Arbete, inte bidrag från partnern, ska ge kvinnor pension

TCObloggar 2017-01-24

Pensionsgruppen presenterar idag sin handlingsplan för jämställda pensioner. I planen utlovas bland annat en översyn av grundskyddet i det allmänna pensionssystemet, förenklad ansökan för överföring av premiepensionsrätt mellan makar och sambor, fortsatt analys av förslagen om pensionsrätt för studier och barnår samt analys av kvinnors tidigare utträde ur arbetslivet. Handlingsplanen är i mycket en fortsättning på utredningen ”Jämställda pensioner?” (Ds 2016:19) som pensionsgruppen publicerade förra året och där TCO lämnat ett remissvar.

Grundskyddet i pensionssystemet är indexerat så att det följer prisutvecklingen i stället för löneutvecklingen och dess värde blir med tiden urholkat. Pensionärer med grundskydd, varav flertalet är kvinnor, får svårt att klara sin försörjning. Därför kan det absolut finnas motiv för en översyn, även om det medför höga kostnader.

Pensionsrätt för barnår bidrar till att öka jämställdheten i pensionssystemet. Detta gäller även indirekt för pensionsrätt för studier, som underlättar att möta arbetsmarknadens krav på utbildning och omställning.

Att kvinnor lämnar arbetsmarknaden tidigare än män kan ha olika förklaringar, personliga såväl som arbetsmiljömässiga. Kvinnor i tjänstemannayrken är en utsatt grupp, särskilt i offentlig men också i privat sektor. Deras psykosociala arbetsmiljö ofta är tuff och anspänd, med hög arbetsbelastning, högt arbetstempo och låg grad av kontroll i arbetet.

Det är inte helt lätt att se vad som motiverar till att underlätta delning och överföring av pensionsrätt mellan makar och sambor. Det finns en risk för minskade incitament till exempelvis heltidsarbete för maken/makan med lägst inkomst. Kvinnor behöver arbeta mer snarare än mindre för att säkra sin pension. Åtgärden träffar inte heller dem med lägst inkomst – de ensamstående – eftersom det bara blir makar och sammanboende som har någon att dela pensionsrätter med.

Pensionsrätter i det allmänna systemet inklusive premiepensionen innebär relativt sett begränsade summor efter som de inte beräknas på inkomster över taket på 7,5 inkomstbasbelopp. Det är också viktigt att komma ihåg att det är arbetsmarknadsparterna som förfogar över tjänstepensionssystemen och där är det inte aktuellt med någon delning av pensionsrätt.

Utredare pensionsfrågor, statistiker

Tydligt att man inte förstått farorna och riskerna med att reglera minimilöner på EU-nivå

Jag känner en fortsatt stor oro utifrån det samråd EU-kommissionen presenterat

Läs mer

A-kassan måste omfatta många fler!

- Och taket i a-kassan måste höjas.

Läs mer

Minimilön är olagligt, olämpligt och komplicerat

Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, bloggar med anledning av EU:s samråd kring förslaget om minimilöner.

Läs mer

Hitta ditt fackförbund

Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund