Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

TCObloggar 2021-09-02

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Man blir glad när ledarskribenter lyfter upp ens rapporter, och kanske ännu mer så när det har gått en tid sedan rapporten publicerades. I början av veckan läste jag Östersundpostens ledare med rubriken "Pandemin gav oss en jämställdhetsnyckel" (samma ledare har även publicerats i Hela Hälsingland och VLT). Ledarskribenten skriver att ökat distansarbete kan underlätta kvinnornas livspussel och på så sätt jämna ut könsskillnader.

I TCO-rapporten Livspusslet under coronapandemin som ledarskribenten hänvisar till lyfter vi fram att mycket talar för att det främst blir kvinnor och i synnerhet kvinnor med barn som kommer att ta del av ökade möjlighet att arbeta hemifrån när smittspridningen minskat och rekommendationen om arbete hemifrån inte längre gäller. Anledningen är att kvinnorna enligt våra undersökningar verkar uppskatta arbete hemifrån i högre grad än män och att kvinnor hittills tar det större ansvaret för att få ihop familjens livspussel genom att göra anpassningar i sitt arbetsliv som längre föräldraledigheter, mer deltidsarbete och att oftare än männen vara frånvarande från arbetet för att ta hand om sjuka barn. En utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är dock inte per automatik en lösning eller renodlad förbättring för jämställdheten – eller en jämställdhetsnyckel som ledaren anger.

Distansarbete inte möjligt för alla

Ett viktigt ingångsvärde är att långt ifrån alla har möjlighet att arbeta på distans. Omkring 40-60 procent av tjänstemännen har huvudsakligen arbetat på arbetsplatsen även under coronapandemin och bland arbetarna är det få som har haft den möjligheten. Det betyder att inte alla kan få del av de positiva effekterna i form av minskad stress då distansarbete gör livspusslet enklare att få ihop. Distansarbetet kan alltså minska den stressrelaterade ohälsan i de yrken där ökat inslag av distansarbete är möjligt. Här är det viktigt att notera att kvinnodominerade yrken med hög stress och press inom till exempel offentlig sektor ofta tillhör de arbeten som inte lätt kan utföras hemifrån. Se till exempel Arbetsmiljöverkets senaste rapport som visar hur vanligt det är med arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnodominerade yrken lärare och sjuksköterskor.

Potentiellt minskat behov av deltidsarbete

En potentiellt positiv effekt av ökade möjligheter till distansarbete är att det kan minska behovet av deltidsarbete och därmed skapa möjligheter för minskade inkomstskillnader. Om föräldrar får ökade möjligheter att arbeta hemifrån kan det idealiskt sett minska barnfamiljernas behov av att föräldrar minskar sin arbetstid och arbetar deltid för att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap. I och med att det är främst kvinnor som arbetar deltid idag kan en sådan utveckling minska kvinnors deltidsarbete, vilket i sådant fall kan ge en utveckling mot minskande inkomstskillnader mellan kvinnor och män (dvs om kvinnors deltidslöner byts ut mot heltidslöner). Men om utvecklingen i stället gör att redan heltidsarbetande kvinnor börjar arbeta på distans och kvinnors deltidsarbete förblir oförändrat blir också inkomstskillnaderna mellan könen oförändrade.

Risk för A- och B-lag

Vilka inkomsteffekter ökat distansarbete kan leda till på längre sikt gällande karriär- och löneutveckling, beror på hur arbetsgivare kommer att värdera distansarbete i jämförelse med arbete på arbetsplatsen. Om arbetsgivare kommer att tolka det som att den som arbetar hemifrån visar lägre intresse och engagemang för jobbet och karriären jämfört med den som befinner sig på arbetsplatsen, kan det föra med sig sämre karriär- och löneutveckling för dem som löser livspusslet genom att arbeta hemifrån. TCO har genom en Novusundersökning frågat chefer vad de tror om detta och drygt hälften av cheferna svarar att de ser en risk att det bildas ett A och ett B-lag på arbetsplatsen där de som arbetar på distans blir B-laget. Sju av tio chefer tror att anställda som arbetar på distans kan missgynnas genom att möjligheterna till utvecklande arbetsuppgifter och delaktighet på arbetsplatsen försämras.


Normer på arbetsplatsen är viktiga

Det är viktigt att följa utvecklingen på arbetsplatserna runt om i landet. Arbetsgivare behöver tänka sig för så att arbete hemifrån erbjuds män i lika hög grad som kvinnor. Det finns en risk att normer om att kvinnor har huvudansvar för barn och familj kan leda till att ökade möjligheter till distansarbete hemifrån tillgängliggörs för kvinnor men inte för män.
Vi kan inte komma ifrån att, för att öka den ekonomiska jämställdheten, behöver vi förändra normerna så att det blir möjligt och fullt acceptabelt på alla arbetsplatser att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, föräldraansvar, deltidsarbete och på arbete hemifrån. Arbetsgivare och fackliga organisationer har en viktig uppgift att följa utvecklingen och bevaka så att ökade möjligheter att arbeta på distans hemifrån inte leder till negativa effekter för någon grupp. Arbetsgivare behöver skapa föräldravänliga arbetsplatser med normer som främjar ett jämställt föräldraskap. Ökade möjligheter att arbeta på distans framöver får inte leda till ett B-lag på arbetsplatserna främst bestående av kvinnor med föräldraansvar.

 

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Har politikerna glömt bort arbetsmiljön?

Den politiska debatten har helt tappat fokus på arbetsmiljöfrågan. Att så många vill lämna sitt jobb och till och med sitt yrke på grund av bristande arbetsmiljö är en varningsklocka. Det skriver Therese Svanström i Altinget.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Rasera inte biståndet

Den svenska fackföreningsrörelsens långsiktiga, globala arbete för anständiga arbetsvillkor och mänskliga rättigheter är nu hotat. Regeringen måste tänka om när det gäller biståndet, skriver fackliga företrädare.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO i Almedalen

4 - 6 Juli

Måndag 4 juli 08:00 - onsdag 6 juli 17:00

TCO i Almedalen 2022

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer

Se alla event

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.