Ökad global sysselsättning krävs för att möta framtidens arbetsmarknad

TCObloggar 2022-06-09

Ökad sysselsättning, anställningstrygghet och jämställdhet i fokus på ILO:s årliga arbetskonferens i Schweiz.

I FN:s organ för arbetslivsfrågor, ILO, hålls just nu den årliga arbetskonferensen. På konferensen diskuteras flera högaktuella och för arbetstagare viktiga ämnen. Bland annat ska en eventuell ändring av ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter förhandlas fram, för att inkludera en trygg och säker arbetsmiljö som en av de grundläggande rättigheterna i arbetslivet. En inledande diskussion om lärlingsutbildningar av hög kvalitet äger också rum, i syfte att eventuellt skapa en ny internationell standard på det området.

Dessutom hålls en viktig diskussion om vilka åtgärder och politiska ramverk som effektivt kan främja sysselsättning med goda villkor i den framtida arbetsvärlden.

Arbetsmarknaderna runt om i världen genomgår just nu stora, komplexa och ibland förvirrande förändringar, med brist på arbetskraft på vissa områden och hög arbetslöshet på andra håll. De stora transformativa förändringarna som driver på utvecklingen - klimatförändringar, demografiska förändringar, globalisering, digitalisering – innebär utmaningar men också möjligheter om den nödvändiga strukturomvandlingen hanteras väl.

Diskussionen om sysselsättning sker också mot bakgrund av COVID-19-pandemin, som har haft stora effekter på sysselsättningen globalt och där de mest marginaliserade och utsatta arbetstagarna drabbats värst. Pandemins effekter på sysselsättningen i många delar av världen har tydligt visat på vikten av långsiktigt hållbara strukturomvandlingsprocesser mot mer inkluderande och motståndskraftiga arbetsmarknader. Samtidigt kvarstår de utmaningar som vi länge har brottats med på den globala arbetsmarknaden, såsom den utbredda informella sektorn och diskriminering.

Mot denna bakgrund blir det tydligt hur viktigt det är med innovativ sysselsättningspolitik för att säkerställa återhämtning, strukturell tillväxt och en inkluderande strukturomvandling för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning.  

Behov av långsiktiga åtgärder

Från arbetstagarsidan framhåller vi i diskussionerna att det som krävs nu inte är kortsiktiga åtgärder utan långsiktiga, aktiva åtgärder som en del av bredare näringspolitiskt program, med fokus på åtgärder som skapar arbeten med goda arbetsvillkor i hållbara sektorer. Utbildning, inklusive tillgång till livslångt lärande och up-skilling och re-skilling är nyckelåtgärder för att möta kraven som ställs i nya arbetstillfällen.

Trenden mot minskande anställningstrygghet och den ökande förekomsten av otrygga, osäkra och atypiska anställningsformer är ett annat viktigt område för oss arbetstagare under diskussionerna. De senaste årens ökning av atypiska anställningsformer globalt, inklusive ökningar av tidsbegränsat arbete, deltidsarbete och nolltimmarskontrakt, har lett till mer polariserade arbetsmarknader och ökade lönegap.  

Jämställdhet och mänskliga rättigheter

Jämställdhet är ett annat prioriterat område för arbetstagargruppen under diskussionerna. Vi understryker de höga och bestående skillnaderna i lön och sysselsättning mellan kvinnor och män globalt, och hur kvinnor fortfarande är överrepresenterade i oavlönade, informella och otrygga arbeten. En annan viktig aspekt som vi framhåller är bristen på jämställdhet på arbetsmarknaden som finns i flera sektorer, vilket ökar många kvinnor risk för fattigdom och ekonomisk utsatthet. Även etnisk bakgrund, flyktingstatus, ålder eller andra diskrimineringsgrunder påverkar också kvinnors situation på arbetsmarknaden.

Förutom åtgärder för att motverka diskriminering krävs också bland annat krafttag avseende den ojämlika fördelningen av obetalt vårdansvar mellan kvinnor och män och investeringar i vård- och omsorgssektorerna.

En annan viktig fråga är arbetsvillkoren i globala leverantörskedjor, där många arbetstagare globalt återfinns. Med EU:s föreslagna direktiv om tillbörlig aktsamhet (s.k. due diligence) för företag avseende mänskliga rättigheter och miljö finns det nu momentum i den här frågan. Det är viktigt att de slutsatser som så småningom kommer att antas innehåller hänvisningar till centrala aspekter av det som krävs för att säkerställa anständigt arbete i leverantörskedjor. Detta inkluderar due diligence avseende mänskliga rättigheter, klagomålsmöjligheter och tillgång till rättsmedel, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

Handlingsplan för att möta utmaningarna

Diskussionerna pågår och kommer – hoppas vi – att utmynna i slutsatser och en handlingsplan som innehåller starka skrivningar på områdena ovan för att vägleda ILO samt regeringar, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer i arbetet med att anta de sysselsättningsskapande åtgärder som utmaningarna i vår tid kräver.

Internationell sekreterare

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.