Höjda pensioner och bevarad autonomi för pensionssystemet

TCObloggar 2022-05-24

TCO publicerade i lördagens DN Debatt ett förslag till höjda pensioner, som finansieras med bevarande av pensionssystemets autonomi och som bör vara möjligt att hitta ett brett stöd för. Förslaget består av tre delar.

• Höjda pensionsrätter och därmed höjda avgifter, från 17,21 till 18,5 procent av inkomsten, finansierade genom en skatteväxling inom arbetsgivaravgiften. Ålderspensionsavgiften höjs med 1,29 procentenheter och den allmänna löneavgiften sänks motsvarande. Det finansieringsbehov som därmed uppstår hanteras inom ramen för budgetprocessen. Nettokostnaden beräknas till 15 miljarder kronor.

• Höjd utgående pension. Eftersom det allmänna pensionssystemet är ett fördelningssystem (Pay-As-You-Go), så innebär en avgiftshöjning att utgående inkomstpension också ökar, med i storleksordningen 7 procent. I och med att avgiftshöjningen blir bestående kommer också den sammanlagda pensionsbehållningen och tillkommande intjänade pensionsrätter att ligga på nivå cirka 7 procent högre än före avgiftshöjningen.

• Utdelning av tillfälliga överskott. Vid årsskiftet uppgick överskottet i pensionssystemet till 1 200 miljarder kronor. Det behöver hanteras, bland annat för att det annars kan påverka riskspridningen i det samlade offentliga sparandet. TCO föreslår att i princip samma mekanism, som används när pensionerna sänks vid underskott, används för att dela ut överskott till pensionssparare och pensionärer. Det skulle innebära ett visst tillskott till pensionen, men framför allt öka transparensen och symmetrin pensionssystemet genom att samma kollektiv som får bära risken vid underskott, får ta del av överskottet när ett sådant finns.

Vårt allmänna pensionssystem har tjänat oss väl sedan det sjösattes i slutet av 90-talet. Systemet som är generellt och grundas på individernas livsinkomster kännetecknas av en hög grad av legitimitet, stabilitet och förutsägbarhet. Även det faktum att det krävs breda politiska överenskommelser för att genomföra förändringar bidrar till stabiliteten. Det ska inte vara lätt att höja avsättningarna till pensionssystemet, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen som måste vara överens om genomförandet. Därför är det olyckligt att pensionsfrågan blivit en valfråga och att förslag lanseras, som hotar undergräva stabiliteten i systemet och skapar osäkerhet om arbetets betydelse för pensionen.

Men justeringar bör ändå vara möjliga och pensionsgruppen behöver enligt vår uppfattning också komma med förslag till åtgärder som höjer pensionerna. Den oro för pensionerna, som många hyser, är nämligen högst realistisk.

Det har utlovats att det här pensionssystemet skulle ge lika mycket i pension som det tidigare ATP-systemet, ungefär 60 procent av tidigare inkomst upp till systemets tak. Men det fanns en viktig förutsättning, att arbetslivet förlängdes i takt med att förväntad livslängd ökade. Det har inte skett, däremot har livslängden ökat mer än man då anade. Följden har blivit att den utbetalda pensionen blivit allt lägre relativt lönen och kompensationsgraden fortsätter att sjunka. Framtida generationer riskerar att få en mycket låg allmän pension jämfört med tidigare lön. Det handlar om nivåer kring 40 procent jämfört med tidigare lön för låg- och medelinkomsttagare.

Arbete längre upp i åren höjer visserligen pensionen livsvarigt och i nuläget är det skattemässigt också mycket lönsamt att arbeta efter 65 år. Pensionsgruppen har också tagit initiativ till förlängning av arbetslivet genom höjda åldersgränser och införande av en riktålder för pension. Dessa åtgärder hanterar en del av tendensen till sjunkande kompensationsgrad i utbetald pension, men fortfarande återstår en del till en allmän pension på nivån 60 procent. Men det behöver poängteras att individernas faktiska möjligheter att förlänga arbetslivet är mycket ojämnt fördelade, även bland tjänstemän med längre utbildning. Här behövs förbättringar i arbetsmiljön och möjligheter till omställning genom hela arbetslivet, om medarbetarna förväntas arbeta längre upp i åren.

Men genom en kombination av förlängt arbetsliv och höjd pensionsrätt, avseende såväl utgående pension, som pensionsbehållning och fortsatt intjänande, kan en nivå på närmare 60 procent av tidigare lön uppnås. Om de som utöver inkomstpension också har grundskydd – garantipension och bostadstillägg – får behålla det oförändrat, när inkomstpensionen höjs, behålls fördelningsprofilen i pensionssystemet och respektavståndet – betydelsen av arbete för pensionen – ökar.

Det är angeläget att den här avgiftshöjningen prioriteras, med den kostnad det innebär. Oron och osäkerheten inför pensionen, som ofta är berättigad, betingar också en kostnad och riskerar att sänka förtroendet för vårt allmänna pensionssystem. Därför hoppas vi att vårt förslag till höjd pension med bevarande av pensionssystemets autonomi ska få ett brett stöd och därmed gå att genomföra.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.