Vad innebär den höjda garantipensionen?

TCObloggar 2022-07-01

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

År 2023 förväntas garantipensionen öka med ca 7 procent, medan motsvarande för inkomstpensionen ligger på ca 2,5 procent. Skillnaden i ökningstakt (4,5 procent) bidrar till att ytterligare minska respektavståndet och till att öka antalet garantipensionärer med i storleksordningen 100 000 personer. Närmare hälften av landets pensionärer kommer att ha garantipension. Vad det innebär återkommer jag till i en blogg efter sommaren. 

Detta händer med garantipensionen

Beslutet om att höja garantipensionen innebär att det man kallar full garantipension, höjs från 8 779 till 9 781 kr per månad för ensamstående och från 7 853 till 8 855 kr per månad för gifta*.

Beslutet innebär också att avräkningsreglerna mot inkomstpension lämnas oförändrade, men återstående belopp blir 1 000 kr högre:

Tillkommande pensioner som minskar garantipensionen räknas av enligt följande: om pensionsbeloppet uppgår till högst 5 072 kronor per månad (1,26 prisbasbelopp per år) räknas hela beloppet av.

De pensionsdelar som överstiger 5 072 kronor räknas som tidigare av med 48 procent mot återstående garantipension. Denna minskningsregel innebär att en höjning av garantipensionen med 1 000 kr per månad medför att den nivå där garantipensionen helt försvinner hamnar drygt 2 000 kr högre än tidigare.

För ensamstående innebär det att alla som har en inkomstgrundande pension på högst 14 882 kronor per månad får någon del garantipension. För gifta är nivån 13 477 kronor per månad och person. Alla som har en pension på den nivån eller lägre får något höjd pension, mer ju mindre inkomstpension man har.

Men eftersom inte inkomstpensionen höjs, kommer den höjda garantipensionen också att minska respektavståndet, så att det blir mindre lönsamt att ha arbetat för sin pension. Det lönar sig helt enkelt mindre för låg- och medelinkomsttagare att arbeta ett år till. Den här effekten förstärks ytterligare genom uppräkningen inför 2023.

Nästa år ökar garantipensionen mer än inkomstpensionen

Garantipensionen räknas upp med prisökningarna, mätt som KPI (junimätningen) och inkomstpensionen följer inkomstbasbeloppet med justering för förskottsräntan. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta), det vill säga förändringen från samma månad föregående år, var 7,2 procent i maj 2022. Det är alltså rimligt att räkna med en ökning av garantipensionerna med omkring 7 procent från och med januari 2023.

Den årliga förändringen i inkomst- och tilläggspension (följsamhetsindexeringen) var +2,5 procent år 2022 och kan förväntas landa på ungefär samma nivå för år 2023. Skillnaden i ökningstakt mellan inkomstpension och garantipension kan förväntas bli ca 4,5 procent för 2023.

Sammanfattningsvis innebär det att garantipensionen förstärks ”dubbelt”: Genom beslutet om höjd garantipension på 1 000 kr och genom att garantipensionen räknas upp utifrån prisökningarna som kommer ligga på cirka 7 procent.

TCO har föreslagit en förstärkning av inkomstpensionen genom höjda avgifter, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten upp till taket i pensionssystemet. En sådan avgiftshöjning skulle medföra höjd inkomstpension med ungefär 7 procent. Tillsammans med indexeringen inför nästa år, skulle den nominella höjningen av inkomstpensionen bli omkring 9,5 procent.

Med tanke på vad som ändå sker med garantipension och respektavstånd inför 2023, även bortsett från beslutet den 22 juni, så vore det nu ett utmärkt tillfälle att höja avgiften till inkomstpensionen i enlighet med TCOs förslag. Då hade effekten av uppräkningen inför nästa år gått att parera och respektavståndet behållits även för låg- och medelinkomsttagare.

* För att få full garantipension behöver man ha 40 bosättningsår i Sverige och ingen inkomstpension. Alla belopp är före skatt.


 

Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering
+ 2,5 procent (2022 och sannolikt 2023)

Beräknad förändring i garantipensionen, till 2023
+ 7,0 procent (2023)

Genomsnittlig allmän pension före skatt
Alla: 14 000 kronor per månad (januari 2022)
Kvinnor: 12 600 kronor per månad (januari 2022)
Män: 15 500 kronor per månad (januari 2022)

Antagande om genomsnittlig allmän pension före skatt 2023
Uppräkning av 2022 års siffror med 2,5 procent

Alla: 14 350 kronor per månad (januari 2023)
Kvinnor: 12 900 kronor per månad (januari 2023)
Män: 15 900 kronor per månad (januari 2023)

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension 2022
662 800 personer (januari 2022)
962 000 personer (augusti 2022)

Efter höjningen av garantipensionen, beräknas ytterligare 300 000 personer få garantipension från och med augusti 2022. Det innebär att 962 000 av 2,3 miljoner pensionärer får garantipension.

Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension 2023
962 000 + ca 100 000= 1 062 000 (januari 2023)

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Debatt: Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Läs debattartikeln

Debatt

Regeringen måste ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Många tjänstemän som arbetar i demokratins tjänst utsätts för hat, hot och våld. Det våld som med dödlig utgång drabbade en tjänsteman och expert i Visby visar hur brådskande det är att agera. Regeringen måste nu ta fram en strategi mot hot, våld och trakasserier i arbetslivet.

Nyheter

TCO summerar Almedalsveckan

TCO är en påverkansorganisation som arbetar för goda villkor i arbetslivet för landets tjänstemän. Under Almedalsveckan 2022 arrangerade TCO flera aktiviteter för att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

07 juli, 2022

Vi sörjer Ing-Marie och kommer aldrig tystna

Under några dagar var vi många fick känna den stora glädjen att efter två år av pandemi och med ett krigsutbrott i vår omedelbara närhet ändå ha möjlighet att återigen ses. Från samhällets alla olika delar – politiken, myndigheter, kommuner och regioner, försvaret, kyrkan, fackliga organisationer, civilsamhället, näringslivet – möttes vi nu igen öga mot öga för att utbyta kunskaper, erfarenheter, samtala och bryta åsikter om vilka vår tids utmaningar är, vilka möjligheter vi har och hur konkreta lösningar för ett starkare Sverige skulle kunna se ut. Almedalsveckan gjorde comeback, och fram till onsdagen var det en lyckad återkomst.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.