Hur finansierar vi höjda pensionsavgifter?

TCObloggar 2021-10-21

Det finns olika tekniska lösningar för att höja pensionsavgiften och finansiera den kostnad som uppkommer. Men viktigast är att ett beslut om höjda avgifter tas av pensionsgruppen i konsensus, för att det allmänna pensionssystemet även i fortsättningen ska vara långsiktigt stabilt, autonomt och ligga utanför statsbudgeten. Dessutom behöver ändå arbetslivet förlängas för att upprätthålla nivån i den allmänna pensionen.

Debatten om höjda pensionsavgifter fortsätter. Flera aktörer, däribland TCO, förordar en höjning av pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till 18,5 procent.
Pensionsmyndigheten har tagit fram ett sådant förslag. I myndighetens huvudförslag grundas avgiften på hela inkomsten, i stället för som nu på pensionsunderlaget som är 93 procent av inkomsten. Därigenom blir avgiften 18,5 i stället för 17,21, som det var tänkt från början.

Förslaget innebär att pensionsavgiften höjs från 17,21 till 18,5 procent av bruttoinkomsten genom att:

  • Arbetsgivarnas ålderspensionsavgift höjs med 8,29 procentenheter från 10,21 till 18,5 procent av bruttoinkomsten.
  • Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften i motsvarande utsträckning till 3,33 procent för att lämna den sammanlagda arbetsgivaravgiften oförändrad.
  • Den allmänna pensionsavgiften som pensionsspararna betalar om sju procent av bruttoinkomsten slopas.
  • När den allmänna pensionsavgiften slopas, tas även skattereduktionen som medges för avgiften bort.

Pensionsmyndighetens beräkningsalternativ ökar utbetalningen av inkomst- och tilläggspensionen med cirka 6,6 procent. Den genomsnittliga ökningen av disponibel inkomst, netto efter skatt och bidrag, för samtliga personer 65 år och äldre, beräknas bli 2 procent. Då har myndigheten räknat med oförändrad avräkning av grundpensionen mot inkomstpension och oförändrade villkor för bostadsbidrag. Högre inkomstpension ger alltså mindre i grundpension och bostadstillägg. Här ligger det dock nära till hands att tänka sig förändrade villkor så att grundskyddet är oförändrat när inkomstpensionen höjs. Då skulle skillnaden i pension beroende på arbete (respektavståndet) öka.

Om inga ytterligare regelförändringar genomförs medför slopandet av den allmänna pensionsavgiften en engångshöjning av inkomstindex med 6,6 procent, som sker året efter avgiftshöjningen.

Höjningen av inkomstindex har vissa oönskade sidoeffekter:

  • För personer 66 år och äldre betalas ingen allmän löneavgift. För dessa löntagare höjs därför arbetsgivaravgiften i form av pensionsavgift utan att de kan ges en motsvarande sänkning av den allmänna löneavgiften.
  • Andra avgifter som är knutna till inkomstbasbeloppet höjs, såsom maxtaxan i barnomsorgen och takbeloppet för fastighetsavgiften, om inte motverkande regelförändringar görs.

Men överflyttningen av pensionsavgiften till arbetsgivaravgiften och slopandet av skattereduktionen för löntagare löser inte själva finansieringsproblemet. En höjning av pensionsavgifterna betingar en kostnad på mellan 20 och 26 miljarder kronor brutto, vilket blir mellan 12 och 15 miljarder kronor netto efter skatt (år 2022). Exakt summa beror på hur eventuella följdändringar i regelverket hanteras. Om man räknar med att pensionärerna använder större delen av sin inkomstökning till konsumtion, kan momsen på konsumtionen medföra att nettokostnaden blir någon eller några miljarder lägre, men fortfarande återstår en kostnad som behöver finansieras.

TCO är en av aktörerna som förordar en höjning av pensionsavgiften, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten. Men samtidigt behöver arbetslivet successivt förlängas på ett hållbart sätt. För att så många som möjligt ska vilja kunna och orka arbeta längre upp i åren, till riktåldern eller längre, behöver arbetsmiljöförbättringar, förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning, samt en flexibilitet avseende arbetstider komma till. På så sätt skulle det vara möjligt att uppnå en nivå på den allmänna pensionen motsvarande 60 procent av tidigare lön.

TCO har inte tagit ställning till hur kostnaden för en avgiftshöjning ska finansieras, men anser att en skatteväxling liknande Pensionsmyndighetens förslag och gärna i kombination med en skattereform, kan vara ett tänkbart alternativ.

För TCO är det dock allra viktigast att en eventuell avgiftsreform föregås av ett konsensusbeslut av pensionsgruppen om genomförandet. Pensionsgruppen är en viktig garant för långsiktighet, stabilitet och breda politiska överenskommelser. Gruppen har inte havererat och ska inte heller göra det. Det allmänna pensionssystemet behöver även fortsättningsvis vara autonomt från statsbudgeten samt generellt och baserat på livsinkomsten. Systemet är stabilt och det har ett värde i sig.

Pensionssystemet är inte "underfinansierat" i den meningen att det skulle betala ut mer än som betalas in. Men utbetalningarna tenderar att vara låga och framöver bli ännu lägre, eftersom vi lever längre och det inte är realistiskt att tänka sig att arbetslivet förlängs motsvarande hela ökningen i livslängd. Därför behöver avgifterna till inkomstpensionen höjas.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats de senaste 40 åren och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Färre än en av sju får idag 80 procent av sin lön i ersättning. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Läs mer här.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Debatt

Sjukskrivna i välfärden får inte nog hjälp att komma tillbaka till jobbet

Många kvinnliga tjänstemän får inte tillräcklig hjälp under sjukskrivningen för att komma tillbaka till jobbet. Bristerna är stora bland långtidssjukskrivna sjuksköterskor, poliser och socialsekreterare, visar en ny rapport. Vi har tre förslag för att fler ska få snabbare rehabilitering, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Ny rapport: En urholkad a-kassa slår mot hushållens ekonomi

A-kassan har urholkats år för år och ersätter en allt mindre del av lönen vid arbetslöshet. Bara drygt 15 procent får 80 procent i ersättning, visar en ny rapport från TCO. För den som blir arbetslös kan det leda till drastiska förändringar i familjens ekonomi.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.