Kommissionens förslag om företag och mänskliga rättigheter – ett första steg i rätt riktning

TCObloggar 2022-02-28

EU-kommissionen har äntligen, efter långa förseningar, presenterat ett förslag till ett direktiv som kräver att företag säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Lagförslaget är en milstolpe, men långt ifrån så ambitiöst som krävs för att komma till rätta med alla de företagsrelaterade människorättskränkningar som sker runt om i världen.

Nu i veckan kom alltså EU-kommissionens efterlängtade lagförslag om att företag ska avkrävas att genomföra tillbörlig aktsamhet vad gäller mänskliga rättigheter och miljö, s.k. human rightsduediligence (HRDD), för sin verksamhet globalt. HRDD innebär, förenklat, att företag måste kartlägga, förebygga och hantera risker för negativ inverkan på mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet.   

Från TCO:s sida har vi länge efterfrågat en sådan lagstiftning på EU-nivå – vi vet hur situationen ser ut för många arbetstagare runt om i världen. Trots att många företag tar sitt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och miljön på allvar, visade årets Global Rights Index att kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet återigen ökar. Frivilliga initiativ och uppförandekoder är alltså inte tillräckliga för att säkerställa att många företags verksamheter är fria från tvångsarbete, barnarbete, livsfarlig arbetsmiljö och antifacklig verksamhet.  

Direktivet välkommet, men inte tillräckligt

Våra förhoppningar var stora när EU-kommissionen aviserade sin ambition att lägga fram ett direktivförslag som kräver att företag genomför HRDD. Vi ville se ett direktiv som slår fast att HRDD-kravet omfattar alla företag, genom hela leverantörskedjan, med utgångspunkt i internationella och europeiska instrument för mänskliga rättigheter. Och som dessutom ger tillgång till rättslig prövning och kompensation för drabbade. Och, inte minst, ett regelverk som säkerställer att fackföreningar och arbetstagarrepresentanter deltar fullt ut i processen, inte minst på lokal nivå.  

Det förslag som nu ligger på bordet är en EU-lag som kan hålla företag ansvarsskyldiga för skador som orsakas genom deras internationella verksamhet, även genom dotterbolag, leverantörer och underleverantörer. Arbetstagare som drabbas kommer att ha möjlighet att väcka talan vid domstolar i EU. Det är ett viktigt steg som skapar en rätt till kompensation för personer som drabbats när företag inte säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det är det första initiativet av sitt slag på EU-nivå och vi välkomnar det. 

Men, förslaget går tyvärr inte så långt som krävs för att verkligen komma till rätta med problemen med företagsrelaterade människorättskränkningar. 

Bredda direktivets omfattning och involvera parterna 

Framför allt brister förslaget när det gäller hur arbetstagarrepresentanter och fackföreningar konkret ska involveras i utformningen, tillämpningen och övervakningen av företagens HRDD-strategier. Trots att EU-parlamentet uttryckligen och med stor majoritet antog ett förslag som förespråkade stark och proaktiv involvering från fackföreningar och andra intressenter, begränsas fackföreningarnas roll i direktivförslaget till att lämna in klagomål om överträdelser.  

En annan betydande svaghet i förslaget är att det endast omfattar knappt en procent av företagen i EU. De nya reglerna omfattar nämligen bara företag som har fler än 500 anställda och en omsättning på mer än 150 miljoner euro,samt företag som har fler än 250 anställda, eller en omsättning på minst 40 miljoner om de befinner sig inom särskilt riskutsatta sektorer. Men det är självklart inte ett företags storlek som avgör huruvida mänskliga rättigheter riskerar att kränkas i verksamheten. Med denna begränsade räckvidd kommer människorätts- och miljörisker i de globala värdekedjorna att förbli oupptäckta och ohanterade. 

Kommissionens förslag innehåller också en problematisk skrivning som antyder att det ska vara möjligt för företag att undgå ansvar genom att hävda att de har uppfyllt sina skyldigheter genom att lägga till vissa klausuler i avtal med leverantörer och överföra verifieringsprocessen till tredje part. Detta är långt ifrån verklig ansvarsskyldighet, där företag blir skyldiga till kompensation om de inte förhindrar skada.  

Trots dessa svagheter är kommissionens förslag till nytt EU-direktiv ett steg i rätt riktning. Det är nu upp till Europaparlamentet och ministerrådet att i den fortsatta lagstiftningsprocessen täppa till de luckor som återstår. Vi förväntar oss att Sverige visar ledarskap i den processen. Tillsammans med andra fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och företag kommer vi att arbeta för att få till stånd ett direktiv som säkerställer ansvarsskyldighet för alla företag om de misslyckas med att efterleva lagkraven och som säkerställer att fackföreningar fullt ut är med i processen. 

Internationell sekreterare

Välkommen till TCO-landet i Almedalen

Välkommen till TCO-landet! I en grönskande trädgård på Strandgatan 19 i Visby kan du ladda batterierna och vila fötterna. Förutom intressanta seminarier och avslappnande mingel bjuder vi på gratis wifi, ekologiska våfflor och gott Fairtrade-kaffe.

Läs mer här.

Debatt

Kompetensbrist risk för klimatomställningen

Svensk arbetsmarknad står inför en gigantisk omställning när samhället ska bli fossilfritt och gammal teknologi ska ersättas av ny, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige och Therese Svanström, ordförande, TCO.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Debatt

Skärpta straff för hot och våld räcker inte

Tre av tio tjänstemän i offentlig sektor har utsatts för hot och våld. Det skadar individen, försvårar rekryteringen och är ett reellt hot mot demokratin. Men politikens fokus på straffrättsliga åtgärder räcker inte. Nu måste regeringen ta fram en heltäckande strategi mot hot, våld och trakasserier.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

TCO: Ovärdig hantering av pensionsfrågan

Det saknas stöd för hur riksdagens partier idag har hanterat frågan om pensionerna. Hela 92 procent av de förvärvsarbetande tycker tvärtom det är viktigt att beslut om pensioner ska fattas i bred politisk enighet, och 98 procent att det är viktigt att beslut som fattas om pensioner är långsiktiga. Det visar en Novus-undersökning som genomförts på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

15 juni, 2022

Dags för en omstart av pensionsgruppen

Just nu pågår vårbudgetdebatten i riksdagen. Det mesta kretsar dock kring hur och när de med lägst pensioner ska få mer pengar. De två förslag det i praktiken nu står mellan handlar om höjd garantipension och höjt bostadstillägg, men med lite olika belopp.

Pension

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

01 juli, 2022

Tjeckiens EU-ordförandeskap: Ukraina, energi, rättsstat och ekonomi i fokus

1 juli betyder skifte på EU-ordförandeposten. Bland de tjeckiska prioriteringarna finns återuppbyggnad av Ukraina, att säkra Europas energiförsörjning och fördjupat samarbete i säkerhetspolitiken. Dessutom vill man stärka demokratin och rättsstaten och göra EU:s ekonomi mer motståndskraftig. TCO har stora förväntningar på höstens förhandlingar, men också på att Tjeckien fortsätter att agera mot rättsstatskränkningar i Polen och Ungern.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

01 juli, 2022

Vad innebär den höjda garantipensionen?

Sent på eftermiddagen 22 juni röstade Riksdagen för regeringens ändringsbudget med röstsiffrorna 174 mot 173. I och med det höjs garantipensionen. Det medför att ensamstående pensionärer med en inkomstgrundad pension på högst 14 882 kronor per månad kommer att ha någon del garantipension. Motsvarande belopp för gifta är 13 477 kronor per månad. Genomsnittlig pension år 2022 är 14 000 kr per månad, alltså lägre än nivån där garantipensionen är helt avräknad. Det innebär att respektavståndet – skillnaden i pension mellan den som inte har arbetat alls och den som har arbetat hela livet men med en låg inkomst – minskar drastiskt.

Pension

Anna Gustafsson - Internationell sekreterare

28 juni, 2022

Kränkningar av fackliga rättigheter är ett hot mot demokratin

Idag presenterade världsfacket ITUC sin årliga granskning av mänskliga rättigheter i arbetslivet, Global Rights Index (GRI). Det är på många sätt en upprörande läsning. För nionde året i rad ökar hoten, kränkningarna och våldet mot fackligt aktiva och människorättsförsvarare.

Internationellt

Boel Callermo - Chef Ekonomi och arbetsliv

23 juni, 2022

Kansliet för ett hållbart arbetslivs viktiga arbete är akut

I dagarna publicerades den första rapporten från kansliet för ett hållbart arbetsliv, där TCO är en av deltagarna i den centrala referensgruppen. Vi vill med vår medverkan bidra till att kansliet blir framgångsrikt i sitt uppdrag att förbättra möjligheterna för ett längre och hållbart arbetsliv. Men det finns många frågor som behövs besvaras för att nå ända fram.

Arbetsmarknad, Arbetsmiljö

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

23 juni, 2022

Tillbaka till budgetlag och riksdagsordning, tack!

Den senaste tidens turer runt pensionshöjningen visar att politiken nu måste återgå till ordning, eftertanke och remissbehandling av pensionsförändringar. Samt att följa budgetlag och riksdagsordning för beslut om statens finanser. Arbetsliv och pensionering är mycket långsiktiga delar i människors liv. Villkoren för detta måste vara både kända och rimligt stabila över tid.

Ekonomi och tillväxt, Pension

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Från a-kassa till b-kassa

I den här rapporten visar TCO med hjälp av siffror från OECD att ersättningsnivåerna i den svenska a-kassan ligger på en bottenplacering, vid en jämförelse med andra EU-länder. Trots den temporära höjningen av a-kassan är Sverige sämre än EU:s genomsnitt.

Läs vidare

Rapporter

Hatad och hotad i demokratins tjänst

I rapporten "Hatad och hotad i demokratins tjänst - Så kan hot, våld och trakasserier mot tjänstemän påverka demokratin" belyses omfattningen av hot, våld och trakasserier mot tjänstemän och hur det kan påverka demokratin.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår vi på jobbet?

Den här rapporten ger en bild av vilka arbetsorsakade besvär som drabbar TCO-förbundens medlemmar.

Läs vidare

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.