Ett viktigt steg i rätt riktning som behöver åtföljas av fler

TCObloggar 2020-09-30

Ökade möjligheter till utveckling och omställning genom hela arbetslivet är en fråga som ligger som ett raster över det mesta som vi tar oss för i TCO – oavsett om det handlar om arbetsmiljö, trygghetssystem, pensioner, utbildning, jämställdhet eller arbetsmarknadspolitik.

Det är också ur det perspektivet som man ska förstå TCO:s förslag att det behövs mer av utbildning i arbetsmarknadspolitiken och tvärtom. Strukturomvandling driver på omställningen, och i takt med att kompetenskraven i arbetslivet höjs blir det än viktigare att det finns goda möjligheter att fylla på med ny kompetens, yrkesväxla och ställa om – särskilt som utvecklingen också går mot ett längre arbetsliv.

Mot den bakgrunden är de åtgärder som regeringen presenterade tidigare i veckan om utökade möjligheter för Arbetsförmedlingen att anvisa arbetssökande till reguljär utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning en principiellt viktig och välkommen förändring som TCO länge yrkat på behöver komma till stånd (se exempelvis TCO:s arbetsmarknadspolitiska program från 2017).

Inte minst innebär satsningen en ny förståelse av vad arbetsmarknadsutbildning kan vara som ligger mer i linje med hur arbetsmarknaden de facto fungerar. För personer som saknar grund- eller gymnasieutbildning och för långtidsarbetslösa så kommer detta att kunna göra stor reell skillnad.

Att regeringen framhåller att en eventuell anvisning till reguljär utbildning ska föregås av en kvalificerad arbetsmarknadspolitisk bedömning är också ett mycket välkommet besked. En omsorgsfullt utförd bedömning är en nyckel för en väl fungerande matchningskedja men bygger givetvis också på att arbetsförmedlare har förutsättningar att göra ett gott arbete. Det är även en viktig premiss för att Arbetsförmedlingen ska lyckas med sitt uppdrag att öka antalet anvisningar till reguljär utbildning.

Samtidigt utgör avgränsningarna i fråga om vilka som får ta del av eftergymnasial utbildning med bibehållen arbetsmarknadspolitisk ersättning att effekterna för tjänstemannagrupperna i sak dessvärre bli mindre än vad de kunde ha varit om utbildning på eftergymnasial nivå inte enbart varit förbehållna långtidsarbetslösa, utan istället utgått från de behov som finns.

Jag är den första att skriva under på att man ibland behöver skynda långsamt för att komma i mål. Men att under pågående pandemi med historiskt höga varsel- och arbetslöshetstal inte ta tillfället i akt att öppna upp arbetsmarknadspolitiken mot reguljär utbildning för fler grupper som har behov av det, förefaller omotiverat restriktivt.

Det intrycket förstärks av analyser från bland andra OECD som pekar mot att automatiseringen kommer att leda till att även mer kvalificerade och avancerade arbetsuppgifter försvinner eller omvandlas. Liknande resonemang förs i en ny antologi från Fores i vilken det konstateras att ”det nya” i den strukturomvandling som nu sker, driven av bland annat ny teknik, är att jobben förändras på alla utbildningsnivåer (se även Unionen 2020). Det kräver i sin tur mer robusta system för omställning, både för att stärka individens position på arbetsmarknaden och underlätta för företag att få rätt kompetens.

När antalet inskrivna vid Arbetsförmedlingen med eftergymnasial utbildning ökar och varslen förväntas stiga behöver tjänstemän och akademiker mellan jobb snabbare kunna bli aktuella för arbetsmarknadspolitiska insatser, och inte behöva vänta på att bli långtidsarbetslösa för att få del av reguljär utbildning som en åtgärd. För personer som av olika skäl inte omfattas av omställningsavtal behöver också Arbetsförmedlingen kunna erbjuda lämpliga insatser redan i ett tidigt skede.

Omställning i form av jobbyten är en viktig del i en förbättrad matchning på arbetsmarknaden, och därmed också en av förutsättningarna för ökad produktivitet. Genom utbildning skapas rörlighet på arbetsmarknaden vilket bidrar till gynnsammare förutsättningar även för de som har en svagare position på arbetsmarknaden. Till det kommer att bristyrken återfinns på alla utbildningsnivåer idag.

Sammantaget är det vår förhoppning att regeringen och samarbetspartierna fortsätter att utveckla arbetsmarknadspolitiken i en riktning som också inbegriper behoven hos breda tjänstemannagrupper. Med en utbildningspolitik som först och främst är inriktad mot unga och en aktiv arbetsmarknadspolitik som framförallt tar sikte på de som befinner sig längst ifrån arbetsmarknaden, saknas många gånger praktiska förutsättningar för omställning mitt i livet när situationen så kräver. Det behöver vi ändra på genom att fortsätta investera i utbildning och bredda den arbetsmarknadspolitiska verktygslådan.

Ur ett jämställdhetsperspektiv är det också en viktig åtgärd att ytterligare vidga möjligheten till reguljär utbildning då traditionell arbetsmarknadsutbildning haft en bias mot manligt dominera­de yrken på framförallt gymnasial nivå.

Coronapandemin belyser hur en arbetsmarknad i förändring behöver åtföl­jas av bättre förutsättningar för omställning. Samtidigt har arbetskraftens utbildningsnivå och kompetenskraven i arbetslivet successivt höjts över tid. Detta måste arbetsmarknadspolitiken ta höjd för genom en mer ändamålsenlig styrning av insatser.

Konkreta och välavvägda förslag på hur vi kan komma en bra bit på väg ges bland annat här.

 

Utredare arbetsmarknadspolitik (tjänstledig)

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. 

Läs mer

Debatt

Dags att ta nästa steg mot schyst upphandling

Det är hög tid att skärpa regelverket för offentlig upphandling, skriver Sofia Råsmar, jurist på TCO i tidningen Publikt. TCO vill att reglerna om arbetsrättsliga hänsyn ska tillämpas även vid inköp under dagens tröskelvärde och att det ska införas krav även på tjänstepension.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Svensk a-kassa allt sämre

Ersättningen från a-kassan har rasat de senaste 20 åren jämfört med andra länder i Europa, visar en ny rapport från TCO. Sverige ligger nu på plats 21 av 27 inom EU, och på sista plats i Norden där Sverige tidigare toppade listan.

Debatt

TCO: Mer måste göras för att få stopp på hot och våld i arbetslivet

En utredning som överlämnats till regeringen konstaterar att det inte finns några hinder för Sverige att ratificera ILO-konventionen om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Ratificeringen är ett angeläget och självklart steg i arbetet för en ökad trygghet i arbetslivet, särskilt för utsatta yrkesgrupper. Men utredningens övriga förslag är få och inte tillräckliga, skriver TCO:s Lise Donovan.

Nyheter

Ge utländska doktorander rätt att stanna efter studier

Gemensamt uttalande om de nya reglerna för beviljande av permanent uppehållstillstånd för doktorander och andra forskare i tidig karriär.

Pressmeddelanden

Allvarliga brister för skyddsombudens förutsättningar under pandemin

Var tredje skyddsombud i TCO-förbunden uppger att de inte alls varit involverade i det systematiska arbetsmiljöarbetet under pandemin, visar en stor enkät som Novus gjort för TCO:s räkning. Var femte ombud menar att de inte kunnat utföra sitt uppdrag på ett tillfredsställande sätt under samma period. TCO ser det som ett stort problem då skyddsombudens arbete är nödvändigt för att förebygga stress och minska psykisk ohälsa. I förlängningen kan arbetet rädda liv även i tjänstemannayrken.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

30 november, 2021

Vi har höga förväntningar på dig Magdalena Andersson

Sverige har för första gången en kvinnlig statsminister. Det är på tiden! Nu måste den nya regeringen ta tjänstemannagrupperna på allvar. Välståndet som skapas i privat sektor och tryggheten i det offentliga är till stora delar TCO:arnas förtjänst. Vi inom TCO har höga förväntningar på statsminister Magdalena Andersson.

Arbetsmarknad, Trygghetssystem, Pension

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

30 november, 2021

Ny rapport visar på behovet av att stärka rehabiliteringen

Inspektionen för Socialförsäkringen visar i rapporten "Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete" att det finns betydande brister när det gäller den förstärkta rehabiliteringen. Bristerna i rehabiliteringen visas även i den undersökning riktad till långtidssjukskrivna tjänstemän som TCO låtit SCB genomföra och som kommer resultera i en rapport. Det är tydligt att det förebyggande arbetet och rehabiliteringen måste stärkas. Även om regeringen har genomfört betydande reformer av sjukförsäkringen utifrån förslagen i Claes Janssons utredning, så återstår det mycket arbete för att få en välfungerande sjukförsäkring.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

25 november, 2021

En historisk dag också för sjukförsäkringen?

Igår var på många sätt en historisk dag. Sverige fick en kvinnlig statsminister – om än endast för en kort stund – samtidigt som den politiska situationen var och är minst sagt turbulent. Det är då lätt att glömma att budgeten som riksdagen nu har antagit också kan kallas historisk ur ett socialförsäkringsperspektiv. Förslagen kring sjukförsäkringen innebär ökat fokus på trygghet och stöd för återgång i arbete. Ur TCO:s perspektiv innebär detta en bättre balans mellan trygghet och krav på omställning.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

17 november, 2021

Samverkan och systematiskt arbetsmiljöarbete en förutsättning för friska arbetsplatser

För många är arbetet – åtminstone mestadels – förknippat med positiva tankar. Men det kan också leda till att vi blir sjuka. Bland tjänstemän är psykisk ohälsa den vanligaste orsaken till sjukskrivning, och för att motverka detta måste riskfaktorer bli till friskfaktorer. En samsyn mellan arbetsgivare och anställda och effektiv samverkan är avgörande för att få till ett välfungerande systematiskt arbetsmiljöarbete som kan hantera sådana risker.

Arbetsmiljö, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

04 november, 2021

Lyssna på TCO:arna, Magdalena Andersson!

Magdalena Andersson har valts till ny ordförande för Socialdemokraterna. Min uppmaning till dig Andersson är: lyssna noga på vad TCO-förbundens medlemmar har för behov, och se vilken betydelse de har för vårt välstånd och för välfärden.

Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt, Trygghetssystem

Therese Svanström - Ordförande TCO

03 november, 2021

Släpp loss visionen om en lite bättre värld – och låt digitaliseringen vara verktyget!

Therese Svanström skriver om sitt deltagande på Future for Democracy summit, vikten av en vision om vart vi vill och hur digitaliseringen kan vara ett verktyg för detta.

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

1 December

Onsdag 1 december 09:00 - 10:00 | Seminariet är digitalt och sänds på denna sida.

EU, demokratin och rättsstaten – ett fackligt perspektiv

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO som ger ett fackligt perspektiv på den demokratiska situationen i EU, med exempel från fackliga företrädare i Polen och Ungern.

Läs mer

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.