på årets internationella arbetskonferens i Geneve lyckats komma i mål även med denna fråga.

Detta är ett viktigt steg i att förbättra arbetsmiljön globalt och visar dessutom att ILO fortsatt levererar som en pigg och relevant 103-åring.

Jurist

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.