Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

TCObloggar 2021-09-02

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Man blir glad när ledarskribenter lyfter upp ens rapporter, och kanske ännu mer så när det har gått en tid sedan rapporten publicerades. I början av veckan läste jag Östersundpostens ledare med rubriken "Pandemin gav oss en jämställdhetsnyckel" (samma ledare har även publicerats i Hela Hälsingland och VLT). Ledarskribenten skriver att ökat distansarbete kan underlätta kvinnornas livspussel och på så sätt jämna ut könsskillnader.

I TCO-rapporten Livspusslet under coronapandemin som ledarskribenten hänvisar till lyfter vi fram att mycket talar för att det främst blir kvinnor och i synnerhet kvinnor med barn som kommer att ta del av ökade möjlighet att arbeta hemifrån när smittspridningen minskat och rekommendationen om arbete hemifrån inte längre gäller. Anledningen är att kvinnorna enligt våra undersökningar verkar uppskatta arbete hemifrån i högre grad än män och att kvinnor hittills tar det större ansvaret för att få ihop familjens livspussel genom att göra anpassningar i sitt arbetsliv som längre föräldraledigheter, mer deltidsarbete och att oftare än männen vara frånvarande från arbetet för att ta hand om sjuka barn. En utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är dock inte per automatik en lösning eller renodlad förbättring för jämställdheten – eller en jämställdhetsnyckel som ledaren anger.

Distansarbete inte möjligt för alla

Ett viktigt ingångsvärde är att långt ifrån alla har möjlighet att arbeta på distans. Omkring 40-60 procent av tjänstemännen har huvudsakligen arbetat på arbetsplatsen även under coronapandemin och bland arbetarna är det få som har haft den möjligheten. Det betyder att inte alla kan få del av de positiva effekterna i form av minskad stress då distansarbete gör livspusslet enklare att få ihop. Distansarbetet kan alltså minska den stressrelaterade ohälsan i de yrken där ökat inslag av distansarbete är möjligt. Här är det viktigt att notera att kvinnodominerade yrken med hög stress och press inom till exempel offentlig sektor ofta tillhör de arbeten som inte lätt kan utföras hemifrån. Se till exempel Arbetsmiljöverkets senaste rapport som visar hur vanligt det är med arbetsrelaterad ohälsa bland kvinnodominerade yrken lärare och sjuksköterskor.

Potentiellt minskat behov av deltidsarbete

En potentiellt positiv effekt av ökade möjligheter till distansarbete är att det kan minska behovet av deltidsarbete och därmed skapa möjligheter för minskade inkomstskillnader. Om föräldrar får ökade möjligheter att arbeta hemifrån kan det idealiskt sett minska barnfamiljernas behov av att föräldrar minskar sin arbetstid och arbetar deltid för att få ihop livspusslet med arbete och föräldraskap. I och med att det är främst kvinnor som arbetar deltid idag kan en sådan utveckling minska kvinnors deltidsarbete, vilket i sådant fall kan ge en utveckling mot minskande inkomstskillnader mellan kvinnor och män (dvs om kvinnors deltidslöner byts ut mot heltidslöner). Men om utvecklingen i stället gör att redan heltidsarbetande kvinnor börjar arbeta på distans och kvinnors deltidsarbete förblir oförändrat blir också inkomstskillnaderna mellan könen oförändrade.

Risk för A- och B-lag

Vilka inkomsteffekter ökat distansarbete kan leda till på längre sikt gällande karriär- och löneutveckling, beror på hur arbetsgivare kommer att värdera distansarbete i jämförelse med arbete på arbetsplatsen. Om arbetsgivare kommer att tolka det som att den som arbetar hemifrån visar lägre intresse och engagemang för jobbet och karriären jämfört med den som befinner sig på arbetsplatsen, kan det föra med sig sämre karriär- och löneutveckling för dem som löser livspusslet genom att arbeta hemifrån. TCO har genom en Novusundersökning frågat chefer vad de tror om detta och drygt hälften av cheferna svarar att de ser en risk att det bildas ett A och ett B-lag på arbetsplatsen där de som arbetar på distans blir B-laget. Sju av tio chefer tror att anställda som arbetar på distans kan missgynnas genom att möjligheterna till utvecklande arbetsuppgifter och delaktighet på arbetsplatsen försämras.


Normer på arbetsplatsen är viktiga

Det är viktigt att följa utvecklingen på arbetsplatserna runt om i landet. Arbetsgivare behöver tänka sig för så att arbete hemifrån erbjuds män i lika hög grad som kvinnor. Det finns en risk att normer om att kvinnor har huvudansvar för barn och familj kan leda till att ökade möjligheter till distansarbete hemifrån tillgängliggörs för kvinnor men inte för män.
Vi kan inte komma ifrån att, för att öka den ekonomiska jämställdheten, behöver vi förändra normerna så att det blir möjligt och fullt acceptabelt på alla arbetsplatser att kvinnor och män delar lika på föräldraledighet, föräldraansvar, deltidsarbete och på arbete hemifrån. Arbetsgivare och fackliga organisationer har en viktig uppgift att följa utvecklingen och bevaka så att ökade möjligheter att arbeta på distans hemifrån inte leder till negativa effekter för någon grupp. Arbetsgivare behöver skapa föräldravänliga arbetsplatser med normer som främjar ett jämställt föräldraskap. Ökade möjligheter att arbeta på distans framöver får inte leda till ett B-lag på arbetsplatserna främst bestående av kvinnor med föräldraansvar.

 

Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

TCO om budgeten: Bra startpaket men mer krävs

Regeringens budget har bra förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas.

Läs mer

Debatt

Fem förslag för att reformera och rusta högskolan

Sverige kommer att få ett av världens mest generösa system för omställning och kompetensutveckling. Nu måste högskolan rustas och reformeras för att möta arbetsmarknadens behov, skriver vi tillsammans med Saco och Svenskt Näringsliv på altinget.se

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Ett bra startpaket, men mer krävs för ett tryggt arbetsliv

Regeringens budget innehåller välkomna förslag om förbättringar av arbetsmarknadspolitiken och sjukförsäkringen. Men flera centrala förslag saknas, bland annat ett utbildningsutbud som matchar tjänstemännens behov av kompetensutveckling.

Debatt

TCO: Försvara demokratin mot nutidens hot

I år är det 100 år sedan Sverige blev en demokrati. I dag är det lätt att ta demokratin för given, men vi får inte blunda för de utmaningar och hot som kräver åtgärder här och nu.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

Positivt för TCO-medlemmar med stärkt sjukförsäkring

Regeringen presenterade på onsdagen ett antal förändringar i sjukförsäkringen. Det handlar bland annat om att ett höjt tak i sjukförsäkringen, att fler ska kunna fullfölja sin rehabilitering även om de når dag 365 och ändrade regler för äldre som ska få sin arbetsförmåga. TCO förväntar sig nu ett brett stöd i riksdagen för förslagen.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

18 augusti, 2021

Ta vara på distansrevolutionen!

Nu är många av oss tillbaka i arbetsvardagen igen. Efter en sommar med sol och värme regnar det utanför rutan och vardagslunken är här. På många sätt skönt. Men fortsatt ser arbetsvardagen inte ut som den gjorde innan pandemin bröt ut för ett och ett halvt år sedan. Pandemin inte över. Och förändringen av arbetslivet under den här tiden har skyndats på rejält. En distansrevolution är här. Och följderna av den kommer i grunden förändra vårt sätt att organisera arbetet.

Arbetsmiljö, Corona

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

02 september, 2021

Fortsatt distansarbete efter pandemin – risk eller möjlighet för jämställdheten?

På ledarplats tar man upp att distansarbetet under pandemin har gett oss en jämställdhetsnyckel. Men en utveckling mot att främst kvinnor kommer att arbeta på distans framöver är inte automatiskt en lösning eller en renodlad förbättring för jämställdheten.

Jämställdhet, Distansarbete

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

26 augusti, 2021

Håll ögonen på budgetbollen

Idag höll finansminister Magdalena Andersson den sedvanliga pressträffen på Harpsund om det ekonomiska läget och inriktningen på budgetpropositionen. Läget är fortfarande osedvanligt osäkert, inte minst därför att trots allt ingen vet vart smittspridningen tar vägen. Det är därför viktigt att inriktningen i hög grad handlar om strukturellt riktiga insatser för ekonomins återhämtning samtidigt som politiken fortfarande behöver vara ytterst snabbfotad om förutsättningarna förändras.

A-kassan, Arbetsmarknad, Ekonomi och tillväxt

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

20 augusti, 2021

Intressanta förslag från en efterlängtad utredning

Idag presenterades slutbetänkandet En sjukförsäkring med prevention, rehabilitering och trygghet (SOU 2021:69) av Samuel Engblom, särskild utredare. Betänkandet innehåller många intressanta förslag som tillsammans ökar fokus på prevention och rehabilitering, och ökar möjligheterna för dem som helt saknar arbetsförmåga trots rehabilitering att få sjukersättning. Nu ska förslagen remissbehandlas – och därefter är det upp till politikerna.

Trygghetssystem, Sjukförsäkringen

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

8 Oktober

Fredag 8 oktober 09:00 - 10:00 |

En nystart för den fria rörligheten

Varmt välkommen till ett digitalt seminarium anordnat av TCO på temat ”En nystart för den fria rörligheten”

Läs mer Anmäl dig här

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.