Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

TCObloggar 2021-10-12

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Nyligen hade DN en artikel baserad på en rapport från försäkringsbolaget Skandia om hur pensionen påverkas för den som träder in sent i yrkeslivet. Där presenteras beräkningar av effekten på pensionen vid olika inträdesåldrar, i ett antal akademikeryrken. Personerna förväntas arbeta fram till den riktålder som är aktuell för deras åldersgrupp.

Bakgrunden är att den så kallade etableringsåldern, den ålder då sammanlagt tre av fyra i en åldersgrupp är i förvärvsarbete, har stigit från att ha varit 20 år 1990 till att under 2000-talet pendla mellan 26 och 32 år, beroende på vilken yrkeskategori man tittar på. En av orsakerna till den stigande etableringsåldern är att en ökande andel unga människor studerar och att de studerar länge. En annan orsak vars effekt kan öka med tiden är andelen som ställer om och byter yrke.

Beräkningar visar att den som etablerar sig sent (vid 34 år) förlorar mycket i pension, mellan närmare 5 000 och drygt 12 000 kronor per månad, jämfört med den som etablerar sig tidigt (vid 22 år). Det kan dock ifrågasättas om det ens är möjligt i vissa av rapportens yrken, jurist, civilekonom, civilingenjör eller läkare, att etablera sig vid 22 år.

Skandias enkäter visar att unga människor förväntar sig 75 till 80 procent av lönen i pension. För att nå nivån 80 procent behöver samtliga, oavsett inträdesålder, pensionsspara. De som börjar arbeta vid 22 år behöver enligt beräkningarna ha ett kompletterande privat pensionssparande under hela sitt yrkesliv, på mellan drygt 700 kronor och 1600 kronor per månad beroende på yrke och inkomst, medan den som träder in i yrkeslivet på heltid senare behöver spara betydligt mer, som drygt 3000 kronor per månad.

Det har dock inte funnits något löfte från staten eller andra samhällsinstitutioner om pensioner på nivån 75 till 80 procent. Det löfte som gavs när dagens allmänna pensionssystem sjösattes var att det skulle kunna ge lika mycket som det tidigare ATP-systemet, det vill säga 60 procent av tidigare lön, om arbetslivet förlängdes i takt med att den förväntade livslängden ökade. Sedan antogs att tjänstepensionen för de flesta skulle kunna ge ytterligare omkring 10 procent och den totala pensionen skulle landa på 70 procent av tidigare inkomst. Men pensionsåldrarna har inte höjts i föreskriven takt och det anses inte realistiskt att förlänga arbetstiden med hela livlängdsökningen. Riktåldern motsvarar en förlängning med två tredjedelar.

Ändå stämmer beräkningarna verkligen till eftertanke, inte bara när det gäller effekten av studier, utan även om andra företeelser, exempelvis hur kvinnors deltidsarbete påverkar framtida pension. När heltidsarbete under lång tid, mer än 40 år, är så viktigt för att nå en rimlig pension, är det minst lika viktigt att det också finns förutsättningar för att så många som möjligt ska klara detta. TCO och övriga arbetstagarparter har under en längre tid betonat vikten av en tillräckligt god arbetsmiljö, tillräckliga möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning samt en flexibilitet i arbetstider, under hela arbetslivet, för att få till ett längre arbetsliv som också är hållbart.

Den längre studietiden, som då medför senare inträde på arbetsmarknaden och lägre pension, är i övervägande utsträckning resultat av ökande krav från arbetslivet, både kunskapskrav och formella krav. Det kan dessutom vara svårare för dagens studenter att landa rätt från början, vissa byter utbildning under resans gång och förlänger på så sätt sin studietid. Men det tillkommer också ett ökande behov av vidareutbildning för yrkesverksamma. Sammantaget borde detta medföra att fler kommer att tillbringa delar av sin arbetsföra tid bakom skolbänken.

Även om det finns möjligheter till finansiering under utbildningstiden, så riskerar den, som studerar länge och/eller vidareutbildar sig och kanske ställer om och byter yrke, ett tapp i pensionen. Studier med studielån från CSN berättigar till pensionsavsättningar, men dessa är beräknade på bidragsdelen i studielånet och därför mycket låga. Resultatet av omställning i yrkeslivet, för att exempelvis kunna arbeta längre, riskerar bli lägre pension.

TCO har i det pensionspolitiska programmet (2019) föreslagit ökade avsättningar, för dem som har studielån. Här finns olika tänkbara alternativ, att avsättningarna höjs räknat på nuvarande bas, att de beräknas på bakomliggande inkomst, eller ett schablonbelopp, för att minska tappet i pension. Detta betingar liksom övriga tänkbara avgiftshöjningar en kostnad, som behöver finansieras på ett sätt som är långsiktigt stabilt. Dessutom behöver pensionsgruppen ha fattat ett konsensusbeslut om åtgärden för att den ska bli verklighet. Pensionsgruppen är en viktig garant för stabilitet och långsiktighet i pensionssystemet.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Rättvis klimatomställning är en facklig uppgift

Tillsammans med Global utmaning lanserar vi ett utbildningspaket om klimatomställningen. För vi i facket är en viktig del i den gröna omställningen. 

Läs mer

Debatt

Regeringen måste föra en tydlig svensk linje i EU

Vi har ett tydligt budskap till regeringen om vad som bör utgöra kärnan i Sveriges EU-arbete under året. Ett demokratiskt EU som bidrar till den gröna och digitala omställningen, och där kompetensutveckling, jämställdhet och partssamverkan står i fokus. Det skriver Therese Svanström, ordförande TCO​ på Europaportalen.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Övervakningen i arbetslivet ökar – behövs ny lag

Varannan tjänsteman tycker att övervakningen i arbetslivet ökat de senaste fem åren. Men trots att vi arbetar alltmer digitalt saknas lagstiftning som skyddar den personliga integriteten i arbetslivet. Nu måste regeringen snabbt lägga fram en ny rättighetslagstiftning, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 januari, 2022

Rättvis klimatomställning - en facklig uppgift

En av Sveriges - och världens - största folkrörelser är facket. Runt om i landet på alla typer av arbetsplatser, i alla sektorer och branscher finns människor som valt att vara medlemmar och förtroendevalda. Därför att de tror på vår grundläggande idé – med kraften bakom mångas stöd och engagemang kan vi göra skillnad. Därför är vi fackliga organisationer också viktiga i många stora frågor där samhället behöver förändras och där arbetsplatserna är viktiga arenor.

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.