Mer krävs för jämställda livsinkomster

TCObloggar 2022-02-25

Jämställda livsinkomster kräver långt mer än förslagen från Kommissionen för jämställda livsinkomster. Politiska beslut kring reformerad föräldraförsäkring är centralt för att inkomstskillnaderna ska minska.

Idag, den 25 februari, var TCO inbjuden till hearing hos Jämställdhetsminister Eva Nordmark om slutrapporten från Kommissionen för jämställda livsinkomster som presenterades för knappt tre veckor sedan.

Kommissionen har gjort ett gediget arbete med att analysera och beskriva kvinnors och mäns livsinkomster och hur stora skillnaderna är. Resultaten visar att det krävs hundra år till jämställda livsinkomster om utvecklingstakten fortsätter som den hittills gjort. Idag är det 6 miljoner kronors skillnad i livsinkomst mellan en genomsnittlig man och kvinna, till fördel för mannen.

Kommissionen har också tagit fram genomarbetade analysunderlag kring de frågor som de enligt regeringens direktiv haft i uppdrag att utreda. Men TCO:s huvudbudskap till jämställdhetsministern - och till alla andra politiker som står bakom målet om ekonomisk jämställdhet - är att de konkreta förslag som kommissionen presenterar inte på långa vägar räcker för att vi ska få jämställda livsinkomster i Sverige.

De konkreta förslagen från kommissionen inriktas på kunskapshöjande åtgärder för bättre beslutsunderlag hos myndigheter och regering och för ökad kunskap hos allmänheten så att individer ska kunna göra välinformerade val.

En del av förklaringen till att kommissionen slutrapport inte innehåller förslag som har större potential att minska könsskillnaderna i livsinkomst ligger i att kommissionens direktiv inte tillåter det. Kommissionen har inte haft mandat att lägga förslag som rör regler i socialförsäkringsbalken.

Föräldraförsäkringen behöver reformeras

Utan att lägga fram förlag gör kommissionen ändå beskrivningar och bedömningar som innefattar frågor där det finns stora behov av politiska beslut kring reformer som är centrala för att vi ta steg mot jämställda livsinkomster i Sverige. En sådan fråga gäller behovet att reformera föräldraförsäkringen så att den signalerar att jämställt föräldraskap är målet

TCO:s har sedan länge drivit på för politiska beslut om ökat antal reserverade månader i föräldraförsäkringen och anser att en tredelning av föräldrapenningdagarna är ett centralt steg som behöver tas för att komma framåt mot jämställda livsinkomster.

TCO ser även behov av att reformera föräldraförsäkringen så att alla föräldrar ges stöd att få ihop livspusslet under barnens uppväxt inom ramen för föräldraförsäkringen. TCO föreslår därför att de 90 lägstanivådagarna görs om till 90 ”föräldratidsdagar” med inkomstrelaterad ersättning att tas ut tio om året när barnen är 3-12 år. Med denna regelförändring kan vi ta steg mot minskade behov av ”deltidsarbete av omsorgsskäl” och mer jämställd fördelning av obetalt hemarbete under barnens uppväxt.

För som kommissionen konstaterar påverkas kvinnors inkomstutveckling negativt av föräldraskap i större utsträckning än mäns. Och det beror på att kvinnor tar längre föräldraledigheter, oftare arbetar deltid, dubbelarbetar mer och har större risk för sjukskrivning. Det är samma slutsatser som TCO drar och som vi har visat i bland annat rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

Normer om könsroller och föräldraansvar är fortfarande styrande, vilket vi visar i rapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar. TCO:s slutsats är att politiken behöver gå före för att inkomstskillnaderna mellan könen ska minska. Det räcker inte att endast mäta och följa upp utfallet och förbättra förutsättningarna för individerna att göra informerade val. Med den reformering av föräldraförsäkringen som TCO föreslår ges både föräldrar och arbetsgivare signalen att det offentliga stödsystemet tar sikte på jämställd fördelning av både föräldraledighet och omsorgsansvar under barnens uppväxt. Det kan i sin tur påverka rådande normer kring föräldraskap och kön.

Bra med lönekartläggningar och lönetransparens, men semidispositiva regler behövs

Angående kommissionens uppdrag kring löner, lönetransparens och lönecertifiering skriver de att de inte har möjlighet att lägga fram förslag som de med säkerhet kan säga inte kommer att behöva ändras i väsentliga delar när ett kommande EU-direktiv om lönetransparens har antagits och ska implementeras i Sverige. De skriver också att de inte kunnat identifiera en enskild optimal metod för att främja jämställda löner, men att de ser att det svenska regelverket kan utvecklas. För att få användning av underlaget tycker TCO att det kan remissbehandlas utan att vänta på att ett EU-direktiv om lönetransparens ska implementeras.

TCO är positiv till ett EU-direktiv om lönetransparens och bedömer att det kan ge mer jämställda löner både i Sverige och övriga EU-länder. En central ståndpunkt som vi i TCO lyfter fram är dock att det behövs en semidispositiv regel i direktivet, det vill säga att det ska vara möjligt att avvika från delar i direktivet genom att fack och arbetsgivare själva ingår kollektivavtal om lösningar som är bättre anpassade till geografiska och branschmässiga förhållanden.

TCO och TCO-förbunden har sedan länge drivit frågan att diskrimineringslagstiftningen behöver bli semidispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder (där årliga lönekartläggningar ingår). Det betyder att arbetsgivare och fack i avtal kan komma överens om regler kring innehållet i de aktiva åtgärderna som är bättre anpassade till den aktuella branschen, vilket också ger facken bättre möjligheter att driva på i arbetet för jämställda löner på ett effektivt sätt.

TCO-förbundens erfarenheter är att arbetsgivarsidan konsekvent avvisar möjligheten att teckna kollektivavtal kring att främja lika rättigheter och möjligheter med motiveringen att det skulle innebära en risk för dubbla sanktioner. Vi tycker att kommissionen gör en felaktig bedömning när de skriver att det inte råder några hinder att redan nu använda kollektivavtalen, men att möjligheten inte utnyttjats i någon större utsträckning. Så länge reglerna inte är semidispositiva är chanserna för att framgångsrikt flytta fram positionerna avtalsvägen väldigt begränsade. Kommissionen borde ha visat att de förstått frågans komplexitet och det starka motståndet som finns mot dubbelreglering från arbetsgivarsidan.

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.