Hur finansierar vi höjda pensionsavgifter?

TCObloggar 2021-10-21

Det finns olika tekniska lösningar för att höja pensionsavgiften och finansiera den kostnad som uppkommer. Men viktigast är att ett beslut om höjda avgifter tas av pensionsgruppen i konsensus, för att det allmänna pensionssystemet även i fortsättningen ska vara långsiktigt stabilt, autonomt och ligga utanför statsbudgeten. Dessutom behöver ändå arbetslivet förlängas för att upprätthålla nivån i den allmänna pensionen.

Debatten om höjda pensionsavgifter fortsätter. Flera aktörer, däribland TCO, förordar en höjning av pensionsavgiften från dagens 17,21 procent till 18,5 procent.
Pensionsmyndigheten har tagit fram ett sådant förslag. I myndighetens huvudförslag grundas avgiften på hela inkomsten, i stället för som nu på pensionsunderlaget som är 93 procent av inkomsten. Därigenom blir avgiften 18,5 i stället för 17,21, som det var tänkt från början.

Förslaget innebär att pensionsavgiften höjs från 17,21 till 18,5 procent av bruttoinkomsten genom att:

  • Arbetsgivarnas ålderspensionsavgift höjs med 8,29 procentenheter från 10,21 till 18,5 procent av bruttoinkomsten.
  • Samtidigt sänks den allmänna löneavgiften i motsvarande utsträckning till 3,33 procent för att lämna den sammanlagda arbetsgivaravgiften oförändrad.
  • Den allmänna pensionsavgiften som pensionsspararna betalar om sju procent av bruttoinkomsten slopas.
  • När den allmänna pensionsavgiften slopas, tas även skattereduktionen som medges för avgiften bort.

Pensionsmyndighetens beräkningsalternativ ökar utbetalningen av inkomst- och tilläggspensionen med cirka 6,6 procent. Den genomsnittliga ökningen av disponibel inkomst, netto efter skatt och bidrag, för samtliga personer 65 år och äldre, beräknas bli 2 procent. Då har myndigheten räknat med oförändrad avräkning av grundpensionen mot inkomstpension och oförändrade villkor för bostadsbidrag. Högre inkomstpension ger alltså mindre i grundpension och bostadstillägg. Här ligger det dock nära till hands att tänka sig förändrade villkor så att grundskyddet är oförändrat när inkomstpensionen höjs. Då skulle skillnaden i pension beroende på arbete (respektavståndet) öka.

Om inga ytterligare regelförändringar genomförs medför slopandet av den allmänna pensionsavgiften en engångshöjning av inkomstindex med 6,6 procent, som sker året efter avgiftshöjningen.

Höjningen av inkomstindex har vissa oönskade sidoeffekter:

  • För personer 66 år och äldre betalas ingen allmän löneavgift. För dessa löntagare höjs därför arbetsgivaravgiften i form av pensionsavgift utan att de kan ges en motsvarande sänkning av den allmänna löneavgiften.
  • Andra avgifter som är knutna till inkomstbasbeloppet höjs, såsom maxtaxan i barnomsorgen och takbeloppet för fastighetsavgiften, om inte motverkande regelförändringar görs.

Men överflyttningen av pensionsavgiften till arbetsgivaravgiften och slopandet av skattereduktionen för löntagare löser inte själva finansieringsproblemet. En höjning av pensionsavgifterna betingar en kostnad på mellan 20 och 26 miljarder kronor brutto, vilket blir mellan 12 och 15 miljarder kronor netto efter skatt (år 2022). Exakt summa beror på hur eventuella följdändringar i regelverket hanteras. Om man räknar med att pensionärerna använder större delen av sin inkomstökning till konsumtion, kan momsen på konsumtionen medföra att nettokostnaden blir någon eller några miljarder lägre, men fortfarande återstår en kostnad som behöver finansieras.

TCO är en av aktörerna som förordar en höjning av pensionsavgiften, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten. Men samtidigt behöver arbetslivet successivt förlängas på ett hållbart sätt. För att så många som möjligt ska vilja kunna och orka arbeta längre upp i åren, till riktåldern eller längre, behöver arbetsmiljöförbättringar, förbättrade möjligheter till kompetensutveckling, vidareutbildning och omställning, samt en flexibilitet avseende arbetstider komma till. På så sätt skulle det vara möjligt att uppnå en nivå på den allmänna pensionen motsvarande 60 procent av tidigare lön.

TCO har inte tagit ställning till hur kostnaden för en avgiftshöjning ska finansieras, men anser att en skatteväxling liknande Pensionsmyndighetens förslag och gärna i kombination med en skattereform, kan vara ett tänkbart alternativ.

För TCO är det dock allra viktigast att en eventuell avgiftsreform föregås av ett konsensusbeslut av pensionsgruppen om genomförandet. Pensionsgruppen är en viktig garant för långsiktighet, stabilitet och breda politiska överenskommelser. Gruppen har inte havererat och ska inte heller göra det. Det allmänna pensionssystemet behöver även fortsättningsvis vara autonomt från statsbudgeten samt generellt och baserat på livsinkomsten. Systemet är stabilt och det har ett värde i sig.

Pensionssystemet är inte "underfinansierat" i den meningen att det skulle betala ut mer än som betalas in. Men utbetalningarna tenderar att vara låga och framöver bli ännu lägre, eftersom vi lever längre och det inte är realistiskt att tänka sig att arbetslivet förlängs motsvarande hela ökningen i livslängd. Därför behöver avgifterna till inkomstpensionen höjas.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Från en av de bästa a-kassorna till en av de sämsta på 20 år

I inget annat EU-land har ersättningsgraden i a-kassan sjunkit lika mycket som i Sverige under de senaste 20 åren.

Läs mer

Debatt

Dags att ta nästa steg mot schyst upphandling

Det är hög tid att skärpa regelverket för offentlig upphandling, skriver Sofia Råsmar, jurist på TCO i tidningen Publikt. TCO vill att reglerna om arbetsrättsliga hänsyn ska tillämpas även vid inköp under dagens tröskelvärde och att det ska införas krav även på tjänstepension.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Svensk a-kassa allt sämre

Ersättningen från a-kassan har rasat de senaste 20 åren jämfört med andra länder i Europa, visar en ny rapport från TCO. Sverige ligger nu på plats 21 av 27 inom EU, och på sista plats i Norden där Sverige tidigare toppade listan.

Debatt

TCO: Mer måste göras för att få stopp på hot och våld i arbetslivet

En utredning som överlämnats till regeringen konstaterar att det inte finns några hinder för Sverige att ratificera ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Ratificeringen är ett angeläget och självklart steg i arbetet för en ökad trygghet i arbetslivet, särskilt för utsatta yrkesgrupper. Men utredningens övriga förslag är få och inte tillräckliga, skriver TCO:s Lise Donovan.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden uppger att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin, visar en stor enkät som Novus gjort för TCO:s räkning. Var femte ombud menar att de inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under samma period. TCO ser det som ett stort problem då skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

04 november, 2021

Lyssna på TCO:arna, Magdalena Andersson!

Magdalena Andersson har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna. Min uppmaning till dig Andersson är: lyssna noga på vad TCO-förbundens medlemmar har för behov, och se vilken betydelse de har för vårt välstånd och för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Trygghetssystem

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 november, 2021

En historisk dag också för sjukförsäkringen?

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 november, 2021

Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetsmiljö, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 november, 2021

Släpp loss visionen om en lite bättre värld – och låt digitaliseringen vara verktyget!

Therese Svanström skriver om sitt deltagande på Future for Democracy summit, vikten av en vision om vart vi vill och hur digitaliseringen kan vara ett verktyg för detta.

Therese Svanström - Ordförande TCO

27 oktober, 2021

Tacka ditt skyddsombud idag!

Idag är det skyddsombudens dag. Och jag vill fira alla över 32 000 skyddsombud och arbetsmiljöombud i TCO-förbunden som gör stora och livsviktiga insatser på våra arbetsplatser runt om i hela landet varje dag.

Arbetsmiljö

Sofia Råsmar - EU-jurist

26 oktober, 2021

Arbetsrättsliga villkor 2.0

För närvarande bereds propositionen om Ett förenklat upphandlingsregelverk i finansutskottet. När ett nytt upphandlingsregelverk skulle genomföras år 2017 var frågan om arbetsrättsliga villkor högaktuell och en majoritet i riksdagen ställde sig då bakom förslaget att införa regler om arbetsrättsliga villkor för upphandlingar över tröskelvärdet.

Arbetsrätt

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

1 December

Onsdag 1 december 09:00 - 10:00 | Seminariet är digitalt och sänds på denna sida.

EU, demokratin och rättsstaten – ett fackligt perspektiv

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO som ger ett fackligt perspektiv på den demokratiska situationen i EU, med exempel från fackliga företrädare i Polen och Ungern.

Läs mer Anmäl dig här för länk till sändningen

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.