Omställning och vidareutbildning på den finska arbetsmarknaden

TCObloggar 2021-12-03

För några veckor sedan träffade jag och TCO:s internationella sekreterare Mika Domisch en representant från Finlands tjänstemannaorganisation STTK för att diskutera våra länders respektive omställningssystem, och system för vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi visste sedan tidigare att det finska systemet innehåller flera spännande och kreativa inslag som vi kan ha nytta av i vårt tänkande kring det svenska omställningssystemet.

I Finland finns sedan 2019 en partsgemensam fond – Sysselsättningsfonden – som bland annat förvaltar arbetslöshetsförsäkringen och ett studiestöd för yrkesaktiva, vuxenutbildningsstödet. Det finska stödet har flera likheter med det studiestöd som de svenska parterna förhandlat fram, vad gäller syfte, kvalifikationskrav och varaktighet. Till skillnad från det kommande svenska omställningsstudiestödet är det finska vuxenutbildningsstödet en del av det offentliga socialförsäkringssystemet.

Även om det finska systemet bara har varit i drift sedan 2019 fick vi ta del av några finska erfarenheter av ett verksamt studiestöd för vuxna mitt i arbetslivet. Den kvinnliga dominansen bland de studerande med vuxenutbildningsstöd i Finland är slående, 76 procent av de cirka 27 000 personerna med vuxenutbildningsstöd under 2020 var kvinnor. Majoriteten, 52 procent, var också i åldersspannet 31 till 40 år och en stor andel (34 procent) jobbade i sociala eller hälsovårdande yrken.

STTK berättade att flera viktiga frågor väckts under det senaste året, till exempel att fler män och personer i den privata sektorn behöver övertygas om att vidareutbilda sig, eftersom de löper en jämförelsevis större risk för arbetslöshet på grund av samhällets digitalisering och den pågående förändringen av våra arbetssätt. STTK ser även ett behov av förbättrade möjligheter att kombinera arbete och studier vilket, liksom i Sverige, efterfrågas av många medlemmar.

Åter i Sverige driver TCO bland annat frågan om ett utbildningssystem som kan ge tjänstemännen de utbildningar som de behöver för att kunna utvecklas i takt med behoven inom sin bransch, och på arbetsmarknaden i stort. TCO har tidigare visat att många tjänstemän anser att de kurser som de behöver för sin vidareutbildning och kompetensutveckling saknas i det svenska utbildningssystemet.

När vi träffar STTK står det klart att de har ett liknade problem med utbildningsutbudet och att utbudet av kurser och utbildningar på olika sätt inte fullt ut tillfredsställer de behov som finns på arbetsmarknaden. Det finska omställningssystemet kommer efter årsskiftet att kompletteras med en ny organisation, som på svenska kommer att heta Servicecenter för kontinuerligt lärande och sysselsättning. Servicecentrets uppdrag blir att stödja producenter av kompetens- och sysselsättningstjänster samt ge utvecklingen av tjänsterna kontinuitet. Servicecentret ska rikta sig till utbildningsanordnare, högskolor, myndigheter och andra aktörer som utför tjänster för "kontinuerligt" lärande – motsvarande vårt livslånga lärande. Servicecentret ska även kunna finansiera riktade tjänster och bevilja stöd för att anordna utbildningar. Servicecentret ska använda "prognostiseringsuppgifter och den regionala lägesbilden" till grund för sina beslut.

Även om vi gör flera saker olika i Sverige och Finland så är det inspirerande att få en inblick i den finska modellen och hur de tar sig an de utmaningar som omger det livslånga lärandet. Vi från TCO och STTK gör liknande analyser av behovet av ett utbildningsutbud som möter efterfrågan på arbetsmarknaden. Men Finland ligger sannolikt något före Sverige i arbetet med ett system för vidareutbildning och kompetensutveckling vilket gör det högintressant för oss på TCO att följa utvecklingen i vårt östra grannland.

Förresten, vi träffade STTK i Teams men har du den stora lyckan att resa till Helsingfors IRL så missa inte att besöka Kelas gamla huvudkontor på Nordenskiöldsgatan 12. Kela är den finska myndighet – eller Folkpensionsanstalten som myndigheten heter på svenska – som i grova drag motsvarar Försäkringskassan. Men det är för den fantastiska kulturhistoriska upplevelsen att se en byggnad av Alvar Aalto man ska besöka Kela.

Jag rekommenderar att du bokar en guidad visning.

Utredare ekonomi och arbetsliv

Stå upp för demokratin under valåret 2022

Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Vi måste stå upp och försvara demokratiska värden varje dag. 

Läs mer

Debatt

Replik: En god a-kassa är bra för jobbmatchningen och ekonomin

Arbetsmarknadspolitiken måste breddas för att stödja både jobbyten och omställning vid arbetslöshet. Arbetslöshetsförsäkringen har en central roll vid omställning men svensk a-kassa har blivit allt sämre de senaste 20 åren. Ersättningsnivåerna är nu bland de lägsta i hela EU, skriver TCO:s ordförande Therese Svanström i ett svar till Liberalerna.

Nyheter

Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterade Välfärdskommissionen sin slutrapport om hur välfärden ska stärkas. Åtgärderna som presenteras är en bra början, men TCO vill se kraftfullare och mer långtgående reformer.

Pressmeddelanden

Fackliga organisationer i Välfärdskommissionen: Mer krävs för att stärka välfärden

Idag presenterar Välfärdskommissionen sin slutredovisning som innehåller 29 förslag på åtgärder för att stärka kommuners och regioners förmåga att leverera välfärdstjänster av god kvalitet. De fackliga organisationer som ingått i kommissionen tycker att åtgärderna är en god början men efterlyser mer kraftfulla och långtgående reformer.

Debatt

Åtgärda bristerna i utlänningslagen, annars förlorar Sverige racet om talangerna

När andra länder gör allt för att attrahera internationellt eftertraktad kompetens agerar Sverige nu tvärtom och gör det svårare för doktorander och unga forskare att få permanent uppehållstillstånd. Nu måste politikerna åtgärda de problem som den nya utlänningslagen innebär om Sverige fortsatt ska vara en kunskapsnation i framkant.

Nyheter

Förtrycket i Belarus måste upphöra kräver TCO, LO och Saco i brev till ambassadören

TCO, LO och Saco kräver i ett brev till belarusiska ambassadören att förtrycket och trakasserierna mot de fackliga organisationerna måste upphör och att aktivister och fackligt aktiva som fängslats för att de utövat sina mänskliga rättigheter släpps.

Pressmeddelanden

Bättre utbildningsmöjligheter kan minska brist på arbetskraft

Bristen på arbetskraft har ökat kraftigt enligt Arbetsförmedlingens nya prognos som presenterades idag. TCO efterlyser bättre utbildningsmöjligheter för yrkesverksamma tjänstemän och tydligare koppling mellan utbildning och arbetsmarknad som viktiga åtgärder framöver.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

13 januari, 2022

Stå upp för demokratin under valåret 2022!

Riksdagsåret rivstartade igår med partiledardebatt i riksdagen. Ett år då vi också går in i ett valår. För precis 100 år sedan – 10 januari 1922 - tog de första kvinnorna plats i Sveriges riksdag och vi har det gångna året firat att vår demokrati nu har 100 år på nacken. Det ska vi vara stolta och glada över. Men vi måste också inse att hundra år är en kort tid i mänsklig historia. Demokratin är inget vi kan ta för givet, den måste vinnas varje dag. Genom de sätt på vilket vi agerar och genom det politiska systemets ansvarstagande.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

13 januari, 2022

Politiker – upp till bevis om rehabiliteringen!

TCO lämnade den 22 december förra året sitt remissvar på slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) från Utredningen om sjuk- och aktivitetsersättningen samt förmåner vid rehabilitering. TCO ställde sig positiv till utredningens förslag. Men medan förslagen kring sjuk- och aktivitetsersättning kan vara politiskt omstridda borde den politiska enigheten kring förslagen som rör förebyggande insatser och rehabilitering vara desto större. Åtminstone om man tar politikerna själva på orden.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Therese Svanström - Ordförande TCO

22 december, 2021

Julhälsningar från TCO

Året som gått har inneburit flera stora framgångar för TCO. I statsbudgeten för nästa år finns det till exempel medel för att genomföra avsevärda förbättringar i sjukförsäkringen. Det höjda taket i a-kassan finns också kvar nästa år, vilket är positivt.

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

21 december, 2021

EU-suveränitet och jobb i fokus under franska ordförandeskapet

Massor av viktiga frågor står på agendan när Frankrike på nyårsnatten tar över ordförandeklubban i EU från Slovenien. President Macron prioriterar ett "suveränt Europa", minimilöner och förändrade budgetregler. TCO:s medskick är tydligt: istället för klåfingriga minimilöneregler vi vill se satsningar på kompetensutveckling, jämställdhet, partssamverkan och en fortsatt öppen handelspolitik. Och att EU slår vakt om den fria rörligheten. Det är så vi lyckas med den gröna omställningen och bidrar till nya, trygga jobb i hela Europa.

Lise Donovan - Jurist

17 december, 2021

Ny visselblåsarlag här – men saknar svar i centrala frågor

I dag, den 17 december 2021, börjar en ny visselblåsarlag att gälla. Den nya lagen bygger på ett EU-direktiv och ersätter den visselblåsarlag som kom för fem år sedan, men som levt ett mycket undanskymt liv. Den nya lagen har flera förbättringar, men den saknar svar i centrala frågor. Det krävs förtydligande så att arbetstagare tryggt kan visselblåsa när missförhållanden av allmänintresse upptäcks.

Arbetsrätt

Maria Ahrengart - Utredare arbetslöshetsförsäkringen

14 december, 2021

Även medelinkomsttagaren behöver kunna få en rimlig ersättning vid arbetslöshet

Vi kommer alltid att leva med förändringar på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att vi kan möta dem och fokusera på att hitta ett nytt jobb. A-kassan är en viktig omställningförsäkring som ska ge den möjligheten. Så är det inte idag. A-kassan behöver höjas så att även medelinkomsttagaren kan koncentrera sig på omställning.

A-kassan

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.