Mer krävs för jämställda livsinkomster

TCObloggar 2022-02-25

Jämställda livsinkomster kräver långt mer än förslagen från Kommissionen för jämställda livsinkomster. Politiska beslut kring reformerad föräldraförsäkring är centralt för att inkomstskillnaderna ska minska.

Idag, den 25 februari, var TCO inbjuden till hearing hos Jämställdhetsminister Eva Nordmark om slutrapporten från Kommissionen för jämställda livsinkomster som presenterades för knappt tre veckor sedan.

Kommissionen har gjort ett gediget arbete med att analysera och beskriva kvinnors och mäns livsinkomster och hur stora skillnaderna är. Resultaten visar att det krävs hundra år till jämställda livsinkomster om utvecklingstakten fortsätter som den hittills gjort. Idag är det 6 miljoner kronors skillnad i livsinkomst mellan en genomsnittlig man och kvinna, till fördel för mannen.

Kommissionen har också tagit fram genomarbetade analysunderlag kring de frågor som de enligt regeringens direktiv haft i uppdrag att utreda. Men TCO:s huvudbudskap till jämställdhetsministern - och till alla andra politiker som står bakom målet om ekonomisk jämställdhet - är att de konkreta förslag som kommissionen presenterar inte på långa vägar räcker för att vi ska få jämställda livsinkomster i Sverige.

De konkreta förslagen från kommissionen inriktas på kunskapshöjande åtgärder för bättre beslutsunderlag hos myndigheter och regering och för ökad kunskap hos allmänheten så att individer ska kunna göra välinformerade val.

En del av förklaringen till att kommissionen slutrapport inte innehåller förslag som har större potential att minska könsskillnaderna i livsinkomst ligger i att kommissionens direktiv inte tillåter det. Kommissionen har inte haft mandat att lägga förslag som rör regler i socialförsäkringsbalken.

Föräldraförsäkringen behöver reformeras

Utan att lägga fram förlag gör kommissionen ändå beskrivningar och bedömningar som innefattar frågor där det finns stora behov av politiska beslut kring reformer som är centrala för att vi ta steg mot jämställda livsinkomster i Sverige. En sådan fråga gäller behovet att reformera föräldraförsäkringen så att den signalerar att jämställt föräldraskap är målet

TCO:s har sedan länge drivit på för politiska beslut om ökat antal reserverade månader i föräldraförsäkringen och anser att en tredelning av föräldrapenningdagarna är ett centralt steg som behöver tas för att komma framåt mot jämställda livsinkomster.

TCO ser även behov av att reformera föräldraförsäkringen så att alla föräldrar ges stöd att få ihop livspusslet under barnens uppväxt inom ramen för föräldraförsäkringen. TCO föreslår därför att de 90 lägstanivådagarna görs om till 90 ”föräldratidsdagar” med inkomstrelaterad ersättning att tas ut tio om året när barnen är 3-12 år. Med denna regelförändring kan vi ta steg mot minskade behov av ”deltidsarbete av omsorgsskäl” och mer jämställd fördelning av obetalt hemarbete under barnens uppväxt.

För som kommissionen konstaterar påverkas kvinnors inkomstutveckling negativt av föräldraskap i större utsträckning än mäns. Och det beror på att kvinnor tar längre föräldraledigheter, oftare arbetar deltid, dubbelarbetar mer och har större risk för sjukskrivning. Det är samma slutsatser som TCO drar och som vi har visat i bland annat rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

Normer om könsroller och föräldraansvar är fortfarande styrande, vilket vi visar i rapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar. TCO:s slutsats är att politiken behöver gå före för att inkomstskillnaderna mellan könen ska minska. Det räcker inte att endast mäta och följa upp utfallet och förbättra förutsättningarna för individerna att göra informerade val. Med den reformering av föräldraförsäkringen som TCO föreslår ges både föräldrar och arbetsgivare signalen att det offentliga stödsystemet tar sikte på jämställd fördelning av både föräldraledighet och omsorgsansvar under barnens uppväxt. Det kan i sin tur påverka rådande normer kring föräldraskap och kön.

Bra med lönekartläggningar och lönetransparens, men semidispositiva regler behövs

Angående kommissionens uppdrag kring löner, lönetransparens och lönecertifiering skriver de att de inte har möjlighet att lägga fram förslag som de med säkerhet kan säga inte kommer att behöva ändras i väsentliga delar när ett kommande EU-direktiv om lönetransparens har antagits och ska implementeras i Sverige. De skriver också att de inte kunnat identifiera en enskild optimal metod för att främja jämställda löner, men att de ser att det svenska regelverket kan utvecklas. För att få användning av underlaget tycker TCO att det kan remissbehandlas utan att vänta på att ett EU-direktiv om lönetransparens ska implementeras.

TCO är positiv till ett EU-direktiv om lönetransparens och bedömer att det kan ge mer jämställda löner både i Sverige och övriga EU-länder. En central ståndpunkt som vi i TCO lyfter fram är dock att det behövs en semidispositiv regel i direktivet, det vill säga att det ska vara möjligt att avvika från delar i direktivet genom att fack och arbetsgivare själva ingår kollektivavtal om lösningar som är bättre anpassade till geografiska och branschmässiga förhållanden.

TCO och TCO-förbunden har sedan länge drivit frågan att diskrimineringslagstiftningen behöver bli semidispositiv i den del som gäller aktiva åtgärder (där årliga lönekartläggningar ingår). Det betyder att arbetsgivare och fack i avtal kan komma överens om regler kring innehållet i de aktiva åtgärderna som är bättre anpassade till den aktuella branschen, vilket också ger facken bättre möjligheter att driva på i arbetet för jämställda löner på ett effektivt sätt.

TCO-förbundens erfarenheter är att arbetsgivarsidan konsekvent avvisar möjligheten att teckna kollektivavtal kring att främja lika rättigheter och möjligheter med motiveringen att det skulle innebära en risk för dubbla sanktioner. Vi tycker att kommissionen gör en felaktig bedömning när de skriver att det inte råder några hinder att redan nu använda kollektivavtalen, men att möjligheten inte utnyttjats i någon större utsträckning. Så länge reglerna inte är semidispositiva är chanserna för att framgångsrikt flytta fram positionerna avtalsvägen väldigt begränsade. Kommissionen borde ha visat att de förstått frågans komplexitet och det starka motståndet som finns mot dubbelreglering från arbetsgivarsidan.

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.