FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism: är det nu det händer?

TCObloggar 2021-07-06

FN:s, Europarådets och EU kommissionens åtaganden mot strukturell rasism mot svarta människor skapar historia, och vi har förhoppningar om det kommer bidra till att skapa en bättre framtid.

I slutet av juni i år antog Europarådets 47 medlemsstater rapporten ”Bekämpning av afrofobi /anti-svart rasism i Europa” och skapar därmed historia. Den svenske riksdagsledamoten Momodou Malcolm Jallow, som är huvudrapportör påpekar att ”Svarta människor upplever systematisk diskriminering i nästan alla områden av det offentliga livet, inklusive tillgång till anställning, utbildning och hälso- och sjukvård”. Parlamentsledamöterna uppförde en rad åtgärder och uppmanade regeringarna att ta itu med strukturell diskriminering - inklusive sysselsättning, politik, polisarbete, tillgång till rättsväsende, varor och tjänster, hälso- och sjukvård, bostäder och utbildning.

Combating Afrophobia, or anti-Black racism, in Europe (coe.int)

Samma vecka uppmanade FN till att Stater måste vidta "omedelbar åtgärd" mot systemisk rasism som drabbar svarta människor. Michelle Bachelet, FN: s högkommissionär för mänskliga rättigheter sa vid publiceringen av milstolpsrapporten om rasism att "Status quo är ohållbart, systemisk rasism behöver ett systemiskt svar. Det finns idag en viktig möjlighet att uppnå en vändpunkt för jämlikhet och rättvisa mellan raser."(raser som sociala konstruktioner menas här)

Rapporten från högkommissionären gjordes på begäran av rådet om FN: s mänskliga rättigheter och uppmanar FN staterna att "anta åtgärder som mobiliserar alla offentliga makter" i planer med "tillräckliga resurser". Rapporten Det strävar efter en “transformativ  strategi för att ta itu med rasismens fortsatta påverkan idag”. Rapporten syftar till att förvandla möjligheter till ett mer systemiskt svar från regeringar för att ta itu med rasism i världen och att alla länder måste titta på sina egna förflutna och metoder för att bedöma hur de ska gå vidare.

A/HRC/47/53 - E - A/HRC/47/53 -Desktop (undocs.org)

TCO välkomnar att arbetet mot rasism har fick en nystart inom EU med handlingsplanen 2020–2025. Den tar avstamp i att det inte är tillräckligt att vara emot rasism utan vi måste arbeta aktivt emot det och att rasdiskrimineringen i våra länder är ett misslyckande i att upprätthålla EU:s värderingar. Den innehåller bland annat planer att stärka lagstiftningen, att använda återhämtningsinstrument i EU-budgeten för att motverka rasdiskriminering i arbetslivet och i samhället. Medlemsländer uppmanas att anta nationella handlingsplaner och använda alla de tillgängliga instrument och initiativ som EU erbjuder för att uppnå målen. På nationell nivå förväntas alla medlemsländer att utveckla nationella handlingsplaner mot rasism & rasdiskriminering till slutet av 2022. Kommissionen kommer att lägga fram en första rapporten om framstegen vid slutet av 2023.

Brittiska Trade Union Congress (TUC) kräver obligatorisk rapportering om löneskillnader kopplade till etnicitet. I ett brev till ministerkabinettens minister Michael Gove, poängterar TUC,  Confederation of British Industry (CBI) och jämställdhets- och mänskliga rättighetskommissionen, att nya krav skulle bidra till att uppmärksamma löneskillnader och brist på minoritetsrepresentation i ledande befattningar, och förhoppningsvis stimulera arbetsgivare till att agera. TUC mrnar att det måste vara obligatoriskt för att förbättra transparensen och åstadkomma omfattande förändringar på arbetsmarknaden.

"Vi ber regeringen att göra det obligatoriskt för arbetsgivare att rapportera om löneskillnader kopplat till etnicitet och bygga på den framgångsrika ram som redan finns för kön", står det i brevet.

"Alla förtjänar chansen att trivas på jobbet och att ha ett anständigt, säkert jobb de kan bygga ett liv på, men den sorgliga verkligheten är att ras även i dag fortfarande spelar en viktig roll för att bestämma människors lön och karriärutveckling. ” tillägger TUC:s generalsekreterare Frances O'Grady.

Länsstyrelsen fick i juli 2020 ett regeringsuppdrag att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden inom ramen för den nationella planen mot rasism. I uppdraget ingår att öka kunskapen och medvetenheten bland aktörer på arbetsmarknaden om hur begränsande normer verkar kring hudfärg, samt ge konkreta råd i hur de kan agera för att förebygga och minska diskrimineringen på arbetsplatser. Till exempel har Region Stockholm och projektet Vidga Normen publicerat en Handbok:  Vit, svart eller brun – handbok om aktiva åtgärder kopplat till hudfärg”, som är särskilt anpassad för svenska juridiska och kulturella förhållanden. Trots lagkrav, genomför få, om ens någon arbetsgivare, aktiva åtgärder kopplat till hudfärg, och detta måste ändras, annars kommer vi inte kunna åstadkomma förbättringar på våra arbetsplatser: de flertalet upprop som medarbetare lanserat om problemen med rasism och diskriminering på sina arbetsplatser talar sitt tydliga språk.

TCO med sina 1,4 miljoner medlemmar inom privat och offentlig sektor understryker att vi behöver komplettera glada utrop om mångfald med effektiv handling och arbete mot diskriminering och rasism på våra arbetsplatser. Arbetsmarknadens parter har ett ansvar att skapa förutsättningar för att alla ska ha en plats på arbetsmarknaden och hitta former för mångfald och inkludering i arbetslivet. Det handlar bland annat om hur ledande positioner fördelas, skillnader i löner och arbetsmiljö och möjligheter till utveckling och karriär. Det handlar också om värderingar, normer och om fördomar om vad individer som tillhör, eller anses tillhöra, olika grupper kan, vill och bör göra.

TCO vill att:  

  • Diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder och kravet på systematiskt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) ska användas i större utsträckning för att identifiera och motverka diskriminering och rasism på arbetsplatserna.
  • Diskrimineringslagens kapitel om aktiva åtgärder ska göras semidispositivt i den del som avser arbetslivet. Det skulle innebära att bestämmelser i diskrimineringslagen skulle kunna regleras i centrala kollektivavtal. På så sätt skapas bättre möjlighet för arbetsgivarna att ta fram åtgärder som utvecklas i samarbete med den lokala fackliga organisationen.
  • Sverige ska ratificera ILO konventionen 190 om våld och trakasserier i arbetslivet. TCO vill att det ska leda till att kunskapen om trakasserier och kränkande särbehandling på arbetsplatser inklusive av tredje man (kunder, patienter med flera) ska förstärkas hos medarbetare i nyckelroller.
Internationell sekreterare

Kvinnors löner släpar efter i nio år efter barnafödande

Kvinnors inkomster faller brantare än mäns när de blir föräldrar, och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass. Det visar vår rapport.

Läs mer

Debatt

Replik: Nej MP, A-kassan ska vara en omställningsförsäkring som främjar rörlighet och jobbyten

Miljöpartiet målar upp en bild att obligatorisk a-kassa och medborgarlön leder till ökad ekonomisk jämlikhet. TCO delar inte den uppfattningen och påminner om att a-kassan är en omställningsförsäkring, och det är viktigt att den fortsätter vara det.

Nyheter

Så kan vi förhindra att föräldraskapet blir starten på inkomstgapet

Att bli förälder innebär ofta en ny fas i livet. Det är också startskottet på ett inkomstgap mellan män och kvinnor. För kvinnor faller inkomsten när barnen kommer och det skapas ett inkomstgap som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass.

Pressmeddelanden

Kvinnors inkomster faller kraftigare än mäns när barnen kommer – och inkomstgapet består längre

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? visar TCO hur inkomster efter barnafödande påverkas för kvinnor och män. Det är tydligt att inkomster påverkas olika vid föräldraskap. Kvinnors inkomster faller brantare än männens, och det skapas ett inkomstgap mellan kvinnor och män som fortfarande finns kvar när barnet går i tredje klass

Debatt

Pensionssystemet är bra – förstör det inte

TCO: Förändringar ska skötas inom pensionsgruppen – inte i budgeten

Nyheter

Omställning i fokus när fackliga företrädare träffades under tyska statsbesöket

Sverige och Tyskland står inför en rad gemensamma utmaningar där hela Europas omställningsförmåga och konkurrenskraft står på spel. Det diskuterades på ett möte där tyska och svenska fackliga företrädare möttes som del av det tyska statsbesöket.

Pressmeddelanden

Hemarbete vanligast i Stockholms län

Mer än två tredjedelar av tjänstemännen i Stockholms län, 69 procent, har jobbat hemifrån huvudsakligen eller delvis under pandemin. Det är den högsta siffran i landet, följt av Södermanlands län och Uppsala län. I Norrbottens län finns den lägsta andelen. Det visar en ny undersökning som SCB har genomfört på uppdrag av TCO.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

29 september, 2021

Äntligen släpps restriktionerna – nu kan vi åter igen träffas på kontoren!

Idag är en dag som jag tror att de flesta av oss har längtat efter i över ett och ett halvt års tid. Flertalet av de restriktioner som vi levt med och anpassat oss till tas bort. Vi kan gå ut och äta med hela tjocka släkten, det blir möjligt att gå på välbesökta idrottsevenemang och kulturaktiviteter. Och för de grupper i samhället som arbetat på distans, där många är tjänstemän, blir det nu möjligt att återvända till kontoren. Som jag har längtat efter den här dagen!

Corona, Distansarbete

Håkan Gustavsson - Utredare ekonomi och arbetsliv

14 oktober, 2021

Missriktade förslag för ökad självförsörjning

I en debattartikel i Dagens Industri efterlyser Svenskt Näringsliv en politik för ökad självförsörjning. För TCO är det viktigare med rätt jobb för de arbetslösa och inte bara ett jobb. Det är bra både för den enskilde och för samhället i stort. De som har svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden ska stöttas genom insatser som vilar på aktuell och relevant forskning. Dit hör inte sänkta arbetsgivaravgifter för att anställa unga, åtgärder som skuldbelägger människor eller som gör livet svårare för de som redan är i ett utsatt läge.

A-kassan, Arbetsmarknad, Trygghetssystem

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

12 oktober, 2021

Sen start i yrkeslivet sänker pensionen

När fler väljer högre studier och studietiden tenderar att förlängas, blir resultatet ett senare inträde på arbetsmarknaden och färre år i arbetslivet. Detta påverkar pensionen negativt. Ett alternativ för att uppnå förväntad nivå på sin pension är att pensionsspara privat. Men det finns även andra alternativ som ger liknande positiva effekter.

Trygghetssystem, Pension

Lise Donovan - Jurist

29 september, 2021

Ny visselblåsarlag beslutad - nu krävs utbildningsinsatser om lagen ska göra skillnad

Den nya visselblåsarlagen som börjar gälla i december 2021 kommer ge skydd för flera personer och tröskeln för att få skydd blir lägre. Det är bra, men lagen är komplex och svår att tyda och därför kommer det behöva massiva utbildningsinsatser.

Arbetsmiljö, Arbetsrätt

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

15 september, 2021

EU State of the Union: Vi saknar insatser för omställning och trygga jobb

Pompa och ståt i Europaparlamentet, då EU-kommissionordförande Ursula von der Leyen höll årets linjetal. Positiva besked gavs kring handel, rättsstaten och klimatarbetet - och dessutom ett nytt förbud mot produkter som tillverkats med hjälp av tvångsarbete. Men TCO saknar EU-insatser för omställning och jämställdhet på arbetsmarknaden, stärkt partssamverkan och skydd för de nordiska partsmodellerna. Frågor som är avgörande för nya, trygga jobb och där reformer behövs både på EU-nivå och i medlemsländerna.

Mikael Dubois - Utredare välfärdsfrågor

03 september, 2021

Arbetsrelaterade besvär

Arbetsmiljöverket visar i rapporten Arbetsmiljön 2020 att andelen sysselsatta som har haft arbetsrelaterade besvär har ökat under pandemin. Kvinnor är i högre utsträckning än män drabbade. Många blir också frånvarande från arbetet. För att motverka ökning av arbetsrelaterade besvär krävs åtgärder.

Arbetsmiljö, Trygghetssystem

Gå till TCO bloggar

Seminarier och event

26 Oktober

Tisdag 26 oktober 08:30 - 09:30 |

Arbetsmiljöfrukost

Mitt i den europeiska arbetsmiljöveckan och dagen före skyddsombudens dag bjuder TCO in till en arbetsmiljöfrukost med bland andra arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Läs mer Anmäl dig här!

Se alla event

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn?

I rapporten Hur påverkas kvinnors och mäns inkomster när de får barn? har TCO tittat på inkomutvecklingen för män och kvinnor nio år efter barnafödandet i tio vanliga tjänstemannayrken.

Läs vidare

Rapporter

Från riskfaktorer till friskfaktorer

Den här rapporten fokuserar på långtidssjukskrivna tjänstemän: Vilka de är och hur deras arbetssituation har varit tiden innan sjukskrivningen. Resultaten i rapporten visar att de långtidssjukskrivna tjänstemännen tiden innan de blir sjukskrivna möter flera faktorer i sitt arbete som innebär en förhöjd risk för ohälsa. För TCO är det centralt att riskfaktorer blir till friskfaktorer – som i…

Läs vidare

Rapporter

Från jämställda par till ojämställda föräldrar

Varför väljer föräldrar att dela på föräldraledigheten som de gör? Trots möjligheten att dela lika är det få föräldrapar som gör det. Ny forskning visar att normer på arbetsplatsen styr hur föräldrar delar på dagarna.

Läs vidare

Rapporter

Livspusslet under coronapandemin

Hur påverkas livspusslet för de tjänstemän som har arbetat hemifrån och de som har fortsatt gå till arbetsplatsen under coronapandemin? Påverkas kvinnor och män på olika sätt? Det är några av frågorna som tas upp i den här rapporten som baseras på en undersökning om tjänstemännens arbetsmiljö och livspussel under pandemin.

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO är en centralorganisation för 13 fackförbund som tillsammans har 1,4 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.