Kommissionens förslag om företag och mänskliga rättigheter – ett första steg i rätt riktning

TCObloggar 2022-02-28

EU-kommissionen har äntligen, efter långa förseningar, presenterat ett förslag till ett direktiv som kräver att företag säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Lagförslaget är en milstolpe, men långt ifrån så ambitiöst som krävs för att komma till rätta med alla de företagsrelaterade människorättskränkningar som sker runt om i världen.

Nu i veckan kom alltså EU-kommissionens efterlängtade lagförslag om att företag ska avkrävas att genomföra tillbörlig aktsamhet vad gäller mänskliga rättigheter och miljö, s.k. human rightsduediligence (HRDD), för sin verksamhet globalt. HRDD innebär, förenklat, att företag måste kartlägga, förebygga och hantera risker för negativ inverkan på mänskliga rättigheter i hela sin verksamhet.   

Från TCO:s sida har vi länge efterfrågat en sådan lagstiftning på EU-nivå – vi vet hur situationen ser ut för många arbetstagare runt om i världen. Trots att många företag tar sitt ansvar för att respektera mänskliga rättigheter och miljön på allvar, visade årets Global Rights Index att kränkningar av mänskliga rättigheter i arbetslivet återigen ökar. Frivilliga initiativ och uppförandekoder är alltså inte tillräckliga för att säkerställa att många företags verksamheter är fria från tvångsarbete, barnarbete, livsfarlig arbetsmiljö och antifacklig verksamhet.  

Direktivet välkommet, men inte tillräckligt

Våra förhoppningar var stora när EU-kommissionen aviserade sin ambition att lägga fram ett direktivförslag som kräver att företag genomför HRDD. Vi ville se ett direktiv som slår fast att HRDD-kravet omfattar alla företag, genom hela leverantörskedjan, med utgångspunkt i internationella och europeiska instrument för mänskliga rättigheter. Och som dessutom ger tillgång till rättslig prövning och kompensation för drabbade. Och, inte minst, ett regelverk som säkerställer att fackföreningar och arbetstagarrepresentanter deltar fullt ut i processen, inte minst på lokal nivå.  

Det förslag som nu ligger på bordet är en EU-lag som kan hålla företag ansvarsskyldiga för skador som orsakas genom deras internationella verksamhet, även genom dotterbolag, leverantörer och underleverantörer. Arbetstagare som drabbas kommer att ha möjlighet att väcka talan vid domstolar i EU. Det är ett viktigt steg som skapar en rätt till kompensation för personer som drabbats när företag inte säkerställer respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet. Det är det första initiativet av sitt slag på EU-nivå och vi välkomnar det. 

Men, förslaget går tyvärr inte så långt som krävs för att verkligen komma till rätta med problemen med företagsrelaterade människorättskränkningar. 

Bredda direktivets omfattning och involvera parterna 

Framför allt brister förslaget när det gäller hur arbetstagarrepresentanter och fackföreningar konkret ska involveras i utformningen, tillämpningen och övervakningen av företagens HRDD-strategier. Trots att EU-parlamentet uttryckligen och med stor majoritet antog ett förslag som förespråkade stark och proaktiv involvering från fackföreningar och andra intressenter, begränsas fackföreningarnas roll i direktivförslaget till att lämna in klagomål om överträdelser.  

En annan betydande svaghet i förslaget är att det endast omfattar knappt en procent av företagen i EU. De nya reglerna omfattar nämligen bara företag som har fler än 500 anställda och en omsättning på mer än 150 miljoner euro,samt företag som har fler än 250 anställda, eller en omsättning på minst 40 miljoner om de befinner sig inom särskilt riskutsatta sektorer. Men det är självklart inte ett företags storlek som avgör huruvida mänskliga rättigheter riskerar att kränkas i verksamheten. Med denna begränsade räckvidd kommer människorätts- och miljörisker i de globala värdekedjorna att förbli oupptäckta och ohanterade. 

Kommissionens förslag innehåller också en problematisk skrivning som antyder att det ska vara möjligt för företag att undgå ansvar genom att hävda att de har uppfyllt sina skyldigheter genom att lägga till vissa klausuler i avtal med leverantörer och överföra verifieringsprocessen till tredje part. Detta är långt ifrån verklig ansvarsskyldighet, där företag blir skyldiga till kompensation om de inte förhindrar skada.  

Trots dessa svagheter är kommissionens förslag till nytt EU-direktiv ett steg i rätt riktning. Det är nu upp till Europaparlamentet och ministerrådet att i den fortsatta lagstiftningsprocessen täppa till de luckor som återstår. Vi förväntar oss att Sverige visar ledarskap i den processen. Tillsammans med andra fackföreningar, civilsamhällesorganisationer och företag kommer vi att arbeta för att få till stånd ett direktiv som säkerställer ansvarsskyldighet för alla företag om de misslyckas med att efterleva lagkraven och som säkerställer att fackföreningar fullt ut är med i processen. 

Internationell sekreterare

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.