Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

TCObloggar 2022-06-23

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Hur tillvaratar vi arbetsförmågan och utvecklar arbetsmiljön och erbjuder omställning och kompetensutveckling mot slutet av arbetslivet, vilket gör det möjligt och attraktivt för människor att arbeta lite längre före pensionering? Hur gör vi det lättare för yngre att etablera sig på arbetsmarknaden. Hur underlättar vi för människor i arbetsför ålder som av olika anledningar har särskilda svårigheter att skaffa sig en stabil plattform i arbetslivet? Det är några av frågorna som kansliet för ett hållbart arbetsliv har att jobba med.

Kansliet (S 2021:D) som inrättades i september 2021 och leds av kanslichef Lars Stjernqvist har nu presenterat sin första delrapport. Arbetsmarknadens parter har en viktig roll i kansliets arbete och har med stort engagemang medverkat i det inledande kartläggnings- och analysarbetet. Det är lätt att förstå engagemanget, allt annat vore konstigt. Rapporten försöker att ringa in arbetslivets – kanske samhällets – allra främsta utmaningar. Hur säkerställer vi goda arbetsförhållanden där människor gör ett bra jobb! Där individers kompetens kommer till användning, men också utvecklas i takt med att förutsättningarna förändras på arbetsplatsen och i arbetslivet.

Om arbetslivet ska vara hållbart och helst längre än idag, så måste inträdet fungera väl, arbetsförhållandena vara hälsosamma och utvecklande under hela arbetslivet och avslutningen på arbetslivet hålla hög kvalitet. Ungefär där landar kansliets inledande kartläggning. Arbetsmiljö och kompetensförsörjning! Strategiskt arbete på samhälls-, organisations- och individnivå! Har ni hört det förut?

TCO vill bidra till att kansliet för ett hållbart arbetsliv blir framgångsrikt med uppdraget att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Den inledande kartläggningen ger dock inte särskilt mycket ny, inte tidigare publicerad, kunskap. Men det är en gedigen genomgång och bra grund för fortsatt arbete. Det som är spännande med kansliets uppdrag är att det ska åstadkomma samverkande åtgärder. Kansliet ska identifiera behov, föreslå åtgärder, samråda och samordna så att åtgärder och politik för ett hållbart arbetsliv blir en helhet. Kansliet ska överbrygga stuprör och söka horisontella lösningar över politikområden och verksamhetsgränser. Där ligger potentialen för kansliet, som jag ser det. Och det riktigt spännande arbetet ligger framför oss. Att inventera vad som redan är gjort och pågår – i berörda verksamheter, inom politiken, hos arbetsmarknadens parter och andra aktörer. Vad har redan idag effekt och var saknas effektiva vägar framåt? TCO vill tillsammans med våra förbund vara en både aktiv och innovativ aktör i det fortsatta arbetet. Vi jobbar med helhetssyn, samskapande och lärande som styråror. För att uppdraget är lika viktigt som akut!

Vid år 1900 var den genomsnittliga livslängden runt 50 år. I dag är motsvarande medellivslängd nästan 85 år för kvinnor och drygt 81 år för män. Genomsnittligt 30 levnadsår ytterligare - en tredjedels livsålder. Många av de barn som föds idag kommer att med råge få uppleva sin 100-årsdag. Med reservation för att de individuella skillnaderna är mycket stora, så är dagens 70-åringar ungefär lika friska som gårdagens 50-åringar. Vårt fysiska och psykiska välbefinnande är generellt gott högt upp i åldrarna. Detta är en fantastisk utveckling! Samtidigt utmanar den oss, både som individer och samhälle.

Om inte fler äldre arbetar längre före pension i framtiden kommer allt färre att behöva försörja allt fler. Välfärden står inför gigantiska utmaningar både när det gäller finansiering och utförande. Att människor slås ut från arbetslivet eller inte tar sig in är förenat med såväl mänskligt lidande som oacceptabla samhälleliga förluster. Vi behöver var och en av oss som individer göra vad vi kan för att under hela livet påverka vår hälsa, vår arbetsförmåga och anställningsbarhet. På organisations- och samhällsnivå måste vi söka nya vägar att göra ett arbetsliv möjligt, där människor vill, orkar, kan och tillåts att arbeta.

Chef Ekonomi och arbetsliv

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.