FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

TCObloggar 2021-07-06

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

I slutet av juni i år antog Europarådets 47 medlemsstater rapporten ”Bekämpning av afrofobi /anti-svart rasism i Europa” och skapar därmed historia. Den svenske riksdagsledamoten Momodou Malcolm Jallow, som är huvudrapportör påpekar att ”Svarta människor upplever systematisk diskriminering i nästan alla områden av det offentliga livet, inklusive tillgång till anställning, utbildning och hälso- och sjukvård”. Parlamentsledamöterna uppförde en rad åtgärder och uppmanade regeringarna att ta itu med strukturell diskriminering - inklusive sysselsättning, politik, polisarbete, tillgång till rättsväsende, varor och tjänster, hälso- och sjukvård, bostäder och utbildning.

Combating Afrophobia, or anti-Black racism, in Europe (coe.int)

Samma vecka uppmanade FN till att Stater måste vidta "omedelbar åtgärd" mot systemisk rasism som drabbar svarta människor. Michelle Bachelet, FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter sa vid publiceringen av milstolpsrapporten om rasism att "Status quo är ohållbart, systemisk rasism behöver ett systemiskt svar. Det finns idag en viktig möjlighet att uppnå en vändpunkt för jämlikhet och rättvisa mellan raser."(raser som sociala konstruktioner menas här)

Rapporten från högkommissionären gjordes på begäran av rådet om FN: s mänskliga rättigheter och uppmanar FN staterna att "anta åtgärder som mobiliserar alla offentliga makter" i planer med "tillräckliga resurser". Rapporten Det strävar efter en “transformativ  strategi för att ta itu med rasismens fortsatta påverkan idag”. Rapporten syftar till att förvandla möjligheter till ett mer systemiskt svar från regeringar för att ta itu med rasism i världen och att alla länder måste titta på sina egna förflutna och metoder för att bedöma hur de ska gå vidare.

A/HRC/47/53 - E - A/HRC/47/53 -Desktop (undocs.org)

TCO välkomnar att arbetet mot rasism har fick en nystart inom EU med handlingsplanen 2020–2025. Den tar avstamp i att det inte är tillräckligt att vara emot rasism utan vi måste arbeta aktivt emot det och att rasdiskrimineringen i våra länder är ett misslyckande i att upprätthålla EU:s värderingar. Den innehåller bland annat planer att stärka lagstiftningen, att använda återhämtningsinstrument i EU-budgeten för att motverka rasdiskriminering i arbetslivet och i samhället. Medlemsländer uppmanas att anta nationella handlingsplaner och använda alla de tillgängliga instrument och initiativ som EU erbjuder för att uppnå målen. På nationell nivå förväntas alla medlemsländer att utveckla nationella handlingsplaner mot rasism & rasdiskriminering till slutet av 2022. Kommissionen kommer att lägga fram en första rapporten om framstegen vid slutet av 2023.

Brittiska Trade Union Congress (TUC) kräver obligatorisk rapportering om löneskillnader kopplade till etnicitet. I ett brev till ministerkabinettens minister Michael Gove, poängterar TUC,  Confederation of British Industry (CBI) och jämställdhets- och mänskliga rättighetskommissionen, att nya krav skulle bidra till att uppmärksamma löneskillnader och brist på minoritetsrepresentation i ledande befattningar, och förhoppningsvis stimulera arbetsgivare till att agera. TUC mrnar att det måste vara obligatoriskt för att förbättra transparensen och åstadkomma omfattande förändringar på arbetsmarknaden.

"Vi ber regeringen att göra det obligatoriskt för arbetsgivare att rapportera om löneskillnader kopplat till etnicitet och bygga på den framgångsrika ram som redan finns för kön", står det i brevet.

"Alla förtjänar chansen att trivas på jobbet och att ha ett anständigt, säkert jobb de kan bygga ett liv på, men den sorgliga verkligheten är att ras även i dag fortfarande spelar en viktig roll för att bestämma människors lön och karriärutveckling. ” tillägger TUC:s generalsekreterare Frances O'Grady.

Länsstyrelsen fick i juli 2020 ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism. I uppdraget ingår att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg, samt ge konkreta råd i hur de kan agera för att förebygga och minska diskrimineringen på arbetsplatser. Till exempel har Region Stockholm och projektet Vidga Normen publicerat en Handbok:  Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, som är särskilt anpassad för svenska juridiska och kulturella förhållanden. Trots lagkrav, genomför få, om ens någon arbetsgivare, aktiva åtgärder kopplat till hudfärg, och detta måste ändras, annars kommer vi inte kunna åstadkomma förbättringar på våra arbetsplatser: de flertalet upprop som medarbetare lanserat om problemen med rasism och diskriminering på sina arbetsplatser talar sitt tydliga språk.

TCO med sina 1,4 miljoner medlemmar inom privat och offentlig sektor understryker att vi behöver komplettera glada utrop om mångfald med effektiv handling och arbete mot diskriminering och rasism på våra arbetsplatser. Arbetsmarknadens parter har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för mångfald och inkludering i arbetslivet. Det handlar bland annat om hur ledande positioner fördelas, skillnader i löner och arbetsmiljö och möjligheter till utveckling och karriär. Det handlar också om värderingar, normer och om fördomar om vad individer som tillhör, eller anses tillhöra, olika grupper kan, vill och bör göra.

TCO vill att:  

  • Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och kravet på systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ska användas i större utsträckning för att identifiera och motverka diskriminering och rasism på arbetsplatserna.
  • Diskrimineringslagens kapitel om aktiva åtgärder ska göras semidispositivt i den del som avser arbetslivet. Det skulle innebära att bestämmelser i diskrimineringslagen skulle kunna regleras i centrala kollektivavtal. På så sätt skapas bättre möjlighet för arbetsgivarna att ta fram åtgärder som utvecklas i samarbete med den lokala fackliga organisationen.
  • Sverige ska ratificera ILO konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet. TCO vill att det ska leda till att kunskapen om trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatser inklusive av tredje man (kunder, patienter med flera) ska förstärkas hos medarbetare i nyckelroller.
Internationell sekreterare

Sverige behöver TCO:arna mer än någonsin

TCO-förbundens medlemmar har länge visat, och alldeles extra under denna pandemi, att de är samhällsbärare. Tack för ert jobb!

Läs bloggen

Debatt

Så kan distansrevolutionen förbättra arbetslivet

Arbetsgivare och anställda måste ta vara på de möjligheter som distansrevolutionen innebär. Det skriver TCO på Dagens Nyheters debattsida.

Nyheter

TCO lanserar nytt EU-politiskt program

Under den senaste tiden har EU-samarbetet och våra gemensamma värden satts på prov. Pandemin visade tydligt vilken viktig roll Europasamarbetet har att spela i en kris, men blottade även EU:s svagheter. Idag står EU-samarbetet inför fortsatt stora utmaningar. TCO väljer därför att lansera ett nytt EU-politiskt program.

Pressmeddelanden

LO, TCO och Saco: Långtidsarbetslösheten kräver omedelbara insatser

LO, TCO och Saco kräver krafttag mot den historiskt höga långtidsarbetslösheten. Idag lämnar de tre centralorganisationerna därför över ett 16-punktsprogram till regeringen med förslag på åtgärder.

Debatt

Arbetslösa förtjänar en a-kassa värd namnet

Mer än hälften tycker att ersättningen vid arbetslöshet ska ligga på ett europeiskt genomsnitt. Verkligheten är en annan. Sverige ligger i botten vid en jämförelse av ersättningen vid arbetslöshet och är sämst av de nordiska länderna, skriver Therese Svanström, ordförande TCO.

Nyheter

Demokratin och yttrandefriheten på tillbakagång

Idag presenterar Världsfacket rapporten Global Rights Index 2021 som mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras i 149 länder. Granskningen visar att demokratin och yttrandefriheten är hårt ansatt i 64 länder, jämfört med 56 år 2020. Denna utveckling sker inte på andra sidan jorden utan i vårt närområde; EU:s grannland Belarus är åter med på listan bland de värsta länderna.

Pressmeddelanden

Det går för långsamt mot jämställt föräldraskap

Utvecklingen mot en mer jämställd fördelning av föräldraledigheten går för långsamt och takten har avtagit det senaste året. Det visar TCO:s nya jämställdhetsindex som släpps idag. Kvinnor tog ut 68,7 procent av alla dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Män tog alltså bara ut 31,3 procent.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

01 juli, 2021

Tack alla TCO:are!

Våren 2021 blev inte heller den en "vanlig" vår. Pandemin höll oss i sitt grepp, och på olika sätt har vi gjort både förändringar och uppoffringar i vår tillvaro för att anpassa oss och hantera de utmaningar vi mött, såväl i arbetslivet som privat.

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

14 juli, 2021

Förslaget till ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, vad innebär det?

TCO har i dagarna skickat in ett yttrande över EU-kommissionens förslag om ett nytt hållbarhetsrapporteringsdirektiv, CSRD - Corporate Sustainability Reporting Directive, som är tänkt att från och med år 2023 ersätta det nuvarande direktivet från 2014, NFRD- Non-Financial Reporting Directive.

EU, Internationellt

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

06 juli, 2021

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

02 juli, 2021

Livslängden ökar – men även variationen beroende på utbildning och yrke

Att medellivslängden ökar och vi förväntas leva och även förbli relativt friska längre är ju glädjande. Men det kan också medföra påfrestningar för pensionssystemet. Flera aktörer har visat att fler äldre skulle kunna och vilja arbeta längre upp i åren – med rätt förutsättningar. Resultaten visar också att om inget görs riskerar klyftorna mellan olika kategorier pensionärer att öka, mer än klyftorna mellan olika kategorier arbetskraft.

Trygghetssystem

Ann-Katrin Dolium - Internationell sekreterare

01 juli, 2021

Att engagera sig fackligt är långt ifrån en självklarhet för många

Världen över blir det allt farligare att organisera sig fackligt. Enligt Världsfackets nyligen publicerade Global Rights index 2021 utsätts arbetstagare för våld i 45 länder och fackligt aktiva mördades i sex länder. I 87 procent av de granskade länderna är strejkrätten begränsad, i 79 procent av länderna får fackförbunden inte vara med och förhandla och i 74 procent av länderna är rätten att gå med i ett fackförbund begränsad.

Internationellt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

24 juni, 2021

Efter anti-HBTQI-lagen: EU måste öka trycket på Ungern

Ungern har just antagit en lag som förbjuder medier att visa innehåll som visar eller främjar homosexualitet riktat till personer under 18 år. En rad EU-länder protesterar massivt, och nu gäller det att hålla i och visa att man menar allvar. TCO uppmanar medlemsländerna att fullfölja artikel 7-processen mot Ungern och säkerställa att inga EU-medel betalas ut förrän landet upphör med diskriminering och visar att man respekterar rättsstat och grundläggande rättigheter fullt ut.

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Distansrevolutionen

Frågan om distansarbete är högaktuell. Aldrig tidigare har en förändring genomförts så snabbt och genomgripande för så stora tjänstemannagrupper. Det blir alltmer uppenbart att arbetslivet kanske aldrig kommer att bli sig riktigt likt. Ett kraftigt ökat inslag av distansarbete kommer att vara en bestående förändring på många arbetsplatser.

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Rapporter

Lärcentra - för högre utbildning i hela Sverige

Förbättrad tillgång till högre utbildning i hela landet är inte bara en central fråga för TCO – det är också en fråga som blir än viktigare när arbetsmarknaden förändras i snabb takt. Det är därför oroande att tillgängligheten till högre utbildning utanför lärosätenas huvudorter tycks ha minskat under senare tid.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.