Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

TCObloggar 2022-03-28

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Kvinnokommissionen har huvudansvaret för FN: s policyutveckling gällande jämställdhet mellan kvinnor och män och följer upp hur kvinnors rättigheter efterlevs i medlemsstaterna. Under kvinnokommissionens internationella toppmöte möts FN:s medlemsländer i New York för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten i världen.

Under mötet diskuterades bland annat uttalanden om Rysslands invasion av Ukraina, kvinnors situation i flykt, mäns våld mot kvinnor och människohandel. Årets huvudtema var dock klimatförändringar och jämställdhet (”Achieving gender equality and the empowerment of all women and girls in the context of climate change, environmental and disaster risk reduction policies and programmes”). Man kan säga att syftet var att gifta ihop det världens länder kommit överens om på klimatområdet i Parisavtalet och ”The Glasgow Climate Pact” vid COP26 med de jämställdhetsperspektiv som alltid är i fokus för FN:s kvinnokommission. Toppmötet hade även ett så kallat uppföljningstema som var ekonomisk jämställdhet (”Women’s economic empowerment in the changing world of work”).

Båda dessa teman är viktiga frågor för TCO. TCO driver på för politik både nationellt och på EU-nivå som leder till ökad ekonomisk jämställdhet. Den kanske mest prioriterade frågan för TCO är goda möjligheter till omställning och även trygghet i omställningen. Nu med det stora behovet av klimatomställning, digitalisering och fler gröna jobb är dessa frågor kanske viktigare än någonsin. Centralt att vi inte glömmer bort att se jämställdhetsperspektiven i dessa skeenden både från politiken, från arbetsgivarna och från samhället i stort.

Jag har för TCO:s räkning haft förmånen att tillsammans med fackliga kollegor i Saco och LO och representanter från riksdagen, Regeringskansliet, myndigheter och civilsamhället medverka i den svenska delegationen och följa mötet och förhandlingsarbetet digitalt från Stockholm. Vi har även kunnat ta del av den stora mängd sidoevent som arrangeras parallellt med mötet, som jag hörde beskrivas som ”den globala jämställdhetens Almedalen”.

Klimat och jämställdhet hänger ihop

Både klimatet och jämställdheten är avgörande framtidsfrågor och de hänger ihop med varandra på flera sätt. Från ett svenskt perspektiv visar forskning enligt Naturvårdsverket att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns inställning till klimatförändringar på så sätt att kvinnor både prioriterar miljöfrågor i högre grad än män rent värderingsmässigt och att kvinnor också är mer benägna att anpassa sitt beteende för att ta ansvar för klimat och miljö. Tar man ett globalt perspektiv på frågan är det tydligt att kvinnor är mer utsatta och i högre grad än män riskerar att drabbas negativt av klimatförändringar och klimatkatastrofer, se till exempel Naturskyddsföreningens beskrivning av detta.

Som stolt nordisk medborgare tog jag del av Nordiska rådets sidoevent där man diskuterade hur klimatomställningen i Norden ska bli jämställd och de nordiska länderna gick ut med det gemensamma åtagandet ”A green and gender-equal Nordic Region”. Sverige ska i juni i år stå som värd för FN:s högnivåmöte Stockholm+50 som är ett 50-års-jubileum av FN:s första miljökonferens som hölls i Stockholm 1972. Då kan och bör vi kunna förvänta oss att Sverige ser till att jämställdhetsperspektivet lyfts upp.

Könsrelaterade stereotyper riskerar hindra jämställdhet

På ett annat intressant sidoevent presenterade UN Women resultat och slutsatser från sin kommande rapport ”Gender Equality Attitudes Study 2022: The levers for change”. UN Women har tillsammans med en handfull parters från privat sektor låtit göra en internationell undersökning kring förekomsten och utvecklingen av skadliga könsrelaterade stereotyper i ett 20-tal länder inklusive Sverige. Syftet är att öka kunskapen om vilka attityder och hinder som behöver ändras på nationell nivå för att jämställdhet ska kunna uppnås.

Samtidigt som undersökningsresultaten visar på ett mycket starkt stöd för att jämställdhet är viktigt för landets framtida framgång (omkring nio av tio håller med om det), så upplever man stora gap mellan kvinnors och mäns möjligheter.

Både kvinnor och män har förutfattade meningar om vilka roller eller uppgifter som kvinnor och män är bra på att utföra och män har dessa förutfattade meningar i högre grad än kvinnor.

Till exempel anser hälften av männen att kvinnor bör arbeta mindre och ägna mer tid åt att ta hand om sina familjer. Även 46 procent av kvinnorna i undersökningen håller med om det. 40 procent av männen anser att en mans jobb är att tjäna pengar och en kvinnas jobb är att ta hand om huset och familjen och 31 procent av kvinnorna håller med om det.

Undersökningen visar också på skillnader mellan åldersgrupper, där yngre kvinnor är de mest progressiva medan unga män tvärtom är de som oftare än andra grupper har könsstereotypa uppfattningar.

Det här olyckliga resultatet stämmer tyvärr överens med Jämställdhetsmyndighetens attitydundersökning bland 6400 svenskar som de redovisade förra året ”Unga män minst intresserade av att öka jämställdheten” - DN.SE.

Viktigt att fortsätta diskussionen om hur vi ökar jämställdheten

Det blir allt tydligare att ett jämställdhetsperspektiv behöver finnas inom flera policyområden. Lika tydligt är att det fortfarande finns hinder för att öka jämställdheten och att diskussionen måste fortsätta både på internationell och nationell nivå.

TCO kommer fortsätta att lyfta jämställdhetsperspektivet för att tydliggöra att ett jämställt samhälle inte bara är ett rättvist samhälle, utan något alla också tjänar på.

 

Här beskriver UN Women vad medlemsländerna kommit överens om – de så kallade agreed conclusions – efter det två veckor långa mötet inklusive förhandlingar.

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.