Det behövs fler möjligheter för arbetskraftsinvandrare

TCObloggar 2022-02-10

Ett fungerande system mot arbetskraftsexploatering måste ge arbetskraftsinvandraren fler möjligheter, skriver Joakim Lindström med anledning av TCO:s remissvar på utredningen om ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering.

Ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring bör motsvara företagens, samhällets och individernas faktiska behov av arbetskraftsmigration, samtidigt som öppenheten inte får medföra en ökad risk för utnyttjande av arbetstagarna och missbruk av systemet.   

I ett väl fungerande system för arbetskraftsinvandring ställs alltid krav på löner, försäkringar och övriga villkor i nivå med kollektivavtal vid prövning av ett arbetstillstånd. Det finns även incitament för arbetsgivarna att göra rätt för sig och självmant avhjälpa brister innan ett arbetstillstånd eller ett beslut om förlängning nekas 

Tyvärr fungerar inte det svenska systemet på det sättet, eftersom arbetskraftsinvandrare kan utnyttjas och exploateras utan att ha så stora möjligheter att göra något åt det. 

Den grundläggande obalansen mellan arbetskraftsinvandrare och arbetsgivare leder inte till schyssta villkor 

Utnyttjandet och exploateringen är delvis möjlig på grund av arbetskraftsinvandrarens beroendeställning till arbetsgivaren där det är arbetskraftsinvandraren som får ta konsekvenserna av arbetsgivarens fel.  

Den här ordningen måste ändras så att arbetskraftsinvandraren får en chans att till exempel kräva villkor enligt kollektivavtal och tvista mot arbetsgivare som missbrukar systemet för arbetskraftsinvandring. 

Aktuell utredning ändrar inte obalansen 

I det nyligen presenterade slutbetänkandet till utredningen om arbetskraftsinvandring – Ett förbättrat system mot arbetskraftsexploatering m.m. (SOU 2021:88) – lämnas några förslag som går i rätt riktning. De föreslagna brotten “exploatering av utländsk arbetskraft” och “olovlig handel med arbetserbjudanden” som båda har fängelse i straffskalan är två sådana exempel. 

Förslagen är naturligtvis välkomna men tar sikte på de värsta fallen av utnyttjande och kräver att brotten upptäcks och kan bevisas. Arbetskraftsinvandraren som är utsatt för ett sådant brott riskerar däremot att bli av med sitt arbetstillstånd och att utvisasutöver den exploatering som arbetskraftsinvandrarenredan har utsatts för.  

Utredningens slut- och delbetänkande lämnar tyvärr inga förslag som ändrar den grundläggande obalansen mellan arbetsgivare och arbetskraftsinvandrare och räcker därför inte för att förbättra situationen för arbetskraftsinvandrarna.  

Klassiska fackliga grepp bör ge bättre möjligheter 

Det är ett stort problem att en arbetskraftsinvandrare som driver en process mot sin arbetsgivare kan förlora sitt tillstånd att vistas i Sverige. Det kan innebära att man inte vill eller vågar vända sig till den organisation som har stora möjligheter att hjälpa till, det vill säga ett fackförbund. En åtgärd för ett bättre system kan alltså vara att ge arbetskraftsinvandrare ytterligare möjligheter att stanna i landet vid en tvist med arbetsgivaren.  

En annan viktig åtgärd är skadestånd och ersättningar till arbetskraftsinvandraren om arbetsgivaren missbrukar systemet. TCO menar att utredningens förslag ger för låg ersättning till arbetskraftsinvandraren. Det är en principiellt viktig fråga att missbruk av systemet får konsekvenser för arbetsgivaren, samtidigt som den utsatte kompenseras för sin ekonomiska förlust och det lidande som en utvisning innebär. 

Det finns naturligtvis mycket mer som behöver göras för att komma tillrätta med exploateringen på arbetsmarknaden.Vigår djupare in i utredningens förslag mot arbetskraftsexploatering i TCO:s remissvar som kan läsas i sin helhet på tco.se.  

Utredare ekonomi och arbetsliv

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.