Yttrande över Europeiska kommissionens förslag till direktiv om förbättrade arbetsvillkor på digitala plattformar

Remisser

Syftet med det föreslagna direktivet är att förbättra arbetsvillkoren för personer som utför plattformsarbete. Kommissionens förslag innehåller bland annat regler om sysselsättningsstatus (”employment status”), algoritmisk verksamhetsledning (algorithmic management”), insyn i plattformsarbete (”transparency on platform work”) samt rättsmedel och säkerställande av efterlevnaden av bestämmelserna (”remedies and enforcement”).

TCO lämnar följande synpunkter.

  • TCO ställer sig bakom direktivförslagets övergripande mål, dvs. att personer som utför plattformsarbete ska ha goda arbetsvillkor. På den svenska arbetsmarknaden skapas goda arbetsvillkor i första hand genom att arbetsmarknadens parter förhandlar och träffar kollektivavtal. Det är därför mycket viktigt att ett EU-direktiv om plattformsarbete är flexibelt och inte hindrar tillämpning av nationella regler, kollektivavtal och arbetsmarknadssystem.

  • Det är positivt att direktivförslaget inte innehåller regler om en s.k. tredje kategori av arbetsutförare eller någon direkt reglering av arbetstagarbegreppet som sådant. Det är dock angeläget med klargöranden av direktivförslagets närmare innehåll och rättsföljder i flera delar. Det gäller framför allt bestämmelserna i art. 4 och 5 i direktivförslaget om rättslig presumtion och möjligheterna att motbevisa presumtionen.

  • Den rättsliga presumtionens tillämpningsområde och funktion är i flera delar otydlig. Som TCO uppfattar förslaget kan presumtionen få effekter för alla personer som utför arbete via 2(3) sådana plattformar som uppfyller förutsättningarna enligt art. 4.2 i direktivförslaget, även personer som är ”genuina” uppdragstagare eller egenföretagare.

  • Det är vidare otydligt vilka rättsområden som den rättsliga presumtionen ska tillämpas inom. TCO kan inte förstå direktivförslaget på något annat sätt än att presumtionen är avsedd att tillämpas och få genomslag även inom andra rättsområden än det arbetsrättsliga, exempelvis i socialförsäkringsrättsliga och skatterättsliga ärenden.

  • Det kan bland annat mot denna bakgrund konstateras att direktivförslaget egentligen inte innehåller någon materiell reglering av arbetsvillkor. Direktivförslaget och den rättsliga presumtionen ska i stället innebära en aktivering av redan befintliga arbetsrättsliga och sociala rättigheter, till exempel enligt det s.k. arbetsvillkorsdirektivet (direktiv (EU) 2019/1152). Det kan därför ifrågasättas om art. 153.1 b) i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF) är korrekt rättslig grund för direktivförslaget.

  • Det är därutöver otydligt i vilken utsträckning direktivförslagets rättigheter och skyldigheter ska gälla för personer som utför plattformsarbete men som inte är arbetstagare. Direktivets tillämpning på och följder för ”genuina” uppdragstagare och egenföretagare måste klargöras och analyseras för att ställning ska kunna tas till de angivna rättsliga grunderna för direktivförslaget samt relationen till kommissionens kommande riktlinjer om kollektiva avtal för s.k. ”solo self-employed persons”.

  • Användningen av algoritmer och artificiell intelligens kan innebära utmaningar och risker på hela arbetsmarknaden. Dessa utmaningar och risker är inte begränsade till plattformsekonomin specifikt, vilket även EU-kommissionen påpekar. TCO noterar att kommissionen beskriver frågorna som särskilt framträdande i plattformsekonomin. TCO uppfattar att kommissionens avsikt är att reglerna ska ses som ett första steg till en allmän reglering av algoritmisk verksamhetsledning och övervakning. Förslaget bör därför analyseras och bedömas inte endast utifrån att de kan komma att gälla inom plattformsarbete, utan även med utgångspunkt i att liknande regler kan bli generellt tillämpliga på arbetsmarknaden. En särskilt viktig fråga att analysera och värna i sammanhanget är arbetsmarknadsparternas utrymme att reglera denna typ av frågor i kollektivavtal. 3(3)

  • Reglerna om algoritmisk verksamhetsledning i direktivförslaget bör bedömas i förhållande till EU[1]kommissionens förslag till förordning om harmoniserade regler om artificiell intelligens. Klargöranden mellan förslaget till AI-förordning och det aktuella direktivförslaget behöver göras, både ur ett EU- och ett nationellt perspektiv. För TCO:s inledande ståndpunkter på förslaget till AI-förordning hänvisas till TCO:s remissvar av den 24 juni 2021.

  • TCO anser sammanfattningsvis att direktivförslaget rymmer en rad frågor av generell och principiell karaktär för arbetsmarknaden och ur ett avtals- och modellperspektiv. Det är angeläget att regeringen har en nära dialog med arbetsmarknadens parter, inklusive de avtalsslutande parterna, under förhandlingen. I bilaga till detta yttrande redovisar TCO vissa frågeställningar kring direktivförslagets närmare innehåll.

Så höjer vi pensionerna

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Läs mer här.

Debatt

TCO vill stärka den allmänna pensionen

TCO vill stärka den allmänna pensionen. För att det ska löna sig att arbeta för pensionen och för att oro för den framtida pensionen ska kunna växlas över i framtidstro, behöver de inkomstrelaterade delarna i pensionssystemet förstärkas och få mer genomslag. Samtidigt behöver grundskyddet vara tillräckligt för att garantera att lägsta nivån innebär en skälig levnadsstandard för pensionärerna.

Nyheter

Therese Svanströms tal mot Rysslands krig i Ukraina

Den 30 mars höll TCO:s ordförande Therese Svanström ett tal mot Rysslands krigsföring i Ukraina. Talet hölls vid en demonstration utanför Ryska Ambassaden i Stockholm.

Pressmeddelanden

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

Debatt

Regeringen måste säkra ekonomisk trygghet för egenföretagare

Egenföretagandet kommer sannolikt att öka i Sverige till följd av de nya möjligheterna till distansarbete. Men pandemin har visat på flera brister i försäkringssystemen som gör att de med eget företag ofta hamnar i kläm. Det skriver Therese Svanström, ordförande för TCO.

Nyheter

Joint Nordic Statement on the FNPR support for the Russian aggression in Ukraine

TCO, som en del av Nordens fackliga samorganisation (NFS), fördömer i ett gemensamt uttalande det den ryska fackliga centralorganisationen FNPR sagt om Rysslands invastion i  Ukraina. NFS vill att FNPR omedelbart tar tillbaka sitt uttalande, och om man inte gör det vill man att FNPR utesluts ur ITUC (International Trade Union Confederation).

Pressmeddelanden

Hot och våld mot tjänstemän hotar demokratin

Var femte tjänsteman har utsatts för hat, hot och våld från tredje man. Det handlar om knuffar, slag, direkta hot på jobbet eller hot i mejl och sociala medier. Det visar en ny undersökning från TCO. Och att tjänstemän utsätts är ett hot mot demokratin, anser nio av tio förvärvsarbetande.

Gå till Aktuellt

TCO bloggar

Therese Svanström - Ordförande TCO

28 april, 2022

Ingen ska skadas, bli sjuk eller dö av sitt jobb

Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras. För att ingen ska skadas, bli sjuk eller dö på eller av sitt jobb. För att säkra kompetensförsörjningen till bristyrken inom välfärden. För att alla som vill ska kunna arbeta heltid med hälsan i behåll, och för att alla ska ges möjlighet till ett tryggt, hållbart och utvecklande arbetsliv ända fram till pensionen.

Arbetsmiljö

Oscar Wåglund Söderström - Internationell chef

09 maj, 2022

En renässans för fredsprojektet

Sjuttio år av utveckling och kompromisser har gett ett på många sätt framgångsrikt EU. Historien visar att det är i tider av kris som de stora utvecklingsstegen brukar tas. Så frågan är, vad blir nästa kliv framåt för Europa? Det skriver gästkrönikör Oscar Wåglund Söderström, internationell chef, TCO.​

EU

Lena Orpana - Utredare pensionsfrågor, statistiker

11 april, 2022

Det behöver löna sig att arbeta för sin pension

Inför den kommande vårpropositionen den 19 april har TCO ett antal förslag vad gäller pensionen. Det handlar om långsiktiga lösningar för ett hållbart arbetsliv och en höjning av pensionsrätt och pensionsavgift med bevarande av autonomi och åtskillnad från statsbudgeten.

Trygghetssystem, Pension

Karin Pilsäter - Ekonomisk politik

04 april, 2022

Vårbudget 2022 – i kristid

När osäkerheten är stor såväl om säkerhetsläge som ekonomisk utveckling är det viktigt att stärka vår motståndskraft. Sverige behöver rustas för omställning och utveckling. Det är nödvändigt för kompetensförsörjningen av ett växande näringsliv och välfärdens tjänster, och behöver ske såväl som stärkt försvar och säkerhet. Det vill TCO skicka med partierna nu när vårpropositionen är på intågande.

Ekonomi och tillväxt, EU, Skattereform

Åsa Forsell - Utredare med ansvar för jämställdhetsfrågor.

28 mars, 2022

Klimatomställning och jämställdhet i fokus på FN:s kvinnokommissions toppmöte

Den 25 mars avslutades det årliga två veckor långa internationella toppmötet med FN:s kvinnokommission CSW66 (den 66:e sessionen av Commission on the Status of Women). TCO:s Åsa Forsell har deltagit och skriver om några lärdomar och insikter från mötet.

Internationellt, Jämställdhet

Sofia Hylander - Utredare: Utbildning och livslångt lärande

24 mars, 2022

Ett pärlband av propositioner om kompetensförsörjning

Den 22 mars var sista dagen för regeringen att lämna de propositioner som riksdagen ska behandla innan riksmötets avslutande vilket innebar att mängden pressmeddelanden från Regeringskansliet nådde rekordnivåer.

Arbetsmarknad, Omställning och utbildning

Gå till TCO bloggar

TCO play

Se fler filmer

Rapporter

Rapporter

A-kassan urholkas år efter år – Så påverkas hushållens ekonomi

Den här rapporten visar hur ersättningen från a-kassan ser ut i dag och hur den urholkats över tid. Arbetslöshetsförsäkringen ersätter bara runt 60 procent av en medianlön. För tjänstemännen är a-kassan ännu lägre, cirka 50 procent av medianlönen.

Läs vidare

Rapporter

Vägen från sjukskrivning till arbete

Att komma tillbaka från en långtidssjukskrivning kan ta tid och att få rehabilitering är många gånger centralt för att snabbare kunna avsluta sjukskrivningen och börja jobba igen. I den här rapporten visar TCO att det finns betydande brister i rehabiliteringen för tjänstemän. Bristerna finns i alla sektorer men är särskilt tydliga för vissa grupper. Det handlar om kvinnliga tjänstemän i kommunal…

Läs vidare

Rapporter

Svensk a-kassa allt sämre

Det hörs ibland i den offentliga debatten att de svenska socialförsäkringarna är de mest generösa i världen. Den bilden stämmer inte riktigt och i synnerhet inte när det handlar om a-kassan, vilket vi visar i den här rapporten. Sverige har halkat efter och det riskerar att allvarligt skada våra möjligheter att kunna ställa om i tider då det är helt nödvändigt att vi lyckas.

Läs vidare

Rapporter

Hur mår skyddsombuden?

I en undersökning riktad till TCO-förbundens skyddsombud har vi tagit reda på hur de upplever sina uppdrag. Vi har ställt frågor om situationen på den egna arbetsplatsen, om vilket stöd man får i uppdraget, hur man uppfattar arbetsgivarens kunskaper, vilka utbildningsbehoven är och om arbets- miljöarbetet under pandemin. Undersökningen omfattar närapå samtliga 32 000 skyddsombud i TCO:s 13 olika…

Läs vidare

Se alla rapporter

Arbetsvärlden

Arbetsvärlden är en webbtidning om arbetsmarknaden. Den ges ut av TCO och görs av en självständig redaktion.

Hitta ditt fackförbund

TCO påverkar politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Vi är 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.
Använd filtret nedan för att hitta ditt fackförbund.