Mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar

TCObloggar 2020-05-20

Kristina Lovén Seldén kommenterar Fores antologi Arbetsmarknad i förändring i en blogg.

Nyligen lanserade Fores antologin Arbetsmarknad i förändring i vilken en rad forskare vrider och vänder på frågan hur arbetskraftens omställningsförmåga kan förbättras. Jag hade förmånen att få kommentera antologin i samband med lanseringen men tänkte ta tillfället i akt att utveckla några av mina resonemang nedan, samt diskutera ett par av de åtgärder som vidtagits på området under senare tid med anledning av Coronapandemin.

Det är inte är så att det saknas tidigare texter på temat, tvärtom. Utmärkande för den här antologin är dock insikten om att mångbottnade problem kräver mångdisciplinära lösningar. På så sätt skiljer den också ut sig från de parallella spår som annars ofta kännetecknar både politiska och vetenskapliga diskussioner.

I korthet kan tre antaganden sägas ligga till grund för de olika bidragen i antologin. Utöver att det finns mycket att vinna på att ta hjälp av olika samhällsvetenskapliga discipliner för att förstå, förklara och i förlängningen förändra förutsättningarna för omställning, så konstateras att Sverige i grunden står väl rustat för att hantera utmaningar kopplade till ny teknik. Resurserna behöver dock användas mer effektivt än idag.

Dessa antaganden är enkla att hålla med om. Vi är många som delar problembeskrivningen att det är för mycket stuprörstänk och för lite av sammanhängande strukturer för kompetensförsörjning i Sverige. Likaså att det behövs ett samlat grepp för att hantera arbetslöshet, bristyrkesproblematik och livslångt lärande. Detta knyter i sin tur an till frågan som löper som en röd tråd genom antologin, nämligen huruvida befintliga strukturer möjliggör eller begränsar förbättrad omställning.

Svaret ligger väl som alltid däremellan. Med det sagt fastnade jag ändå vid att det i inledningen argumenteras för att ”gamla strukturer måste överges” (s. xiv). Det är möjligt att det är en fråga om semantik men som jag läser de olika bidragen tänker jag tvärtom att en stor behållning med antologin är att den, just genom att bidra med nya begrepp och därmed nya analytiska verktyg, snarare visar på att det är möjligt att utveckla befintliga strukturer.

Ekonomgeografen Martin Hennings kapitel om hur vi kan förstå förändrade humankapitalstrukturer med hjälp av en begreppsapparat innehållande kompetenslandskap, kompetensknippen och regionala familjer är ett utmärkt exempel, som ger nya insikter om hur vi kan förstå dynamiken på arbetsmarknaden, betydelsen av den regionala dimensionen i arbetsmarknadspolitiken samt värdet av att kunna bryta ner yrken i olika kompetenser. Det senare är inte minst viktigt i relation till vägledning och validering.

Från TCO:s sida brukar vi framhålla att svensk omställningsförmåga vilar på fyra ben: det är den aktiva arbetsmarknadspolitiken, arbetslöshetsförsäkringen, utbildningssystemet (inbegripet den högre utbildningen) samt de omställningsavtal som fack och arbetsgivare bär upp gemensamt. Det senare är inte så uppmärksammat i antologin men lyfts fram av bland annat OECD som en nyckel för att Sverige ska klara den digitala transformationen på ett bra sätt.

De olika delarna i omställningssystemet är i sin tur beroende av varandra. Det innebär att brister det i en del får det följdeffekter. Annorlunda uttryckt behöver vi skruva i samtliga delar för att få helheten och styrningen att fungera bättre.

I Coronapandemins spår har också många reformer av både tillfällig och permanent karaktär kommit på plats. Satsningar på korta kurser inom yrkeshögskola och högskola, omfördelning av socialfondsmedel för att kompetensutveckla varslad och korttidspermitterad personal samt en utvidgad möjlighet för omställningsorganisationer att köpa uppdragsutbildning av arbetsmarknadsskäl är några exempel.

Vad dessa initiativ åskådliggör är att arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken behöver växeldra för att möjliggöra kompetensutveckling för fler. Det är också ur det perspektivet som man kan förstå förslaget som presenterades i förra veckan att skriva in i högskolelagen att högskolorna i sin verksamhet ska främja ett livslångt lärande.

För att universitet och högskolor ska kunna axla ett sådant ansvar räcker det emellertid inte med ett förtydligande i högskolelagen utan erforderliga ekonomiska resurser måste naturligtvis också till. Men ord spelar roll och genom att i enlighet med TCO förorda det bredare begreppet livslångt lärande (till skillnad från Styr- och resursutredningens snävare fort- och vidareutbildning) så understryks att lärosätenas utbildningsutbud ska svara mot flera olika behov, varav ökade krav på omställning är ett.

Livslångt lärande har ibland beskrivits som ett buzzword, tomt på innehåll. Ska man våga sig på en förklaring till detta tror jag att otydligheten kan ha att göra med att vi fram tills nu lagt så mycket fokus på lärande utsträckt i tid, att vi missat eller åtminstone underskattat begreppets rumsliga dimension. Tolkat på det viset är det ett viktigt signalvärde att lyfta fram lärosätenas roll som en plats även för den här typen av lärande. I bästa fall kan det bidra till att ge konkretion åt begreppet, och därigenom göra övergången från politik till praktik enklare att åstadkomma. Förslaget överensstämmer också med en internationell begreppsapparat.

Och med det är vi tillbaka där startade, i antologin från Fores och den principiellt intressanta frågan om (institutionell) ansvarsfördelning och finansiering för omställning. Klart är att Coronakrisen kommer att påskynda omstruktureringen inom åtminstone delar av arbetsmarknaden. För att möta utvecklingen kommer det att krävas framsynta förslag och beslut vilket förutsätter att perspektiv bryts mot varandra. Oberoende av om man instämmer i de slutsatser som dras fyller mångvetenskapliga diskussioner likt dem som förs i antologin också ur det perspektivet en viktig funktion.

Utredare arbetsmarknadspolitik

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Efter en ovanlig vår och ett ovanligt år summerar Therese Svanström året hittills och med hopp går hon in i semestern och ser fram emot den osäkra, men intressanta hösten. Glad sommar! 

Läs mer

Debatt

Ökade sjuktal kräver en reformerad försäkring

Sjuktalen går upp i Hallands län – då är det viktigt med en sjukförsäkring som ger de försäkrade inkomsttrygghet och som främjar rehabilitering och återgång i arbete, skriver Therese Svanström i Hallandsposten.

Nyheter

Kompromisskampen firar fem år - fast i höst

Det började som en rolig idé 2016 - att få de politiska ungdomsförbunden att kompromissa sig fram till lösningar på scenen i Almedalen. Sedan dess har vi sett spännande samarbeten och nya vänskaper uppstå i TCO-landet. I år blir det inget Almedalen, men det blir Kompromisskampen. Skriv redan nu in 7 oktober i din kalender, då firar vi fem år av lösningar istället för låsningar i politiken.

Pressmeddelanden

TCO rekryterar ny kanslichef

TCO har rekryterat Mikael Sjöberg till tjänsten som kanslichef. Han efterträder Torbjörn Bredin som går i pension efter att ha lett TCO-kansliets arbete sedan 2011. Sjöberg har bland annat varit generaldirektör för Arbetslivsinstitutet, Arbetsmiljöverket och senast Arbetsförmedlingen.

Debatt

Nya grupper på arbetsmarknaden får inte del av trygghetssystemen

Endast ungefär hälften av alla öppet arbetslösa får i dag ersättning från a-kassan. Därför är det bra att en aktuell utredning föreslår att a-kassan ska breddas. Det gynnar exempelvis egenföretagare och kombinatörer, skriver Therese Svanström, TCO på Altinget.se.

Nyheter

Inbjudan: TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare 2020

Är du doktorand eller nydisputerad forskare med intresse för arbetsmarknaden? Vill du få en chans att diskutera pågående eller kommande forskning med arbetsmarknadens parter och forskare från andra discipliner? Vill du öka din kunskap om kollektivavtalen och förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Ansök till TCO:s akademi för framtidens arbetsmarknadsforskare.

Pressmeddelanden

TCO välkomnar en a-kassa anpassad efter dagens arbetsmarknad

TCO är positiva till a-kasseutredningen som överlämnades till regeringen måndagen 15 juni. Utredningens förslag leder till att a-kassan breddas så att även de som jobbar som egenföretagare eller i atypiska anställningsformer kvalificeras för ersättning. En förändring som betyder mycket för tjänstemannagrupperna, det välkomnar TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 juli, 2020

En ovanlig vår och ett ovanligt år

Sommarhälsningar av det här slaget brukar alltid vara lättsamma och glada. Den del av året som vi lämnar bakom oss brukar summeras och vi brukar kunna lämna jobbet bakom oss för några veckors efterlängtad ledighet. Men i år är inget vanligt år. Min inledning börjar därför tyvärr i moll, men avslutas med både hopp och glädje.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 juli, 2020

TCO inför EU-toppmötet: slå vakt om fria rörligheten och stoppa EU-reglerade minimilöner

På fredag och lördag denna vecka samlas EU-ledarna på nytt för att försöka komma överens om EU:s nya sjuårsbudget och det stora återhämtningspaketet. TCO gör två medskick till regeringen inför slutförhandlingen: ta upp frågan om att gränserna inom EU snarast måste öppnas, och kräv att förslaget om EU-reglerade minimilöner slopas.

EU, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

02 juli, 2020

Kris och brexit i fokus när Tyskland tar över EU-klubban

I går övertog Tyskland ordförandeklubban i EU:s ministerråd från Kroatien. Under det kommande halvåret blir det Angela Merkels regering som ska försöka jämka ihop EU-länderna i flera stora och svåra frågor. Just nu har EU ett par extra svåra frågor på bordet, som måste lösas under tyskt ordförandeskap: räddningspaketet och brexit.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

30 juni, 2020

Ett regelverk som uppmuntrar till visselblåsning är viktigt

Igår presenterades förslaget till hur EU:s direktiv om skydd för visselblåsare ska införas i svensk rätt. TCO välkomnar ett förbättrat skydd för visselblåsare men pekar på risken för ett omfattande och krångligt regelverk. Det ska alltid vara enkelt att slå larm om missförhållande, det är en viktig princip som TCO vill värna om.

Arbetsrätt, EU

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

18 juni, 2020

EU:s midsommartoppmöte: Kompromissvilja krävs för att vända krisen till framtidstro

På midsommarafton inleder EU-ledarna förhandlingar om det nya räddningspaketet som ska bidra till att Europas ekonomi kommer på rätt köl. TCO driver på för att EU ska enas kring en pakt för jobb, tillväxt och sammanhållning - som rustar Europa ekonomiskt, slår vakt om våra gemensamma värden och bidrar till global utveckling. I förhandlingarna krävs att Sverige och övriga länder står upp för Europasamarbetet och agerar konstruktivt och lösningsorienterat, för läget är allvarligt. Bara genom kompromissvilja och handlingskraft kan krisen vändas till framtidstro.

Ekonomi och tillväxt, EU, Corona

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 juni, 2020

Midsommarförhandlingar i EU

I morgon, på midsommarafton, möts EU-ländernas stats- och regeringschefer digitalt för att bland annat diskutera formerna för och finansieringen av unionens krisåtgärder men också långtidsbudgeten. Det finns olika syn på hur det ska gå till men också om hur budgeten ska utformas och finansieras. Utsikterna för att man skulle komma överens i morgon får anses vara små.

Ekonomi och tillväxt, EU, Partsmodellen

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Rapporter

Får tjänstemännen ihop livspusslet?

Hinner tjänstemännen med både arbete och föräldraskap? Hur viktigt är det att arbetet är föräldravänligt och hur ser arbetssituationen faktiskt ut? Vilka konsekvenser får det att det oftast är kvinnor som anpassar arbetslivet efter familjelivet? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten.

Läs vidare

Rapporter

Var rädd om RUT!

TCO anser att rutavdraget är viktigt för att underlätta människors livspussel, därför måste systemet värnas från förslag som riskerar att undergräva dess legitimitet. TCO framför i denna rapport en rad förslag som syftar till att hålla till rutavdraget träffsäkert, effektivt och legitimt.

Läs vidare

Rapporter

Från lön till studiemedel - går ekonomin ihop?

Vi lever i en tid då vikten av det livslånga lärandet ökar. Men hur påverkas hushållsekonomin för en yrkesverksam som går tillbaka till skolbänken? Går ekonomin ihop för den som väljer att finansiera sina studier med studiemedel?

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.