Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

TCObloggar 2021-10-12

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Nyligen hade DN en artikel baserad på en rapport från försäkringsbolaget Skandia om hur pensionen påverkas för den som träder in sent i yrkeslivet. Där presenteras beräkningar av effekten på pensionen vid olika inträdesåldrar, i ett antal akademikeryrken. Personerna förväntas arbeta fram till den riktålder som är aktuell för deras åldersgrupp.

Bakgrunden är att den så kallade etableringsåldern, den ålder då sammanlagt tre av fyra i en åldersgrupp är i förvärvsarbete, har stigit från att ha varit 20 år 1990 till att under 2000-talet pendla mellan 26 och 32 år, beroende på vilken yrkeskategori man tittar på. En av orsakerna till den stigande etableringsåldern är att en ökande andel unga människor studerar och att de studerar länge. En annan orsak vars effekt kan öka med tiden är andelen som ställer om och byter yrke.

Beräkningar visar att den som etablerar sig sent (vid 34 år) förlorar mycket i pension, mellan närmare 5 000 och drygt 12 000 kronor per månad, jämfört med den som etablerar sig tidigt (vid 22 år). Det kan dock ifrågasättas om det ens är möjligt i vissa av rapportens yrken, jurist, civilekonom, civilingenjör eller läkare, att etablera sig vid 22 år.

Skandias enkäter visar att unga människor förväntar sig 75 till 80 procent av lönen i pension. För att nå nivån 80 procent behöver samtliga, oavsett inträdesålder, pensionsspara. De som börjar arbeta vid 22 år behöver enligt beräkningarna ha ett kompletterande privat pensionssparande under hela sitt yrkesliv, på mellan drygt 700 kronor och 1600 kronor per månad beroende på yrke och inkomst, medan den som träder in i yrkeslivet på heltid senare behöver spara betydligt mer, som drygt 3000 kronor per månad.

Det har dock inte funnits något löfte från staten eller andra samhällsinstitutioner om pensioner på nivån 75 till 80 procent. Det löfte som gavs när dagens allmänna pensionssystem sjösattes var att det skulle kunna ge lika mycket som det tidigare ATP-systemet, det vill säga 60 procent av tidigare lön, om arbetslivet förlängdes i takt med att den förväntade livslängden ökade. Sedan antogs att tjänstepensionen för de flesta skulle kunna ge ytterligare omkring 10 procent och den totala pensionen skulle landa på 70 procent av tidigare inkomst. Men pensionsåldrarna har inte höjts i föreskriven takt och det anses inte realistiskt att förlänga arbetstiden med hela livlängdsökningen. Riktåldern motsvarar en förlängning med två tredjedelar.

Ändå stämmer beräkningarna verkligen till eftertanke, inte bara när det gäller effekten av studier, utan även om andra företeelser, exempelvis hur kvinnors deltidsarbete påverkar framtida pension. När heltidsarbete under lång tid, mer än 40 år, är så viktigt för att nå en rimlig pension, är det minst lika viktigt att det också finns förutsättningar för att så många som möjligt ska klara detta. TCO och övriga arbetstagarparter har under en längre tid betonat vikten av en tillräckligt god arbetsmiljö, tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning samt en flexibilitet i arbetstider, under hela arbetslivet, för att få till ett längre arbetsliv som också är hållbart.

Den längre studietiden, som då medför senare inträde på arbetsmarknaden och lägre pension, är i övervägande utsträckning resultat av ökande krav från arbetslivet, både kunskapskrav och formella krav. Det kan dessutom vara svårare för dagens studenter att landa rätt från början, vissa byter utbildning under resans gång och förlänger på så sätt sin studietid. Men det tillkommer också ett ökande behov av vidareutbildning för yrkesverksamma. Sammantaget borde detta medföra att fler kommer att tillbringa delar av sin arbetsföra tid bakom skolbänken.

Även om det finns möjligheter till finansiering under utbildningstiden, så riskerar den, som studerar länge och/eller vidareutbildar sig och kanske ställer om och byter yrke, ett tapp i pensionen. Studier med studielån från CSN berättigar till pensionsavsättningar, men dessa är beräknade på bidragsdelen i studielånet och därför mycket låga. Resultatet av omställning i yrkeslivet, för att exempelvis kunna arbeta längre, riskerar bli lägre pension.

TCO har i det pensionspolitiska programmet (2019) föreslagit ökade avsättningar, för dem som har studielån. Här finns olika tänkbara alternativ, att avsättningarna höjs räknat på nuvarande bas, att de beräknas på bakomliggande inkomst, eller ett schablonbelopp, för att minska tappet i pension. Detta betingar liksom övriga tänkbara avgiftshöjningar en kostnad, som behöver finansieras på ett sätt som är långsiktigt stabilt. Dessutom behöver pensionsgruppen ha fattat ett konsensusbeslut om åtgärden för att den ska bli verklighet. Pensionsgruppen är en viktig garant för stabilitet och långsiktighet i pensionssystemet.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Pensionen finns med bland våra valfrågor

Företrädare för tre pensionärsorganisationer tycker att TCO har en defensiv hållning i pensionsfrågan. Att vilja ha ett stabilt och förutsägbart pensionssystem är tvärtom en offensiv ståndpunkt i en tid då vi ser kortsiktiga politiska utspel som riskerar morgondagens inkomster för pensionärer.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

18 oktober, 2021

Den modiga kampen för demokrati och mänskliga rättigheter fortsätter i Belarus – men det gör också förtrycket

Belarusiske diktatorn Aleksandr Lukasjenko har alltsedan han kom till makten på 90-talet successivt ökat förtrycket mot de som förespråkar demokrati och mänskliga rättigheter i landet. När det stod klart i augusti 2020 att Lukasjenko återigen fuskat sig till en valseger följdes detta av en folklig protestvåg. Dessa demonstrationer blev katalysatorn för de allvarligaste kränkningarna av yttrande- och föreningsfriheten sedan Belarus blev självständigt.

Internationellt

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.