Jämställdhetsindex visar på behoven av en reformerad föräldraförsäkring!

TCObloggar 2022-06-08

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningdagarna har avtagit senaste åren och i år går utvecklingen till och med bakåt. Hur kan det förklaras? Varför är det ett problem? Och vad behövs för att vända utvecklingen?

I helgen publicerades TCO:s nya jämställdhetsindex som visar att utvecklingen har gått åt fel håll senaste året om man ser till målet om ökad ekonomisk jämställdhet.

Som framgår av diagram 1 följer jämställdhetsindex utvecklingen av andelen nettodagar föräldrapenning som tagits ut av kvinnor medan utvecklingen av andelen nettodagar med vab som tagits ut av kvinnor har haft en annan utveckling över åren. Det beror på att antalet utbetalda nettodagar med föräldrapenning är mycket större än antalet utbetalda nettodagar med vab. Föräldrapenningen utgår för 480 dagar per barn medan vab utgår när barnen är sjuka, vilket inte på långa vägar är så många dagar i de allra flesta fall. Av diagrammet framgår också att fördelningen av vab är mer jämställd än fördelningen av föräldrapenning.

Fördelningen av föräldrapenning har blivit mer ojämställd det senaste året på samma sätt som jämställdhetsindex indikerar och utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldrapenningen har avstannat senaste åren på samma sätt som för jämställdhetsindex.

Utvecklingen av andelen nettodagar med vab som tagits ut av kvinnor går däremot åt rätt håll mot en mer jämställd fördelning och fördelningen ligger nära det grova målet om relativt jämn fördelning på 40/60, då kvinnor under 2021 tog ut 60,3 procent av dagarna och män tog ut 39,7 procent. Dock kan siffrorna för vab ge sken av en jämnare fördelning av ansvaret för sjuka barn än hur det faktiskt ser ut i verkligheten, då det krävs en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) för att få ut vab. En grupp som oftare saknar SGI torde vara kvinnor med utländsk bakgrund på grund av stora svårigheter att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Detsamma gäller inte föräldrapenning då de som saknar SGI kan erhålla föräldrapenning på grundnivå, som är lägre än den inkomstrelaterade föräldrapenningen (föräldrapenning på sjukpenningnivå).

Diagram 1: Jämställdhetsindex och andel nettodagar med föräldrapenning respektive vab som tagits ut av kvinnor åren 2006-2021

Den ojämställda fördelningen sker under barnens första två år, då lejonparten av föräldrapenningen tas ut

Föräldrapenning kan tas ut upp till barnet är åtta respektive 12 år (beroende på födelseår), men den största delen av dagarna tas ut under barnens två första år (se diagram 3). Det är också under den tiden som fördelningen av föräldrapenning är klart mest ojämställd. För barn födda 2019 tog kvinnor ut över tre fjärdedelar (78 procent) av föräldrapenningdagarna som föräldrarna tog ut under barnens första två år och männen tog ut 22 procent. Det har varken skett någon försämring eller förbättring av den fördelningen de senaste tre åren.

Den klart mindre andel av föräldrapenningdagarna som föräldrar  tar ut när barnen är äldre än två år är jämnt fördelad mellan kvinnor och män. För barn födda 2013 tog kvinnor ut 52,8 procent av föräldrapenningdagarna som togs ut för barn i åldern 3-8 år. Dock ses här liksom för jämställdhetsindex en något försämrad utveckling från föregående år även om det inte är en stor förändring. För barn födda 2012 tog kvinnor ut 52,3 procent av föräldrapenningdagarna för barn mellan 3 och 8 år.

Diagram 2 Kvinnors andel av utbetalade nettodagar föräldrapenning per barn 0-2 år respektive 3-8 år, för barn födda 2006-2019

Diagram 3 Genomsnittligt antal nettodagar föräldrapenning per barn och år uttagna av kvinnor respektive män för barn upp till två år respektive för barn mellan 3 och 8 år, uppdelat på barn födda olika födelseår (2006-2019)

Jämställd föräldraledighet behövs för att vi ska nå ekonomisk jämställdhet

Det finns ett arbetstidsgap över livet som innebär att män arbetar fler timmar än kvinnor, vilket ger dem högre arbetsinkomster. Det här är en viktig förklaring till de inkomstskillnader som vi har i Sverige idag och något som behöver ändras för att vi ska nå målet om ekonomisk jämställdhet. Kvinnors färre arbetade timmar kommer oftast som en följd av föräldraskap och normer kring att kvinnor förväntas anpassa arbetslivet efter familjelivet, medan män fortfarande förväntas (kunna) göra det omvända. Kvinnor tar längre föräldraledigheter, arbetar mer deltid, är oftare hemma med sjuka barn och har högre sjukfrånvaro än män (och kvinnors risk för sjukfrånvaro stiger efter barnen kommer ).

När vi i TCO har tittat närmare på vad som händer med kvinnors och mäns inkomster när de blir föräldrar är det tydligt att kvinnors genomsnittsinkomster påverkas negativt när de får barn medan männens inkomster inte gör det på samma sätt. I rapporten Hur påverkas kvinnor och mäns inkomster när de får barn? som vi publicerade i höstas jämförde vi inkomstutvecklingen under nio år för kvinnor och män i tio vanliga tjänstemannayrken som var lika gamla och fick barn samma år. Det framgick tydligt att kvinnornas genomsnittsinkomster sjunker tidigare och mycket mer än männens efter barnen kommer och att inkomstgapet mellan könen fortfarande finns kvar när barnen går i tredje klass (längre än så följde vi inte inkomsterna). Resultaten gäller även i yrken där kvinnornas genomsnittsinkomst är högre än männens innan barnen kommer.

Fördelningen av föräldraledighet och deltidsarbete bland föräldrar behöver bli mer jämställd för att vi ska kunna undvika att inkomstskillnader uppstår när barnen kommer och för att vi ska kunna närma oss målet om ekonomisk jämställdhet.

Vad behövs för att fördelningen ska bli mer jämställd?

Normer kring att kvinnor ska ta huvudansvar för barn och hem är fortfarande styrande i vårt samhälle även om förändringar sker och har skett. Enligt forskning som vi sammanfattar i TCO-rapporten Från jämställda par till ojämställda föräldrar från förra året är det normer på arbetsplatsen som styr hur lång föräldraledighet en förälder tar  snarare än deras inkomst eller yrke. Något förenklat kan man säga att det val som föräldrar har på en arbetsplats är att pappor kan vara hemma lika länge som andra pappor, och mammor kan vara hemma lika länge som andra mammor. 

Normer är trögrörliga så politiken behöver gå före och visa vägen. Vi ser stora behov av reformer som minskar möjligheten att ”välja” en ojämn fördelning av föräldraledigheten för att skynda på utvecklingen mot ökad jämställdhet. Givet att arbetsplatsens normer är styrande kan man ifrågasätta hur fritt föräldrarnas val inom ramen för föräldraförsäkringen egentligen är. Viktigast för att öka jämställdheten är att kvinnor och män börjar dela mer lika på den föräldraledighet som tas ut under barnens första två år, då fördelningen är som mest ojämställd. Därför föreslår TCO en tredelning av föräldrapenningdagarna och att merparten av dagarna ska tas ut under barnens första tre år.

Alla föräldrar kan även hamna i läget att de behöver vara lediga från arbetet under barnens uppväxt för att ge omsorg på olika sätt och för att vara tillgängliga för barnet. Som vi ser det bör föräldraförsäkringen anpassas för att svara mot det behovet. Därför föreslår TCO att de 90 lägstanivådagarna (som endast ger 180 kronor om dagen) görs om till 90 dagar med inkomstrelaterad ersättning att ta ut tio om året under barnets uppväxt (3-12 år). Det blir fem dagar per förälder för barn med två vårdnadshavare. Med denna regelförändring kan vi ta steg mot minskade behov av ”deltidsarbete av omsorgsskäl” och en mer jämställd fördelning av obetalt hemarbete under barnens uppväxt.

Läs här om TCO förslag av förändringar i föräldraförsäkringen.

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.