Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

TCObloggar 2020-05-20

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Nyligen lanserade Fores antologin Arbetsmarknad i förändring i vilken en rad forskare vrider och vänder på frågan hur arbetskraftens omställningsförmåga kan förbättras. Jag hade förmånen att få kommentera antologin i samband med lanseringen men tänkte ta tillfället i akt att utveckla några av mina resonemang nedan, samt diskutera ett par av de åtgärder som vidtagits på området under senare tid med anledning av Coronapandemin.

Det är inte är så att det saknas tidigare texter på temat, tvärtom. Utmärkande för den här antologin är dock insikten om att mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar. På så sätt skiljer den också ut sig från de parallella spår som annars ofta kännetecknar både politiska och vetenskapliga diskussioner.

I korthet kan tre antaganden sägas ligga till grund för de olika bidragen i antologin. Utöver att det finns mycket att vinna på att ta hjälp av olika samhällsvetenskapliga discipliner för att förstå, förklara och i förlängningen förändra förutsättningarna för omställning, så konstateras att Sverige i grunden står väl rustat för att hantera utmaningar kopplade till ny teknik. Resurserna behöver dock användas mer effektivt än idag.

Dessa antaganden är enkla att hålla med om. Vi är många som delar problembeskrivningen att det är för mycket stuprörstänk och för lite av sammanhängande strukturer för kompetensförsörjning i Sverige. Likaså att det behövs ett samlat grepp för att hantera arbetslöshet, bristyrkesproblematik och livslångt lärande. Detta knyter i sin tur an till frågan som löper som en röd tråd genom antologin, nämligen huruvida befintliga strukturer möjliggör eller begränsar förbättrad omställning.

Svaret ligger väl som alltid däremellan. Med det sagt fastnade jag ändå vid att det i inledningen argumenteras för att ”gamla strukturer måste överges” (s. xiv). Det är möjligt att det är en fråga om semantik men som jag läser de olika bidragen tänker jag tvärtom att en stor behållning med antologin är att den, just genom att bidra med nya begrepp och därmed nya analytiska verktyg, snarare visar på att det är möjligt att utveckla befintliga strukturer.

Ekonomgeografen Martin Hennings kapitel om hur vi kan förstå förändrade humankapitalstrukturer med hjälp av en begreppsapparat innehållande kompetenslandskap, kompetensknippen och regionala familjer är ett utmärkt exempel, som ger nya insikter om hur vi kan förstå dynamiken på arbetsmarknaden, betydelsen av den regionala dimensionen i arbetsmarknadspolitiken samt värdet av att kunna bryta ner yrken i olika kompetenser. Det senare är inte minst viktigt i relation till vägledning och validering.

Från TCO:s sida brukar vi framhålla att svensk omställningsförmåga vilar på fyra ben: det är den aktiva arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen, utbildningssystemet (inbegripet den högre utbildningen) samt de omställningsavtal som fack och arbetsgivare bär upp gemensamt. Det senare är inte så uppmärksammat i antologin men lyfts fram av bland annat OECD som en nyckel för att Sverige ska klara den digitala transformationen på ett bra sätt.

De olika delarna i omställningssystemet är i sin tur beroende av varandra. Det innebär att brister det i en del får det följdeffekter. Annorlunda uttryckt behöver vi skruva i samtliga delar för att få helheten och styrningen att fungera bättre.

I Coronapandemins spår har också många reformer av både tillfällig och permanent karaktär kommit på plats. Satsningar på korta kurser inom yrkeshögskola och högskola, omfördelning av socialfondsmedel för att kompetensutveckla varslad och korttidspermitterad personal samt en utvidgad möjlighet för omställningsorganisationer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl är några exempel.

Vad dessa initiativ åskådliggör är att arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken behöver växeldra för att möjliggöra kompetensutveckling för fler. Det är också ur det perspektivet som man kan förstå förslaget som presenterades i förra veckan att skriva in i högskolelagen att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande.

För att universitet och högskolor ska kunna axla ett sådant ansvar räcker det emellertid inte med ett förtydligande i högskolelagen utan erforderliga ekonomiska resurser måste naturligtvis också till. Men ord spelar roll och genom att i enlighet med TCO förorda det bredare begreppet livslångt lärande (till skillnad från Styr- och resursutredningens snävare fort- och vidareutbildning) så understryks att lärosätenas utbildningsutbud ska svara mot flera olika behov, varav ökade krav på omställning är ett.

Livslångt lärande har ibland beskrivits som ett buzzword, tomt på innehåll. Ska man våga sig på en förklaring till detta tror jag att otydligheten kan ha att göra med att vi fram tills nu lagt så mycket fokus på lärande utsträckt i tid, att vi missat eller åtminstone underskattat begreppets rumsliga dimension. Tolkat på det viset är det ett viktigt signalvärde att lyfta fram lärosätenas roll som en plats även för den här typen av lärande. I bästa fall kan det bidra till att ge konkretion åt begreppet, och därigenom göra övergången från politik till praktik enklare att åstadkomma. Förslaget överensstämmer också med en internationell begreppsapparat.

Och med det är vi tillbaka där startade, i antologin från Fores och den principiellt intressanta frågan om (institutionell) ansvarsfördelning och finansiering för omställning. Klart är att Coronakrisen kommer att påskynda omstruktureringen inom åtminstone delar av arbetsmarknaden. För att möta utvecklingen kommer det att krävas framsynta förslag och beslut vilket förutsätter att perspektiv bryts mot varandra. Oberoende av om man instämmer i de slutsatser som dras fyller mångvetenskapliga diskussioner likt dem som förs i antologin också ur det perspektivet en viktig funktion.

Utredare arbetsmarknadspolitik

Hjälp ensamföretagarna överleva coronakrisen

Många ensamföretagare har fortfarande inte fått något stöd för att klara sin ekonomi till följd av coronaviruset, skriver Therese Svanström i en debattartikel på aftonbladet.se

Läs mer

Debatt

Replik: Vi förstår inte Försäkringskassan

Försäkringskassan sågar förslagen till en ny sjukförsäkring. Vi har svårt att förstå myndighetens onyanserade och svepande kritik, skriver företrädare från LO, TCO och Saco.

Nyheter

Fler korta högskolekurser är helt rätt väg

De senaste veckorna har regeringen och samarbetspartierna presenterat flera satsningar på högskolans roll i det livslånga lärandet och omställning. Senast i raden är beskedet att tillföra ytterligare medel som ska användas till korta högskolekurser, och det är helt i linje med tjänstemännens behov.

Pressmeddelanden

Välkommet omställningsuppdrag för högskolan

TCO har under flera år varit drivande i frågan om att ge högskolan ett omställningsuppdrag. I takt med att arbetsmarknaden förändras och vi arbetar längre upp i åldrarna ökar behoven av att kunna ställa om och ändra riktning i arbetslivet. Coronapandemin har ställt dessa behov på sin spets.

Debatt

Replik: LOV-experiment läcker energi från AF

I krisen måste Arbetsförmedlingen fokusera på de åtgärder man vet fungerar, inte en ny svårutvärderad försöksverksamhet med en rad problem, skriver fackliga utredare från LO, TCO och Saco.

Nyheter

Framgång för TCO i sjukförsäkringsfrågan

2018 tillsatte regeringen med dåvarande socialförsäkringsminister Annika Strandhäll utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum. Utredningen tillsattes mot bakgrund av den kraftiga kritik som bland annat TCO riktat mot oklarheter kring Försäkringskassans bedömningar av de sjukskrivnas arbetsförmåga. Utredaren Clas Jansson har nu har nu presenterat slutbetänkande En sjukförsäkring anpassad till individen med flera förslag som TCO har jobbat hårt för att få igenom.

Pressmeddelanden

TCO delar ut priser till kulturskapare

TCO:s kulturpris och kulturstipendium 2020 delades ut digitalt på tisdagseftermiddagen. Årets kulturpristagare är regissören Amanda Kernell. Kulturstipendiet tilldelas bildkonstnären Kent Wisti.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 maj, 2020

Måndag med möten med ministrar och skådespelare från Dramaten

Måndagsmorgonen rivstartade med ett digitalt möte om situationen för ensamföretagare. Tillsammans med ordförandena för Unionen, Journalistförbundet och Teaterförbundet hade jag en sittning med arbetsmarknadsministern, näringsministern och kulturministern. Min bedömning är att man försöker hitta en lösning, men att det går alldeles för långsamt. För mig är det här en av de frågor som har högsta prioritet. Många TCO-förbundsmedlemmar som är ensamföretagare har en extremt pressad situation. De förtjänar också stöd från det allmänna och den ökade trygghet det skulle innebära.

Corona

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

20 maj, 2020

Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning, Corona

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

19 maj, 2020

Blogg – vägen mot ett omställningsuppdrag

TCO har länge verkat för att ge universitet och högskolor ett omställningsuppdrag och glädjen var därför stor när regeringen i början av maj föreslog ändringar i högskolelagen för att tydliggöra lärosätenas roll i det livslånga lärandet. Det var ett viktigt steg i rätt riktning men utan kompletterande styrsignaler riskerar det att bli symbolpolitik och ett ansvar utan innehåll. Det är därför väldigt glädjande att regeringen och samarbetspartierna under den senaste veckan fortsatt att presentera satsningar och förslag som sakta men säkert fyller lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet med innehåll.

Omställning och utbildning

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

11 maj, 2020

TCO vill se EU-pakt för jobb, sammanhållning och global utveckling

I lördags firades Europadagen, mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden. Pandemin har på några veckor lett till något av det som EU under årtionden arbetat för att förhindra: stängda gränser i Europa och att flera medlemsländer åsidosatt demokratin genom undantagslagar. EU är ett ömtåligt bygge. Pandemin visar hur viktigt det är att hela tiden prata om vad vi vill ha EU till, och vilka regler som vi absolut inte kan tumma på. När EU:s ekonomi nu ska återstartas vill TCO se en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning, som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling.

Ekonomi och tillväxt, EU, Internationellt

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 maj, 2020

Europadagen: Gemenskap och solidaritet

Tidigare i veckan var det 75 år sedan andra världskriget tog slut. Idag, den 9 maj, firar vi Europadagen. För 70 år sedan såg Robert Schumans deklaration om att skapa ett enat Europa, byggt på fred och stabilitet, dagens ljus.

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

06 maj, 2020

Så påverkar Covid-19 pensionerna

Pensionsmyndigheterna har i dagarna lämnat sin prognos till regeringen om utgifterna för kommande år. I prognosen anges bland annat att inkomstpensionen i det allmänna pensionssystemet räknas ned med ungefär 1,5 procent under år 2021.

Pension, Corona

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Rapporter

Att använda bostäderna bättre

I rapporten beskrivs bostadsbristen och problemen med den illa fungerande bostadsmarknaden som ett arbetsmarknadsproblem. Bristande rörlighet bidrar till en sämre fungerande arbetsmarknad eftersom det uppstår rekryteringsproblem. Företag och organisationer kan inte besätta tjänster för att den som skulle ta jobbet inte har möjlighet att skaffa en bostad på rätt ort.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.