Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

TCObloggar 2021-10-12

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Nyligen hade DN en artikel baserad på en rapport från försäkringsbolaget Skandia om hur pensionen påverkas för den som träder in sent i yrkeslivet. Där presenteras beräkningar av effekten på pensionen vid olika inträdesåldrar, i ett antal akademikeryrken. Personerna förväntas arbeta fram till den riktålder som är aktuell för deras åldersgrupp.

Bakgrunden är att den så kallade etableringsåldern, den ålder då sammanlagt tre av fyra i en åldersgrupp är i förvärvsarbete, har stigit från att ha varit 20 år 1990 till att under 2000-talet pendla mellan 26 och 32 år, beroende på vilken yrkeskategori man tittar på. En av orsakerna till den stigande etableringsåldern är att en ökande andel unga människor studerar och att de studerar länge. En annan orsak vars effekt kan öka med tiden är andelen som ställer om och byter yrke.

Beräkningar visar att den som etablerar sig sent (vid 34 år) förlorar mycket i pension, mellan närmare 5 000 och drygt 12 000 kronor per månad, jämfört med den som etablerar sig tidigt (vid 22 år). Det kan dock ifrågasättas om det ens är möjligt i vissa av rapportens yrken, jurist, civilekonom, civilingenjör eller läkare, att etablera sig vid 22 år.

Skandias enkäter visar att unga människor förväntar sig 75 till 80 procent av lönen i pension. För att nå nivån 80 procent behöver samtliga, oavsett inträdesålder, pensionsspara. De som börjar arbeta vid 22 år behöver enligt beräkningarna ha ett kompletterande privat pensionssparande under hela sitt yrkesliv, på mellan drygt 700 kronor och 1600 kronor per månad beroende på yrke och inkomst, medan den som träder in i yrkeslivet på heltid senare behöver spara betydligt mer, som drygt 3000 kronor per månad.

Det har dock inte funnits något löfte från staten eller andra samhällsinstitutioner om pensioner på nivån 75 till 80 procent. Det löfte som gavs när dagens allmänna pensionssystem sjösattes var att det skulle kunna ge lika mycket som det tidigare ATP-systemet, det vill säga 60 procent av tidigare lön, om arbetslivet förlängdes i takt med att den förväntade livslängden ökade. Sedan antogs att tjänstepensionen för de flesta skulle kunna ge ytterligare omkring 10 procent och den totala pensionen skulle landa på 70 procent av tidigare inkomst. Men pensionsåldrarna har inte höjts i föreskriven takt och det anses inte realistiskt att förlänga arbetstiden med hela livlängdsökningen. Riktåldern motsvarar en förlängning med två tredjedelar.

Ändå stämmer beräkningarna verkligen till eftertanke, inte bara när det gäller effekten av studier, utan även om andra företeelser, exempelvis hur kvinnors deltidsarbete påverkar framtida pension. När heltidsarbete under lång tid, mer än 40 år, är så viktigt för att nå en rimlig pension, är det minst lika viktigt att det också finns förutsättningar för att så många som möjligt ska klara detta. TCO och övriga arbetstagarparter har under en längre tid betonat vikten av en tillräckligt god arbetsmiljö, tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning samt en flexibilitet i arbetstider, under hela arbetslivet, för att få till ett längre arbetsliv som också är hållbart.

Den längre studietiden, som då medför senare inträde på arbetsmarknaden och lägre pension, är i övervägande utsträckning resultat av ökande krav från arbetslivet, både kunskapskrav och formella krav. Det kan dessutom vara svårare för dagens studenter att landa rätt från början, vissa byter utbildning under resans gång och förlänger på så sätt sin studietid. Men det tillkommer också ett ökande behov av vidareutbildning för yrkesverksamma. Sammantaget borde detta medföra att fler kommer att tillbringa delar av sin arbetsföra tid bakom skolbänken.

Även om det finns möjligheter till finansiering under utbildningstiden, så riskerar den, som studerar länge och/eller vidareutbildar sig och kanske ställer om och byter yrke, ett tapp i pensionen. Studier med studielån från CSN berättigar till pensionsavsättningar, men dessa är beräknade på bidragsdelen i studielånet och därför mycket låga. Resultatet av omställning i yrkeslivet, för att exempelvis kunna arbeta längre, riskerar bli lägre pension.

TCO har i det pensionspolitiska programmet (2019) föreslagit ökade avsättningar, för dem som har studielån. Här finns olika tänkbara alternativ, att avsättningarna höjs räknat på nuvarande bas, att de beräknas på bakomliggande inkomst, eller ett schablonbelopp, för att minska tappet i pension. Detta betingar liksom övriga tänkbara avgiftshöjningar en kostnad, som behöver finansieras på ett sätt som är långsiktigt stabilt. Dessutom behöver pensionsgruppen ha fattat ett konsensusbeslut om åtgärden för att den ska bli verklighet. Pensionsgruppen är en viktig garant för stabilitet och långsiktighet i pensionssystemet.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Utvecklingen går bakåt i TCO:s jämställdhetsindex

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldradagarna har avtagit under de senaste åren, och under 2021 gick den till och med bakåt. Pappornas andel av dagarna har minskat för första gången sedan 2007.

Läs mer här.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Debatt

Kontrollerna kränker personliga integriteten

Det finns ett stort behov av en rättighetslagstiftning om skydd för den personliga integriteten i arbetslivet. Det är inte lämpligt att varje arbetsgivare själv ska sätta upp reglerna, skriver fackliga ledare i en replik.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Lise Donovan - Jurist

13 juni, 2022

Framsteg för den globala arbetsmiljön på ILO-konferens

Förra veckan avslutades ILO:s årliga arbetskonferens. Ett viktigt resultat av mötet är att en säker och hälsosam arbetsmiljö nu blir en grundläggande princip och rättighet inom ILO. Det innebär att alla medlemsstater måste följa två konventioner som upphöjts till kärnkonventioner, vilket är en viktig del i en bättre arbetsmiljö globalt.

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

09 juni, 2022

Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

Arbetsmarknad, Internationellt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.