Arbete, inte bidrag från partnern, ska ge kvinnor pension

TCObloggar 2017-01-24

Pensionsgruppen presenterar idag sin handlingsplan för jämställda pensioner. I planen utlovas bland annat en översyn av grundskyddet i det allmänna pensionssystemet, förenklad ansökan för överföring av premiepensionsrätt mellan makar och sambor, fortsatt analys av förslagen om pensionsrätt för studier och barnår samt analys av kvinnors tidigare utträde ur arbetslivet. Handlingsplanen är i mycket en fortsättning på utredningen ”Jämställda pensioner?” (Ds 2016:19) som pensionsgruppen publicerade förra året och där TCO lämnat ett remissvar.

Grundskyddet i pensionssystemet är indexerat så att det följer prisutvecklingen i stället för löneutvecklingen och dess värde blir med tiden urholkat. Pensionärer med grundskydd, varav flertalet är kvinnor, får svårt att klara sin försörjning. Därför kan det absolut finnas motiv för en översyn, även om det medför höga kostnader.

Pensionsrätt för barnår bidrar till att öka jämställdheten i pensionssystemet. Detta gäller även indirekt för pensionsrätt för studier, som underlättar att möta arbetsmarknadens krav på utbildning och omställning.

Att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män kan ha olika förklaringar, personliga såväl som arbetsmiljömässiga. Kvinnor i tjänstemannayrken är en utsatt grupp, särskilt i offentlig men också i privat sektor. Deras psykosociala arbetsmiljö ofta är tuff och anspänd, med hög arbetsbelastning, högt arbetstempo och låg grad av kontroll i arbetet.

Det är inte helt lätt att se vad som motiverar till att underlätta delning och överföring av pensionsrätt mellan makar och sambor. Det finns en risk för minskade incitament till exempelvis heltidsarbete för maken/makan med lägst inkomst. Kvinnor behöver arbeta mer snarare än mindre för att säkra sin pension. Åtgärden träffar inte heller dem med lägst inkomst – de ensamstående – eftersom det bara blir makar och sammanboende som har någon att dela pensionsrätter med.

Pensionsrätter i det allmänna systemet inklusive premiepensionen innebär relativt sett begränsade summor efter som de inte beräknas på inkomster över taket på 7,5 inkomstbasbelopp. Det är också viktigt att komma ihåg att det är arbetsmarknadsparterna som förfogar över tjänstepensionssystemen och där är det inte aktuellt med någon delning av pensionsrätt.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Eva Nordmark omvald till ordförande för TCO

– Jag är oerhört glad och tacksam för förtroendet att fortsätta leda TCO.

Läs mer

Är du nyfiken på vad EU betyder för svensk ekonomi?

Svensk ekonomi är beroende av EU. Värdet av vår export av varor och tjänster utgör och står för halva vår BNP-tillväxt och 70 procent av exporten går till EU:s inre marknad

Läs mer

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden?

Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Läs mer

img description

#tcosverige

Följ oss på Instagram

img description
img description
img description
img description
img description
image description
Följ oss på instagram

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund