Ett viktigt steg i rätt riktning som behöver åtföljas av fler

TCObloggar 2020-09-30

Ökade möjligheter till utveckling och omställning genom hela arbetslivet är en fråga som ligger som ett raster över det mesta som vi tar oss för i TCO – oavsett om det handlar om arbetsmiljö, trygghetssystem, pensioner, utbildning, jämställdhet eller arbetsmarknadspolitik.

Det är också ur det perspektivet som man ska förstå TCO:s förslag att det behövs mer av utbildning i arbetsmarknadspolitiken och tvärtom. Strukturomvandling driver på omställningen, och i takt med att kompetenskraven i arbetslivet höjs blir det än viktigare att det finns goda möjligheter att fylla på med ny kompetens, yrkesväxla och ställa om – särskilt som utvecklingen också går mot ett längre arbetsliv.

Mot den bakgrunden är de åtgärder som regeringen presenterade tidigare i veckan om utökade möjligheter för Arbetsförmedlingen att anvisa arbetssökande till reguljär utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning en principiellt viktig och välkommen förändring som TCO länge yrkat på behöver komma till stånd (se exempelvis TCO:s arbetsmarknadspolitiska program från 2017).

Inte minst innebär satsningen en ny förståelse av vad arbetsmarknadsutbildning kan vara som ligger mer i linje med hur arbetsmarknaden de facto fungerar. För personer som saknar grund- eller gymnasieutbildning och för långtidsarbetslösa så kommer detta att kunna göra stor reell skillnad.

Att regeringen framhåller att en eventuell anvisning till reguljär utbildning ska föregås av en kvalificerad arbetsmarknadspolitisk bedömning är också ett mycket välkommet besked. En omsorgsfullt utförd bedömning är en nyckel för en väl fungerande matchningskedja men bygger givetvis också på att arbetsförmedlare har förutsättningar att göra ett gott arbete. Det är även en viktig premiss för att Arbetsförmedlingen ska lyckas med sitt uppdrag att öka antalet anvisningar till reguljär utbildning.

Samtidigt utgör avgränsningarna i fråga om vilka som får ta del av eftergymnasial utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning att effekterna för tjänstemannagrupperna i sak dessvärre bli mindre än vad de kunde ha varit om utbildning på eftergymnasial nivå inte enbart varit förbehållna långtidsarbetslösa, utan istället utgått från de behov som finns.

Jag är den första att skriva under på att man ibland behöver skynda långsamt för att komma i mål. Men att under pågående pandemi med historiskt höga varsel- och arbetslöshetstal inte ta tillfället i akt att öppna upp arbetsmarknadspolitiken mot reguljär utbildning för fler grupper som har behov av det, förefaller omotiverat restriktivt.

Det intrycket förstärks av analyser från bland andra OECD som pekar mot att automatiseringen kommer att leda till att även mer kvalificerade och avancerade arbetsuppgifter försvinner eller omvandlas. Liknande resonemang förs i en ny antologi från Fores i vilken det konstateras att ”det nya” i den strukturomvandling som nu sker, driven av bland annat ny teknik, är att jobben förändras på alla utbildningsnivåer (se även Unionen 2020). Det kräver i sin tur mer robusta system för omställning, både för att stärka individens position på arbetsmarknaden och underlätta för företag att få rätt kompetens.

När antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen med eftergymnasial utbildning ökar och varslen förväntas stiga behöver tjänstemän och akademiker mellan jobb snabbare kunna bli aktuella för arbetsmarknadspolitiska insatser, och inte behöva vänta på att bli långtidsarbetslösa för att få del av reguljär utbildning som en åtgärd. För personer som av olika skäl inte omfattas av omställningsavtal behöver också Arbetsförmedlingen kunna erbjuda lämpliga insatser redan i ett tidigt skede.

Omställning i form av jobbyten är en viktig del i en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, och därmed också en av förutsättningarna för ökad produktivitet. Genom utbildning skapas rörlighet på arbetsmarknaden vilket bidrar till gynnsammare förutsättningar även för de som har en svagare position på arbetsmarknaden. Till det kommer att bristyrken återfinns på alla utbildningsnivåer idag.

Sammantaget är det vår förhoppning att regeringen och samarbetspartierna fortsätter att utveckla arbetsmarknadspolitiken i en riktning som också inbegriper behoven hos breda tjänstemannagrupper. Med en utbildningspolitik som först och främst är inriktad mot unga och en aktiv arbetsmarknadspolitik som framförallt tar sikte på de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden, saknas många gånger praktiska förutsättningar för omställning mitt i livet när situationen så kräver. Det behöver vi ändra på genom att fortsätta investera i utbildning och bredda den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det också en viktig åtgärd att ytterligare vidga möjligheten till reguljär utbildning då traditionell arbetsmarknadsutbildning haft en bias mot manligt dominera­de yrken på framförallt gymnasial nivå.

Coronapandemin belyser hur en arbetsmarknad i förändring behöver åtföl­jas av bättre förutsättningar för omställning. Samtidigt har arbetskraftens utbildningsnivå och kompetenskraven i arbetslivet successivt höjts över tid. Detta måste arbetsmarknadspolitiken ta höjd för genom en mer ändamålsenlig styrning av insatser.

Konkreta och välavvägda förslag på hur vi kan komma en bra bit på väg ges bland annat här.

 

Utredare arbetsmarknadspolitik (tjänstledig)

Vårbudgeten: kraftfullare förslag kring vidareutbildning behövs

Kompetensförsörjning måste sättas högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen, kommenterar Therese Svanström regeringens vårbudget. 

Läs mer

Debatt

Förslaget till nya arbetsmiljöregler fyller inte sitt syfte

TCO har en i grunden positiv inställning till Arbetsmiljöverkets arbete med att uppdatera regelverket på arbetsmiljöområdet och göra det mer användarvänligt. Men förutsättningen är att det sker med erkännande av skyddsombudens roll och betydelsen av samverkan på arbetsplatsen. Skyddsnivån får inte heller försämras. Dessvärre lever Arbetsmiljöverkets förslag inte upp till våra förväntningar. Det skriver TCO:s jurist Lise Donovan i en debattartikel i tidningen Publikt.

Nyheter

Kvinnorna är förlorarna i pandemin

Kvinnorna är de största förlorarna i pandemin, säger TCO:s ordförande i en djupgående nära intervju i Dagens industri Weekend.

Pressmeddelanden

Therese Svanström vald till vice ordförande för Folksam Sak

Försäkringsbolaget Folksam består av de två ömsesidiga bolagen Folksam Sak och Folksam Liv samt ett antal dotterbolag. På torsdagen valdes TCO:s ordförande Therese Svanström till ny ledamot i styrelsen för Folksam Sak.

Debatt

Visst behövs det en återhämtningsplan

Det pågår en debatt just nu huruvida det är bra eller dåligt med gemensam återhämtningsfond för EU. Vi befinner oss just nu mitt i den värsta kris som drabbat Europa under efterkrigstiden och svaret borde vara självklart- vi behöver en återhämtningsplan som leder till en snabb återhämtning.

Nyheter

Fler TCO-medlemmar riskerar långtidsarbetslöshet i krisens spår

Krisen på arbetsmarknaden slår hårt med TCO-förbundens medlemmar. Antalet långtidsarbetslösa har ökat tydligt under året. – Självklart är vi oroliga. För att möta det här måste vi satsa ännu mer på utbildnings- och omställningsinsatser, säger Therese Svanström, ordförande för TCO.

Pressmeddelanden

TCO om vårbudgeten: Sätt kompetensförsörjningen högt upp på den ekonomisk-politiska dagordningen!

Nu hade vi behövt se kraftfullare förslag kring vidareutbildning och kompetensförsörjning. Det säger Therese Svanström, ordförande TCO, i en kommentar till regeringens ekonomiska vårproposition som presenterades idag.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 april, 2021

Vi håller i och håller ut även denna påsk

Drygt ett år har gått sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderade hemifrånjobb för oss som kan. Den 16 mars efter lunch var vi många, på många arbetsplatser, som gick hem och vi har sedan dess jobbat hemifrån i stor utsträckning. För de flesta har det funkat bra. Men det har också varit svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. När går man hem från jobbet liksom? Och samarbetet med kollegorna är saknat – många upplever stor brist på samtal och dialog.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

15 april, 2021

Så åstadkommer vi ett stabilt pensionssystem

Pensionssystemet ska vara stabilt och det ska inte vara lätt att höja pensionsavgifterna, utan initiativet behöver komma från pensionsgruppen, som måste vara överens om genomförandet. Men nu har varningsklockorna ringt i flera år och alltfler etablerade aktörer har visat på kalkyler som ger anledning till oro och att en höjning av avgiften behövs.

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

01 april, 2021

Reformförslag vill vi se i våpen

Många extra ändringsbudgetar har det blivit det senaste året, mycket krishantering, stödåtgärder ibland hellre fort än helt rätt. Nu är det dags höja blicken och börja arbeta med ekonomiska reformer för omställning och utveckling, för fler och bättre jobb och för stabila planeringsförutsättningar för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, EU

Lise Donovan - Jurist för Europa och juridik med ansvar för juridik och internationella frågor

31 mars, 2021

OSA-föreskriften fyller 5 år - hur går vi vidare?

För fem år sedan firade vi stort på TCO. Efter många års idogt arbete fick vi ett erkännande av tjänstemännens problem och risker i arbetsmiljön.

Arbetsmiljö

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

31 mars, 2021

ISF utredningsskyldighet

Inspektionen för socialförsäkringen visar i rapporten Försäkringskassans utredningsskyldighet (Rapport 2021:3) att det finns tydliga brister i hur Försäkringskassan uppfyller utredningsskyldigheten i ärenden som rör ansökan om sjukpenning i början av sjukperioden, bedömning av rätt till sjukpenning vid dag 180 och ärenden som rör ansökan om aktivitetsersättning. Sett till samtliga slags ärenden uppfyller inte Försäkringskassan utredningsskyldigheten i 11 procent av ärendena och det finns förbättringsbehov i ytterligare 37 procent. 52 procent av ärendena är väl utredda. TCO känner igen de brister som framkommer i rapporten. För att komma till rätta med dem behövs en bättre samverkan mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården, en stabilare och uthålligare politisk styrning och en tydligare och mer ändamålsenlig lagstiftning.

Therese Svanström - Ordförande TCO

26 mars, 2021

Dags för tjänstemännens revansch

Idag fredag 26 mars släpptes Demokratirådets rapport om polarisering i Sverige i form av debattartikel och seminarium. I rapporten beskrivs ett antal olika sätt att mäta polariseringsgraden i partisystemet, riksdagen, medierna och bland medborgare. Tyngdpunkten ligger på förekomsten av ideologisk polarisering bland några av demokratins viktigaste aktörer: medborgare, partier, förtroendevalda och medier.

Om TCO

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Rapporter

Vidareutbildning, varför och för vad?

Vår ekonomi och arbetsmarknad är i konstant förändring. Coronakrisen har ställt vår förmåga att hänga med i utvecklingen på sin spets. Vår rapport ”Vidareutbildning, varför och för vad? visar att behovet av vidareutbildning och kompetensutveckling är stort. Något det var redan före pandemin. Vi har också flera konkreta förslag på hur förutsättningarna för omställning kan bli bättre för alla…

Läs vidare

Rapporter

Tryggheten, staten och partsmodellen 2

Den ekonomiska tryggheten vid arbetslöshet har stor betydelse både för individen och för samhället. I dag består den tryggheten av många olika försäkringar. I den här rapporten går vi igenom utvecklingen av arbetslöshetsförsäkringen - a-kassan - och andra försäkringar sedan 1980 och fram till idag.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.