Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

TCObloggar 2020-05-20

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Nyligen lanserade Fores antologin Arbetsmarknad i förändring i vilken en rad forskare vrider och vänder på frågan hur arbetskraftens omställningsförmåga kan förbättras. Jag hade förmånen att få kommentera antologin i samband med lanseringen men tänkte ta tillfället i akt att utveckla några av mina resonemang nedan, samt diskutera ett par av de åtgärder som vidtagits på området under senare tid med anledning av Coronapandemin.

Det är inte är så att det saknas tidigare texter på temat, tvärtom. Utmärkande för den här antologin är dock insikten om att mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar. På så sätt skiljer den också ut sig från de parallella spår som annars ofta kännetecknar både politiska och vetenskapliga diskussioner.

I korthet kan tre antaganden sägas ligga till grund för de olika bidragen i antologin. Utöver att det finns mycket att vinna på att ta hjälp av olika samhällsvetenskapliga discipliner för att förstå, förklara och i förlängningen förändra förutsättningarna för omställning, så konstateras att Sverige i grunden står väl rustat för att hantera utmaningar kopplade till ny teknik. Resurserna behöver dock användas mer effektivt än idag.

Dessa antaganden är enkla att hålla med om. Vi är många som delar problembeskrivningen att det är för mycket stuprörstänk och för lite av sammanhängande strukturer för kompetensförsörjning i Sverige. Likaså att det behövs ett samlat grepp för att hantera arbetslöshet, bristyrkesproblematik och livslångt lärande. Detta knyter i sin tur an till frågan som löper som en röd tråd genom antologin, nämligen huruvida befintliga strukturer möjliggör eller begränsar förbättrad omställning.

Svaret ligger väl som alltid däremellan. Med det sagt fastnade jag ändå vid att det i inledningen argumenteras för att ”gamla strukturer måste överges” (s. xiv). Det är möjligt att det är en fråga om semantik men som jag läser de olika bidragen tänker jag tvärtom att en stor behållning med antologin är att den, just genom att bidra med nya begrepp och därmed nya analytiska verktyg, snarare visar på att det är möjligt att utveckla befintliga strukturer.

Ekonomgeografen Martin Hennings kapitel om hur vi kan förstå förändrade humankapitalstrukturer med hjälp av en begreppsapparat innehållande kompetenslandskap, kompetensknippen och regionala familjer är ett utmärkt exempel, som ger nya insikter om hur vi kan förstå dynamiken på arbetsmarknaden, betydelsen av den regionala dimensionen i arbetsmarknadspolitiken samt värdet av att kunna bryta ner yrken i olika kompetenser. Det senare är inte minst viktigt i relation till vägledning och validering.

Från TCO:s sida brukar vi framhålla att svensk omställningsförmåga vilar på fyra ben: det är den aktiva arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen, utbildningssystemet (inbegripet den högre utbildningen) samt de omställningsavtal som fack och arbetsgivare bär upp gemensamt. Det senare är inte så uppmärksammat i antologin men lyfts fram av bland annat OECD som en nyckel för att Sverige ska klara den digitala transformationen på ett bra sätt.

De olika delarna i omställningssystemet är i sin tur beroende av varandra. Det innebär att brister det i en del får det följdeffekter. Annorlunda uttryckt behöver vi skruva i samtliga delar för att få helheten och styrningen att fungera bättre.

I Coronapandemins spår har också många reformer av både tillfällig och permanent karaktär kommit på plats. Satsningar på korta kurser inom yrkeshögskola och högskola, omfördelning av socialfondsmedel för att kompetensutveckla varslad och korttidspermitterad personal samt en utvidgad möjlighet för omställningsorganisationer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl är några exempel.

Vad dessa initiativ åskådliggör är att arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken behöver växeldra för att möjliggöra kompetensutveckling för fler. Det är också ur det perspektivet som man kan förstå förslaget som presenterades i förra veckan att skriva in i högskolelagen att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande.

För att universitet och högskolor ska kunna axla ett sådant ansvar räcker det emellertid inte med ett förtydligande i högskolelagen utan erforderliga ekonomiska resurser måste naturligtvis också till. Men ord spelar roll och genom att i enlighet med TCO förorda det bredare begreppet livslångt lärande (till skillnad från Styr- och resursutredningens snävare fort- och vidareutbildning) så understryks att lärosätenas utbildningsutbud ska svara mot flera olika behov, varav ökade krav på omställning är ett.

Livslångt lärande har ibland beskrivits som ett buzzword, tomt på innehåll. Ska man våga sig på en förklaring till detta tror jag att otydligheten kan ha att göra med att vi fram tills nu lagt så mycket fokus på lärande utsträckt i tid, att vi missat eller åtminstone underskattat begreppets rumsliga dimension. Tolkat på det viset är det ett viktigt signalvärde att lyfta fram lärosätenas roll som en plats även för den här typen av lärande. I bästa fall kan det bidra till att ge konkretion åt begreppet, och därigenom göra övergången från politik till praktik enklare att åstadkomma. Förslaget överensstämmer också med en internationell begreppsapparat.

Och med det är vi tillbaka där startade, i antologin från Fores och den principiellt intressanta frågan om (institutionell) ansvarsfördelning och finansiering för omställning. Klart är att Coronakrisen kommer att påskynda omstruktureringen inom åtminstone delar av arbetsmarknaden. För att möta utvecklingen kommer det att krävas framsynta förslag och beslut vilket förutsätter att perspektiv bryts mot varandra. Oberoende av om man instämmer i de slutsatser som dras fyller mångvetenskapliga diskussioner likt dem som förs i antologin också ur det perspektivet en viktig funktion.

Utredare arbetsmarknadspolitik

Det här vill vi se i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Det saknas inte utmaningar på arbetsmiljöområdet. I ljuset av coronapandemin har vikten av ett väl fungerande arbetsmiljöarbete blivit ännu tydligare.

Läs mer

Debatt

EU legislation on minimum wages is not the solution

We are deeply worried and concerned that the European Commission, after its second-stage consultation with the social partners, is planning to proceed with a legislative initiative on minimum wages—a proposal, which will not respect treaty limitations and be counterproductive for a social Europe built on robust, multi-employer collective bargaining. As the Scandinavian trade union movement, on the fourth of September we sent our own reply to the commission.

Nyheter

Det här vill vi se i regeringens nya arbetsmiljöstrategi

Regeringens arbetsmiljöstrategi löper ut vid årsskiftet. Strategin innehåller regeringens prioriteringar på arbetsmiljöområdet de kommande åren. TCO vill särskilt betona att arbetsmiljöarbetet endast fungerar i samverkan mellan arbetsgivare och skyddsombud och att många arbetsplatser måste jobba mer med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Pressmeddelanden

TCO kommenterar frågan om anställningsskyddet i framtiden

TCO ser fortsatt allvarligt på statlig inblandning i frågor som arbetsmarknadens parter är bäst lämpade att sköta. Det är endast genom kollektivavtal som långsiktigt hållbara lösningar kan nås. Därför är TCO:s uppfattning fortfarande att regeringen inte kan gå vidare med LAS-utredningens förslag.

Debatt

Dags för klarspråk om sjukförsäkringen!

För oss är det självklart att sjukförsäkringen ska vara rättssäker och ge sjukskrivna rehabilitering och stöd så att de kan gå tillbaka till sitt arbete och ta tillvara sin kompetens och yrkeserfarenhet. Men som utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum visar, och våra förbund erfar, finns det idag stora brister i hur sjukförsäkringen fungerar.

Nyheter

Nytt omsättningsstöd välkomnas

Arbetsmarknaden är fortsatt tuff för många just nu och för egenföretagare som förlorat uppdrag och kunder när pandemin slog till är behovet av stöd fortsatt stort. TCO välkomnar ett krisstöd även för dem som driver enskild firma men kravet på omsättning bör sänkas.

Pressmeddelanden

Många som jobbar hemma trivs bra – men saknar kollegorna

Coronapandemin har påverkat hur vi lever och hur vi arbetar. Många har bytt skrivbordet på kontoret mot köksbordet hemmavid. TCO har låtit Novus fråga tjänstemännen om deras arbetsmiljö under pandemin.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

09 oktober, 2020

Kompromisskampen 2020

I onsdags var det äntligen dags igen! Då gjorde Sveriges ungdomsförbund för femte året i rad upp i Kompromisskampen. Normalt sett sker det i Almedalen men vi, som så många andra, fick ställa om.

Partsmodellen

Sofia Råsmar - EU-jurist

16 oktober, 2020

Europeiska arbetsmyndigheten (ELA) fyller 1 år!

Europeiska arbetsmyndigheten fyller 1 år idag, det är värt att uppmärksammas. Myndigheten slog upp portarna den 16 oktober 2019 i Bratislava (eller nåja myndigheten startade åtminstone officiellt sitt arbete då och så snart läget i omvärlden tillåter ska den finnas på plats fysiskt i Bratislava).

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2020

Premiepensionens insättningsgaranti

Pensionsmyndighetens arbete med att minimera skadorna för pensionsspararna efter fondbolagsskandalerna ger resultat. Samtidigt ökar kontrollen av fonderna och förvalsalternativet görs om. Men spararna kan ändå vara betjänta av en insättningsgaranti.

Trygghetssystem, Pension

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

05 oktober, 2020

Inkomstpensionen behöver höjas - inom ramen för pensionssystemet

Pensionsgruppens förslag till inkomstpensionstillägg från i våras finns även med i budgetpropositionen för 2021. Förslaget har mötts av stark kritik för att man inte vårdar och värnar pensionssystemet, utan river upp, krånglar till och skapar administrativa problem. Kritiken är berättigad, även om det inte alls är fel att vilja höja pensionerna. Haken är att det behöver göras i pensionssystemet, inte via statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Kristina Lovén Seldén - Utredare arbetsmarknadspolitik

30 september, 2020

Ett viktigt steg i rätt riktning som behöver åtföljas av fler

Ökade möjligheter till utveckling och omställning genom hela arbetslivet är en fråga som ligger som ett raster över det mesta som vi tar oss för i TCO – oavsett om det handlar om arbetsmiljö, trygghetssystem, pensioner, utbildning, jämställdhet eller arbetsmarknadspolitik.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Omställning och utbildning

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

25 september, 2020

Budgeten saknar besked om en skattereform

En ganska bra budget för omställning men det saknas långsiktighet och förutsebarhet vad gäller skattepolitiken och välfärdens finansiering. Det är en kortversion av kommentaren om budgetpropositionen för 2021.

Ekonomi och tillväxt, Skattereform

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

21 Oktober

Onsdag 21 oktober 08:30 - 09:00 |

Lärcentra i centrum

Coronapandemin har satt omställningsfrågorna i fokus, men för TCO har dessa frågor alltid varit i ropet. TCO bjuder därför in till ett livesänt samtal där den nya rapporten ”Lärcentra – för högre utbildning i hela landet” presenteras.

Läs mer

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.